Kes­kus­ta ja perus­suo­ma­lai­set sai­vat kii­min­ki­läis­ten ja jää­li­läis­ten äänet

Keskustan kiiminkiläiskaksiko keräsi paljon ääniä omilta kotikonnuiltaan. Pekka Aittakumpu valittiin eduskuntaan, mutta Lauri Nikula keräsi häntä enemmän ääniä Kiimingin ja Jäälin alueelta. Alakylän äänestysalueelta Aittakumpu sai Nikulaa enemmän ääniä. Kuva on otettu Huttukylän tupaillassa, jossa miehet kampanjoivat yhdessä.

Kii­min­gin äänes­ty­sa­lueil­la kes­kus­ta nousi näi­den edus­kun­ta­vaa­lien suu­rim­mak­si puo­lu­eek­si. Peräs­sä seu­ra­si perus­suo­ma­lai­set. Jää­lin alu­eel­la perus­suo­ma­lai­set nousi suu­rim­mak­si puo­lu­eek­si 28,8 pro­sen­tin ääni­saa­liil­la, ja kes­kus­ta kerä­si seu­raa­vak­si eni­ten ääniä.

Kii­min­gis­sä on Ala­ky­län äänes­ty­sa­lu­een lisäk­si kak­si äänes­ty­sa­luet­ta, jois­ta Kii­min­gin alueil­la eni­ten ääniä kerä­si kii­min­ki­läi­nen Lau­ri Niku­la, jon­ka osuus anne­tuis­ta äänis­tä oli Kii­min­ki A:lla 8,5 pro­sent­tia ja Kii­min­ki B:llä 10 pro­sent­tia. Kes­kus­ta­lai­sis­ta Juha Sipi­län ohel­la kan­san­edus­ta­jak­si valit­tu kii­min­ki­läi­nen Pek­ka Ait­ta­kum­pu kerä­si­vät seu­raa­vak­si suu­rim­mat ääni­saa­liit. Perus­suo­ma­lai­sis­ta Kii­min­gis­sä koko vaa­li­pii­rin tavoin ääniä sai­vat eni­ten Jen­na Simu­la ja Sebas­tian Tynk­ky­nen. Myös SDP:n Tyt­ti Tup­pu­rai­nen kerä­si pal­jon ääniä Kii­min­gis­tä. Vasem­mis­ton äänet kerä­si Han­na Sark­ki­nen.

Ala­ky­län alu­eel­ta eni­ten ääniä sai Pek­ka Ait­ta­kum­pu. Seu­raa­vi­na oli­vat Lau­ri Niku­la, Sebas­tian Tynk­ky­nen, Jen­na Simu­la ja Juha Sipi­lä.

Kii­min­gin molem­mil­la äänes­ty­sa­lueil­la kes­kus­tan ja perus­suo­ma­lai­set jäl­keen vasem­mis­to ja sdp oli­vat seu­raa­vak­si suo­si­tuim­mat puo­lu­eet.

Jää­lis­sä suu­rim­man potin äänes­tä­jil­tä sai Juha Sipi­lä, jol­le ker­tyi 8,6 pro­sent­tia ääni­saa­liis­ta. Sebas­tian Tynk­ky­nen kerä­si Jää­lis­tä toi­sek­si eni­ten, eli 6,7 pro­sent­tia ääniä. SDP:n Tyt­ti Tup­pu­rai­nen nousi Jää­lis­sä kol­man­nek­si 6,3 pro­sen­tin ääni­saa­lil­la, kol­man­nek­si tuli vasem­mis­ton Han­na Sark­ki­nen, perus­suo­ma­lais­ten Simu­lan seu­ra­tes­sa peräs­sä. Edus­kun­taan valit­tu Ait­ta­kum­pu kerä­si jää­li­läis­ten äänis­tä 1,8 pro­sent­tia, toi­sen kii­min­ki­läi­sen eli Lau­ri Niku­lan saa­des­sa 3,4 pro­sent­tia jää­li­läi­sää­nis­tä. Kokoo­mus­lai­sis­ta eni­ten ääniä Jää­lis­tä sai Mari-Lee­na Tal­vi­tie.

Jää­lis­sä kokoo­mus, SDP ja vasem­mis­to oli­vat kah­ta suo­si­tuin­ta puo­luet­ta seu­ran­nut kol­mik­ko.

Kii­min­ki A –äänes­ty­sa­lu­een äänes­tys­pro­sent­ti on 73,1, Kii­min­ki B:n 70,5 ja Jää­lin 73,2. Ala­ky­län äänes­tys­pro­sent­ti oli 74,8.