Rantapohja

Röy­tän saa­res­sa roka­taan lau­an­tai­na

Iin Röy­tän saa­res­sa jär­jes­te­tään lau­an­tai­na tois­ta ker­taa Röyt­tä Rock -tapah­tu­ma. Kult­tuu­riyh­dis­tys Perä­me­ren Hel­mi ry:n puheen­joh­ta­ja­na ja Röyt­tä Roc­kin jär­jes­tä­jä­nä toi­mi­va Nii­na Halo­nen ker­too, että lip­pu­kaup­pa on käy­nyt koh­ta­lai­ses­ti, ja puo­let lipuis­ta on myy­ty.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jänis­rut­toa ei ole vie­lä ilmen­nyt

Luon­nos­sa liik­ku­jat ovat teh­neet muu­ta­mia havain­to­ja kuol­leis­ta jänik­sis­tä ja rusa­kois­ta. Huol­ta on aiheut­ta­nut epä­luu­lo, ovat­ko eläi­met kuol­leet jänis­rut­toon ja onko ihmi­sil­lä tar­tun­ta­vaa­raa.– Pika­ky­se­lyn perus­teel­la jänis­rut­toa ei ole Oulun seu­dul­la ilmen­nyt vie­lä ihmi­sil­lä, ker­too apu­lai­sy­li­lää­kä­ri Jus­si Piu­va.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mata­lan kyn­nyk­sen kier­rä­tys­tä

Perä­­kär­­ry- ja -kont­ti­kirp­pik­set ovat kas­vat­ta­neet suo­sio­taan vuo­si vuo­del­ta sekä myy­jien että osta­jien pii­ris­sä. Myy­jät koke­vat ne oivak­si tavak­si pääs­tä eroon.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kie­ri­kis­sä jär­jes­te­tään toi­nen mui­nais­tu­lien yö suu­ren kysyn­nän vuok­si

Kie­ri­kin kivi­kau­den kylän 24.–25. elo­kuu­ta jär­jes­tet­tä­vän mui­nais­tu­lien yön suu­ren kysyn­nän vuok­si jär­jes­te­tään toi­nen mui­nais­tu­lien yö heti seu­raa­va­na vii­kon­lop­pu­na 31.8.–1.9. Ensim­mäi­sen yön 50 yöpy­jän kiin­tiö täyt­tyi vii­me vii­kol­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Kiin­nos­tai­si­ko saa­da ajo­kort­ti jo 17-vuo­ti­aa­na?

Ajo­kor­tin on voi­nut van­han ajo­kort­ti­lain mukaan saa­da jo 17-vuo­ti­aa­na, jos sil­le on ollut eri­tyi­sen pai­na­vat syyt. Hei­nä­kuus­sa 2018 astui voi­maan uusi ajo­kort­ti­la­ki, joka teki poik­keus­lu­van saa­mi­sen huo­mat­ta­vas­ti entis­tä hel­pom­mak­si. Eri­tyi­sen pai­na­vien syi­den sijas­ta riit­tä­vät nyt eri­tyi­set syyt. Tämä näkyy myös Tra­fin myön­tä­mien ikä­poik­keus­lu­pien mää­ris­sä. Van­han lain aikaan 17-vuo­tiail­le myön­net­tiin ajo­kort­te­ja pää­sään­töi­ses­ti alle 10 vuo­des­sa. Uuden lain tul­tua voi­maan lupia myön­net­tiin nel­jän ensim­mäi­sen kuu­kau­den aika­na 800.


Outo-auto on liik­ku­va nuor­ten koh­taa­mis­paik­ka – “Jot­kut ovat jää­neet pitem­mäk­si­kin aikaa pori­se­maan ja päh­käi­le­mään elä­mää.”

Asun­toau­to on park­kee­ran­nut Hol­li­haan skeit­ti­par­kin vie­reen Oulun Hei­nä­pääs­sä. Etu­tel­tan alla on pöy­tä ret­ki­tuo­lei­neen, nur­mel­le on levi­tet­ty räsy­mat­to­ja. Tar­jol­la on kah­via ja kek­se­jä, jot­ka näyt­tä­vät mais­tu­van pai­kal­le tul­leil­le Miko Tik­ka­sel­le ja Juuso Ervas­til­le. Tik­ka­nen on käy­nyt autol­la aiem­min­kin, Ervas­til­le ker­ta on ensim­mäi­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausToi­mit­ta­jal­ta: Kesä on koti­seu­tu­päi­vien kul­ta-aikaa

Monel­la pitä­jäl­lä on omat päi­vän­sä, viik­kon­sa tai jol­la­kin muul­la nimel­lä vuo­des­ta toi­seen tois­tu­va perin­ne­ta­pah­tu­man­sa, jos­sa on esil­lä enti­sa­jan asioi­ta ja toi­min­taa. On käsi­töi­tä, van­ho­ja konei­ta ja perin­ne­ruo­kaa. Pukeu­du­taan essui­hin ja pus­si­housui­hin, tun­nel­moi­daan hai­ta­ri­musii­kin tah­dis­sa. Moni muu­al­le muut­ta­nut tulee tapah­tu­maan myös tava­tak­seen samoil­ta seu­duil­ta läh­töi­sin ole­via tut­tu­jaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus