Ii

Suvan­to­lan puis­to sai ensim­mäi­set tai­de­teok­set

Suvan­to­laan tule­va Lähde!-puisto on saa­nut ensim­mäi­set tai­de­teok­sen­sa. Iin työ- ja päi­vä­toi­min­nan osal­lis­tu­jat ovat val­mis­ta­neet kuva­tai­tei­li­ja Pau­la Suo­mi­sen ohjauk­ses­sa mosaiik­ki­töi­tä, jot­ka on ripus­tet­tu puis­ton vie­rei­seen aitaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Rodion on Illin kak­ko­sen kunin­gas

Kesä­per­jan­tai­sin Iis­sä juos­ta­van Illin­juok­sun kah­den kilo­met­rin mat­kan tulos­lis­to­jen keu­lil­la on keik­ku­nut nimi Rodion Kurt­ti. Sii­hen tämä 11-vuo­tias kou­lu­lai­nen on täh­dän­nyt­kin.– Kävin ensim­mäi­sen ker­ran juok­se­mas­sa Illin­juok­sut kesäl­lä 2015. Ensim­mäi­sis­sä juok­suis­sa­ni olin toi­sek­si vii­mei­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Val­ta­ri Aree­nan ava­jai­set

Val­ta­ri Aree­nan ava­jai­sia vie­tet­tiin Iis­sä kes­ki­viik­ko­na 5.9. muun muas­sa säh­ly­pe­lien mer­keis­sä. Säh­ly­pe­lit pelat­tiin Val­ta­rin oppi­laat vas­taan lukio ja tämän pelin…


Pihan poh­ja­töis­tä ei kan­na­ta tin­kiä

Mikä­li pihaan on käy­tet­tä­vis­sä rahaa niu­kas­ti, kan­nat­taa rahat käyt­tää poh­ja­töi­hin, neu­voo piha- ja viher­suun­nit­te­li­ja Ani­ta Simi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKor­ti­ton kemi­läis­mies ajoi huu­meis­sa Iis­sä

Oulun polii­sin par­tio sai tors­tai­na 13.9. hie­man ennen puol­ta yötä teh­tä­vän Kemin­tiel­le Iihin. Ilmoi­tuk­sen mukaan Oulua koh­ti on tulos­sa hen­ki­lö­au­to, jon­ka kul­jet­ta­ja on mah­dol­li­ses­ti huma­las­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Beto­ni­set hömö­tiai­set val­mis­tui­vat sil­mä­ni­lok­si

Timo Ala­raa­sa­kan työs­tä­mät beto­ni­set hömö­tiai­set ovat val­mis­tu­neet. Kah­des­ta lin­nus­ta ja nii­den välis­sä ole­vas­ta lin­tu­jen pesey­ty­mis­pai­kas­ta koos­tu­va beto­ni­veis­tos sijait­see Ala­raa­sa­kan taka­pi­hal­la Iin Oja­ky­läs­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausVar­hais­kas­va­tuk­ses­sa pitää olla valin­nan­mah­dol­li­suuk­sia

Vir­pi Uute­la on aloit­ta­nut työn­sä Iin kun­nan var­hais­kas­va­tus­joh­ta­ja­na. Vir­ka on uusi, sil­lä kun­nan ope­tus- ja var­hais­kas­va­tus­pääl­li­kön vir­ka muu­tet­tiin kevääl­lä eril­li­sik­si ope­tus- ja var­hais­kas­va­tus­joh­ta­jien viroik­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus