LC Jää­li juh­li näyt­tä­väs­ti 40-vuo­tis­ta his­to­ri­aan­sa –Yhdis­tys jakoi yli 10 000 euroa jää­li­läis­ten hyväk­si

LC Jääli jakoi juhlavuonnaan yli 10 000 euroa rahaa käytettäväksi alueen asukkaiden hyväksi. Lahjoitukset jaettiin Jäälinmajalla. (TEEA TUNTURI)

Lions Club Jää­lin perus­ta­mi­ses­ta tulee tänään kevää­nä kulu­neek­si pyö­reät 40 vuot­ta. Yhdis­tys halusi juh­la­vuo­ten­sa kun­niak­si teh­dä jotain, jol­la on huo­mat­ta­vaa mer­ki­tys­tä alu­een asuk­kail­le.

– Pää­tim­me lah­joit­taa eri tem­pauk­sin ja keräyk­sin kerät­ty­jä varo­ja jää­li­läis­ten yhdis­tys­ten ja mui­den Jää­lis­sä toi­mi­vien taho­jen työ­tä tukeak­sem­me, ker­too LC Jää­lin pre­si­dent­ti Juha Haa­pa­la.

Suu­rim­man yksit­täi­sen lah­joi­tuk­sen sai Jää­lin asu­ka­syh­dis­tys, jol­le lah­joi­tet­tiin noin 5 000 euroa Kala­mäen laa­vun raken­ta­mi­sek­si. Lisäk­si yhdis­tys sai vie­lä eril­li­sen 800 euron lah­joi­tuk­sen pit­kos­pui­den raken­ta­mis­työ­hön.

Kii­min­gin seu­ra­kun­nan dia­ko­nia­työ sai 755 euron edes­tä pit­sa­lah­ja­kort­te­ja, rat­sas­tus­lip­pu­ja ja sup-lau­ta­lip­pu­ja. Oulun sosi­aa­li­toi­mel­le lah­joi­tet­tiin 833 euron arvoi­set elo­ku­va-, leik­ki­maa- ja lin­ja-auto­li­put. Mai­nio­ko­ti Sii­ri sai toi­vei­den­sa mukai­sen 530 euron kun­toi­lu­vä­li­neen ja Cari­tas Kom­pas­si 500 euron tele­vi­sion.

– Jää­lin kou­lul­le lah­joi­tim­me kah­dek­san 50 euron sti­pen­diä joka­ke­väi­sen nel­jän sti­pen­din sijaan. Lisäk­si Jää­lin kou­lun eri­tyi­sop­pi­laat sai­vat luok­ka­ret­ki­ra­haa 400 euroa ja yhdes­sä Kii­min­gin SPR:n kans­sa han­kim­me sydä­nis­ku­rin, jos­ta LC Jää­li mak­saa puo­let eli 500 euroa, Haa­pa­la ker­too.

Jää­lin lei­jo­nat ovat teh­neet vii­me aikoi­na pal­jon näky­vää työ­tä Jää­lis­sä muun muas­sa kun­nos­ta­mal­la Jää­lin­jär­ven pääs­sä olleen van­han Saa­ri­se­no­jan laa­vun ja teke­mäl­lä sin­ne polt­to­pui­ta tai lah­joit­ta­mal­la pelia­sut alu­een yhdel­le säh­ly­jouk­ku­eel­le. Yhdis­tys aikoo myös raken­taa Kala­mäen uuden laa­vun.

– Otam­me aina vas­taan avus­tusa­no­muk­sia ja mah­dol­li­suuk­sien mukaan autam­me. Oli­si muka­vaa, jos eri­tyi­ses­ti nuo­ret ehdot­tai­si­vat, miten voi­sim­me olla avuk­si ja kehit­tää eri­lais­ta toi­min­taa.

– Mei­dän iloi­seen, kivaan ja aut­ta­vai­seen poruk­kaan mah­tuu mukaan myös aina uusia lei­jo­nia, joten ter­ve­tu­loa, toi­vot­taa Juha Haa­pa­la.

Vuo­siin mah­tuu monen­lais­ta

LC Kiiminki/Jääli perus­tet­tiin 12.2.1979 ja perus­ta­mis­juh­la oli syys­kuun 29. päi­vä sama­na vuon­na. Klu­bin perus­ta­ja­jä­se­net oli­vat Mik­ko Kaup­pi­la, Juha­ni Paak­ko­la, Kau­ko Räi­sä­nen, Veik­ko Vähä­sar­ja, Ante­ro Jaa­ti­nen, Juha­ni Mar­ku­la, Ilk­ka Fredrik­sen, Osmo Rau­tio, Pent­ti Nykä­nen, Aar­ne Soik­ke­li, Eino Nie­me­lä, Ola­vi Suka­nen, Erk­ki Urma­la, Oska­ri Lei­no­nen, Tais­to Tiri, Riku Jar­va, Mark­ku Ruo­ko­la (avaus­kau­den pre­si­dent­ti), Kaler­vo Kurik­ka, Heik­ki Saa­re­la ja Ahti Här­kö­nen.

– Klu­bi aloit­ti vireäs­ti toi­min­tan­sa, mitä on jat­ku­nut hyväl­lä aktii­vi­suu­del­la tähän päi­vään saak­ka. Klu­bin jäsen­mää­rä on vaih­del­lut aiko­jen saa­tos­sa, alun paris­ta kym­me­nes­tä laak­son poh­jaan nel­jään­tois­ta jäse­neen, nous­ten mak­si­mis­saan 36 jäse­neen. Nyky­vuo­si­na jäsen­mää­rä on vakiin­tu­nut noin kol­meen­kym­me­neen jäse­neen, ker­toi Ante­ro Ste­nius clu­bin 40-vuo­tis­juh­las­sa.

– Clu­bin toi­min­nas­sa mer­kit­tä­vin muu­tos tapah­tui vuon­na 2004, jol­loin klu­biin kut­sut­tiin ensim­mäi­set nai­set jäse­nik­si. Tämä oli yhä tuol­loin har­vi­nais­ta, mut­ta Jää­lin klu­bin kan­nal­ta se oli sekä jäsen­mää­rän että toi­min­nan laa­dun kan­nal­ta ensiar­voi­sen tär­keä muu­tos.

LC Jää­li on vuo­sien aika­na teh­nyt moni­puo­lis­ta varain­han­kin­taa kuten jou­lu­kuusien ja jou­lu­kort­tien myyn­tiä sekä eri­lais­ten tapah­tu­mien jär­jes­tä­mis­tä. Toi­min­nan rahoit­ta­mi­sek­si on teh­ty myös pal­jon tal­koo­töi­tä kuten jäkä­län keruu­ta. Kerät­ty­jä varo­ja on lah­joi­tet­tu esi­mer­kik­si sosi­aa­li­toi­men kaut­ta jou­lun alla lah­ja­kort­tei­na asuk­kail­le.

Klu­bin 40-vuo­tis­juh­laa vie­tet­tiin tou­ko­kuun lopul­la Oulun Rau­ha­las­sa. Juh­laan osal­lis­tui kun­nia­vie­raa­na klu­bin kum­mi Juha­ni Kos­ke­la sekä PDG Sep­po Saa­re­la puo­li­soi­neen. Musiik­kie­si­tyk­sis­tä vas­ta­si Oulun sota­ve­te­raa­ni­kuo­ron tupla­kvar­tet­ti sekä Made­to­jan musiik­ki­lu­kion orkes­te­ri.

Clu­bin perus­ta­jä­se­nil­le Juha­ni Paak­ko­lal­le, Ola­vi Suka­sel­le, Tais­to Tiril­le ja Erk­ki Urma­lal­le luo­vu­tet­tiin 40 v. perus­ta­ja­jä­se­nen ansio­merk­ki.

Vuo­si­juh­las­sa pal­kit­tiin pit­kä­ai­kai­ses­ta ja ansiok­kaas­ta lei­jo­na­työs­tä Mel­vin Jones-jäse­nyy­del­lä Han­nu Saa­ri­nen ja Ante­ro Ste­nius.

Pii­ri­ku­ver­nöö­rin myön­tä­mät Suo­men Lions-lii­ton yhden ruusuk­keen ansio­mer­kit luo­vu­tet­tiin Vei­jo Jaak­ko­lal­le, Sinik­ka Man­ni­sel­le ja Sei­ja Ste­niuk­sel­le.

Merk­ki­ta­pah­tu­mia ja alka­mis­vuo­sia

1979 Klu­bin vii­ri

1980 Sotain­va­li­dien keräys, vete­raa­ni­lou­nas

1981 Nuo­ri­so­vaih­to

1982 Jou­lu­kuusen myyn­ti

1982 Isän­päi­vä­lou­nas

1983 Klu­bin lip­pu

1983 las­kiais­rie­ha

1986 Joki­pos­ti-leh­ti -1988

1988 Trialt­hon, lop­pui 1990

1989 kum­mi­lap­si

1991 Jou­lu­kin­kun pal­vaus, -1999

1992 Jäkä­län keräys, -2012

1992 Pilk­ki­kil­pai­lut 1992 Lions Quest

2003 Sään­tö­muu­tos

2004 Nai­set jäse­nik­si

2004 Tal­vi­ta­pah­tu­ma, Kii­min­ki-päi­vät

2011 Ympä­ris­tön sii­vous­päi­vä

2012 Äitien­päi­vä­kah­vi­tus

2012 Jou­lun lah­ja­kor­tit

2012 Q-Stock

2013 Teat­te­ri Rio

2014 Nimen muu­tos Lions Club Jää­li

2014 Klu­bin stra­te­gia

2015 Jou­lu­to­ri

2019 Klu­bi 40 v. Uusi lip­pu ja vii­ri