Ii

Lohet lisään­ty­vät luon­tai­ses­ti Iijoes­sa

Luon­nos­sa syn­ty­nei­tä lohen­poi­ka­sia on löy­det­ty Iijoen van­has­ta luon­no­nuo­mas­ta Iis­sä. Löy­tö on mer­kit­tä­vä, sil­lä se todis­taa lohen lisään­ty­vän luon­tai­ses­ti Iijoes­sa.– Tämä on mer­kit­tä­vä saa­vu­tus Iijoel­la. Hal­li­tuk­sen kär­ki­hank­keen tavoit­tee­na­han on var­mis­taa vael­lus­ka­lo­jen luon­tai­nen lisään­ty­mi­nen raken­ne­tuis­sa vesis­töis­sä, iloit­see Ete­lä- ja Poh­jois-Iin kalas­tus­kun­tien puheen­joh­ta­ja Ris­to Tolo­nen.

Lue lisää

Eko­ry­sä ava­si Iis­sä

Iin jätea­se­ma on muut­ta­nut uusiin tiloi­hin Yrit­tä­jän­tiel­le ja saa­nut uuden nimen Eko­ry­sä.– Muut­to pois Ala­ran­nal­ta oli tär­ke­ää eten­kin siis­teys-ja tur­val­li­suus­asioi­den takia. Siel­lä oli ongel­mia niin valais­tuk­sen kuin liuk­kau­den tor­jun­nan­kin osal­ta. Nyt paik­ka on suo­jas­sa ja tur­val­li­nen, sanoo eri­tyis­asian­tun­ti­ja Mari Jun­tu­nen Kier­to­kaa­ri Oy:stä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jon­na Olko­nie­mi päät­tää SM-ral­li­kau­den

Ral­lin SM-sar­ja päät­tyy vii­kon­vaih­tees­sa Turus­sa ajet­ta­vaan 8EK:n mit­tai­seen kil­pai­luun. Ral­lis­ta aje­taan kol­me eri­kois­koet­ta tänään per­jan­tai­na ja loput vii­si EK:ta lau­an­tai­na. Kak­si­päi­väi­ses­sä kil­pai­lus­sa on 110 EK-kilo­met­riä ja sitä isän­nöi­vät Turun ja Salon UA:t. Muka­na on 100 auto­kun­taa.Purusaar­ta tal­koil­laan vir­kis­tys­käyt­töön

Jak­ku­ky­län Purusaa­res­sa on tal­koil­tu ahke­ras­ti. Vii­mei­sim­pä­nä on val­mis­tu­nut noin 0,8 kilo­met­rin yhdys­reit­ti Jakun kou­lun kun­to­po­lul­ta Purusaa­reen. Myös saa­res­sa ole­va 1,9 kilo­met­rin reit­ti on rai­vat­tu ja tasoi­tet­tu. – Joi­hin­kin paik­koi­hin aje­taan vie­lä soraa, mut­ta polut ovat val­mii­na kul­jet­ta­vak­si. Niis­sä on hyvä kävel­lä, höl­kä­tä tai pyö­räil­lä, ker­too Jak­ku­ky­län kyläyh­dis­tys ry:n sih­tee­ri Maa­rit Sip­po­la

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uut­ta vesi­put­kea Olha­va­jo­ki­var­teen

Ensin met­sä­työ­ko­neet rai­va­si­vat tien­vart­ta, sit­ten ilmaan­tui kai­vin­ko­nei­ta ja muu­ta­kin ras­kas­ta kalus­toa Oijär­ven­tien var­rel­le Kont­ti­lan­tien ris­teyk­seen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausParas­ta on pääs­tä sisäl­lä­kin liik­ku­maan

Poh­jois-Iin kou­lun uudis­ra­ken­nus on ehdit­ty tode­ta hyväk­si syk­syn aika­na. Kou­lun kuu­des­luok­ka­lai­set oppi­laat Anja Moi­la­nen, Mimo­sa Sas­si ja Kai­sa Lap­pa­lai­nen sano­vat, että paras­ta on kun pää­see sisäl­lä­kin liik­ku­maan.– Lii­kun­ta­sa­lis­sa on tilaa pot­kia pal­loa, leik­kiä eri­lai­sia leik­ke­jä, voi har­joi­tel­la säh­ly- ja koris­tur­nauk­seen, tytöt luet­te­le­vat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lii­ka­vai­nio on kol­man­nek­si iloi­sin

Iin Nelos-Gril­­lin yrit­tä­jä Riik­ka Lii­ka­vai­nio on Suo­men kol­man­nek­si iloi­sin yrit­tä­jä. Hän sai Ilma­ri­sen jär­jes­tä­mäs­sä kil­pai­lus­sa 2 311 ään­tä. Kil­pai­lus­sa pal­ki­taan…


Suvan­to­lan puis­to sai ensim­mäi­set tai­de­teok­set

Suvan­to­laan tule­va Lähde!-puisto on saa­nut ensim­mäi­set tai­de­teok­sen­sa. Iin työ- ja päi­vä­toi­min­nan osal­lis­tu­jat ovat val­mis­ta­neet kuva­tai­tei­li­ja Pau­la Suo­mi­sen ohjauk­ses­sa mosaiik­ki­töi­tä, jot­ka on ripus­tet­tu puis­ton vie­rei­seen aitaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus