Ii

Jäte­ve­si­jär­jes­tel­mien päi­vit­tä­mi­nen hyväs­sä vauh­dis­sa

Noin puo­let on tähän men­nes­sä palaut­ta­nut Iin kun­nan jäte­ve­si­jär­jes­tel­mis­tä lähet­tä­män kyse­lyn. Kun­ta lähet­ti kesä­kuus­sa kir­jeen nii­den kiin­teis­tö­jen omis­ta­jil­le, joi­den mök­ki tai vaki­tui­nen asun­to sijait­see 100 met­rin säteel­lä lähim­mäs­tä vesis­tös­tä tai poh­ja­ve­sia­lu­eel­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Val­to Per­nu Pho­to Marat­ho­nin voit­ti Vesa Ran­ta

Tänä kesä­nä vii­det­tä ker­taa jär­jes­tet­ty Val­to Per­nu Pho­to Marat­hon kisat­tiin vii­me vii­kon lopul­la. Tänä vuon­na valo­ku­vaus­haas­teen tee­ma­na oli ilmas­ton­muu­tos, ja kil­pai­li­jat suo­rit­ti­vat 12 tun­nin aika­na kuusi tuo­ma­ris­ton jaka­maa valo­ku­vaus­teh­tä­vää pol­ku­pyö­ril­lä liik­kuen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Matias Tii­ro hur­jas­te­li SB:n Illin­juok­suis­sa

Illin­juok­su­jen direk­to­raat­ti on ollut parin vii­me vii­kon aika­na kipe­neen muu­tos­ten kou­ris­sa. Pysy­vää on ollut vain Nöö­ti. Täl­lä ker­taa oli Nöö­tin ja kel­lo­mie­hen lisäk­si jury­ko­pin asuk­ki­na Tii­ron Mat­ti, joka toki ei ole enää mikään eili­sen tee­ren poi­ka sii­nä pai­kas­sa, koke­mus­ta on. Sii­tä huo­li­mat­ta oli ollut pari viik­koa huo­nos­ti nukut­tu­ja öitä ja pai­na­jai­sia, kun Arja oli ilmoit­ta­nut vikaee­raus­tar­pees­ta. Hom­ma käyt­ti enti­seen mal­liin, kun Nöö­ti piti lyhyen ker­taus­kurs­sin. Nume­rot siir­tyi­vät vih­ko­kom­puut­te­riin näp­pä­räs­ti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ettei kukaan jäi­si yksin – kave­ruut­ta ja posi­tii­vi­sia aja­tuk­sia

Kou­lu­jen alka­mi­nen tuo tul­les­saan monen­lai­sia tun­te­muk­sia, kuten iloa, odo­tus­ta, jän­ni­tys­tä tai epä­var­muut­ta, niin lap­sil­le kuin aikui­sil­le­kin. On lii­kut­ta­vaa kat­soa, miten joka syk­sy van­hem­mat saat­ta­vat pie­nen eka­luok­ka­lai­sen ensim­mäi­se­nä kou­lu­päi­vä­nä kou­luun. Jokai­sen van­hem­man toi­vee­na var­mas­ti on, että oman lap­sen kou­lu­tai­pa­lees­ta tuli­si mah­dol­li­sim­man hyvä, että hän pär­jäi­si omil­la vah­vuuk­sil­laan ja sai­si van­kan poh­jan pon­nis­taa elä­mäs­sä eteen­päin. Hyvin­voin­tiin ja tuke­mi­seen panos­ta­mi­nen on tär­ke­ää kou­lu­yh­tei­söis­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIin kan­sa­lais­opis­tos­sa pal­jon van­haa, sopi­vas­ti uut­ta – Tavoit­tee­na tar­jo­ta kai­kil­le jotain

Iin kan­sa­lais­opis­ton ja tai­de­kou­lun luku­vuo­si 2019–20 pitää sisäl­lään pal­jon van­haa hyväk­si havait­tua ope­tus­ta ja sopi­vas­ti uut­ta.– Ei ole mitään syy­tä muut­taa van­haa hyväk­si havait­tua toi­min­taa, jota ihmi­set odot­ta­vat. Nii­den lisäk­si koi­te­taan kui­ten­kin hakea uusia jut­tu­ja, ker­too Iin kan­sa­lais­opis­ton reh­to­ri Jan­ne Puo­li­tai­val.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kesus­te­lem­me: Iin kou­lu­kyy­deis­tä

Iin Hami­nan kou­lun reh­to­ri tie­dot­ti tiis­tai-ilta­na 6.8.2019 Wil­ma-pal­ve­lus­sa, että ala-astei­käis­ten kou­lu­kul­je­tuk­siin tulee muu­tok­sia. Tähän saak­ka 2. — 3. -luok­ka­lai­set ovat saa­neet tak­si­kyy­din kou­luun, jos mat­kaa on ollut yli 3 kilometriä.Opetus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­ta on kokouk­ses­saan 28.2.2019 päät­tä­nyt, että nyt tämä raja nos­te­taan 2. ja 3. -luo­kan oppi­lai­den osin 5 kilo­met­riin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus