Ii

Ook­ko nää kuul­lu: Yli-iläis­läh­töis­tä ver­tais­tu­kea jah­kai­li­joil­le

Ran­ta­poh­jas­ta 9.8.1979 Kul­ku­ri poik­ke­si erää­seen taloon kysy­mään töi­tä. Hei­nän­te­koai­ka kun oli, isän­tä otti­kin kul­ku­rin niit­to­mie­hek­si. Kul­ku­ri rupe­si töi­hin, vaan ilki­ku­ri­nen kun oli, huis­ki vähän lat­vo­ja. Isän­tä hätäi­li — las­ke, las­ke, las­ke, hyvä mies. Kul­ku­ri las­ki. Las­ki niin alas, että alkoi tur­peet len­te­le­mään. Isän­tä taas huu­te­le­maan — kohot­te­le, kohot­te­le hyvä mies, eihän se kas­va yhtään piik­kiä kym­me­neen vuoteen.K. R. Mar­tin­nie­miIin kun­nan­val­tuus­ton puheen­joh­ta­ja Tei­jo Lie­des oli maa­nan­tai­na Poris­sa pidet­tä­vän kes­kus­te­lu­ta­pah­tu­ma Suo­miA­ree­nan puhu­jis­ta. Hän oli muka­na Ilmas­to­te­ko­jen myy­tin­mur­ta­jat -kes­kus­te­lus­sa. Hän ker­toi Iin saa­vut­ta­neen 1,2 mil­joo­nan euron sääs­töt toteut­ta­mal­la ilmas­to­toi­mia.

Lue lisää

Iin Yri­tyk­sen kil­pai­lut

Iin Yri­tyk­sen nuor­ten ylei­sur­hei­lu­kil­pai­luis­sa näkyi kesän inno­kas har­joit­te­lu onnis­tu­nei­na suo­ri­tuk­si­na ja uusi­na ennä­tyk­sin var­sin­kin pituus­hy­pys­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jakun sil­las­ta voi jät­tää tar­jouk­sia

Iin kun­ta jät­ti per­jan­tai­na kan­sal­li­sen han­kin­tail­moi­tuk­sen Jak­ku­ky­län riip­pusil­lan raken­nusu­ra­kas­ta. Kun­ta pyy­tää tar­jouk­sia sil­lan raken­ta­mi­ses­ta koko­nai­su­rak­ka­na. Tar­jous­pyyn­nöt on jätet­tä­vä kun­taan 14.8. kel­lo 9 men­nes­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kun­tien väli­set erot sai­ras­ta­vuu­des­sa kär­jis­ty­vät

Kun­tien välil­lä on mer­kit­tä­viä ero­ja sai­ras­ta­vuu­des­sa. THL:n tuo­re sai­ras­ta­vuusin­dek­si ker­too, että ter­veim­mät suo­ma­lai­set asu­vat Ahve­nan­maal­la sekä Län­si- ja Ete­lä-Suo­men ran­nik­ko­kun­nis­sa. Sai­ras­ta­vuus on suu­rin­ta monis­sa Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nis­sa sekä vyö­hyk­keel­lä, joka suun­tau­tuu Raa­hen seu­dul­ta kaak­koon koh­ti Toh­ma­jär­veä ja Ilo­mant­sia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jak­ku­ky­län juh­laa Illin­juok­suis­sa

Suo­mi on kiin­ni hei­nä­kuus­sa, sano­taan, kun tar­koi­te­taan, että ns. lomien takia yhteis­kun­ta ei toi­mi. Tuo ei pijä väh­hää­kään paik­kaan­sa Iis­sä, vaik­ka kui­va­lai­set mari­se­vat­kin. Illin­juok­su­jen direk­to­raa­tis­ta ilmoi­tet­tiin per­jan­tai­aa­mu­na kun­nan yhdys­kun­ta­pal­ve­luil­le, että Illin majan sisä­mak­ke­ja var­ten tar­vit­tai­siin ves­sa­pa­pe­ria. Ilpo Tume­lius hoi­ti pyyn­nön Iin kun­nan ate­ria- ja tila­pal­ve­lu lii­ke­lai­tok­sen ves­sa­pa­pe­reis­ta vas­taa­val­le vir­kai­li­jal­le. Ja kap­pas vain. Ennen puol­ta­päi­vää kii­ku­tet­tiin Illiin pait­si ves­sa­pa­pe­rei­ta myös käsi­pyyh­kei­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausOlha­va-päi­vän suo­sio kas­vaa vuo­si vuo­del­ta

Pie­nel­lä kyläl­lä ideoi­tu Olha­va-päi­vä rom­pe­to­rei­neen ja vete­raa­ni­ko­nei­neen kerä­si tänä vuon­na val­ta­vas­ti sekä ylei­söä että näh­tä­vil­le tuo­tu­ja konei­ta ja kalus­toa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Val­tuus­toa­loi­te tie­va­lais­tuk­ses­ta

Lah­den­pe­rän­tien ete­läi­sen liit­ty­män ja Kan­to­lan­tien poh­joi­sen liit­ty­män valai­se­mi­ses­ta on teh­ty val­tuus­toa­loi­te. Ahti Häy­ry­sen (kesk.) ja vii­den­tois­ta muun kun­nan­val­tuu­te­tun alle­kir­joit­ta­mas­sa aloit­tees­sa tode­taan, että kysei­set ris­teyk­set ovat huo­nol­la kelil­lä ja pimeäl­lä erit­täin vai­keas­ti havait­ta­vis­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nelos­tie ruuh­kau­tui Olha­vas­sa

Nelos­tie ruuh­kau­tui Iin Olha­vas­sa tänään puo­len­päi­vän jäl­keen. Ran­ta­poh­jan luki­ja ker­too, että poh­joi­seen mene­väl­lä kais­tal­la oli Olha­va­joen poh­jois­puo­lel­la noin vii­den kilo­met­rin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus