Ii

Yli­ran­nan kou­lua­sia palau­tet­tiin val­mis­tel­ta­vak­si

Iin kun­nan­val­tuus­to palaut­ti Yli­ran­nan kou­lu­asian uudel­leen val­mis­telt­ta­vak­si. Kun­nan­hal­li­tus oli esit­tä­nyt val­tuus­tol­le, että se varaa kun­to­tut­ki­muk­ses­sa esil­le nous­sei­den kor­jaus­koh­tei­den kor­jaa­mi­seen 218 000 euron mää­rä­ra­han.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Poh­jo­lan Voi­ma juh­lii 75-vuo­tis­ta tai­val­taan

– Vesi- ja ydin­voi­mal­la on kes­kei­nen roo­li Suo­men vähen­täes­sä ilmas­to­pääs­tö­jään, muis­tut­ta­vat Poh­jo­lan Voi­man hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Tapio Kor­pei­nen ja yhtiön tuo­re toi­mi­tus­joh­ta­ja Ilk­ka Tyk­ky­läi­nen. Sik­si nii­den toi­min­tae­del­ly­tyk­sis­tä pitää huo­leh­tia. Kor­pei­nen ja Tyk­ky­läi­nen esit­ti­vät toi­veen­sa päät­tä­jil­le tänään Poh­jo­lan Voi­man 75-vuo­tis­juh­la­ti­lai­suu­des­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Iin rau­ta­tie­a­se­man avaa­mis­ta sel­vi­te­tään

Iin kun­ta tavoit­te­lee rau­ta­tie­a­se­man avaa­mis­ta lähi­lii­ken­teel­le. Tavoit­tee­na on, että sel­vi­tys hank­kees­ta käyn­nis­te­tään jo tämän syk­syn aika­na. Mat­kus­ta­ja­ju­nat eivät ole pysäh­ty­neet Iis­sä vuo­den 2006 syk­syn jäl­keen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kehon­ra­ken­nus­ki­soi­hin kovin odo­tuk­sin

Iiläi­sen Alek­si Laa­joen olo on näi­nä aikoi­na todel­la huo­no. – On han­ka­la olla, mitä tahan­sa teen­kin. Täl­lai­sel­la ener­gia­va­jeel­la on vai­ke­aa teh­dä asioi­ta. Unet jää­vät vähiin ja ne vähät­kin unet ovat kat­ko­nai­sia, Laa­jo­ki luet­te­lee.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lai­te- ja soi­tin­huol­to aloit­ti Iis­sä

Arto Tik­ka­nen pala­si Kemis­tä syn­nyin­pi­tä­jään­sä Iihin ja toi muka­naan yri­tyk­sen­sä Meri­la­pin Lai­te- ja Soi­tin­huol­lon. Yri­tyk­sen toi­mia­laan kuu­luu moni­puo­li­ses­ti lait­tei­den kor­jaus ja huol­to.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTyö­voi­ma­han­ke tulee pää­tök­seen Iis­sä – kol­me­vuo­ti­seen hank­kee­seen osal­lis­tui 90 ihmis­tä

Eri­tyi­ses­ti mies­ten kor­ke­aa työt­tö­myyt­tä vas­taan perus­tet­tu Työ­tä luon­nos­ta Iis­sä -han­ke päät­tyy elo­kuun lopus­sa. Kol­me­vuo­ti­nen han­ke työl­lis­ti ja kou­lut­ti 90 ihmis­tä,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Samaa puu­ta eikä kui­ten­kaan

Kult­tuu­ri­Kaup­pi­lan tai­tei­li­ja­re­si­dens­sin elo­kuun resi­dens­si­tai­tei­li­jan Bren­da Petay­sin näyt­te­ly “Samas­ta puus­ta veis­tet­ty” perus­tuu hänen omiin suo­ma­lai­siin suku­juu­riin­sa, joi­den herät­tä­miä tun­te­muk­sia sekä aja­tuk­sia.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus