Ii

Influens­sa­ro­ko­tuk­set alka­vat

Kausi-influens­sa­ro­ko­tuk­set käyn­nis­ty­vät täs­sä kuus­sa. Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä ensim­mäi­set roko­tuk­set anne­taan ensi tiis­tai­na kir­jas­toau­tos­sa. Iin ja Kui­va­nie­men neu­vo­lois­sa ensim­mäi­nen roko­tus­päi­vä on maa­nan­tai­na 18.11. Hau­ki­pu­taal­la ja Kii­min­gis­sä ensim­mäi­nen roko­tus­päi­vä on lau­an­tai­na 23.11., Yli-Iis­sä tiis­tai­na 26.11. ja Yli­kii­min­gis­sä kes­ki­viik­ko­na 27.11.

Lue lisää

Ii esit­tää nykyi­siä vero­pro­sent­te­ja

Iin kun­nan­hal­li­tus esit­tää ensi maa­nan­tai­na kokoon­tu­val­le kun­nan­val­tuus­tol­le sekä kun­nal­lis­ve­ro- että kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sent­tien säi­lyt­tä­mis­tä nykyi­si­nä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Illin­saa­ren män­nys­tä tai­de­kai­teet Läh­de! puis­toon

Aikoi­naan Illin­saa­ren ulkoi­lua­lu­een fris­bee­gol­fra­dan tiel­tä kaa­de­tut puut eivät pää­ty­neet ainoas­taan polt­to­puik­si, vaan osa niis­tä sahau­tet­tiin Iin työ­hön­val­men­nus­kes­kuk­sen puu­työ­pa­jan käyt­töön. Täs­tä läpi­sa­ha­tus­ta, kau­niin kaar­na­pin­nan säi­lyt­tä­nees­tä puus­ta on alka­nut syn­tyä ainut­laa­tui­set tai­de­kai­teet, jot­ka hel­pot­ta­vat kul­kua Läh­de! puis­tos­sa ja tar­joa­vat myös mah­dol­li­suu­den fysio­te­ra­pia­har­joi­tuk­siin ulko­na. Toi­ve kai­teis­ta tuli puis­ton tule­vil­ta käyt­tä­jil­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iin lii­kun­ta­hal­li vii­meis­te­lyä vail­le val­mis

Iin kes­kus­taan nous­sut lii­kun­ta­hal­li on vii­meis­te­lyä vail­le val­mis. Pää­oves­ta sisään astut­taes­sa ensim­mäi­se­nä on vas­tas­sa asioin­ti­pis­te ja kah­vi­la. Suun­ni­tel­mis­sa on, että tilaan siir­tyy kun­nan­vi­ras­ton asioin­ti­pis­te.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pei­jai­set ja juh­lat samas­sa pake­tis­sa

Syk­syi­set hir­vi­pei­jaat ovat jo perin­tei­ses­ti olleet koko kylän kokoa­va tapah­tu­ma, ja Olha­vas­sa nii­tä vie­tet­tiin täl­lä ker­taa taval­lis­ta­kin juh­la­vam­mis­sa mer­keis­sä kylän met­säs­tys­seu­ran Olha­van Riis­ta­mie­het ry:n täyt­täes­sä kuusi­kym­men­tä vuot­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Varau­tu­mi­nen kuo­le­maan ei tee sii­tä tot­ta – Kuo­le­ma­kou­lut­ta­ja aut­taa koh­taa­maan kuo­le­man

Iiläi­nen Mai­ja Tah­ko­la on otta­nut asiak­seen ja jopa työk­seen puhua kuo­le­mas­ta. Kun nuo­ri nai­nen jakaa mes­suil­la Sinä kuo­let -pos­ti­kort­te­ja tai muis­tut­taa some-päi­vi­tyk­sis­sään elä­män rajal­li­suu­des­ta, ajat­te­lee hel­pos­ti hänen koke­neen kovia. Täs­tä ei kui­ten­kaan ole kysy­mys.Iin Ener­gial­le takaus tuk­kusäh­kön han­kin­taan

Iin kun­nan­val­tuus­to myön­si Iin Ener­gia Oy:lle mil­joo­nan euron suu­rui­sen takauk­sen tuk­kusäh­kön hin­nan­kiin­ni­tys­so­pi­muk­sia var­ten. – Saam­me 60–70 pro­sent­tia säh­kös­tä omas­ta tuo­tan­nos­ta, lähin­nä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Veli Paak­ko­la yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­taan

Veli Paak­ko­la (kesk) valit­tiin Iin kun­nan yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­taan. Hänet valit­tiin lau­ta­kun­nas­ta luot­ta­mus­paik­ka­jär­jes­te­ly­jen vuok­si eron­neen Jari-Juk­ka Joke­lan tilal­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus