Jääli

Oma­ko­ti­ta­lo paloi Jää­lis­sä

Oma­ko­ti­ta­lo tuhou­tui tuli­pa­los­sa Jää­lin­kan­kaal­la tors­tai­na. Pelas­tus­lai­tos sai häly­tyk­sen palos­ta ilta­päi­väl­lä kel­lo 13.36. Talon kat­to­ra­ken­teet oli­vat jo tules­sa pelas­tus­lai­tok­sen saa­pues­sa pai­kal­le.…

Lue lisää

Har­ras­te- ja hyvin­voin­ti­mes­sut onnis­tui yli odo­tus­ten Jää­lis­sä

Lai­va­kan­kaan kou­lu täyt­tyi iloi­sis­ta vie­rais­ta ja reip­pais­ta vapaa­eh­tois­toi­mi­jois­ta, kun kou­lul­la jär­jes­tet­tiin ensim­mäis­tä ker­taa har­­ras­­te- ja hyvin­voin­ti­mes­sut. Aiem­min lii­­kun­­ta- ja lau­­ta­­pe­­li-ilta­­na.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jää­lis­sä koko per­heen venet­sia­lai­set

Jää­lin venet­sia­lai­set juh­lit­tiin Jää­lin majan ran­nas­sa nyt kol­mat­ta ker­taa. Ohjel­ma oli suun­ni­tel­tu siten, että koko per­heel­le oli kai­ken­lais­ta kat­sot­ta­vaa ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausAlu­een pelas­tus­lai­tos edel­lä nuo­housuu­dis­tuk­ses­sa – pelas­tus­lain suun­ni­tel­tu uudis­tus vapaut­tai­si nuo­houk­sen koko maas­sa

Oulu-Koil­­lis­­maan pelas­tus­lai­tok­sen alu­eel­la siir­ryt­tiin vuo­den alus­sa perin­tei­ses­tä pii­ri­nuo­hoo­ja­pal­ve­lus­ta vapaas­ti kil­pail­tuun nuo­hoa­mis­toi­min­taan. Kiin­teis­tö­no­mis­ta­jan tulee tila­ta nuo­hoo­ja tätä nykyä itse. Noin 80.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausVuo­krayk­siöt har­vi­nai­sia Ran­ta­poh­jan alu­eel­la

Ran­ta­poh­jan alu­een vuo­­kra-asun­­to­­tar­­jon­­ta kes­kit­tyy vah­vas­ti kak­sioi­hin ja kol­mioi­hin. Iin Vuo­kra­ta­lot suun­nit­te­lee uudis­ra­ken­ta­mis­ta ja yksiöi­hin panos­ta­mis­ta lähi­vuo­si­na. Useat yhtiöt tar­joa­vat vuo­­kra-asun­­to­­ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ajo­kort­ti­la­ki mul­lis­tui hei­nä­kuun alus­sa – ajo­kor­tin voi suo­rit­taa jopa 14 ajo­tun­nin jäl­keen

Ajo­kort­ti­la­ki muut­tui huo­mat­ta­vas­ti hei­nä­kuun alus­sa: enti­ses­tä kol­mi­vai­hei­ses­ta auto­kou­lus­ta siir­ryt­tiin yksi­vai­hei­seen, ins­sia­jo­koe piden­tyi tun­nin mit­tai­sek­si ja ajo-ope­­tus­­lu­­van saa­mi­sen ehdot keven­tyi­vät.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kesä­lei­ril­lä riit­tää kave­rei­ta ja teke­mis­tä

4H-yhdis­tyk­sen ker­ho­ti­lan pihal­la Jää­lis­sä käy vils­ke — hel­tees­tä huo­li­mat­ta pihal­la juok­sen­te­lee nau­raen lap­sia ja lei­ri­noh­jaa­jia. Käyn­nis­sä on ensim­mäi­nen päi­vä kesä­lei­ris­tä, jon­ka 4H-yhdis­tys jär­jes­tää 1–2 luok­ka­lai­sil­le sekä esi­kou­lui­käi­sil­le lap­sil­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jää­lin kou­lun poh­ja­ra­ken­nus­vai­he val­mis­tuu ennen kou­lun alkua

Lai­va­kan­kaan kou­lun yhtey­teen raken­tuu par­hail­laan uusi kou­lu, johon sijoi­te­taan puret­ta­vak­si mää­rä­tyn Jää­lin kou­lun oppi­laat. Kun raken­nus val­mis­tuu aika­tau­lun mukai­ses­ti luku­vuo­den 2019 alku­vii­koil­la, muo­dos­tuu koko­naan uusi perus­o­pe­tuk­sen kou­lu, jol­la ei ole vie­lä nimeä. Raken­nus­työt alkoi­vat kesä­kuun puo­li­vä­lis­sä, ja pro­jek­ti­pääl­lik­kö Jan­ne Kar­hu Oulun kau­pun­gin tila­kes­kuk­sel­ta ker­too, että perus­ta­mis­vai­heen poh­ja­työt ovat suju­neet suun­ni­tel­lus­ti ja aika­tau­lus­saan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus