Rantapohja

Ran­ta­poh­jas­ta 25.1.1979: Savos­sa oli aikoi­naan todel­la sana­val­mis kaup­pias. Ker­ran oli eräs emän­tä tul­lut osta­maan til­lin sie­me­niä. Kaup­pias sanoi heti, ettei.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yhteis­ha­ku on alka­nut

Yhteis­ha­ku amma­til­li­seen kou­lu­tuk­seen ja lukioi­hin on 19.2.–12.3.2019. Yhteis­ha­ku on perus­o­pe­tuk­sen päät­tö­luok­ka­lais­ten haku­väy­lä jat­ko-opin­toi­hin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 1)

Maa­ti­lo­jen mää­rä vähe­ni 48 000:een

Maa­ta­lous- ja puu­tar­hay­ri­tys­re­kis­te­rin enna­kol­lis­ten tulos­ten mukaan vuon­na 2018 Suo­mes­sa oli maa­ta­lous- ja puu­tar­hay­ri­tyk­siä noin 47 700. Tilo­jen luku­mää­rä on vähen­ty­nyt edel­li­ses­tä vuo­des­ta alle tuhan­nel­la, mut­ta aiem­pia vuo­sia vähem­män. Vuo­den 2018 aika­na tilois­ta lopet­ti vajaat kak­si pro­sent­tia, kun ylei­nen lopet­ta­mis­vauh­ti on jo pidem­män aikaa ollut kah­den-kol­men pro­sen­tin luok­kaa.


Tie­to­vi­sa 18.2.2019

Kysy­myk­set 1. Monel­la­ko sadal­la suo­ma­lai­sel­la pitää olla sel­lai­nen etu­ni­mi, että se voi­daan ottaa nimi­päi­vä­ka­len­te­riin? 2. Mil­lä suo­men­kie­li­sel­lä nimel­lä tun­ne­taan Tans­kas­sa…