Rantapohja

Hyvää pää­siäis­tä

Ran­ta­poh­jan teki­jät toi­vot­ta­vat kai­kil­le leh­den ja sen ver­kon luki­joil­le hyvää pää­siäis­tä. Seu­raa­va Ran­ta­poh­ja ilmes­tyy tors­tai­na 25.4. Ran­ta­poh­jan toi­mis­to avaa oven­sa…

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Onnea meil­le kai­kil­le!

Onnek­si olkoon sinul­le uusi tai uudel­leen­va­lit­tu kan­san­edus­ta­ja Oulun vaa­li­pii­ris­tä. Olet var­mas­ti nyt kyen­nyt toteut­ta­maan unel­ma­si ja muis­tat var­maan­kin, että olet ehkä luvan­nut toteut­taa myös äänes­tä­jie­si haa­vei­ta. Olet nyt pääs­syt vah­vas­ti vai­kut­ta­maan pait­si koko maan, mut­ta myös vaa­li­pii­ri­si asioi­hin.

Lue lisää

Muis­to­kir­joi­tus: Sep­po Louk­ko­lan muis­tol­le

Sep­po oli tosi­aan van­ha ystä­vä­ni. Ei siis van­ha, vaan pit­kä­ai­kai­nen ystä­vä­ni. Tapa­sin hänet ensim­mäi­sen ker­ran olym­pia­vuon­na 1952 Oulun lyseoon men­täes­sä. No, emme sil­loin vie­lä ystä­vys­ty­neet. Se tapah­tui myö­hem­min, kun asuin yhden luku­vuo­den Louk­ko­las­sa 1955–1956. Olin Louk­ko­las­sa täys­hoi­dol­la. Tuo­na vuon­na tapah­tui pal­jon. Sain tutus­tua moniin Sepon suku­lai­siin ja mui­hin ystä­viin. Sil­loin puu­hat­tiin monen­mois­ta pie­nes­sä poru­kas­sa, johon kuu­lui­vat mm. Sepon ser­kut Jak­ki­lan tytöt Sei­ja ja Kyl­lik­ki, sekä jouk­koon kuu­lu­nut Mar­ja, jos­ta tuli myö­hem­min Sepon ensim­mäi­nen vai­mo ja las­ten Arin ja Kir­sin äiti. Tämän poru­kan kans­sa lii­kut­tiin pal­jon ja puu­hat­tiin monen­mois­ta. Oikein hyvin muis­tan Sepon van­hem­mat, Eskon ja Tii­nan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Perus­suo­ma­lai­set lisä­si eni­ten kan­na­tus­taan

Perus­suo­ma­lai­set lisä­si eni­ten kan­na­tus­taan edus­kun­ta­vaa­leis­sa Oulun vaa­li­pii­ris­sä. Puo­lue saa uuteen edus­kun­taan yhteen­sä nel­jä paik­kaa. Perus­suo­ma­lai­set kerä­si 20,7 pro­sent­tia kai­kis­ta anne­tuis­ta äänis­tä ja kas­vat­ti ääni­mää­rään­sä 4,2 pro­sent­tiyk­si­köl­lä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pek­ka Ait­ta­kum­pu edus­kun­taan

Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta uuteen edus­kun­taan valit­tiin kii­min­ki­läi­nen Pek­ka Ait­ta­kum­pu. Kes­kus­ta­lai­nen Ait­ta­kum­pu keik­kui reip­paas­ti läpi­men­nei­den lis­tal­la aina ään­ten­las­ken­nan alku­vai­heis­ta asti. Itse hän tuu­let­ti kui­ten­kin vas­ta koko ään­ten­las­ken­nan val­mis­tut­tua.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kaik­ki puo­lu­eet paran­tai­si­vat lii­ken­neyh­teyk­siä

Kaik­ki Ran­ta­poh­jan alu­eel­la vai­kut­ta­vat edus­kun­ta­puo­lu­eet pitä­vät lii­ken­neyh­teyk­siä tär­keim­pä­nä Oulua tai lähi­seu­tua kos­ket­ta­va­na hank­kee­na. Asia sel­vi­ää Ran­ta­poh­jan puo­luei­den pii­ri­jär­jes­tö­jen edus­ta­jil­le teke­mäs­tä kyse­lys­tä. Vas­tauk­sia pyy­det­tiin puo­lueil­ta, joil­la on pii­ri­toi­min­taa alu­eel­la ja aina­kin yksi edus­ta­ja edus­kun­nas­sa.


Toi­mit­ta­jal­ta: Demo­kra­tian juh­la­päi­vä käsil­lä

Meneil­lään ole­vis­sa edus­kun­ta­vaa­leis­sa on äänes­tet­ty ennä­tyk­sel­li­sen pal­jon ennak­koon. Kun vuo­den 2015 edus­kun­ta­vaa­leis­sa antoi äänen­sä ennak­koon 32 pro­sent­tia äänioi­keu­te­tuis­ta, niin täl­lä ker­taa osuus oli perä­ti 36 pro­sent­tia äänioi­keu­te­tuis­ta eli yli 1,5 mil­joo­naa. Ennak­ko­ää­nes­tys päät­tyi tiis­tai-ilta­na.


Tänään vii­mei­nen ennak­ko­ää­nes­tys­päi­vä

Edus­kun­ta­vaa­lien vii­mei­nen ennak­ko­ää­nes­tys­päi­vä on tänään tiis­tai­na. Maa­nan­tai­aa­muun men­nes­sä koko maas­sa ennak­koon oli käy­nyt äänes­tä­mäs­sä 22,4 pro­sent­tia äänioi­keu­te­tuis­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus