Pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö kehui Iin ilmas­to­työ­tä

Presidentti Sauli Niinistö ehti kirjoittaa vierailullaan muutaman nimikirjoituksenkin.

Tasa­val­lan pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö ihas­te­li tänään aamu­päi­väl­lä Iis­sä vie­rail­les­saan kun­nan teke­miä ilmas­to­toi­mia ja tavoit­tei­ta.

– En yhtään ihmet­te­le, että ne ovat olleet kan­sain­vä­li­sen kiin­nos­tuk­sen koh­tee­na, pre­si­dent­ti sanoi Iii­si-aree­nal­le kokoon­tu­neel­le vajaal­le kol­mel­le­sa­dal­le kuu­li­jal­le.

Kun­ta­lais­ta­paa­mis­ta ennen pre­si­dent­ti Nii­nis­tö tapa­si kun­nan edus­ta­jia ja kou­lu­lai­sia.

Pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö tapa­si kun­nan joh­toa ja kou­lu­lai­sia Iisi-aree­nan moni­toi­mi­ti­las­sa. Kuvas­sa pre­si­dent­tiä vas­taa­not­ta­mas­sa kun­nan­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Johan­nes Tuo­me­la ja kun­nan­val­tuus­ton puheen­joh­ta­ja Tei­jo Lie­des.

Lian­na Kor­kea­kan­gas (vasem­mal­ta), Son­ja Mänt­tä­ri, Nea Paak­ko­nen, Iina Lou­kusa, Kiia Hei­ni­kos­ki ja Hel­mi Han­hi­sa­lo ker­toi­vat pre­si­den­til­le kou­lul­la ja kodeis­sa teh­tä­väs­tä ilmas­to­työs­tä.

Ennen kes­kus­te­lua kun­nan joh­don kans­sa pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö sil­mäi­li alas lii­kun­ta­hal­liin kun­nan­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­van (oikeal­la) ja vapaa-aika­pääl­lik­kö Pek­ka Suo­pan­gin kans­sa.

Pre­si­den­til­le tar­joil­tiin Iisi-aree­nal­la lohi­pas­tei­jaa ja väli­me­rel­lis­tä pii­rak­kaa.

Kun­ta­lais­ta­paa­mi­seen tuli pai­kal­le yhteen­sä vajaat kol­me­sa­taa hen­ki­löä.

Pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö otti puhees­saan esil­le ilmas­to­työn lisäk­si muun muas­sa koro­na­vi­ruk­sen.

Pre­si­dent­ti ava­si salis­sa pelaa­mas­sa ollei­den nuor­ten pelin.

Pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö jutut­ti Iisi-aree­nal­le saa­pu­nei­ta lap­sia. Kuvas­sa vasem­mal­la kun­nan ope­tus­joh­ta­ja Tuo­mo Luk­ka­ri.

Iin-vie­rai­lun ohjel­maan kuu­lui myös media­ta­paa­mi­nen.

Kul­ta­sep­pä Lea Aal­to lah­joit­ti pre­si­den­til­le val­mis­ta­man­sa Hami­nan ris­tin.

Iin työ­hön­val­men­nus­kes­kuk­sen Iloi­nen vies­ti -leh­den toi­mi­tus­kun­ta San­na Paka­nen (vasem­mal­ta), Sir­pa Krö­ger, Timo Pik­ka­rai­nen ja Heli Pik­ka­rai­nen sekä hei­dän ohjaa­jan­sa Tar­ja Pert­tu­nen (kes­kel­lä) oli­vat val­mis­tau­tu­neet kysy­mään pre­si­den­til­tä eri­tyis­ryh­mien työl­lis­ty­mi­ses­tä.

Eija, Jen­ni ja Kim­mo Sivu­la toi­vat per­heen pojan salil­le pelaa­maan sali­ban­dya ja tuli­vat samal­la seu­raa­maan pre­si­den­tin vie­rai­lua.

Vies­tin­tä- ja mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö Anna Sak­sio ker­toi, että kun­ta lah­joit­ti pre­si­den­til­le hie­man kuvan­kal­tai­sen kes­to­kas­sil­li­sen iiläi­siä tuot­tei­ta.

 

 

Pre­si­den­tin vie­rai­lus­ta lisää ensi tiis­tain Ran­ta­poh­jas­sa.