Ii

Val­tuus­toa­loi­te met­säs­tä­jä­tut­kin­nos­ta

Aloi­te met­säs­tä­jä­tut­kin­non sisäl­lyt­tä­mi­ses­tä Iin perus­o­pe­tuk­sen kah­dek­san­nen luo­kan valin­nai­sai­neek­si jätet­tiin Iin kun­nan­val­tuus­tol­le. Val­tuus­toa­loit­teen oli alle­kir­joit­ta­nut Johan­nes Tuo­me­la (kesk.) ja 14 muu­ta…

Lue lisää

Haus­kat Hou­roo­tit Iis­sä

San­ni Ala­raa­sak­ka ja Neea Mer­ta­la miek­kai­li­vat vauh­dik­kaas­ti pui­sil­la mie­koil­la reip­paas­sa vesi­sa­tees­sa Yli­ran­nal­la vii­me tors­tai­na.– Tämä on haus­kaa. Miek­kai­lu on paras­ta tääl­lä, tytöt ker­toi­vat.

Lue lisää

Iin kun­ta myy ja pur­kaa kiin­teis­tö­jä

Iin kun­ta luo­puu huo­no­kun­toi­sis­ta tai vähäl­lä käy­töl­lä ole­vis­ta kiin­teis­töis­tä. Kun­nan­hal­li­tus päät­ti nel­jän kiin­teis­tön raken­nus­ten pur­ka­mi­ses­ta ja yhdek­sän kiin­teis­tön myy­mi­ses­tä.


Kor­pi­kau­hua, femi­nis­tis­tä wes­ter­niä ja kadon­nei­ta kelo­ja IIK!-festareilla

Kah­dek­sat­ta­tois­ta ker­taa Iin Työ­väen­ta­lol­la ensi lau­an­tai­na jär­jes­tet­tä­vän IIK!!-festivaalin myk­käe­lo­ku­vaklas­sik­ko on Paul Wege­ne­rin ja Carl Boe­sen vuon­na 1920 ohjaa­ma Der Golem, wie er in die Welt kam (Golem: miten hän tuli maa­il­maan). Sak­sa­lai­sen ekspres­sio­nis­min merk­ki­teok­ses­sa kes­kiai­kai­nen rab­bi herät­tää saves­ta raken­ta­man­sa jät­ti­läi­sen mus­tan magian kei­noin hen­kiin puo­lus­taak­seen kan­saan­sa. Elo­ku­va perus­tuu samaan juu­ta­lai­seen kan­san­ta­ruun, jos­ta Mary Shel­ley sai sata vuot­ta aiem­min innoi­tus­ta Fran­kens­tein-romaa­niin­sa.


Iin visai­li­jat tun­si­vat Ope­lin perus­ta­jan Timo T.A. Mik­ko­sen etu­ni­miä parem­min

Iin Järk­kä­vi­san kyse­li­jä tin­ka­si täl­lä ker­taa run­saas­ti kult­tuu­ri­ky­sy­myk­siä. Valis­tu­neet vas­taa­jat oli­vat kovin kult­tuu­ri­tie­toi­sia ja pin­no­ja ropi­si tasai­sen tah­tiin. Itä­maat Saa­ris­tos­sa oli­vat latau­tu­neet vih­jei­siin, jois­ta molem­mis­ta kol­mo­set. Kol­mo­set myös Vasco da Gaman lai­vois­ta ja THL:stä. Munk­kia­rat­ti oli tut­tu eläin kuin myös Bob­by Charl­to­nin seu­ra ja Timo T.A. Mik­ko­sen toi­set nimet, jot­ka myös Roy­al We muis­ti. Heil­lä oli tie­dos­sa run­sas­lu­kui­sin suun­nis­tusi­kä­sar­ja, Tuk­ki­joel­lä -näy­tel­män hen­ki­löt, Suo­men euro­se­te­li­tun­nus ja Oop­pe­ran kum­mi­tuk­sen koti­kau­pun­ki toi­vat täy­det pin­nat.


Kone­ki­vää­ri­pe­säk­kei­tä, sil­to­jen räjäy­tyk­siä, vaih­to­kaup­paa – Sak­sa­lai­set jät­ti­vät jäl­ken­sä syk­syl­lä 1944

Sil­to­jen räjäy­tyk­set ja Olha­van tais­te­lu lie­ne­vät tun­ne­tuim­mat syk­syn 1944 tapah­tu­mis­ta Iis­sä ja Yli-Iis­sä. Nii­den lisäk­si tais­te­lui­hin varau­tu­mi­nen ja sak­sa­lais­ten perään­ty­mis­vai­he jät­ti­vät monen­lai­sia jäl­kiä maas­toon ja mie­liin.Samu­li Hus­sa ja Johan­na Pei­po­nen vauh­dis­sa Tes­ti­juok­sus­sa

Iin Yri­tyk­sen Tes­ti­juok­susar­ja käyn­nis­tyi hyväs­sä sateen rai­kas­ta­mas­sa juok­susääs­sä. Osa­not­ta­jia oli muka­vas­ti pääl­le kuu­den­kym­me­nen. Mies­ten kym­pin kär­ki­pai­kat mie­hit­ti­vät Limin­gan Niit­to­mies­ten Jor­ma Joke­lan juok­su­tal­lin meni­jät.