Rantapohja

Toi­mit­ta­jal­ta: Kesäl­lä ei tar­vit­se läh­teä kau­as

Olen huo­man­nut, että mitä enem­män tulee ikää, sitä parem­min alkaa näh­dä lähel­le. Vuo­sien var­rel­la on tul­lut reis­sat­tua niin muil­la man­te­reil­la kuin Euroo­pan koh­teis­sa, mut­ta vii­me vuo­si­na ulko­mail­le suun­tau­tu­va mat­ka­kuu­me on hil­jal­leen hii­pu­nut. Sen sijaan var­sin­kin kesäl­lä koti­maan­mat­kai­lu on alka­nut innos­taa entis­tä enem­män.

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Kesän merk­ke­jä

Jos siel­tä jos­tain kylän pin­nas­ta kuu­luu kil­ka­tus­ta ja kal­ka­tus­ta, nau­run­re­mah­duk­sia, musii­kin­pät­kiä ja ihmis­ten huik­kai­lua, kan­nat­taa sitä pitää vain hyvä­nä kesän merk­ki­nä. Siel­lä tai­taa olla jouk­ko vapaa­eh­toi­sia val­mis­te­le­mas­sa alka­neen kesän tapah­tu­maa.

Lue lisää

Juhan­nus­kul­taa Kel­loon

Ran­ta­poh­jas­ta 14.6.1979: Erääs­sä talos­sa oli kesä­vie­raa­na kau­pun­ki­lais­rou­va. Men­nes­sään ulko­ves­saan hän huusi pihal­la sei­so­ke­le­val­le isän­näl­le, että on se vähän ikä­vää, kun.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Ran­ta­poh­ja muut­taa

Me tääl­lä Ran­ta­poh­jan toi­mis­tol­la Hau­ki­pu­taal­la olem­me alku­ke­sän mit­taan pik­ku­hil­jaa pak­kail­leet tava­roi­tam­me muut­toa var­ten. Ensim­mäi­set muut­to­kuor­mat läh­te­vät tänään tors­tai­na. Täy­tyy sanoa, että vuo­si­kym­men­ten mit­taan tava­raa on ker­ty­nyt aika lail­la. Osa on käy­nyt aivan tar­peet­to­mak­si­kin.


Kenel­le kel­lot soi­vat Heik­ki Vää­nä­sen tapu­leis­sa

Aikai­sem­min kuu­kau­den kult­tuu­ri­koh­de­ju­tus­sa­ni käsit­te­lin Yli­kii­min­gin van­haa kirk­koa ja tapu­lin­ra­ken­ta­ja Heik­ki Vää­näs­tä. Täs­sä jutus­sa on tar­koi­tus tar­kem­min tar­kas­tel­la Hei­kin teke­miä tapu­lei­ta ja kirk­ko­ja­kin sekä laa­jem­min tapu­lei­den his­to­ri­aa­kin. Vää­nä­sen­kin tapu­leis­sa on kol­me ker­ros­ta. Ensim­mäi­ses­sä ker­rok­ses­sa oli läpi­käy­tä­vä yleen­sä tiel­tä kirk­ko­tar­haan ja toi­ses­sa ker­rok­ses­sa soi­vat kel­lot, joi­ta on kah­des­ta kol­meen­kin kap­pa­let­ta. Kol­mas ker­ros muo­dos­tuu kah­dek­san­kul­mai­ses­ta lan­ter­tii­nio­sas­ta, joka päät­tyy vii­ri­tan­koon. Näin esim. Hau­ki­pu­taan v. 1751 ja Kem­pe­leen kir­kon v. 1769 val­mis­tu­neis­sa tapu­leis­sa­kin.Toi­mit­ta­jal­ta: Syy­tä hymyyn

Leh­det, inter­net-sivut sekä eri­lai­set sosi­aa­li­sen median pal­ve­lut täyt­ty­vät näi­nä päi­vi­nä iloi­sis­ta kuvis­ta. Niis­sä esiin­tyy perus­kou­lus­ta, lukios­ta ja ammat­ti- tai muis­ta oppi­lai­tok­sis­ta val­mis­tu­nei­ta nuo­ria, joil­la on elä­mä edes­sään.


Poh­jois-Suo­mes­ta ei euroe­dus­ta­jaa – Veh­ka­pe­rä kah­mi Ran­ta­poh­jan alu­een äänet

Euro­vaa­lien voit­ta­jak­si Suo­mes­sa nousi kokoo­mus 20,8 pro­sen­til­la anne­tuis­ta äänis­tä, jol­la puo­lue sai kol­me edus­ta­jaa euro­par­la­ment­tiin. Vih­reät nousi toi­sek­si 16 pro­sen­til­la,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Raha­pe­lit 21.5.

Viik­ko 21Lot­to: 7, 14, 25, 29, 31, 32, 33. Lisä­nu­me­ro: 23. Plus­nu­me­ro: 19. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl, 6+1 oikein 1 kpl 372 357,85 e, 6 oikein 3 113,96 e, 5 oikein 62,80 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2 e, Plus oikein — e.