Ii

Van­hat tans­si­vat Iis­sä

Iin lukion van­ho­jen­päi­vää vie­te­tään tänään. Tans­sit ovat ensim­mäis­tä ker­taa Iin uudes­sa lii­kun­ta­hal­lis­sa. 22 paria tans­si aamu­päi­väl­lä kou­lu­lai­sil­le ja päi­vä­ko­ti­lai­sil­le. Toi­nen…

Lue lisää

Äänes­tys käyn­nis­sä

Ran­ta­poh­jas­ta 29.5.1980. Oli meneil­lään sota­har­joi­tuk­set ja erääl­lä sota­po­jal­la oli rat­ken­nut housuis­ta taka­puo­li. Ken­raa­li­ma­ju­ri tuli teke­mään tar­kas­tus­ta ja sota­poi­ka peit­te­li kädel­lään.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Nume­roi­ta kii­nak­si, intia­lais­ta ruo­kaa ja venä­läi­set aak­ko­set

Iin Val­ta­rin kou­lun vii­me­viik­koi­sel­la kan­sain­vä­li­syys­vii­kol­la teh­tiin tutuk­si kiel­tä ja kult­tuu­ria. Kou­lun seit­se­mäs­luok­ka­lai­set sai­vat kie­li­suih­ku­tuk­sia sak­sak­si, rans­kak­si, venä­jäk­si ja kii­nak­si. Lisäk­si otet­tiin työ­pa­jois­sa tun­tu­maa Inti­aan ja Japa­niin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jät­tei­den lajit­te­lu onnis­tuu par­hai­ten ihmi­sel­tä

Jät­tei­den lajit­te­lu on enem­män oikeus kuin vel­vol­li­suus, koros­ti­vat Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä jär­jes­tet­ty­jen Jäte­vuo­ren juu­rel­la -lajit­te­luil­to­jen puhu­jat, Kier­to­kaa­ri Oy:n eri­tyis­asian­tun­ti­ja Mari.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Van­han uoman ran­to­jen vie­mä­röin­nis­sä tut­ki­taan myös viet­to­vie­mä­ri­vaih­toeh­to

Iijoen van­han uoman ran­to­jen vie­mä­röin­ti­suun­ni­tel­mas­sa suun­ni­tel­laan pai­ne­vie­mä­röin­nin lisäk­si viet­to­vie­mä­röin­ti­vaih­toeh­to. Vesi­lii­ke­lai­tok­sen joh­to­kun­ta päät­ti, että suun­nit­te­lun jäl­keen teh­dään kus­tan­nus­las­kel­mat ja tar­vit­ta­vat pää­tök­set.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausRis­sa­nen jät­ti poli­tii­kan

Mat­­ti-Tapio Riss­a­sel­le myön­net­tiin hänen pyy­tä­män­sä ero Iin kun­nan­val­tuus­ton vara­jä­se­nyy­des­tä. Hänel­le ehti ker­tyä poliit­ti­sia luot­ta­mus­toi­mia kuu­del­la vuo­si­kym­me­nel­lä kol­mes­sa eri kun­nas­sa ja…


Maa­kun­ta­liit­to aloit­ti kun­ta­kier­rok­sen Iis­tä – Puhee­nai­hei­na tuu­li­voi­ma ja maa­kun­nan väes­tö

Poh­­jois-Poh­­jan­­maan liit­to aloit­ti kun­ta­kier­rok­sen­sa maa­nan­tai­na Iis­tä. – Meil­lä on tar­koi­tus käy­dä tänä vuon­na jokai­ses­sa kol­mes­sa­kym­me­nes­sä jäsen­kun­nas­sam­me, ker­toi maa­kun­ta­joh­ta­ja Pau­li Har­ju.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus