Ii

Vapaa­eh­toi­set tar­joa­vat asioin­tia­pua Iis­sä – Ketään ei saa jät­tää heit­teil­le

Iis­sä on koro­nae­pi­de­mian myö­tä perus­tet­tu vapaa­eh­tois­ryh­mä, joka tar­jo­aa asioin­tia­pua sitä tar­vit­se­vil­le. Ryh­män perus­ti jo vuo­sia vapaa­eh­tois­teh­tä­vis­sä toi­mi­nut Anu Mäen­kos­ki. Face­boo­kin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yrit­tä­jät ovat ahtaal­la koro­nan takia

Ran­ta­poh­jaan alu­een yrit­tä­jäyh­dis­tys­ten puheen­joh­ta­jat pel­kää­vät koro­nae­pi­de­mian vai­ku­tuk­sia eten­kin pie­ny­rit­tä­jiin, joi­ta alu­eel­la on pal­jon. Hal­li­tuk­sen toi­miin yrit­tä­jien ahdin­gon hel­pot­ta­mi­sek­si ollaan enim­mäk­seen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kes­tä­vän kehi­tyk­sen työ­pa­ja toteu­tet­tiin etäyh­tey­del­lä

Iin Mic­ro­po­lik­ses­sa pidet­tä­väk­si suun­ni­tel­tu Tule­vai­suu­den ympä­ris­tö – Kes­tä­vän kehi­tyk­sen työ­pa­ja siir­tyi koro­na­ti­lan­teen takia jär­jes­tet­tä­väk­si koko­naan etäyh­tey­del­lä. Työ­pa­jan jär­jes­tä­mi­nen onnis­tui­kin muu­ta­mis­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kui­va­nie­men ter­vey­ase­ma sul­je­taan huo­men­na

Oulun­kaa­ren pal­ve­lu­tuo­tan­to­lau­ta­kun­ta on päät­tä­nyt sul­kea Kui­va­nie­men ter­veys­a­se­man koro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuok­si huo­mi­ses­ta per­jan­tais­ta läh­tien. Ter­veys­a­se­ma pysyy sul­jet­tu­na 16.8. saak­ka. Kui­va­nie­men­kin osal­ta ter­veys­a­se­man…


Kun­nan­joh­ta­jal­la suu­rin huo­li hen­ki­lös­tön riit­tä­vyy­des­tä epi­de­mia­vai­hees­sa

Iis­sä ei aina­kaan eili­seen men­nes­sä ollut yhtään koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Iin kun­nas­sa ja kun­nan ter­veys­pal­ve­lut tuot­ta­vas­sa Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­mäs­sä ollaan kui­ten­kin val­mis­tau­dut­tu hyvin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin kou­lun korea­lais­vie­rais­ta nousi kohu

Iis­sä Mic­ro­po­lik­sen vie­raa­na vii­me vii­kol­la ollut ete­lä­ko­rea­lais­ryh­mä on aiheut­ta­nut häm­min­kiä ja huol­ta. Vie­rai­li­jat oli­vat Iis­sä kat­so­mas­sa kuvaus­paik­ko­ja myö­hem­min Iis­tä teh­tä­vää.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Ker­ros­ta­lo­jen asun­not men­neet hyvin kau­pak­si

Kun­nan­vi­ras­ton vie­reen tule­van ker­ros­ta­lon raken­nus­työt ovat eden­neet Iis­sä aika­tau­lus­saan. – Työ­maal­la on käyn­nis­sä ikku­noi­den ja par­vek­kei­den asen­nus, ulko­sei­nien levy­tys ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus