Ii

Kes­kus­tan kan­na­tus las­ki, perus­suo­ma­lais­ten nousi myös Iis­sä

Kes­kus­tan kan­na­tus tip­pui Iis­sä 9,5 pro­sent­tia vii­me edus­kun­ta­vaa­leis­ta. Puo­lue oli kui­ten­kin edel­leen suo­si­tuin 31,8 pro­sen­tin kan­na­tuk­sel­laan. Suu­rin­ta kan­na­tus oli Kui­va­nie­men Joki­ky­läs­sä, jos­sa kes­kus­ta kerä­si 61,6 pro­sent­tia äänis­tä. Vähi­ten puo­lue kerä­si ääniä Ala­ran­nal­ta, jos­sa kes­kus­tan osuus äänis­tä oli 24,8 pro­sent­tia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kult­tuu­ri­Kaup­pi­lan resi­dens­si­toi­min­ta laa­je­nee – Avoi­met ovet kes­ki­viik­ko­na

Resi­dens­sin remon­tin myö­tä Tai­de­kes­kus Kult­tuu­ri­Kaup­pi­la tar­jo­aa jat­kos­sa tilat kah­del­le resi­dens­sioh­jel­mal­le. Yhtei­söl­li­seen työs­ken­te­lyyn kes­kit­ty­vä resi­dens­sioh­jel­ma jal­kau­tuu välil­lä myös mui­hin kun­tiin. Kevään resi­dens­si­jak­soil­la Iis­sä ja Uta­jär­vel­lä tar­kas­tel­laan ympä­ris­töä uusis­ta näkö­kul­mis­ta sävel­tä­jä Maki­ko Nis­hi­kazen ja media­tai­tei­li­ja Tuo­mo Kan­gas­maan joh­dol­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Antai­sit kima­lai­sen len­tää

Iiläi­sel­lä Pet­ri Yrjö­läl­lä on Gal­le­ria Har­ma­jas­sa Piki­saa­res­sa 5.–28.4.2019 tai­de­näyt­te­ly nimel­tään Kom­pas­si-Maa­lauk­sia. Näyt­te­ly on jo kuu­des samas­sa gal­le­rias­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Pek­ka Ait­ta­kum­pu edus­kun­taan

Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta uuteen edus­kun­taan valit­tiin kii­min­ki­läi­nen Pek­ka Ait­ta­kum­pu. Kes­kus­ta­lai­nen Ait­ta­kum­pu keik­kui reip­paas­ti läpi­men­nei­den lis­tal­la aina ään­ten­las­ken­nan alku­vai­heis­ta asti. Itse hän tuu­let­ti kui­ten­kin vas­ta koko ään­ten­las­ken­nan val­mis­tut­tua.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Joen eri vuo­de­na­jat Iin lukion sei­näl­le

Iin lukion kan­sain­vä­li­sen tai­teen kurs­sil­la syn­ty­nyt työ “Flow of light” on saa­nut arvoi­sen­sa pai­kan kou­lun sei­näl­tä. Teok­sen maa­la­si­vat Susan Hol­mi, Jemi­na Nis­ka­la, Elle Kaa­ki­nen ja Jen­ni Juop­pe­ri tai­tei­li­ja Pau­la Suo­mi­sen opas­tuk­sel­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ensim­mäis­tä ker­taa äänes­tä­mään

Iin Ase­man kou­lul­la näkyi pal­jon nuo­ria äänioi­keu­tet­tu­ja, ja ensim­mäi­sis­sä vaa­leis­saan äänes­ti myös tämän vuo­den tam­mi­kuus­sa kah­dek­san­tois­ta täyt­tä­nyt Seve­ri Yli­raa­sak­ka. Ensi­ker­ta­lai­nen ei tapah­tu­maa jän­nit­tä­nyt, ja ehdo­kas­kin oli jo val­miik­si mie­tit­ty, joten äänes­tys sujui sii­nä mis­sä tot­tu­neem­mil­ta­kin äänioi­ke­tuil­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Hiih­tä­jä­suu­ruus Kal­le Jus­si­lan suku­juu­ret ovat Ran­ta­poh­jan alu­eel­la

Mar­tin­nie­me­läi­nen his­to­rias­ta kiin­nos­tu­nut Pent­ti Utriai­nen on sel­vi­tel­lyt Iin Jak­ku­ky­läs­sä asu­neen hiih­tä­jä Kal­le Jus­si­lan suku­juu­ria aina 1700-luvun alku­puo­lis­kol­le saak­ka. Karl (Kal­le).…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus