Jääli

Sah­ra­mi bän­di­ki­san voit­toon Jää­lis­sä, ensim­mäis­tä ker­taa jär­jes­tet­ty kil­pai­lu sai suu­ren suo­sion

Oulun seu­dun aloit­te­le­vil­le bän­deil­le suun­nat­tu kil­pai­lu sai sekä bän­deil­tä että ylei­söl­tä lois­ta­van vas­taan­o­ton. Jää­lin ravin­to­la Bume­ran­gi täyt­tyi ääri­ään myö­ten ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jou­lu­ta­pah­tu­mia Jää­lis­sä

Jää­lin perin­tei­nen jou­lu­to­ri jär­jes­te­tään osta­ril­la lau­an­tai­na 1.12. kel­lo 11–15 väli­se­nä aika­na. Jou­lu­puk­ki on pai­kal­la ja lap­si­kuo­ro lau­laa. Lisäk­si ohjel­mas­sa on…
Kuusa­mon­tien kehit­tä­mis­tä nykyi­sel­le pai­kal­leen sel­vi­tel­lään

Yli­kuor­mi­tet­tu Kuusa­mon­tie sai vuo­sien 2005–2008 väli­se­nä aika­na lisä­kais­tat Oulun pää­hän, mut­ta kehi­tys­työ jäi sil­leen. ELY-kes­­kuk­­sen suun­nit­te­lu­yk­si­kön pääl­lik­kö Ris­to Lep­pä­sen mukaan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Leik­kia­se aiheut­ti huhu­ja Jää­lis­sä

Jää­lin kou­lun pyö­rä­par­kin lähei­syy­des­tä eilen tors­tai­na oppi­lai­den löy­tä­mä leik­kia­se aiheut­ti tänään Jää­lis­sä kou­lu­jen oppi­lai­den kes­ken huhu­myl­lyn. Huhuis­sa ker­rot­tiin vir­heel­li­ses­ti, että…Tuk­ku Jää­lin katu­ja uuteen uskoon

Joko ensi kesä­nä tai vii­meis­tään vuo­den 2020 kesäl­lä Jää­lin katu­jen ja vesi­huol­lon paran­ta­mi­ses­sa pääs­tään siir­ty­mään seu­raa­vaan vai­hee­seen, jos­sa perus­kor­ja­taan Jää­lin­kan­kaan,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ensim­mäi­nen asu­ka­sil­ta Jää­lis­sä

Jää­lis­sä jär­jes­te­tään Lai­va­kan­kaan kou­lul­la tiis­tai­na 20.11. kel­lo 18 ensim­mäi­nen asu­ka­sil­ta. Kai­kil­le jää­li­läi­sil­le suun­na­tus­sa tilai­suu­des­sa käsi­tel­lään erit­täin laa­jas­ti kaik­kia alu­een asioi­ta.…


Jää­lin kes­kuk­sen uusi kaa­va muo­tou­tuu

Jää­lin kes­kuk­sen lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt sel­key­ty­vät, asuin­ra­ken­ta­mi­nen tehos­tuu, lii­ke­kes­kus uudis­tuu ja Jää­lin kap­pe­li tulee sel­keäs­ti osak­si kes­kus­ta, kun uusi ase­ma­kaa­van muu­tos tulee voi­maan. Kaa­va­muu­tos tulee hyväk­syt­tä­väk­si tänään yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan kokouk­ses­sa, jos­sa sen hyväk­sy­mis­tä esi­tet­tä­neen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le ja edel­leen kau­pun­gin­val­tuus­tol­le.