Toi­mit­ta­jal­ta: Kuhi­naa pus­kas­sa

Sohai­sen ampiais­pe­sää. Ehkä ei kan­nat­tai­si.

Olen toki huo­man­nut, että usei­den kylien tai kau­pun­kien pus­ka­ra­diot ovat mel­ko eri­koi­sia kes­kus­te­lu­foo­ru­mei­ta. Osal­la yllä­pi­tä­jis­tä on luval­la sanoen hie­man eri­koi­sia kri­tee­rei­tä jul­kai­su­jen pois­toon ja hen­ki­löi­den ryh­mäs­tä pois­ta­mi­seen. Toki yllä­pi­don teh­tä­vä on haas­ta­va, sil­lä pus­kas­sa vili­see monen­lai­sia kes­kus­te­li­joi­ta eri­lai­si­ne mie­li­pi­tei­neen.

Nyt Yli­kii­min­gin pus­ka­ra­dio veti kui­ten­kin poh­jat.

Pus­ka­ra­dion kes­kus­te­luun aktii­vi­ses­ti osal­lis­tu­nut, iäkäs yli­kii­min­ki­läi­nen sai toi­min­nas­taan vaka­van varoi­tuk­sen ja hänet uhat­tiin pois­taa ryh­mäs­tä, mikä­li hän vie­lä ker­ran uskal­tai­si mene­tel­lä taval­la, jos­ta hän­tä varoi­tet­tiin.

Ja mikä­pä oli­kaan tämä jois­sa­kin ryh­män jäse­nis­sä tus­kaa aiheut­ta­nut asia? Asia, johon yllä­pi­don oli vält­tä­mä­tön­tä joi­den­kin kes­kus­te­li­joi­den pai­nos­taes­sa rea­goi­da.

Muu­al­ta kotoi­sin ole­va rou­va kir­joit­ti omat jul­kai­sun­sa omal­la mur­teel­laan ja her­sy­väl­lä tyy­lil­lään! Ihan kama­laa. Mä en kes­tä, enkä ymmär­rä ja mun on sil­ti pak­ko koit­taa lukea nii­tä vies­te­jä. En voi vain hypä­tä yli.

Eikö se kui­ten­kin ole niin, että mur­teet ovat rik­kaus ja on hie­noa, että ihmi­set säi­lyt­tä­vät kos­ke­tuk­sen omiin juu­riin­sa? Minus­ta on huip­pua, että somes­sa kes­kus­te­luun voi­vat osal­lis­tua eri ikäi­set alu­een asuk­kaat.

No, nyt Yli­kii­min­gin van­has­sa pus­ka­ra­dios­sa on jäsen­ka­to. Uusi, ken­ties suvait­se­vam­pi pus­ka­ra­dio on perus­tet­tu ja val­ta­kun­nas­sa on jäl­leen ehkä het­ken rau­ha ja hyvä tah­to. Opit­tiin­ko täs­tä jotain? Toden­nä­köi­ses­ti ei.