Ii

Hiih­to­kou­lut vetä­vät iiläis­lap­sia laduil­le

Esi­kou­lu- ja ala­kou­lui­käi­set lap­set vii­let­te­le­vät suk­si­neen sin­ne ja tän­ne Illin­saa­ren hiih­tos­ta­dio­nin ken­täl­lä, vili­nää ja häli­nää riit­tää — sit­ten Iin Hiih­to­seu­ran hiih­to­kou­lun vetä­jiin kuu­lu­va Ter­hi Pesä­maa avaa suun­sa kut­suen osal­lis­tu­jat kool­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kar­hun Natu­ra-arvioin­ti val­mis­tui

Kar­hun saa­reen vireil­lä ole­van yleis­kaa­van mah­dol­lis­ta­mal­la raken­ta­mi­sel­la on suo­ria pai­kal­li­sia vai­ku­tuk­sia maan­ko­hoa­mis­ran­ni­kon pri­mää­ri­suk­kes­sio­vai­heen luon­non­ti­lai­siin met­siin. Mui­hin luon­to­tyyp­pei­hin koh­dis­tu­vat vai­ku­tuk­set voi­vat olla epä­suo­ria ja aiheu­tua liik­ku­mi­sen lisään­ty­mi­ses­tä luon­to­tyyp­pien alu­eel­la. Nämä vai­ku­tuk­set arvioi­daan kui­ten­kin epä­to­den­nä­köi­sik­si, eikä osay­leis­kaa­val­la arvioi­da ole­van hei­ken­tä­viä vai­ku­tuk­sia luon­to­tyyp­pei­hin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kiin­teis­tön omis­ta­jan pitää tie­tää itse, kos­ka tuli­si­jat ja hor­mit on nuo­hot­tu

Talo­no­mis­ta­jat vas­taa­vat val­ta­kun­nal­li­ses­ti tam­mi­kuun alus­ta läh­tien itse nuo­houk­sen tilaa­mi­ses­ta ja nuo­hous­vä­lien nou­dat­ta­mi­ses­ta, kun pii­ri­nuo­hous­jär­jes­tel­mäs­tä luo­vut­tiin vuo­den­vaih­tees­sa. Oulu-Koil­­lis­­maan pelas­tus­toi­mia­lu­eel­la nuo­houk­sen vapaa­seen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iin kun­ta raken­taa toi­mi­ti­lo­ja yri­tyk­sil­le – Mark­ki­noin­ti­kam­pan­ja alkoi

Iin kun­nan omis­ta­ma kiin­teis­tö­osa­keyh­tiö Iilaak­so Oy raken­taa yri­tyk­sil­le näi­den tar­pei­den mukai­sia tilo­ja ja vuo­kraa ne yri­tyk­sil­le. Vuo­kra on sidot­tu raken­nuk­sen inves­toin­ti­kus­tan­nuk­siin ja yri­tyk­sel­lä on mah­dol­li­suus lunas­taa tilat itsel­leen. Kon­sep­ti on ollut kun­nas­sa käy­tös­sä jo usei­ta vuo­sia, mut­ta nyt tätä mah­dol­li­suut­ta on alet­tu mark­ki­noi­da tehok­kaam­min.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausError, group does not exist! Check your syntax! (ID: 1)

San­ka­ri­koi­ra Jojo on taas koto­na

San­ka­ri­koi­ra Jojo on taas koto­naan Iin Olha­vas­sa seit­se­män vuo­ro­kau­den kar­ku­reis­sun jäl­keen. Samoin on tien­sä kotiin löy­tä­nyt yhtä aikaa Jojon kans­sa karan­nut Veik­ko­lai­nen, joka ehti olla kar­ku­mat­kal­la yhdek­sän vuo­ro­kaut­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ket­te­ryyt­tä ja kun­toa kick­boxin­gis­ta

Sun­nun­tai­aa­mu­päi­vä­nä Iin Hami­nan kou­lun lii­kun­ta­sa­lis­sa käy kuhi­na, kun aluil­laan ovat kick­boxing- eli pot­ku­nyrk­kei­lyt­ree­nit. Hami­nan kou­lul­la tree­ne­jä vetää kah­des­ti vii­kos­sa val­men­ta­ja Ant­ti Sario­la Kick­boxing Team ry:ltä. Iin lisäk­si hän val­men­taa myös Kii­min­gin pot­ku­nyrk­kei­ly­ryh­mää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausAla­ran­taan raken­ne­taan kou­lu ilman lii­kun­ta­sa­lia

Iin Ala­ran­nan kou­lu­rum­ba lähes­tyy pää­tös­tään. Kun­nan­val­tuus­to päät­ti kun­nan­hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen mukai­ses­ti, että kyläl­le raken­ne­taan uusi kou­lu, jos­sa ei ole lii­kun­ta­sa­lia. Pää­tös syn­tyi äänes­tyk­sen jäl­keen äänin 26–5, 2 tyh­jää. Jaak­ko Höyh­tyä (kesk.) jät­ti pää­tök­ses­tä eriä­vän mie­li­pi­teen­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus