Jääli

Ainut­laa­tui­nen Jää­lin jär­vial­las tor­juu jär­veen las­ke­vaa kiin­toai­nes­ta

Kii­min­gin-Jää­lin vesien­hoi­to­yh­dis­tyk­sen aktii­vit ovat tam­mi­kuun aika­na työs­ken­nel­leet Jää­lin­jär­ven peräl­le raken­net­ta­van noin 3,5 heh­taa­rin suu­rui­sen jär­vial­taan eli las­keu­tusal­taan suo­da­tin­kan­kaan asen­nuk­ses­sa. Jär­vial­taan avul­la halu­taan hidas­taa Saa­ri­se­no­jan tulo­ve­den kul­kua, jot­ta sen muka­naan tuo­ma kiin­toai­ne las­keu­tui­si jär­ven ete­lä­pää­hän, eikä leviäi­si koko jär­veen. Yhdis­tyk­sen tie­to­jen mukaan vas­taa­van­lais­ta raken­net­ta ei ole aiem­min toteu­tet­tu muu­al­la Suo­mes­sa. Hank­keel­le on saa­tu rahoi­tus Juha Sipi­län hal­li­tuk­sen päät­tä­mäs­tä vesien­hoi­don tehos­ta­mis­oh­jel­mas­ta.

Lue lisää

Tier­na­pe­rin­ne elää vah­va­na Ran­ta­poh­jan alu­eel­la­kin – Tier­na­kil­pai­lun perin­ne­sar­jan voit­ta­ja­jouk­ku­ees­sa ovat muka­na jää­li­läis­vel­jek­set Samu­li ja Alek­si Niva

Ynnin Tier­nat -jouk­ku­een nelik­ko Hero­des: Aslak Kipi­nä (11), Mur­jaa­ni: Samu­li Niva (11), Knih­ti: Alek­si Niva (11) ja Mänk­ki: Rei­no Airis­nie­mi.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jää­li­hal­li halu­aa olla osa yhtei­söä– Yrit­tä­jät kehit­tä­vät kah­vi­la- ja majoi­tus­puol­ta hal­li­toi­min­nan rin­nal­la

Jää­li­hal­lin pelaa­jien ovi käy lähes 2 000 ker­taa vii­kos­sa, kun eri ikäi­set ja eri lajien jää­ur­hei­li­jat kul­ke­vat har­joi­tuk­siin ja pelei­hin. Vuo­des­ta 1987 Jää­lis­sä toi­mi­nut yksi­tyi­nen jää­hal­li on vuo­si­kym­me­nien aika­na saa­nut van­kan jalan­si­jan lajin har­ras­ta­jien kes­kuu­des­sa. Nyt hal­lin yrit­tä­jät halua­vat, että myös muut jää­li­läi­set löy­tä­vät hal­lin pal­ve­lut osak­si arkea ja pyhää.

Lue lisää

Jää­lin K-Super­mar­ket uudis­tuu nuor­ten kaup­piai­den­sa voi­min

Kes­ti­lä­läis­läh­töi­nen Hen­ri Karp­pi­nen ja yli­kii­min­ki­läis­läh­töi­nen Vee­ra Ukon­maa­na­ho ovat olleet K-Super­mar­ke­tin kaup­piai­na noin 1,5 kuu­kaut­ta. Nuo­ret, reip­paas­ti alle kol­me­kymp­pi­set kaup­pi­aat ovat lait­ta­neet tuu­le­maan ja raken­ta­vat par­hail­laan kaup­paa pala palal­ta itsen­sä näköi­sek­si sekä asiak­kai­den toi­vei­den mukai­sek­si.

