Valoa pimeän keskellä

Lau­an­tai­na osa­na Lumo Light Fes­ti­vaa­lia jär­jes­tet­ty koko per­heen Valoa Pölök­ky­päit­ten polul­la ‑tapah­tu­ma hou­kut­te­li rap­sa­kas­ta ilmas­ta huo­li­mat­ta pal­jon kävi­jöi­tä pai­kal­le. Pink­ki­nä hoh­ta­nut aurin­gon­las­ku ja Ukko­lan­ran­nan merel­li­nen mil­jöö loi­vat tapah­tu­maan sopi­van hämyi­sen tunnelman.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Koro­na­pas­si käyt­töön Oulun seu­ra­kun­tien Kau­neim­mis­sa joululauluissa

Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to on kiel­tä­nyt kaik­ki yli 50 hen­ki­lön ylei­sö­ti­lai­suu­det ajal­la 26.11.–25.12.2021. Juma­lan­pal­ve­luk­sis­sa ja kir­kol­li­sis­sa toi­mi­tuk­sis­sa (kuten kas­te, vih­ki­mi­nen ja hau­taan siu­naa­mi­nen) osa­not­ta­ja­mää­rä voi olla suu­rem­pi sil­loin, kun sovel­le­taan niin sanot­tua sek­to­ri­mal­lia. Täl­löin kirk­ko­ti­la on jaet­tu eril­li­siin sek­to­rei­hin, joi­den välil­le ei syn­ny kon­tak­tia ja joi­hin kul­je­taan pää­sään­töi­ses­ti oman sisään­käyn­nin kautta.