Ii

Huu­maan­tu­nee­na ratis­sa

Rat­ti­juo­pu­mus, kul­ku­neu­von kul­jet­ta­mi­nen oikeu­det­ta ja huu­mausai­neen käyt­tö­ri­kos pal­jas­tui Hau­ki­pu­taal­la. Polii­si pysäyt­ti 36-vuo­­ti­aan oulu­lais­mie­hen kul­jet­ta­man hen­ki­lö­au­ton tiis­­tai-ilta­­na kel­lo 21.15. Ajo-oikeu­­det­­to­­man kul­jet­ta­jan…


Laa­jo­ki ylit­ti tavoit­teen­sa

Kehon­ra­ken­ta­ja Alek­si Laa­joen kil­pai­lu­kausi meni yli odo­tus­ten. Hän sai hope­aa Man­se Muscle -kil­pai­luis­ta Tam­pe­reel­ta, prons­sia Hel­sin­gis­sä jär­jes­te­tyis­tä SM-kisois­ta ja kul­taa Olym­pia Ama­teur San Mari­no 2018 -kisois­ta Ita­lias­ta.– Pää­sin yli tavoit­tee­ni, joten ei voi olla muu­ta kuin erit­täin tyy­ty­väi­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vii­mein aika juh­lia kou­lun val­mis­tu­mis­ta

Vuo­sien tila­päis­jär­jes­te­ly­jen jäl­keen Iin Hami­nan kou­lul­la saa­tiin lau­an­tai­na viet­tää vih­kiäis­juh­laa. Kou­lua on uusit­tu vai­heit­tain. Ensi teh­tiin uudis­ra­ken­nus, sit­ten perus­kor­jat­tiin van­hem­pi osa ja vii­mei­se­nä teh­tiin kou­lun piha.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Raa­sa­kan kala­tien raken­nus­suun­nit­te­lu val­mis

Raa­sa­kan voi­ma­lai­tos­pa­don kala­tiel­le on laa­dit­tu raken­nus­suun­ni­tel­ma. Raken­nus­suun­ni­tel­man poh­jal­ta voi­daan pyy­tää urak­ka­tar­jouk­set kala­tien raken­ta­mi­ses­ta. Raa­sa­kan voi­ma­lai­tos­pa­to sijait­see noin kah­dek­san kilo­met­rin pääs­sä Iijoen suul­ta.


Iloi­nen yrit­tä­jä elää tätä päi­vää

Suo­men kol­man­nek­si iloi­sim­mak­si yrit­tä­jäk­si Ilma­ri­sen kil­pai­lus­sa äänes­tet­ty iiläi­nen Riik­ka Lii­ka­vai­nio on hie­man häm­men­ty­nyt saa­mas­taan huo­mios­ta.– Täs­sä on ollut pari viik­koa mel­kois­ta näky­vyyt­tä, jon­ka myö­tä on tul­lut uusia asiak­kai­ta­kin. Tyy­ty­väi­nen pitää olla, vaik­ka en ole tot­tu­nut ole­maan esil­lä. Oli­han tämä mah­ta­va jut­tu, Lii­ka­vai­nio sanoo.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Met­sä­tai­to­kil­pai­lus­ta hae­taan oppia

Monet met­sä­no­mis­ta­jat hake­vat met­sä­tai­to­kil­pai­luis­ta oppia ja koke­mus­ta omien met­sien­sä arvioi­mi­seen. Näin tekee muun muas­sa yli­kii­min­ki­läi­nen Mer­ja Met­to­vaa­ra.– Kil­pai­luis­sa pys­tyy kehit­tä­mään sil­mää met­sän arvioi­mi­seen ja saa oppia met­sän hoi­toon.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Olha­va juh­li kou­lun mer­ki­tys­tä

Iin Olha­vas­sa juh­lit­tiin lau­an­tai­na kylä­kou­lun 125-vuo­­tis­­ta ole­mas­sao­loa ja kou­lu­tus­ta. Juh­laan kun­nan ter­veh­dyk­sen tuo­nut kun­nan­joh­ta­jan Ari Ala­tos­sa­va muis­tut­ti, että kai­kil­le lap­sil­le.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus