Ii

Fysio­te­ra­pias­ta apua syn­ny­tyk­sen jäl­keen

Suo­rien vat­sa­li­has­ten erkau­ma saat­taa koh­da­ta ketä tahan­sa esi­mer­kik­si yli­pai­non tai yksi­puo­li­sen fyy­si­sen kuor­mi­tuk­sen seu­rauk­se­na, mut­ta ylei­sin se on syn­nyt­tä­neil­lä aideil­lä, joil­le se poik­keuk­set­ta kehit­tyy ras­kausai­ka­na kas­va­van koh­dun tar­vi­tes­sa tilaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mes­su­jär­jes­te­lyt kiin­nos­ta­vat lukio­lai­sia, vaa­li­pa­nee­lis­sa esil­lä ajan­koh­tai­set aiheet

Muo­tia, musiik­kia, poli­tiik­kaa sekä tie­tys­ti run­sas jouk­ko tuo­te-esit­te­li­jöi­tä ja mui­ta toi­min­taan­sa esit­te­le­viä taho­ja – niis­tä ainek­sis­ta koot­tiin Iin lukion mes­sut täl­lä­kin ker­taa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Onko tuu­li­voi­ma pak­ko­voi­maa?

Jos kaik­ki Iis­sä vireil­lä ole­vat tuu­li­voi­ma­lat toteu­tu­vat tai­vaan tuu­lia tavoit­te­lee noin 200 uut­ta tuu­li­myl­lyä. Pai­kal­li­set ihmi­set epäi­le­vät tar­jot­tu­ja sopi­muk­sia, joi­hin ei muu­tok­sia saa. Iis­sä kysy­tään kuo­ros­sa, onko tuu­li­myl­ly-Ii väis­tä­mä­tön tule­vai­suus.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tuu­li rie­pot­te­li tes­ti­juok­si­joi­ta

Iin Yri­tyk­sen tes­ti­juok­susar­jan kuu­des osa­kil­pai­lu sai Illin­saa­reen hyvän­lai­sen ja vauh­dik­kaan osa­not­ta­ja­jou­kon. Aurin­kois­ta keliä vii­len­si voi­ma­kas län­si­tuu­li, joka teki kym­pin ja vito­sen jäl­ki­puo­lis­kon ras­kaak­si. Oman haas­teen­sa toi väli­kausi­ke­li. Tie oli pät­kit­täin sula, mut­ta suu­rim­mal­ta osal­taan jäi­nen ja epä­ta­sai­nen. — Kai­kil­la alus­toil­la on ope­tel­ta­va juok­se­maan ja askel­let­ta­va kelin mukaan, neu­voi­vat pai­kal­la olleet koke­neem­mat asian­tun­ti­jat. Jär­jes­tä­jät suo­sit­te­li­vat aiheel­li­ses­ti nas­to­ja,  mitä kaik­ki eivät otta­neet todes­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin tie­to­mes­ta­ruus Ouluun

Jo vii­des Iin avoin tie­to­mes­ta­ruus­kil­pai­lu pidet­tiin Jär­jes­tö­ta­lol­la vii­kon­vaih­tees­sa. Tapah­tu­maan saa­pui ennä­tys­mää­rä jouk­kuei­ta, jois­sa oli  kil­pai­li­joi­ta yhteen­sä kuu­ti­sen­kym­men­tä. Jouk­kue­mää­rän kas­vuun lie­nee syy­nä se, että Iin tapah­tu­ma on opit­tu tun­te­maan hyvis­tä ja moni­puo­li­sis­ta kysy­myk­si­tä ja sut­jak­kais­ta jär­jes­te­lyis­tä, kehut­tiin­pa fece­boo­kis­sa kah­vion Hil­kan suklaa­pii­ra­koi­ta­kin. Jär­jes­tö­ta­lo on hyvä ja rau­hal­li­nen kil­pai­lu­paik­ka­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausMik­si juu­ri Yli­ran­nan kou­lu?

Mik­si kun­nan raha­pus­si lai­te­taan kiin­ni juu­ri Yli­ran­nan kou­lun kor­jaa­mi­sen koh­dal­la, kysel­tiin kou­lun lak­kaut­ta­mis­pro­ses­sis­ta jär­jes­te­tys­sä kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­des­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin mes­suil­la vaa­li­pa­nee­li

Iin lukion jär­jes­tä­mil­lä mes­suil­la lau­an­tai­na 6.4. on ohjel­mas­sa vaa­li­pa­nee­li, johon osal­lis­tuu edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kai­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kir­jas­toau­tos­sa voi pelas­taa maa­pal­lon

Iin Ase­man kou­lun oppi­laat Jark­ko Paka­nen, Veik­ka Puu­ru­nen, Kons­ta Lou­kusa, Joo­na Paak­ko­la, Inka Mäke­lä, Ven­la Hyry, Saa­ga Sas­si ja Nuut­ti Leh­to­la juok­se­vat kou­lun pihal­le kir­jas­toau­to Akse­lin ovel­le. Siel­lä Mil­loin se auto tul­lee? -hank­keen han­ke­työn­te­ki­jä San­na Nää­tä­nen ojen­taa ryh­mäl­le teks­ti­la­pun ja tablet­ti-tie­to­ko­neen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus