Ii

Työ­ryh­mä tar­kas­te­lee Olha­van kou­lun tilan­net­ta

Iin Olha­van kou­lun oppi­las­mää­rä on las­ke­nut niin pal­jon, että kou­lun tilan­net­ta jou­du­taan tar­kas­te­le­maan. Kun­nan ope­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­ta perus­ti työ­ryh­män, jon­ka tavoit­tee­na on mää­ri­tel­lä Olha­van kou­lun jat­ka­mi­sen ja lak­kaut­ta­mi­sen vaih­toeh­dot. Sen lisäk­si työ­ryh­mä suun­nit­te­lee ja toteut­taa vai­ku­tus­ten arvioin­nin pro­ses­sin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ryh­mä­per­he­päi­vä­ko­ti Iin Lai­ta­ku­jal­le

Iin Lai­ta­ku­jal­le on tulos­sa ryh­mä­per­he­päi­vä­ko­ti maa­lis­kuus­sa. Iilaak­son omis­ta­mas­sa kiin­teis­tös­sä on aiem­min toi­mi­nut muun muas­sa kun­to­sa­li. Ope­­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­ta esit­tää kun­nan­hal­li­tuk­sel­le.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iin ylä­kou­luun tulos­sa lii­kun­ta­luok­ka

Iin Val­ta­rin kou­lul­le on tulos­sa lii­kun­ta­luok­ka, johon kai­kil­la kun­nan kuu­des­luok­ka­lai­sil­la on mah­dol­lis­ta hakea. Ope­­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­ta myön­si Val­ta­rin kou­lul­le mah­dol­li­suu­den.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mark­ku Nik­ka­nen pala­si tes­ti­juok­sun kär­keen

Iin Yri­tyk­sen Tes­ti­juok­susar­jan tämän tal­ven kausi saa­tiin puo­li­vä­liin vuo­si­kym­me­nen kovim­mas­sa pak­ka­ses­sa. Astei­ta oli toki vain 12, puol­ta vähem­män, kuin vii­me vuo­den vas­taa­vas­sa kisas­sa. Kuu­ra­par­tai­sen jou­kon kär­jes­sä kul­ki tois­sa tal­ve­na ura­kal­la kuu­kausien­nä­tyk­siä paran­nel­lut Mark­ku Nik­ka­nen. Vauh­ti oli hiu­kan laan­tu­nut eikä mies taren­nut täl­lä ker­taa pik­ku­housuis­sa. Nik­ka­nen ker­toi tavoit­tee­na ole­van lii­kus­kel­la tal­ven aika­na sen ver­ran, että kymp­pi meni­si kesäl­lä alle 33:n. Uskoi sadan viik­ko­ki­lo­met­rin riit­tä­vän, mikä pitä­nee paik­kan­sa. Sanan­mu­kai­ses­ti aika näyt­tää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kou­lu alkaa 12.8.

Iin kun­nan ope­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­ta päät­ti esi-, perus- ja lukio-ope­tuk­sen työ- ja loma­päi­vis­tä luku­vuon­na 2020–2021.


Iin ja Oulun työt­tö­myys lähes vuo­den­ta­kai­sel­la tasol­la

Työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den osuus työ­voi­mas­ta oli Poh­jois-Poh­jan­maal­la jou­lu­kuus­sa 11,1 pro­sent­tia, mikä on 0,3 pro­sent­tiyk­sik­köä kor­keam­pi kuin vuo­si sit­ten. Kun­nit­tain työt­tö­myy­sas­te vaih­te­li Hai­luo­don 6,4 pro­sen­tin ja Tai­val­kos­ken 13,8 pro­sen­tin välil­lä.


Van­han uoman vie­mä­röin­ti­suun­ni­tel­mas­ta tuli palau­te­vyö­ry Iis­sä, asias­sa otet­ta­neen aika­li­sä

Iijoen van­han uoman ran­to­jen kiin­teis­tö­jen vie­mä­röin­ti­suun­ni­tel­mas­ta antoi palau­tet­ta lähes kak­si­sa­taa kun­ta­lais­ta. Yhtei­seen kan­nan­ot­toon oli kerät­ty 188 nimeä, jon­ka lisäk­si Iin vesi­lii­ke­lai­tok­sel­le tuli 14 yhden tai kah­den hen­ki­lön alle­kir­joit­ta­maa palau­tet­ta. Suu­rim­mas­sa osas­sa palaut­teis­ta vaa­di­taan vie­mä­röin­nin toteut­ta­mis­ta suun­ni­tel­lun pai­ne­vie­mä­ri­jär­jes­tel­män sijas­ta viet­to­vie­mä­röin­nil­lä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausNyt jos kos­kaan– Mar­ja Mati­la toi työn­sä näy­til­le Nät­te­po­riin

Yli-Iin Tan­ni­las­sa syn­ty­nyt, Kui­va­nie­men Oijär­vel­lä vart­tu­nut ja Iin kes­kus­tas­sa aikuis­vuo­det asu­nut Mar­ja Mati­la on tot­tu­nut teke­mään käsil­lään.– Minul­le on ker­rot­tu, että pidin jo kak­si­vuo­ti­aa­na ser­kul­le­ni sät­kän­te­ko­kurs­sin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus