Rantapohja

Tablet­ti meni Iihin

Ran­ta­poh­jan tam­mi­kui­seen tilaus­tar­jouk­seen tart­tu­neit­ten kes­ken arvo­tun tau­lu­tie­to­ko­neen voit­ti iiläi­nen Päi­vi Kan­gas. Arvon­ta suo­ri­tet­tiin tiis­tai­na.

Lue lisää

Hyvät kan­san­edus­ta­jaeh­dok­kaat ja tuki­ryh­mät

Ran­ta­poh­ja jul­kai­see Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jaeh­dok­kai­den kir­joi­tuk­sia sekä pape­ri­leh­des­sään että verk­ko­si­vuil­laan. Kir­joi­tus­ten ihan­ne­pi­tuus on noin 2 000 merk­kiä. Jul­kai­su­rat­kai­su teh­dään Ran­ta­poh­jan toi­mi­tuk­ses­sa. Ver­kos­sa jul­kais­tu kir­joi­tus ei vält­tä­mät­tä pää­dy myös pape­ri­leh­teen tai päin­vas­toin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Synk­kiä teko­ja

Pie­ni kau­pun­ki Ete­­lä-Suo­­mes­­sa kau­an aikaa sit­ten erää­nä kesä­nä. Uinu­vaa oma­ko­tia­luet­ta ilmaan­tui häi­ri­köi­mään itsen­sä­pal­jas­ta­ja. Pol­ku­pyö­räl­lä ja mopol­la liik­ku­nut 30–40-vuotias mies hou­kut­te­li.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

“Tär­kein­tä on tie­to, etten ole yksin”

Tänään tors­tai­na 8.11. vie­te­tään val­ta­kun­nal­lis­ta Dia­be­tes­päi­vää. Yrit­tä­jä ja kah­den lap­sen isä, 51-vuo­tias Mar­ko Sauk­ko Kel­lon Kivi­nie­mes­tä, ei osan­nut kuvi­tel­la sai­ras­tues­saan  dia­be­tek­seen, mitä kaik­kea sai­raus tuo tul­les­saan. Kak­kos­tyy­pin dia­be­tes puh­ke­si hänel­le kol­me­kymp­pi­se­nä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ren­gas­ri­kot ja akkuon­gel­mat hinaus­fir­man arki­päi­vää

Akun tyh­je­ne­mi­set ja ren­gas­ri­kot ovat usein syy­nä hinausau­ton tilaa­mi­seen. Vaik­ka monia nyky­au­to­ja ei voi tien pääl­lä kor­ja­ta­kaan, ei autoa aina kui­ten­kaan tar­vit­se ottaa hinauk­seen.– Olem­me kehit­tä­neet monia oheis­pal­ve­lu­ja, joi­den avul­la autoi­li­ja voi mah­dol­li­ses­ti jat­kaa mat­kaan­sa. Pal­ve­lui­him­me kuu­luu esi­mer­kik­si uuden akun toi­mi­tus ja asen­nus asiak­kaal­le. Luem­me myös auto­jen vika­koo­de­ja, ker­too Har­ti­kai­nen Yhtiöt Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Kai­su Har­ti­kai­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Alu­een pelas­tus­lai­tos edel­lä nuo­housuu­dis­tuk­ses­sa – pelas­tus­lain suun­ni­tel­tu uudis­tus vapaut­tai­si nuo­houk­sen koko maas­sa

Oulu-Koil­­lis­­maan pelas­tus­lai­tok­sen alu­eel­la siir­ryt­tiin vuo­den alus­sa perin­tei­ses­tä pii­ri­nuo­hoo­ja­pal­ve­lus­ta vapaas­ti kil­pail­tuun nuo­hoa­mis­toi­min­taan. Kiin­teis­tö­no­mis­ta­jan tulee tila­ta nuo­hoo­ja tätä nykyä itse. Noin 80.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vuo­krayk­siöt har­vi­nai­sia Ran­ta­poh­jan alu­eel­la

Ran­ta­poh­jan alu­een vuo­­kra-asun­­to­­tar­­jon­­ta kes­kit­tyy vah­vas­ti kak­sioi­hin ja kol­mioi­hin. Iin Vuo­kra­ta­lot suun­nit­te­lee uudis­ra­ken­ta­mis­ta ja yksiöi­hin panos­ta­mis­ta lähi­vuo­si­na. Useat yhtiöt tar­joa­vat vuo­­kra-asun­­to­­ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


“Oli­si vas­tuu­ton­ta pysäyt­tää juna”

Har­va tie­tää tai osaa edes arva­ta kuin­ka laa­jas­ti ja isol­la jou­kol­la maa­kun­ta- ja sote­uu­dis­tuk­sen val­mis­te­lua on jo maa­kun­nis­sa teh­ty parin vuo­den ajan. Sote­uu­dis­tus on ollut jol­lain lail­la tape­til­la tois­ta­kym­men­tä vuotta.Sote- ja maa­kun­ta­uu­dis­tuk­ses­ta Poh­jois-Poh­jan­maal­la vas­taa­va muu­tos­joh­ta­ja, kel­lo­lai­nen Mar­juk­ka Man­ni­nen on luot­ta­vai­nen, että nyt ollaan pää­se­mäs­sä maa­liin.– Kun lait saa­daan vah­vis­tet­tua toi­von mukaan kesä­kuus­sa, maa­kun­nis­sa pääs­tään käy­tän­nös­sä yhteen­so­vit­ta­maan ja raken­ta­maan tehok­kai­ta, hyviä ja toi­mi­via pal­ve­lu­ko­ko­nai­suuk­sia, joi­den val­mis­te­lu on jo pit­käl­lä.– Junaa ei pys­ty pysäyt­tä­mään, eikä se oli­si vas­tuul­lis­ta. Enti­seen ei ole paluu­ta, sil­lä me tar­vit­sem­me van­hen­tu­nee­seen lain­sää­dän­töön ja pal­ve­lu­ra­ken­tei­siin muu­tos­ta, sanoo Man­ni­nen.