Ii

Illin­saa­ren kaa­va­luon­nos val­mis­tuu kevät­tal­vel­la

Iin kun­ta on suun­nit­te­le­mas­sa uut­ta asui­nym­pä­ris­töä Iin kes­kus­tan tun­tu­maan joen lähei­syy­teen. Uuden ase­ma­kaa­van myö­tä arviol­ta noin 40 uut­ta illin­saa­re­lais­ta sai­si kodin saa­res­ta mah­dol­li­ses­ti jo tänä vuon­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ii jat­kaa tont­ti­kam­pan­jaa

Iin kun­ta jat­kaa tänä vuon­na vii­me­vuo­tis­ta tont­tien mark­ki­noin­ti­kam­pan­jaa. Tänä vuon­na Lies­har­jun alu­eel­ta ton­tin osta­neil­le tar­jo­taan yli 4 000 euron hin­tais­ta aurin­ko­pa­nee­lia ja invert­ti­pa­ket­tia. Muu­hun kuin aurin­koe­ner­gi­aan pää­ty­neil­le anne­taan ton­tis­ta hin­nan­alen­nus 3 euroa neliöl­tä. Tar­jous kos­kee myös alu­eel­ta jo aiem­min ton­tin vuo­kran­nei­ta, mikä­li he halua­vat ostaa vuo­kraa­man­sa ton­tin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Raa­sa­kan voi­ma­lai­tos entis­tä tehok­kaam­pi

Poh­jo­lan Voi­man vesi­voi­mayh­tiö PVO-Vesi­voi­man Raa­sa­kan vesi­voi­ma­lai­tok­sen uudet säh­kö- ja auto­maa­tio­jär­jes­tel­mät on otet­tu käyt­töön Iijoel­la. Moder­ni­soin­ti lisää voi­ma­lai­tok­sen käyt­tö­var­muut­ta ja tehos­taa sää­tö­voi­man tuo­tan­toa.Uusi hiih­to­reit­ti avat­tu

Iin Jak­ku­kyän Purusaa­reen on avat­tu uusi hiih­to­reit­ti. Rei­til­le pää­see Jakun kou­lun kun­to­po­lul­ta tai Räi­hän­nie­men­tien var­res­ta. Purusaa­res­sa on vaih­te­le­va hiih­to­reit­ti, jol­la voi hiih­tää perin­teis­tä ja luis­te­lu­hiih­toa tai siva­koi­da vaik­ka­pa met­sä­suk­sil­la. Rei­til­tä on hie­not mai­se­mat Iijoel­le ja Jak­ku­ky­län kylä­rai­til­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausUis­ka­rin kala­tie Iijoes­sa toi­mii

Toi­men­pi­teet vael­lus­ka­lo­jen palaut­ta­mi­sek­si Iijoen van­haan luon­no­nuo­maan tuot­ta­vat tulos­ta. Luon­no­nuo­mas­sa ole­vaa Uis­ka­rin kala­tie­tä pit­kin on nous­sut vuon­na 2018 monin­ker­tai­nen mää­rä vael­lus­ka­lo­ja ver­rat­tu­na vuo­teen 2017. Var­si­nai­nen yllä­tys koet­tiin syk­syl­lä, kun joes­ta löy­det­tiin luon­non­ku­dus­ta peräi­sin ole­via lohen­poi­ka­sia ensim­mäis­tä ker­taa 40 vuo­teen. Posi­tii­vi­siin tulok­siin on pääs­ty juok­sut­ta­mal­la nor­maa­lia enem­män vet­tä ja kun­nos­ta­mal­la kala­tie­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin Ollin­kor­peen suun­nit­teil­la 50 tuu­li­voi­ma­lan puis­to

Iin Ollin­kor­ven tuu­li­voi­ma­puis­to on uudel­leen käyn­nis­ty­mäs­sä 50 tuu­li­voi­ma­lan hank­kee­na. Hank­keen taka­na ole­va Ilma­tar Wind­power Oyj suun­nit­te­li kah­dek­san tuu­li­voi­ma­lan raken­ta­mis­ta Iihin jo vuon­na 2015. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uuden vuo­den aloi­tus ilman ilo­tu­li­tus­ta

Kun Iis­sä aloi­tel­tiin uuden vuo­den vas­taa­not­ta­mis­ta, rie­hui tuu­li­nen lumi­my­räk­kä pahim­mil­laan, ja juh­la­pai­kal­le Hui­lin­gin näyt­tä­möl­le oli­vat saa­pu­neet vain “sit­keim­mät sis­sit”, kuten tapah­tu­man juon­ta­nut Jari-Juk­ka Joke­la ilmai­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vuo­den 2018 tapah­tu­mia Ran­ta­poh­jan alu­eel­la

Ran­ta­poh­ja ker­toi vuon­na 2018 jäl­leen tuhan­sil­la jutuil­la ja kuvil­la alu­een­sa tapah­tu­mis­ta sekä asiois­ta. Toi­mi­tus poi­mi vuo­si­kat­sauk­seen mie­liin­jää­neen aiheen vuo­den jokai­sel­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus