Toi­mit­ta­jal­ta: Luot­ta­vai­ses­ti uuteen vuoteen

Uusi vuo­si pyö­räh­ti käyn­tiin rajun Aape­li-myrs­kyn saat­te­le­ma­na. Ilma­tie­teen lai­tos antoi lii­ken­tee­seen eri­koi­sen varoi­tuk­sen pait­si huo­nos­ta ajo­ke­lis­tä myös mah­dol­li­ses­ti len­tä­vis­tä liikennemerkeistä.

Pyhi­nä sain pysy­tel­lä aika lail­la tur­vas­sa nel­jän sei­nän sisäl­lä vain mie­li järk­kyen. Kat­soin Yle Aree­nal­ta uuden Tun­te­mat­to­man soti­laan piden­ne­tyn ver­sion. Väis­tä­mät­tä herä­si aja­tus, että me nuo­rem­mat suku­pol­vet emme osaa edes kuvi­tel­la kaik­kia sota-ajan koet­te­le­muk­sia. Pys­tyi­sim­me­kö sitä kaik­kea edes kestämään?

Osaam­me­ko olla tyy­ty­väi­siä sii­tä kai­kes­ta hyväs­tä, mitä meil­lä nyt on? Sano­taan, että Euroop­pa ja Suo­mi etu­ne­näs­sä, ovat maa­il­man tasa-arvoi­sim­pia, vapaim­pia ja demo­kraat­ti­sim­pia maa­no­sia ja maita.

Pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö sanoi uuden­vuo­den­pu­hees­saan, että hänel­lä on huo­li edus­tuk­sel­li­sen demo­kra­tian rin­nal­le tule­vien suo­ran ja nopean vai­kut­ta­mi­sen liik­kei­den vaa­rois­ta. Näi­den myö­tä hävi­te­tään demo­kra­ti­aan olen­nai­ses­ti kuu­lu­va tai­to sovit­taa yhteen eri­lai­sia näke­myk­siä. Samal­la mene­te­tään myös kyky kuun­nel­la ja yrit­tää ymmär­tää mui­den mie­li­pi­tei­tä, vaik­kei itse nii­tä hyväksyisikään.

Joten­kin tämä nyt val­lit­se­va ilma­pii­ri “kaik­ki nyt heti, var­sin­kin minul­le itsel­le ja edus­ta­mil­le­ni aja­tuk­sil­le”, sopii hyvin ajan hen­keen. Toki epä­koh­tiin pitää ja saa puut­tua. Sano­mat­ta­kin on myös sel­vää, lait kos­ket­ta­vat kaikkia.

Jat­ku­vas­ta mur­rok­ses­ta ja uhkis­ta huo­li­mat­ta on kat­sot­ta­va ja luo­tet­ta­va tule­vaan. En mal­ta olla lait­ta­mat­ta lop­puun Eeva Kil­ven runoa, johon pre­si­den­tin uuden­vuo­den­pu­he päät­tyi — ehkä puo­li­son­sa Jen­ni Hau­kion myötävaikutuksella.

”Siis kau­neut­ta on.
Rak­kaut­ta on.
Iloa on.
Kaik­ki maa­il­man kur­juu­des­ta kär­si­vät, puo­lus­ta­kaa niitä!”

Auli Haa­pa­la