Lue lisää

Kaik­ki Oulun alu­een junio­ri­kiek­koi­li­jat Kärp­pä­pai­taan – Muka­na myös Kii­min­gin Kiek­ko­po­jat ja Ahmat Hau­ki­pu­taal­ta

Seit­se­män jää­kiek­ko­seu­raa Oulun alu­eel­ta muo­dos­taa jää­kiek­ko­seu­ro­jen yhtei­sön, jos­sa tulee pelaa­maan noin 2 500 pelaa­jaa U15-C2 –ikä­luo­kas­ta alkaen. Tämä on suu­rin seu­rayh­tei­sö koko Suo­mes­sa. Yhtei­se­nä tavoit­tee­na on seu­ro­jen har­ras­ta­ja­mää­rän lisää­mi­nen lap­si- ja junio­ri­vai­hees­sa sekä leveän ja laa­duk­kaan pelaa­ja­po­lun jat­ku­va kehi­tys kil­pa­kiek­ko­vai­hees­sa.


Kuusa­mon­tien kehit­tä­mi­nen vaa­tii poliit­tis­ta tah­toa

Kuusa­mon­tien kehit­tä­mi­seen Kor­ven­ky­län ja Kii­min­gin välil­le etsi­tään nyt kuu­mei­ses­ti vuo­si­kym­me­niä suun­nit­teil­la ollut­ta ohi­tus­tie­tä nopeam­min toteu­tet­ta­vaa rat­kai­sua. Käyn­nis­sä on ELY-kes­kuk­sen kehit­tä­mis­han­ke, jos­sa tut­ki­taan mah­tuu­ko tie nykyi­seen käy­tä­vään­sä 2+2-kaistaisena ja kes­ki­kai­teel­li­se­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jää­li­läi­nen rat­sas­tus­seu­ra täyt­ti 20 vuot­ta – Lidrid Team ry raken­tui Kii­min­gin Rat­sas­tus­kes­kuk­sen ympä­ril­le

Lidrid Tea­min toi­min­ta alkoi syk­syl­lä 1999 pie­ni­muo­toi­se­na, muu­ta­man jäse­nen seu­ra­na Jää­lin Väli­ky­läs­sä Pia Lid­strö­min omis­ta­mas­sa Kii­min­gin Rat­sas­tus­kes­kuk­ses­sa. Nyt, 20 vuot­ta myö­hem­min, seu­ra on kas­va­nut yli sadan jäse­nen aktii­vi­sek­si yhdis­tyk­sek­si, joka tun­ne­taan pait­si kil­pai­lu­jen jär­jes­tä­jä­nä myös sii­tä, että useat seu­ran jäse­net ovat pär­jän­neet hyvin sekä kou­lu-, este- että kent­tä­la­jeis­sa. Nykyi­sin seu­ra toi­mii Väli­ky­län lisäk­si myös Oulun Juu­rus­suol­la Riik­ka Lam­ber­gin pyö­rit­tä­mäl­lä Tal­lin­mäel­lä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oman kylän jou­lu­to­ri

Perin­tei­nen jou­lu­to­ri jär­jes­tet­tiin jäl­leen Jää­lis­sä vii­kon­vaih­tees­sa. Muka­van tal­vi­nen sää sii­vit­ti jou­lu­tun­nel­maan, jota lisä­si ystä­vien ja tut­ta­vien tapaa­mi­nen. Monet oli­vat tul­leet teke­mään pie­niä jou­luos­tok­sia ja hank­ki­maan herk­ku­ja jou­lu­pöy­tään oman kylän tai lähia­lu­een myy­jil­tä. Elä­ke­läis­ten kuo­ro lau­loi toril­la ja jou­lu­puk­ki ilah­dut­ti iso­ja ja pie­niä vie­rai­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jää­li­läi­set tun­gek­si­vat tutus­tu­maan uuteen moni­toi­mi­ta­loon

Jää­lin uuden moni­toi­mi­ta­lon ja kou­lun avoi­mia ovia on odo­tet­tu Jää­lis­sä malt­ta­mat­to­mas­ti koko syk­sy. Vii­me kes­ki­viik­ko­na ovet avat­tiin kai­kil­le jää­li­läi­sil­le ja väkeä oli­kin pai­kal­la yllät­tä­vän pal­jon. Mukaan oli­vat läh­te­neet niin kou­lu­lai­set van­hem­pi­neen, iso­van­hem­pi­neen ja sisa­ruk­si­neen kuin muut­kin jää­li­läi­set.