Kun­nan­joh­ta­jal­la suu­rin huo­li hen­ki­lös­tön riit­tä­vyy­des­tä epidemiavaiheessa

Iin kunnanjohtaja Ari Alatossavan mielestä on hyvä, että kaikilla kunnilla on nyt samat säännöt koronavirusepidemiaan varatumiseen.

Iis­sä ei aina­kaan eili­seen men­nes­sä ollut yhtään koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Iin kun­nas­sa ja kun­nan ter­veys­pal­ve­lut tuot­ta­vas­sa Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­mäs­sä ollaan kui­ten­kin val­mis­tau­dut­tu hyvin sii­hen, että tapauk­sia tulee ja pää­dy­tään epi­de­mia­vai­hee­seen. Kun­nan­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­va sanoo, että suu­rin huo­li on hen­ki­lös­tön riit­tä­vyy­des­tä tau­din levi­tes­sä. – Hen­ki­lös­tön riit­tä­vyys on tun­nis­tet­tu kes­kei­sek­si ris­kik­si, mikä­li pal­jon ihmi­siä jou­tuu jää­mään pois töis­tä. Hen­ki­lös­tön jak­sa­mi­nen on… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus