Ii

Pyrr­hu­la pyrr­hu­la kohaut­ti Iin visas­sa

Toh­ve­li­rois­tot pala­si venäh­tä­neel­tä kesä­tauol­ta hyväs­sä iskus­sa. Kir­jal­li­suus toi kak­ko­sen, ara­bi­mai­den ulko­puo­li­sis­ta mus­li­mi­mais­ta kol­mo­set ja huip­pu­na täy­det vih­jeis­tä. Musii­kis­sa jäi tun­nis­ta­mat­ta vain Mic­hael Mon­roe. Tut­tu oli Poh­jois-Rho­de­sian nykyi­nen nimi. Roy­al We’llä alkoi tah­meas­ti, mut­ta toi­nen jak­so meni kär­jen kans­sa tasoi­hin kuin myös Päk­ki­kan­kaal­la­kin. Poh­jois­suo­ma­lai­sis­ta teks­tii­li­fir­mois­ta ja van­hois­ta pol­ku­pyö­rä­mer­keis­tä komeas­ti kol­mo­set. Dinglet hyy­tyi­vät lopus­sa, mut­ta muu­ten tasai­nen esi­tys, huip­pu­na Mac­Gy­ve­rin etu­ni­men muis­ta­mi­nen ja toi­sen vih­jeen kol­mo­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iin Elä­ke­läi­sis­sä pöhi­nä pääl­lä

Iin Elä­ke­läi­set ry:n 50-vuo­tis­juh­la­kir­jan kir­joit­ta­nut Pert­ti Huo­vi­nen tote­aa kir­jas­sa, että jär­jes­tö on vir­keä kes­ki-ikäi­nen.– Yhdis­tyk­sen toi­min­ta­suun­ni­tel­ma juh­la­vuo­del­le sisäl­tää san­gen moni­puo­lis­ta ohjel­maa. Vaik­ka en sanon­nas­ta tyk­kää­kään, niin jär­jes­tös­sä on ollut aika­moi­nen pöhi­nä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Jak­ku­ky­län sil­lan lisä­ra­hoi­tus pää­tök­sen­te­koon

Jak­ku­ky­län riip­pusil­lan raken­ta­mi­nen tulee mak­sa­maan 850 000 euroa, mikä ylit­tää 300 000 eurol­la sii­hen vara­tun mää­rä­ra­han. Sil­lan raken­ta­mi­seen saa­tu val­tio­no­suus ja kyläyh­dis­tyk­sen sil­taan kerää­mä sum­ma ovat yhteen­sä 275 000 euroa, lop­pusum­ma on kun­nan rahoi­tus­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mar­tat tutum­pia kuin ano­pin­jak­ka­ra Iin visas­sa

Lent­su oli kaa­ta­nut Iin järk­kä­vi­sai­li­joi­ta niin, että jouk­ku­eet jakaan­tui­vat kol­meen pöy­tä­kun­taan. Kyse­li­jä oli edel­lis­ker­taa hel­lä­mie­li­sem­pi, joten isot pis­teet oli­vat höl­lem­mäs­sä. Yllät­tä­väs­ti tuli ässiä ano­pin­jak­ka­ras­ta, Man­ner­hei­min soti­la­sar­vos­ta ja Til­het, pajut ja muut -yhtyees­tä. Dinglet oli­vat sel­vin­neet kesä­tauos­ta ja pis­tei­tä tuli jopa musii­kis­ta. Täy­det pin­nat saa­tiin Lasa­ruk­sen sis­kois­ta, Cosplays­tä, Mar­ja Kur­jen toi­mia­las­ta ja pali­jas­ja­la­kas­ten iiläis­ten mää­räs­tä. Ihme kyl­lä kuva­tun­nis­teet meni­vät met­sään ja toi­ses­sa vih­jees­sä tuli hätäil­tyä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin Fysio­te­ra­pia­kes­kus Fysios-ket­juun

Iin Fysio­te­ra­pia­kes­kus Oy (Iin Fysio) liit­tyi osak­si Fysios-ket­jua 11. syys­kuu­ta. Fysios on vuon­na 2015 perus­tet­tu suo­ma­lai­nen, val­ta­kun­nal­li­nen fysio­te­ra­pia­ket­ju, johon kuu­luu yli 70 toi­mi­pis­tet­tä yli 30:lla paik­ka­kun­nal­la, ja se työl­lis­tää jo yli 500 alan ammat­ti­lais­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Han­nu Kirs­ti­nä nopein Illis­sä, Maria Vir­pi PB:hen

Syk­sy oli taas vii­kon lähem­pä­nä ja samal­la Illin­juok­su­jen kau­den pää­tös parin vii­kon pääs­sä. Ili­ma oli kolia ja pili­vet allaal­la. Saje kui­ten­ki pysy poi­sa niin­ku nor­maa­lis­tik­ki Illi­sä. Pois­sa oli iso osa kir­kon­pen­kin rah­vaas­ta­kin. Voi­pi sanoa, että väki­ka­to. Tuo­ta poh­ti­vat pen­kil­lä Vode, Kam­su­lan Leke ja Jär­ven­pään Rek­sa. Kukin yrit­ti muis­tel­la, oli­ko Päi­vi Räsä­nen pitä­nyt puh­hei­ta vii­me aikoi­na ja jos oli, niin mitä on sano­nut. Tun­net­tua­han on, että kun Päi­vi antaa lausun­non, menet­tää kirk­ko 100000 jäsen­tä. Nyt oli hää­ty­ny olla puhe jos­sa­kin, ja sii­tä Illin kir­kon­pen­kin väki oli sui­vaan­tu­nut.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus