Jääli

Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta vii­kol­la 9

Hau­ki­pu­das, Yli­kii­min­ki

Ma: jau­he­li­ha-peru­na­so­se­laa­tik­ko, nel­jän lajin vihan­nes­se­koi­tus, puna­kaa­li-banaa­ni­sa­laat­ti, soi­ja-peru­na­laa­tik­ko. Ti: pyt­ti­pan­nu, pais­tet­tu kanan­mu­na, val­ko­kaa­li-kurk­kusa­laat­ti, kas­vis­pyt­ti­pan­nu. Ke: lohi­keit­to, kau­ra­lei­pä, juus­to, kau­den hedel­mä. To: maksalaatikko/ jau­he­mak­sa­pih­vit, rus­kis­tet­tu sipu­li­vii­pa­le, voi­kas­ti­ke, kuk­ka­kaa­li, peru­nat, pork­ka­na-puo­luk­ka­sa­laat­ti, kas­vis­gra­tii­ni/­kus­kus-kas­vis­pih­vi. Pe: pinaat­ti- tai pork­ka­nao­hu­kai­nen, peru­nat, vil­jai­sa kas­vis­se­koi­tus, val­ko­kas­ti­ke, kau­ra­lei­pä, rai­kas jää­vuo­ri­sa­laat­ti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jää­lin kou­lu haas­taa kaik­ki Oulun kou­lu­lai­set luke­maan — Lue 10 minuut­tia ker­ral­laan vaik­ka­pa uima­la­sit pääs­sä tai peh­mon kans­sa

Jää­lin kou­lun Alek­si Niva lukee uima­la­sit pääs­sä, Emmi Kont­ti­nen peh­mo­le­lun kans­sa ja Mil­la Vuol­tee­na­ho tas­ku­lam­pun valos­sa. Käyn­nis­sä on 300 minuu­tin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kii­min­gin Nyrk­kei­ly­ker­ho pala­si kotiin­sa – Uusi nyrk­kei­ly­sa­li avat­tiin Jää­lin Väli­ky­lään

Uusi upea nyrk­kei­ly­sa­li, Kii­min­gin Nyrk­kei­ly­ker­hon perus­ta­ja, ainoa suo­ma­lai­nen nyrk­kei­lyn olym­pia­ho­pea­mi­ta­lis­ti, seu­ran omat val­men­ta­jat ja kym­me­niä innok­kai­ta nyrk­kei­li­jä­nal­ku­ja sekä nyrk­kei­lys­tä kiin­nos­tu­nei­ta. Näis­tä ainek­sis­ta muo­dos­tui KiNK:n salin ava­jai­sil­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kiin­teis­tön omis­ta­jan pitää tie­tää itse, kos­ka tuli­si­jat ja hor­mit on nuo­hot­tu

Talo­no­mis­ta­jat vas­taa­vat val­ta­kun­nal­li­ses­ti tam­mi­kuun alus­ta läh­tien itse nuo­houk­sen tilaa­mi­ses­ta ja nuo­hous­vä­lien nou­dat­ta­mi­ses­ta, kun pii­ri­nuo­hous­jär­jes­tel­mäs­tä luo­vut­tiin vuo­den­vaih­tees­sa. Oulu-Koil­­lis­­maan pelas­tus­toi­mia­lu­eel­la nuo­houk­sen vapaa­seen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jää­lin asu­ka­sil­las­sa kaa­va-asioi­ta ja toi­min­ta­ra­haeh­do­tus

Jää­lin vii­mei­sim­pään asu­ka­sil­las­sa aihee­na oli­vat kaa­­va-asiat, yhtei­sö­toi­min­ta sekä toi­min­ta­ra­han jako. Pai­kal­la oli kaik­ki­aan noin vii­ti­sen­kym­men­tä osal­lis­tu­jaa. Asuk­kai­den lisäk­si muka­na oli­vat.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausJää­lin kou­lun oppi­laat syys­kuus­sa uuteen kou­luun – Har­jan­nons­ta­jai­sia vie­tet­tiin pak­kas­ten lauh­tu­mis­ta odo­tel­len

Par­haas­sa tapauk­ses­sa Jää­liin raken­tu­va moni­toi­mi­ta­lo val­mis­tuu jo syk­syl­lä ennen kou­lu­jen alkua. Vas­taa­van työn­joh­ta­jan Auno Les­ke­län mukaan työt ovat suju­neet hyvin ja mikä­li mitään vii­vy­tyk­siä ei tule, suun­ni­tel­tu aika­tau­lu pitää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


VRJ Poh­jois-Suo­mi Oy liet­teen­kä­sit­te­lyn pal­ve­lun­tuot­ta­jak­si Ouluun – Bio­kaa­su­lai­tok­sen on tar­koi­tus aloit­taa toi­min­tan­sa Jää­lin lähei­syy­des­sä vuon­na 2020

 
VRJ Poh­jois-Suo­mi Oy on valit­tu liet­teen­kä­sit­te­lyn pal­ve­lun­tuot­ta­jak­si Ouluun. Oulun Vesi kil­pai­lut­ti jäte­ve­si­liet­teen käsit­te­lyn koko­nais­pal­ve­lun, ja VRJ Poh­jois-Suo­mi teki koko­nais­ta­lou­del­li­ses­ti edul­li­sim­man tar­jouk­sen.


Alue­kult­tuu­ri nos­taa esiin aito­ja vah­vuuk­sia, ihmi­siä ja tari­noi­ta

Oulun kult­tuu­ri­joh­ta­ja Samu Fors­blom myön­tää, että taan­noi­nen kun­ta­lii­tos aiheut­ti sen, että kult­­tuu­­ri- ja tapah­­tu­­ma-avus­­tuk­­set eivät seu­ran­neet liit­ty­vien kun­tien muka­na Oulun.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Paran­tu­nut työl­li­syys näkyy var­hais­kas­va­tus­paik­ko­jen kysyn­tä­nä

Iis­sä on parem­pi työl­li­syys­ti­lan­ne kuin vuo­si­kym­me­niin. Se on näky­nyt vii­me syk­sys­tä asti kas­va­nee­na päi­vä­hoi­to- eli var­hais­kas­va­tus­paik­ko­jen kysyn­tä­nä.– Tilan­ne on aika tiuk­ka var­hais­kas­va­tus­paik­ko­jen suh­teen niin kun­nal­li­sel­la kuin yksi­tyi­sel­lä­kin puo­lel­la, ker­too kun­nan var­hais­kas­va­tus­joh­ta­ja Vir­pi Uute­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus