LC Jää­li juh­li näyt­tä­väs­ti 40-vuo­tis­ta his­to­ri­aan­sa –Yhdis­tys jakoi yli 10 000 euroa jää­li­läis­ten hyväk­si

LC Jääli jakoi juhlavuonnaan yli 10 000 euroa rahaa käytettäväksi alueen asukkaiden hyväksi. Lahjoitukset jaettiin Jäälinmajalla. (TEEA TUNTURI)

Lions Club Jää­lin perus­ta­mi­ses­ta tulee tänään kevää­nä kulu­neek­si pyö­reät 40 vuot­ta. Yhdis­tys halusi juh­la­vuo­ten­sa kun­niak­si teh­dä jotain, jol­la on huo­mat­ta­vaa mer­ki­tys­tä alu­een asuk­kail­le. – Pää­tim­me lah­joit­taa eri tem­pauk­sin ja keräyk­sin kerät­ty­jä varo­ja jää­li­läis­ten yhdis­tys­ten ja mui­den Jää­lis­sä toi­mi­vien taho­jen työ­tä tukeak­sem­me, ker­too LC Jää­lin pre­si­dent­ti Juha Haa­pa­la. Suu­rim­man yksit­täi­sen lah­joi­tuk­sen sai Jää­lin asu­ka­syh­dis­tys, jol­le lah­joi­tet­tiin…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus