Ii

Hel­ga-myrs­ky vai­no­si illin­juok­si­joi­ta

Illin­juok­sut saa­tiin ava­ta tou­ko­kuun puo­lel­la. Nipp­pa-nap­pa, mut­ta kui­ten­kin. Kevät­kin oli saa­pu­nut Illin kun­nail­le ja ran­noil­le.  Leh­ti oli puis­sa, nii­tyt vihan­noi­vat, mut­ta ei sen­tään vie­lä lai­ho laak­sos­sa. Maa­han­muut­to­lin­nut oli­vat saa­pu­neet, osa toki kak­sois­kan­sa­lai­se­na. Sitä eivät perus suo­ma­lai­set tin­tit ja muut kat­so­neet hyväl­lä sil­mäl­lä. Tule­vat syö­mään paik­ka­kun­ta­lais­lin­tu­jen evväät, mavot ja sie­me­net. Kovin kesäi­sel­tä  ei sil­ti tun­tu­nut.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ook­ko nää kuul­lu: Nos­tal­gia­mat­ko­ja ja joke­ri­kak­kua

Ran­ta­poh­ja 24.5.1979 Per­he oli mat­kal­la kesä­mö­kil­le asun­to­vau­nun­sa kans­sa. Tien ris­teyk­ses­sä oli lii­ken­ne­po­lii­si kovan ruuh­kan takia. Kyy­dis­sä ole­va 3-vuo­tias Tei­ja-tyt­tö kat­soi polii­sia sil­mät ja suu suu­ri­na, kuin­ka se hui­to­mal­la ohja­si lii­ken­net­tä. Kun oli pääs­ty polii­sis­ta ohi, hel­pot­tui Tei­ja ja sanoi: ”Eiväp­pä saa­nee kiin­ni”. Hän oli kuul­lut puhut­ta­van kuin­ka polii­si ”ottaa kiin­ni eli pidät­tää” ja luu­li nyt että se ottaa asun­to­vau­nun peräs­tä ”kiinni”.T.K. Jak­ku­ky­lä

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Oulun kau­pun­ki­seu­dul­le laa­dit­tiin lähi­ju­na­lii­ken­ne­sel­vi­tys

Kiin­nos­tus kehit­tää lähi­ju­na­lii­ken­net­tä Oulun seu­dul­le on tuo­nut alu­een kun­nat yhteen sel­vit­tä­mään lähi­ju­na­lii­ken­teen toteu­tet­ta­vuut­ta ja vai­ku­tuk­sia pää­ra­dal­la välil­lä Ii – Oulu – Kem­pe­le – Limin­ka. Tavoit­tee­na työs­sä on ollut saa­da tut­kit­tua tie­toa kuin myös arvioi­ta toteut­ta­mi­sen vaa­ti­mis­ta inves­toin­neis­ta, jot­ta kes­kus­te­lu lähi­ju­na­lii­ken­tees­tä voi alkaa.

Lue lisää

Ori Ukon­poi­ka oli limin­ka­lai­nen

Iis­sä muis­tel­tiin kak­si­tois­ta vuot­ta sit­ten, kuin­ka paik­ka­kun­nal­la vie­tiin kan­ta­kir­jaan Suo­men ensim­mäi­nen suo­men­he­vo­nen ori Ukon­poi­ka. Pari vuot­ta sit­ten juh­lis­tet­tiin suo­men­he­vo­sen 110-vuo­­tis­­juh­­la­­päi­­vää…


Kes­kus­te­lem­me: Älä mureh­di melu­hai­tois­ta

Nimi­merk­ki “Hami­nas­ta” oli vii­me vii­kon teks­ta­ris­saan huo­lis­saan Vih­ko­saa­res­sa hei­nä­kuus­sa pidet­tä­vien kelk­ka­kil­pai­lu­jen melu­hai­tois­ta. Älä mureh­di suot­ta! Kysei­set kelk­ka­ki­sat ovat osa Iis­sä elo­kuus­sa jär­jes­tet­tä­vää maa­ta kaa­ta­vaa Ilmas­to­foo­ru­mia. Moot­to­ri­kelk­kai­lut ovat ikään kuin foo­ru­min pre­lu­di eli etkot. Uima­ran­nal­la pidet­tä­väl­lä kelk­ka-aje­lul­la pääs­tö­jen vähe­ne­mi­sen Euroo­pan keu­la­ku­va, pie­ni Ii, osoit­taa, että tääl­lä voi­daan ajaa kesäl­lä vedes­sä kovaa moot­to­ri­kel­koil­la ilman, että sii­tä syn­tyy veteen, ilmaan tai ihmis­ten kor­viin mitään pääs­tö­jä tai hait­to­ja.


Koh­ti uut­ta elä­män­vai­het­ta

Iin lukion lak­kiais­juh­lis­sa pysäh­dyt­tiin elä­män­vai­hei­den rajal­le. Kat­se luo­tiin sekä men­nee­seen, tähän het­keen että huo­mi­seen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kola­ri Iis­sä

Iis­sä tapah­tui per­jan­tai-ilta­na nelos­tien ja Praa­van­tien ris­teyk­ses­sä kah­den auton perään­ajo­ko­la­ri. Edel­lä kul­ke­nut auto oli kään­ty­mäs­sä kul­kusuun­taan­sa näh­den vasem­mal­le ja peräs­sä tul­leen auton kul­jet­ta­ja ei ollut havain­nut kään­ty­mis­tä riit­tä­vän ajois­sa, vaan tör­mä­si kään­ty­vän auton perään.


Hyvin­voin­ti kos­kee ikään­ty­nei­tä­kin

Iin Emmin­tu­val­la jär­jes­tet­tiin vii­me per­jan­tai­na ikäih­mis­ten oma hyvin­voin­ti­ta­pah­tu­ma, mis­sä etusi­jal­la oli­vat juu­ri iäk­käil­le suun­na­tut tuot­teet ja pal­ve­lut.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Poh­jois-Suo­men rat­sas­tus­kou­luop­pi­lai­den mes­ta­ruu­det rat­kot­tiin Iis­sä

Yli­ran­nan rat­su­ti­lal­la rat­kot­tiin mes­ta­ruuk­sia Iin Hevos­har­ras­ta­jien ja Suo­men Rat­sas­ta­jain­lii­ton Poh­­jois-Suo­­men alue­jaos­ton jär­jes­tä­mis­sä 1-tason rat­sas­tus­kil­pai­luis­sa. Kil­pai­lu alkoi kou­lu­rat­sas­tuso­suu­del­la sun­nun­tai­na yhdek­säl­tä sun­nun­tai­aa­mu­na.…