Löy­tä­vä van­hus­työn ver­kos­to tar­jo­aa apua

Asuu­ko lähel­lä­si tai tun­net­ko iäk­kään ihmi­sen, jon­ka pär­jää­mi­nen huo­let­taa? Älä jää miet­ti­mään, vaan uskal­la kysyä, oli­si­ko avul­le tar­vet­ta.

Val­ta­kun­nal­li­se­na Väli­tä-päi­vä­nä per­jan­tai­na jaet­tiin tie­toa alu­een asu­kas­tu­vil­la ja Oulu10-pis­teis­sä mis­tä voi saa­da apua tai neu­vo­ja. Kon­kreet­ti­sen avun­tar­peen ohel­la myös yksi­näi­syys voi olla monel­le ikäih­mi­sel­le ongel­ma.

Oulun alu­een löy­tä­vän van­hus­työn ver­kos­to jal­kau­tui välit­tä­mi­sen päi­vä­nä ker­to­maan Ikä­Ar­vo­kas-hank­kees­ta. Kysees­sä on etsi­vän van­hus­työn mal­li, jol­la jat­ke­taan yhteis­vas­tuu­ke­räyk­sen tuo­toil­la aiem­min kehi­tet­tyä etsi­vän ja löy­tä­vän van­hus­työn mal­lia, ker­toi pro­jek­ti­työn­te­ki­jä Piia Pen­ger­kos­ki. Muka­na Hau­ki­pu­taan asu­kas­tu­val­la oli myös ver­kos­toon kuu­lu­vien Loma­ko­ti Onne­lan Pir­jo Hätä­lä ja Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nas­ta Nuusa Nis­ka­la.

Huo­li­päi­vä­nä jaet­tiin Hok­sau­ta minut -kort­te­ja, jol­la voi lähet­tää yhteys­tie­dot hen­ki­lös­tä, johon toi­vo­taan seu­ra­kun­nan dia­ko­nia­työn yhtey­den­ot­toa. Pyyn­tö teh­dään yhdes­sä tar­vit­si­jan suos­tu­muk­sel­la.

Oulun Dia­ko­nis­sa­lai­tok­sel­la toi­mii vapaa­eh­tois­ten ver­kos­to, jon­ka keik­ka­va­paa­eh­toi­sil­ta voi pyy­tää apua esi­mer­kik­si asioin­ti- tai sai­raa­la­reis­sul­le.

Oulun kau­pun­gin ikään­ty­nei­tä ja hei­dän lähei­si­ään pal­ve­le­va Aino-neu­von­ta on paik­ka, jos­ta voi kysyä neu­vo­ja tai yhteis­tie­to­ja ver­kos­toi­hin.

Huo­li-ilmoi­tus on kun­nan hyvin­voin­ti­pal­ve­luil­le teh­tä­vä ilmoi­tus van­huk­ses­ta, lap­ses­ta tai muus­ta kuntalaisesta.(www.ouka.fi/oulu/sosiaali-ja-perhepalvelut/ilmoita-huolesi)