Ii

Ikäih­mi­set ansait­se­vat hyvän hoi­don

Ikäih­mi­set ansait­se­vat hyvän hoi­don ja hei­dän hoi­ta­jan­sa asi­aan­kuu­lu­van kor­vauk­sen työs­tän­sä. Tämän alle­kir­joit­ta­vat juu­ri kym­men­vuo­tis­juh­li­aan viet­tä­neen Iin Kar­ta­non­vä­ki-kodin yrit­tä­jät Alice Pek­ka­la ja Armi Kawa­mu­ra. Hei­tä har­mit­taa vii­me­ai­koi­na van­hus­pal­ve­luun koh­dis­tu­nut kri­tiik­ki.

Lue lisää

Tuu­liWat­ti raken­si mark­ki­naeh­toi­sen tuu­li­puis­ton Iin Vii­na­mä­keen

Tuu­liWat­ti on saa­nut Iin Vii­na­mäen tuu­li­puis­ton val­miik­si. Se on ensim­mäi­nen suo­ma­lai­nen tuu­li­puis­to, jos­ta teh­tiin inves­toin­ti­pää­tös ilman yhteis­kun­nan talou­del­lis­ta tukea. Tek­no­lo­gian kehi­tyk­sen myö­tä kas­va­nut tor­ni­kor­keus mah­dol­lis­taa mer­kit­tä­vän tuo­tan­non kas­vun ja kus­tan­nus­te­hok­kuu­den pääs­täes­sä entis­tä parem­piin tuu­lio­lo­suh­tei­siin.

Lue lisää

Hen­gen ja ruu­miin ravin­toa ikäih­mi­sil­le

Iis­sä van­hus­ten­vii­kon ohjel­ma­tar­jon­taan kuu­lui eilen päi­vä olha­va­lai­sil­le. Väli-Olha­van seu­ra­kun­ta­ta­lol­la oli tar­jol­la hen­gen ja ruu­miin ravin­toa. Päi­vä alkoi viik­ko­mes­sul­la ehtool­li­si­neen ja jat­kui ruo­kai­lul­la, bin­gol­la, jutus­te­lul­la ja kah­vit­te­lul­la. Rupat­te­lu kuu­los­ti­kin ole­van yksi ikäih­mis­ten kai­va­tuim­mis­ta ajan­viet­teis­tä. Kuu­lu­mi­sia olha­va­lai­sil­ta kyse­li­vät myös kap­pa­lai­nen Pek­ka Soro­nen, dia­ko­ni Pirit­ta Aat­sin­ki ja dia­ko­nis­sa San­na Karp­pi­nen.

Lue lisää


Hyvä­ta­soi­nen urhei­lu­tie­don mes­ta­ruus­ki­sa Iis­sä

Nel­jäs Iin avoin urhei­lu­tie­don mes­ta­ruus­kil­pai­lu pidet­tiin Iin Yri­tyk­sen tie­to­kil­pai­lu­jaos­ton jär­jes­tä­mä­nä Iin Jär­jes­tö­ta­los­sa. Tapah­tu­ma on kerän­nyt vuo­si vuo­del­ta yhä enem­män osa­not­ta­jia. Täl­lä ker­taa muka­na oli yhdek­sän jouk­kuet­ta eli 45 visaa­jaa. Taso on nous­sut pik­ku hil­jaa vuo­si vuo­del­ta. Kol­men kär­ki oli täl­lä ker­taa oulu­lai­nen.


Pasi­Kuik­ka Oy tut­tu jut­tu Iin visai­li­joil­le

Pasi­Kuik­ka Oy:n toi­mia­la toi pin­nat kai­kil­le Iin Järk­kä­vi­san mie­tis­ke­li­jöil­le, lie­kö käy­ty fes­ta­reil­la? Han­ka­lam­paa sen sijaan oli löy­tää oikea tit­te­li eri alo­jen val­ta­kun­nan val­tuu­te­tuil­le. Saa­ris­to­lai­set nap­pa­si­vat pin­nat Tona­van val­tiois­ta, OECD:n pää­ma­jas­ta ja kol­mo­sen yhden vokaa­lin kun­nis­ta. Samoin tuli isos­ta valaas­ta ja pie­nim­mäs­tä varis­lin­nus­ta. Roy­al We:lle oli Iin kun­nan­val­tuus­ton aak­kos­jär­jes­tys luon­nol­li­ses­ti mah­do­ton, mut­ta Gideo­nit ja Syk­syn säve­len tuplas­ti voit­ta­nut nai­nen help­poa kau­raa. Päk­ki­kan­gas taker­te­li alus­sa, mut­ta toi­nen puo­li meni mui­den kär­ki­po­ru­koi­den kans­sa tasoi­hin. Ainoa­na erot­ti Wil­son Pec­ke­tin muis­ta alan mie­his­tä ja täy­det tuli kuvis­ta.


Vir­kis­täy­ty­mi­nen tär­kein­tä Elä­ke­lii­ton toi­min­nas­sa

Vir­kis­tys­mah­dol­li­suuk­sien tar­joa­mi­nen on 45 vuot­ta täyt­tä­neen Elä­ke­lii­ton Iin yhdis­tyk­sen tär­kein toi­min­to­muo­to. – Ihmi­nen kai­paa yhtei­söl­li­syyt­tä, täy­tet­tä tyh­jään tilaan. Elä­ke­lii­ton toi­min­nas­sa samas­sa elä­män­ti­lan­tees­sa ole­vien kans­sa syn­tyy ystä­vyyk­siä. Mat­kal­le­kin on help­po läh­teä tutus­sa seu­ras­sa, tote­aa Iin yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Anja Neno­nen.