Rantapohja

Toi­mit­ta­jal­ta: Omaan nilk­kaan

Kävi Pos­tin työ­rii­das­sa kuin­ka hyvän­sä, ovat molem­mat osa­puo­let teh­neet suur­ta hal­laa omal­le alal­leen ja työ­paik­ko­jen­sa säi­ly­mi­sel­le. Moni tie­to­ko­neen kans­sa tutuk­si pääs­syt on jo nyt esi­mer­kik­si käy­nyt tilaa­mas­sa itsel­leen las­kut säh­köi­ses­ti. Samoin moni huo­maa lak­ko­päi­vien aika­na, että leh­tien luke­mi­nen­kin onnis­tuu ihan hyvin tie­to­ko­neel­la tai äly­pu­he­li­mel­la. Ran­ta­poh­jan­kin digi­pal­ve­lu­jen käyt­tä­jien mää­räs­tä ker­to­va käy­rä pon­nah­ti tiis­tai­na ennä­tyk­sel­li­seen luke­maan.

Lue lisää

Vir­heet kor­ja­taan kyl­lä

Ran­ta­poh­jas­ta 10.1.1980: Jou­lun­ai­kaan vie­rai­li jou­lu­puk­ki kaup­po­jen luo­na ja aje­lut­ti lap­sia porol­la ja pul­kal­la. 4-vuo­tias tyt­tö sai myös kyy­tiä. Hän ker­toi äidil­leen koto­na: ”Jou­lu­puk­ki­pa aje­lut­ti mei­tä sel­lai­sel­la veneen puo­lik­kaal­la.” H.V. Hau­ki­pu­das

Lue lisää

Ran­ta­poh­ja luet­ta­vis­sa pos­ti­la­kon aika­na digi­taa­li­ses­ti, pai­net­tu leh­ti tilaa­jien saa­ta­vil­la jake­lu­pis­teis­sä, Hau­ki­pu­taan ja Kel­lon tilaa­jien leh­det jae­taan nor­maa­lis­ti

Pos­tin työ­rii­ta vai­keut­taa mer­kit­tä­väs­ti myös pai­ne­tun Ran­ta­poh­jan jake­lua tule­vi­na viik­koi­na. Hau­ki­pu­taan alu­een sekä Kel­lon jake­lu kotei­hin pys­ty­tään jär­jes­tä­mään jopa parem­min kuin aiem­min, mut­ta mer­kit­tä­väs­sä osas­sa muu­ta leh­tem­me levik­kia­luet­ta ovat käy­tös­sä poik­keus­jär­jes­te­lyt.

Lue lisää

Osaat­ko hyö­dyn­tää sijoi­tusa­sun­non rahoi­tus­vas­tik­keen vero­tuk­ses­sa?

Yhtä tai muu­ta­maa asun­toa vuo­kraa­va pien­si­joit­ta­ja har­voin osaa edes haa­veil­la sijoi­tusa­sun­non osta­mi­ses­ta uudis­koh­tees­ta. Uudis­koh­teis­sa sijain­nit ovat yleen­sä hyviä, asu­mi­sen taso kor­kea ja vuo­kra­lais­ten löy­ty­mi­nen itses­tään­sel­vyys. Sel­keäs­ti van­ho­ja talo­ja kor­keam­mat neliö­hin­nat kui­ten­kin kar­kot­ta­vat pien­si­joit­ta­jat. Uudis­koh­de on kui­ten­kin yleen­sä hyvä sijoi­tus, jos osaa hyö­dyn­tää koh­tee­seen toden­nä­köi­ses­ti kuu­lu­van rahoi­tus­vas­tik­keen.Toi­mit­ta­jal­ta: Poruk­ka liik­keel­le!

Ruo­ka­suo­si­tuk­set tun­tu­vat vaih­tu­van sel­lais­ta vauh­tia, että toi­si­naan jou­tuu poh­ti­maan, mil­loin kuo­lo kor­jaa, kun on tähän asti yrit­tä­nyt nou­dat­taa sitä van­haa ja nyt epä­ter­veel­li­sek­si todet­tua suo­si­tus­ta. Ruo­an ter­veel­li­syyt­tä voi­kin märeh­tiä loput­to­miin, sil­lä uusin suo­si­tus jul­kais­taan luul­ta­vas­ti jo ensi viikolla.Julkaisemme tänään Poruk­ka liik­keel­le! -ilmoi­tuk­sen toi­sen ker­ran ja sitä tois­te­taan aina mar­ras­kuun alkuun saak­ka myös verk­ko­si­vuil­lam­me. Ver­kos­ta voi myös tulos­taa itsel­leen osal­lis­tu­mis­kor­tin.


Aggre­gaat­tiin voi kyt­keä vaik­ka koko oma­ko­ti­ta­lon säh­kö­ver­kon

Aggre­gaa­tin tär­keim­piä omi­nai­suuk­sia on sen tuot­ta­ma jat­ku­va teho. Aggre­gaa­tin omi­nai­suuk­sis­ta riip­puen jat­ku­va teho on noin 85 pro­sent­tia koneen tuot­ta­mas­ta mak­si­mi­te­hos­ta. Ylei­sim­mät teho­luo­kat ovat 2000, 3000 tai 6000 wat­tia. Osta­jan pitää sovit­taa tämä luku omaan tar­pee­seen­sa, siis nii­den säh­kö­lait­tei­den vaa­ti­maan tehoon, joi­ta halu­taan käyt­tää myös sii­nä tapauk­ses­sa, että val­ta­kun­nan­ver­kos­ta ei säh­köä tule.


Miten nuo­hoo­ja pitäi­si vali­ta?

Pii­ri­nuo­hous­jär­jes­tel­mäs­tä luo­pu­mi­sen siir­ty­mä­ai­ka päät­tyi 30.6.2019. Tuon päi­vä­mää­rän jäl­keen jokai­nen nuo­hoo­jan pal­ve­lui­ta tar­vit­se­va on kaik­kial­la Suo­mes­sa voi­nut vapaas­ti vali­ta, kuka hänen huus­hol­lis­saan nuo­ho­aa. Samal­la sekä asiak­kaat että nuo­hoo­jat itse jou­tui­vat uuden tilan­teen eteen.