Toi­mit­ta­jal­ta: Ran­ta­poh­ja ja koro­na

Onnek­si on huu­mo­ri: ”Mik­si ves­sa­pa­pe­ri­hyl­lyt ovat tyh­jen­ty­neet pika­vauh­tia? No, sik­si kun yksi aivas­taa, niin kym­me­nel­lä lurah­taa housuun.”

Kuu­lin jutun sun­nun­tai­na Radio Suo­men Kan­san­ra­dios­ta ajel­les­sa­ni Yli­kii­min­gis­tä Ouluun. Ja mik­si­kö aje­lin? Läh­din tes­taa­maan etä­työ­mah­dol­li­suuk­sia lan­gal­li­sen inter­net­ver­kon pii­riin. Ras­kai­den ohjel­mis­to­jen käyt­tö lan­gat­to­man ver­kon kaut­ta maal­la ei tun­tu­nut luon­nis­tu­van lain­kaan. Ver­kot ovat­kin nyt koval­la koe­tuk­sel­la ja niit­ten heik­kous eten­kin maa­seu­dul­la saat­taa tul­la nyt monin pai­koin näky­viin. Lan­ga­ton verk­ko ei ole kui­tu­kaa­pe­lin veroi­nen.

Ran­ta­poh­jan­kin teki­jöis­tä jo mer­kit­tä­vä osa työs­ken­te­lee etä­nä koto­aan. Työ­tä teh­dään puhe­li­mit­se sekä säh­kö­pos­tin ja eri­lais­ten some-kana­vien kaut­ta. Lähi­kon­tak­te­ja väl­te­tään. Itse olen päät­tä­nyt työs­ken­nel­lä toi­mis­tol­la, ellei sit­ten jokin pan­de­mian kään­ne pako­ta minua­kin teke­mään työ­tä­ni jos­sain muu­al­la. Sun­nun­tai­nen tes­ti osoit­ti, että se kyl­lä onnis­tuu jol­lain taval­la.

Koro­na on iske­nyt kovaa myös Ran­ta­poh­jan alu­een yri­tyk­siin eikä se voi olla vai­kut­ta­mat­ta myös Ran­ta­poh­jaan pait­si toi­min­nal­li­ses­ti myös talou­del­li­ses­ti. Niin­pä Ran­ta­poh­ja­kin jou­tuu lomaut­ta­maan väke­ään tur­va­tak­seen talou­del­li­sen tule­vai­suu­ten­sa. Lomau­tus teh­dään osa­lo­mau­tuk­se­na, jos­sa vähen­ne­tään päi­vit­täis­tä tai vii­kot­tais­ta työ­ai­kaa. Olen itse­kin lomau­tuk­sen pii­ris­sä.

Leh­den ilmes­ty­mi­nen ei ole lomau­tus­ten takia vaa­ras­sa, vaan juu­ri lomau­tuk­sen muo­to takaa sen, että niin prin­tin kuin digi­taa­li­sen leh­den luki­jat saa­vat sen, mitä ovat tilan­neet. Ran­ta­poh­jan jakaa Pos­ti, hau­ki­pu­taa­lai­nen Kavil sekä Kale­van jake­lu­yh­tiö. Niit­ten pii­ris­tä ei ole ilmoi­tet­tu jake­lu­jen vähen­tä­mi­ses­tä. Kajaa­ni­lai­ses­sa kir­ja­pai­nos­sa pai­net­tu Ran­ta­poh­ja siis kul­kee.

Me kaik­ki tie­ten­kin toi­vom­me, että koko maa­il­maa ravi­sut­ta­vas­sa koro­na­krii­sis­sä alkai­si pik­ku hil­jaa vai­men­tu­mi­sen vai­he. Eten­kin syvim­män krii­sin mais­sa seu­ra­taan tark­kaan eri­lai­sia tilas­to­ja; joko on merk­ke­jä hel­lit­tä­mi­ses­tä. Se mitä me taval­li­set ihmi­set voim­me teh­dä on se, että pidäm­me toi­sem­me tur­vas­sa. Se tapah­tuu par­hai­ten nou­dat­ta­mal­la annet­tu­ja ter­veys­oh­jei­ta.