Jääli

Tuk­ku Jää­lin katu­ja uuteen uskoon

Joko ensi kesä­nä tai vii­meis­tään vuo­den 2020 kesäl­lä Jää­lin katu­jen ja vesi­huol­lon paran­ta­mi­ses­sa pääs­tään siir­ty­mään seu­raa­vaan vai­hee­seen, jos­sa perus­kor­ja­taan Jää­lin­kan­kaan,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ensim­mäi­nen asu­ka­sil­ta Jää­lis­sä

Jää­lis­sä jär­jes­te­tään Lai­va­kan­kaan kou­lul­la tiis­tai­na 20.11. kel­lo 18 ensim­mäi­nen asu­ka­sil­ta. Kai­kil­le jää­li­läi­sil­le suun­na­tus­sa tilai­suu­des­sa käsi­tel­lään erit­täin laa­jas­ti kaik­kia alu­een asioi­ta.…


Jää­lin kes­kuk­sen uusi kaa­va muo­tou­tuu

Jää­lin kes­kuk­sen lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt sel­key­ty­vät, asuin­ra­ken­ta­mi­nen tehos­tuu, lii­ke­kes­kus uudis­tuu ja Jää­lin kap­pe­li tulee sel­keäs­ti osak­si kes­kus­ta, kun uusi ase­ma­kaa­van muu­tos tulee voi­maan. Kaa­va­muu­tos tulee hyväk­syt­tä­väk­si tänään yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan kokouk­ses­sa, jos­sa sen hyväk­sy­mis­tä esi­tet­tä­neen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le ja edel­leen kau­pun­gin­val­tuus­tol­le.
Osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti ete­nee

Oulus­sa kokeil­laan tämän syk­syn aika­na osal­lis­tu­vaa bud­je­toin­tia. Oulun kau­pun­gin kun­ta­lais­vai­kut­ta­mi­nen ja yhtei­sö­toi­min­ta etsii ehdo­tuk­sia Oulun ja oulu­lais­ten tur­val­li­suu­den ja tasa-arvon…Digiop­pi­mi­nen innos­taa las­ta ja moni­puo­lis­taa opet­ta­mis­ta

Jää­lin kou­lun jokai­sel­la luok­ka-asteel­la yksi luok­ka vali­koi­tui syk­syn alus­sa digi­luo­kak­si, joka tekee osan kou­lu­teh­tä­vis­tään kan­net­ta­val­la tie­to­ko­neel­la tai Ipa­dil­la. Osas­sa oppiai­neis­ta on edel­leen perin­tei­set kir­jat käy­tös­sä. Lisäk­si tie­to­ko­neel­la teh­dään esi­mer­kik­si ViL­LE-oppi­mi­sym­pä­ris­tön teh­tä­viä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Joki­ran­nan kou­lu on kau­pun­gin suu­rin inves­toin­ti seu­raa­vi­na vuo­si­na

Oulun kau­pun­gin seu­raa­vien vuo­sien suu­rim­mat inves­toin­nit ovat kou­lu­ja, Oulu­hal­li sekä kau­pun­gin­ta­lon perus­kor­jaus. Kou­luin­ves­toin­neis­ta suu­rim­paan, Joki­ran­nan kou­lun kor­vaa­vaan uudis­ra­ken­nuk­seen on ensi.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus