Ii

Hölök­kä­ra­jat pape­ria Illin­juok­suis­sa

Per­jan­tai 16 elo­kuu­ta, Illin­juok­su­jen ilta. Väkeä alkaa ker­tyä jo vii­den jäl­keen, vaik­ka juok­sun start­ti on perin­tei­nen tasan puo­li seit­te­män. P-vih­ko­saa­ren ja Illin väli­ses­sä pou­ka­mas­sa näem­me Illin­juok­su­jen legen­dan Taa­vin rou­vi­neen kalo­ja nar­raa­mas­sa. Sää on juok­sul­le pas­se­lin läm­min, moni on pai­ta­hi­ha­sil­laan. Toi­sin on direk­to­raa­tin, Nöö­tin, Arin, Arjan ja kel­lo­mie­hen hal­lin­noi­mas­sa jury­ko­pis­sa. Siel­lä on nyt kuten kesäl­lä aina sau­na­kuu­ma. Jääh­dy­tys pan­naan pääl­le.

Lue lisää

Tuu­li­voi­ma­hank­keel­le kri­tiik­kiä ylei­sö­ti­lai­suu­des­sa

Ilma­tar Oy:n Iin Ollin­kor­peen suun­nit­teil­la ole­vaa tuu­li­voi­ma­han­ket­ta kos­ke­va tie­do­tus- ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suus kerä­si Poh­jois-Iin kou­lun lii­kun­ta­sa­lin täy­teen kriit­tis­tä ylei­söä. Ylei­sön kom­men­teis­ta pää­tel­len han­ke on herät­tä­nyt kyläl­lä kii­vas­ta kes­kus­te­lua, ja suu­rin osa pai­kal­la oli­jois­ta vas­tus­ti­kin han­ket­ta kii­vaas­ti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ook­ko Nää kuul­lu?

Oli ker­ran mies, joka oli kuu­lui­sa suk­ke­lis­ta vas­tauk­sis­taan. Mies istui jär­ven ran­nal­la ja hänen luok­seen tuli muu­an her­ra, joka halusi kuul­la kuin­ka nase­va hän on vas­tauk­sis­saan ja kysyi mie­hel­tä, että kuin­ka mon­ta saa­vil­lis­ta luu­let ole­van vet­tä tuos­sa jär­ves­sä. Mies vas­ta­si: ” No, jos on oikein iso saa­vi, niin ei tuu vie­lä täyteenkään.”K.R. Mar­tin­nie­mi

Lue lisää

Kaik­ki Iin kou­lu­lai­set mars­si­vat ja avaa­vat Ilmas­toa­ree­na-tapah­tu­man

Yli 1300 Iin kou­lu­lais­ta avaa Ilmas­toA­ree­na-fes­ti­vaa­lin jär­jes­tä­mäl­lä yhtei­sen ilmas­to­mars­sin. Kaik­ki Iin kou­lu­lai­set var­hais­kas­va­tuk­ses­ta lukioon mars­si­vat per­jan­tai­na 23.8.2019 kou­luil­taan Ilmas­toA­ree­nan tapah­tu­ma-alu­eel­le Iin Hui­lin­kiin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jäte­ve­si­jär­jes­tel­mien päi­vit­tä­mi­nen hyväs­sä vauh­dis­sa

Noin puo­let on tähän men­nes­sä palaut­ta­nut Iin kun­nan jäte­ve­si­jär­jes­tel­mis­tä lähet­tä­män kyse­lyn. Kun­ta lähet­ti kesä­kuus­sa kir­jeen nii­den kiin­teis­tö­jen omis­ta­jil­le, joi­den mök­ki tai vaki­tui­nen asun­to sijait­see 100 met­rin säteel­lä lähim­mäs­tä vesis­tös­tä tai poh­ja­ve­sia­lu­eel­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Val­to Per­nu Pho­to Marat­ho­nin voit­ti Vesa Ran­ta

Tänä kesä­nä vii­det­tä ker­taa jär­jes­tet­ty Val­to Per­nu Pho­to Marat­hon kisat­tiin vii­me vii­kon lopul­la. Tänä vuon­na valo­ku­vaus­haas­teen tee­ma­na oli ilmas­ton­muu­tos, ja kil­pai­li­jat suo­rit­ti­vat 12 tun­nin aika­na kuusi tuo­ma­ris­ton jaka­maa valo­ku­vaus­teh­tä­vää pol­ku­pyö­ril­lä liik­kuen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kes­kus­te­lem­me: Lisää vas­tauk­sia kai­va­taan

Kii­tos kun­nan­joh­ta­jal­le kan­na­no­tos­tan­ne (Ran­ta­poh­ja 11.7.), vaik­ka en kyl­lä­kään saa­nut vas­tauk­sia, vain kehu­ja päät­tä­jien vas­tuul­li­suu­des­ta. Vas­tauk­sia kai­pa­si­vat muut­kin kylä­läi­set.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Matias Tii­ro hur­jas­te­li SB:n Illin­juok­suis­sa

Illin­juok­su­jen direk­to­raat­ti on ollut parin vii­me vii­kon aika­na kipe­neen muu­tos­ten kou­ris­sa. Pysy­vää on ollut vain Nöö­ti. Täl­lä ker­taa oli Nöö­tin ja kel­lo­mie­hen lisäk­si jury­ko­pin asuk­ki­na Tii­ron Mat­ti, joka toki ei ole enää mikään eili­sen tee­ren poi­ka sii­nä pai­kas­sa, koke­mus­ta on. Sii­tä huo­li­mat­ta oli ollut pari viik­koa huo­nos­ti nukut­tu­ja öitä ja pai­na­jai­sia, kun Arja oli ilmoit­ta­nut vikaee­raus­tar­pees­ta. Hom­ma käyt­ti enti­seen mal­liin, kun Nöö­ti piti lyhyen ker­taus­kurs­sin. Nume­rot siir­tyi­vät vih­ko­kom­puut­te­riin näp­pä­räs­ti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ettei kukaan jäi­si yksin – kave­ruut­ta ja posi­tii­vi­sia aja­tuk­sia

Kou­lu­jen alka­mi­nen tuo tul­les­saan monen­lai­sia tun­te­muk­sia, kuten iloa, odo­tus­ta, jän­ni­tys­tä tai epä­var­muut­ta, niin lap­sil­le kuin aikui­sil­le­kin. On lii­kut­ta­vaa kat­soa, miten joka syk­sy van­hem­mat saat­ta­vat pie­nen eka­luok­ka­lai­sen ensim­mäi­se­nä kou­lu­päi­vä­nä kou­luun. Jokai­sen van­hem­man toi­vee­na var­mas­ti on, että oman lap­sen kou­lu­tai­pa­lees­ta tuli­si mah­dol­li­sim­man hyvä, että hän pär­jäi­si omil­la vah­vuuk­sil­laan ja sai­si van­kan poh­jan pon­nis­taa elä­mäs­sä eteen­päin. Hyvin­voin­tiin ja tuke­mi­seen panos­ta­mi­nen on tär­ke­ää kou­lu­yh­tei­söis­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus