Ii

Iin visai­li­jat hal­lit­si­vat twis­tin his­to­rian

Isän­päi­vän Järk­kä­vi­sas­sa oli poik­keuk­sel­li­sen suu­ri pis­te­ha­jon­ta. Pal­lo pomp­pii jos­kus toi­sil­le enem­män kuin toi­sil­le. Itä­maan tie­tä­jien edel­lis­vii­kon hui­ma pin­na­pot­ti kui­vui täl­lä ker­taa. Var­sin­kin alku oli kan­ke­aa, eikä eka vih­je auen­nut ykkö­sel­lä­kään. Lop­pua koh­ti para­ni. Anne­li Auer toi kol­mo­sen, vih­je ja Vasa-lop­pet kak­ko­sen ja ykkö­siä asta­los­ta, JFK:n toi­ses­ta nimes­tä ja Fou­ga Magis­te­rin koti­maas­ta. Saa­ris­to­lai­set oli­vat eka­jak­son jäl­keen vain pin­nan peräs­sä Dingleis­tä. Iin dema­ri­val­tuu­te­tut toi­vat heti kak­ko­sen kuin myös Chub­by Chec­ke­rin vauh­dit­ta­ma tans­si. EU-mai­den ukko­jen tis­ki­vuo­rois­ta, jää­kie­kon yhtey­des­tä kalas­tuk­seen ja Vesai­sen kuo­le­mas­ta lisä­pin­no­ja.

Lue lisää

Iin Mar­tat on vir­keä 90-vuo­tias

1800 -luvun vii­mei­se­nä vuon­na perus­tet­tiin Mart­ta-jär­jes­tö, jon­ka perus­pe­ri­aat­tei­siin kuu­lui kodin ja las­ten hoi­toon liit­ty­vien tie­to­jen ja neu­vo­jen levit­tä­mi­nen kan­san nais­ten paris­sa, jot­ta hyvin­voin­ti kodeis­sa para­ni­si.

Lue lisää

Ii vaa­tii lähi­ju­na­lii­ken­teen käyn­nis­tä­mi­sel­le tavoi­te­ai­ka­tau­lua

Iin kun­nan mie­les­tä Oulun seu­dun jouk­ko­lii­ken­teen kehit­tä­mi­ses­sä on tär­ke­ää huo­mioi­da rai­de­lii­ken­teen poten­ti­aa­li. Iin kun­nan­hal­li­tus tote­aa lausun­nos­saan Maan­käy­tön, asu­mi­sen ja lii­ken­teen sopi­mus­luon­nok­ses­ta (MAL-sopi­mus), että sii­nä on sivuu­tet­tu lähes koko­naan seu­dun lähi­ju­na­lii­ken­teen kehit­tä­mi­nen.

Lue lisää

Leh­to Group lomaut­taa

Leh­to Group on saa­nut pää­tök­seen syys­kuus­sa käyn­nis­te­tyt yhteis­toi­min­ta­neu­vot­te­lun­sa. Neu­vot­te­lut käy­tiin yhtiön kan­nat­ta­vuu­den paran­ta­mi­sek­si sekä hen­ki­lös­tö- ja teh­das­ka­pa­si­tee­tin sopeut­ta­mi­sek­si tämän­het­ki­sen tar­peen tasol­le.Influens­sa­ro­ko­tuk­set alka­vat

Kausi-influens­sa­ro­ko­tuk­set käyn­nis­ty­vät täs­sä kuus­sa. Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä ensim­mäi­set roko­tuk­set anne­taan ensi tiis­tai­na kir­jas­toau­tos­sa. Iin ja Kui­va­nie­men neu­vo­lois­sa ensim­mäi­nen roko­tus­päi­vä on maa­nan­tai­na 18.11. Hau­ki­pu­taal­la ja Kii­min­gis­sä ensim­mäi­nen roko­tus­päi­vä on lau­an­tai­na 23.11., Yli-Iis­sä tiis­tai­na 26.11. ja Yli­kii­min­gis­sä kes­ki­viik­ko­na 27.11.


Ii esit­tää nykyi­siä vero­pro­sent­te­ja

Iin kun­nan­hal­li­tus esit­tää ensi maa­nan­tai­na kokoon­tu­val­le kun­nan­val­tuus­tol­le sekä kun­nal­lis­ve­ro- että kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sent­tien säi­lyt­tä­mis­tä nykyi­si­nä.