Jää­li­läi­nen rat­sas­tus­seu­ra täyt­ti 20 vuot­ta – Lidrid Team ry raken­tui Kii­min­gin Rat­sas­tus­kes­kuk­sen ympä­ril­le

Lidrid Tea­min toi­min­ta alkoi syk­syl­lä 1999 pie­ni­muo­toi­se­na, muu­ta­man jäse­nen seu­ra­na Jää­lin Väli­ky­läs­sä Pia Lid­strö­min omis­ta­mas­sa Kii­min­gin Rat­sas­tus­kes­kuk­ses­sa. Nyt, 20 vuot­ta myö­hem­min, seu­ra on kas­va­nut yli sadan jäse­nen aktii­vi­sek­si yhdis­tyk­sek­si, joka tun­ne­taan pait­si kil­pai­lu­jen jär­jes­tä­jä­nä myös sii­tä, että useat seu­ran jäse­net ovat pär­jän­neet hyvin sekä kou­lu-, este- että kent­tä­la­jeis­sa. Nykyi­sin seu­ra toi­mii Väli­ky­län lisäk­si myös Oulun Juu­rus­suol­la Riik­ka Lam­ber­gin pyö­rit­tä­mäl­lä Tal­lin­mäel­lä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus