Ii

Vuo­den yrit­tä­jäl­lä jou­lu­kuk­ka­se­son­ki

Iin vuo­den 2018 yrit­tä­jäk­si valit­tu Auli Tolo­nen Joki­var­ren Puu­tar­ha ky:stä on jou­lu­kuk­kien ympä­röi­mä­nä. Vii­me päi­vi­nä hän on hake­nut tukus­ta kuk­kia, joi­ta hän yhdis­te­lee kuk­ka­ko­rei­hin puu­tar­hal­laan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iin kun­ta suun­nit­te­lee tasa­pai­not­ta­mis­oh­jel­maa

Iin kun­nan­val­tuus­to saa ensi maa­nan­tai­na käsi­tel­tä­väk­seen ensi vuo­den talous­ar­vion ja talous­suun­ni­tel­man kah­del­le seu­raa­val­le vuo­del­le. Ensi vuo­den talous­ar­vio näyt­tää 4,2 mil­joo­nan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausRaju ojaan­ajo Olha­vas­sa

Vii­me per­jan­tain ja lau­an­tain väli­se­nä yönä ajau­tui hen­ki­lö­au­to ojaan Iin Olha­vas­sa Oijär­ven­tiel­lä. Onnet­to­muus tapah­tui rau­ta­tien yli­kul­kusil­lan nelos­tien puo­lei­sen rin­teen alus­sa, ja tiel­tä ulos kul­keu­tues­saan auto osui myös van­haan puhe­lin­lin­jan pyl­vää­seen kat­kais­ten sen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ii Bikers koko­aa kak­si­pyö­räis­ten har­ras­ta­jia

Iihin on perus­tet­tu moot­to­ri­pyö­rä­ker­ho Ii Bikers ry, joka halu­aa yhdis­tää kai­ke­ni­käi­siä moto­ris­te­ja ja kak­si­pyö­räi­sis­tä kiin­nos­tu­nei­ta. Toi­min­taa on tulos­sa niin aikui­sil­le kuin nuo­ri­sol­le­kin.– Yksi tavoit­teis­tam­me on saa­da kyläl­lä aje­le­vil­le tai­ta­vil­le nuo­ril­le ohjat­tua toi­min­taa, ker­too yhdis­tyk­sen vara­pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Vir­ta­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iso­äi­din jäl­jil­lä Ame­ri­kas­sa

Yli sata vuot­ta sit­ten, vuon­na 1913, iso­äi­ti­ni Katri/Kaisa Kla­si­la mat­kus­ti Iis­tä Ame­rik­kaan. Mat­kan pää­mää­rä oli Hancoc­kin kau­pun­ki Mic­hi­ga­nis­sa. Paik­kaa nimi­tet­tiin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kat­ja Körk­kö on edel­leen Suo­men paras

Iin ja Kii­min­gin Koti­pizzo­jen yrit­tä­jä, iiläi­nen Kat­ja Körk­kö on Suo­men paras pit­san­lei­po­ja nel­jät­tä vuot­ta peräk­käin. Körk­kö on eri­tyi­sen iloi­nen sii­tä,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Annii­na Häy­ry­nen on ros­kis­mes­ta­ri

Annii­na Häy­ry­nen on Poh­jois-Suo­men ros­kis­mes­ta­ri. Hän päi­hit­ti kil­pa­kump­pa­nin­sa tors­tai-ilta­na Iis­sä Tuu­na­taan työ­tä -hank­keen jär­jes­tä­mäs­sä kil­pai­lus­sa. – Sel­vi­täm­me, kuka tie­tää ros­kis­ta ja osaa laji­tel­la par­hai­ten. Tar­koi­tuk­se­na on saa­da kun­ta­lai­sia herää­mään entis­tä enem­män ympä­ris­tö- ja lähi­ruo­ka-asioi­hin, ker­toi Tuu­na­taan työ­tä -hank­keen pro­jek­ti­suun­nit­te­li­ja Veli-Pek­ka Kor­ho­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Myy­jäi­set vetä­vät pie­nel­lä kyläl­lä

Lau­an­tai-ilta­päi­vän hämär­tyes­sä nuo­ri­so­seu­ran­ta­lo Sam­po­lan piha­tiel­lä lois­ta­vat ulko­tu­let kut­su­vas­ti. Talos­sa ovat juu­ri käyn­nis­ty­neet jou­lu­myy­jäi­set, joi­ta läs­nä­olol­laan kun­nioit­ta­vat myös jou­lu­puk­ki ja Kui­va­nie­men Hyrys­tä saa­pu­neet tier­na­po­jat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus