Ii

Ii ei halua tur­ve­tuo­tan­toa Mak­ka­ra-aaval­le

Iin kun­nan näke­myk­sen mukaan Ranuan Mak­ka­ra-aapaa ei tuli­si ottaa tur­ve­tuo­tan­toon vesis­tö- ja mui­den ympä­ris­töön koh­dis­tu­vien vai­ku­tus­ten vuok­si. Alue sijait­see Ranuan kun­ta­kes­kuk­ses­ta lou­naa­seen Iin kun­nan rajan tun­tu­mas­sa. Han­kea­lue sijoit­tuu Kui­va­joen vesis­tö­alu­eel­le Kivi­joen, Mak­ka­rao­jan ja Kevä­to­jan valu­ma-alueil­le. Vapo Oy suun­nit­te­lee alu­een otta­mis­ta tur­ve­tuo­tan­to­käyt­töön.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mul­ti­me­dia­tai­det­ta Kult­tuu­ri­Kaup­pi­las­sa

Vuo­den ensim­mäi­se­nä näyt­te­ly­nään Tai­de­kes­kus Kult­tuu­ri­Kaup­pi­la esit­te­lee Anas­ta­sia Alek­seev­nan ja Jark­ko Räsä­sen vuo­ro­vai­kut­tei­sen audio­vi­su­aa­li­sen ins­tal­laa­tion nimel­tään Auro­ra Sounds. Teos on esil­lä Kult­tuu­ri­Kaup­pi­las­sa 28.–30.1.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kalixin mai­van­mä­ti outo herk­ku Iin visas­sa

Dinglet rie­mas­tui­vat val­lan suu­res­ti Iin Järk­kä­vi­sas­sa kuul­les­saan musiik­ki­tun­nis­teit­ten vas­tauk­set. Ken­ties enem­män onnel­la kuin ymmär­ryk­sel­lä tuli täy­det pin­nat, mut­ta kaik­ki las­ke­taan.…


Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 1)

Iin Osuus­pank­ki Kirk­ko­tiel­le

Oulun Osuus­pank­ki val­mis­te­lee Iin toi­mi­pai­kan siir­toa uuteen osoit­tee­seen. Pank­ki on vuo­kran­nut toi­mi­ti­lan osoit­tees­ta Kirk­ko­tie 2. Pit­kään tyh­jil­lään ollees­sa raken­nuk­ses­sa on aikoi­naan toi­mi­nut muun muas­sa Nor­dea-pank­ki. Osuus­pank­ki ei kui­ten­kaan tule enti­siin pan­kin tiloi­hin, vaan toi­seen pää­hän raken­nus­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIijoen kos­kien per­kaus­suun­ni­tel­mia teh­tiin jo 1800-luvun lopul­la

Iijoen käyt­tö ter­van ja saha­puun kul­je­tuk­seen kas­voi voi­mak­kaas­ti 1800-luvun alku­puo­lis­kon aika­na. Saha­teol­li­suu­den kas­vu lisä­si tuk­kien laut­taus­ta. Kun ter­van kul­je­tuk­sis­sa­kin siir­ryt­tiin tuk­ki­laut­to­jen käyt­töön, tilan­tar­ve ja laut­tauk­sen suju­vuu­den tar­ve koros­tui­vat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin kun­ta ostaa maa­ta Ala­ran­nal­ta

Iin kun­ta ostaa maa­ta Ala­ran­nan Pik­ku­nii­tyl­tä. 27 500 neliön kokoi­sen alu­een Kaup­pa­hin­ta on 41 250 euroa. Alue on suu­rim­mak­si osak­si pel­toa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus