Rahoi­tus­ta hai­tal­lis­ten vie­ras­la­jien torjuntaan

Luon­non moni­muo­toi­suu­den tur­vaa­mi­sek­si on saa­ta­vil­la rahoi­tus­ta. Avus­tus­ta voi­daan myön­tää sekä var­si­nai­siin tor­jun­ta­toi­men­pi­tei­siin että hank­kei­siin, joil­la seu­ra­taan ja var­mis­te­taan tor­jun­nan tulok­sia. Avus­tus­ta voi­daan myön­tää myös vie­ras­la­ji­neu­von­taan. Ran­ta­poh­jan alu­eel­la vie­ras­la­jeis­ta on eni­ten puhut­ta­nut ja toi­mia aiheut­ta­nut lupii­ni, jon­ka tor­jun­taan tätä rahoi­tus­ta on myös mah­dol­li­suus käyttää.

Vie­ras­la­jien tor­jun­nas­ta hyö­tyy koko paik­ka­kun­ta sekä alue ja se edis­tää alku­pe­räis­ten lajien palau­tu­mis­ta käsi­tel­lyil­le alueil­le. Vie­ras­la­ji­tor­jun­ta perus­tuu vie­ras­la­ji­la­kiin ja ‑ase­tuk­seen sekä vie­ras­la­jien tor­jun­taa kos­ke­viin hallintasuunnitelmiin.

Haku on val­ta­kun­nal­li­nen ja se on kes­ki­tet­ty Kai­nuun ELY-kes­kuk­seen. Avus­tuk­set ovat har­kin­nan­va­rai­sia ja ne myön­ne­tään maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riön osoit­ta­mas­ta mää­rä­ra­has­ta. Haku on auki 30.11.2021 asti. Avus­tuk­sia voi­daan myön­tää enin­tään kol­mek­si vuo­dek­si ker­ral­laan. Avus­tus­ta hae­taan alue­hal­lin­non säh­köi­sen asioin­ti­pal­ve­lun kautta.

ELY-kes­kus tar­jo­aa neu­von­taa vie­ras­la­jien tor­jun­taan, hank­kei­den suun­nit­te­luun sekä mah­dol­lis­ten yhteis­työ­kump­pa­nei­den kohtaamiseen.