Ii

Lät­tä­ha­tut aje­le­vat Hau­ki­pu­taal­la ja Iis­sä

Nos­tal­gi­aa, ilois­ta miel­tä ja 160 mat­kus­ta­jaa ker­ral­laan — nämä kaik­ki mah­tu­vat kyy­tiin, kun lau­an­tai­na van­hat lät­tä­hat­tu­ju­nat lii­ken­nöi­vät Oulus­ta Hau­ki­pu­taan kaut­ta Iihin osa­na Oulun Päi­vien ohjel­maa. Lät­tä­hat­tu­ju­nien aja­mi­ses­ta vas­taa Poh­jois-Suo­men rau­ta­tie­har­ras­ta­jat eli PoR­ha.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kor­jaus

Iin museon kep­pa­ri­tal­lin kisois­ta ker­to­vas­sa jutus­sa esiin­ty­vän tytön nimi on Lumia Kla­si­la. Hänen hep­pan­sa nimi on Lia­na.


Ii hakee yrit­tä­jää lii­kun­ta­kes­kuk­sel­le

Iin uusi lii­kun­ta­kes­kus val­mis­tuu vuo­den 2019 aika­na. Toi­min­nan pyö­rit­tä­mi­seen hae­taan yrit­tä­jää, joka vas­taa lii­kun­ta­kes­kuk­sen toi­min­nas­ta, mark­ki­noin­nis­ta, yllä­pi­dos­ta ja käyt­tö­me­nois­ta. Kun­nan­hal­li­tus…


Har­taus­kir­joi­tus: Hen­ges­tä kiin­ni

Saim­me viet­tää vii­me sun­nun­tai­na Hel­lun­tai­ta. Nime­nä se on meil­le tut­tu juh­la, vaik­ka vält­tä­mät­tä emme tääl­lä arjes­sa poh­di sen sisäl­töä. Hel­lun­tai­ta vie­te­tään vii­si­kym­men­tä päi­vää pää­siäi­sen jäl­keen ja sen juu­ret ulot­tu­vat aivan Van­han Tes­ta­men­tin aikaan. Meil­le kris­ti­tyil­le Hel­lun­tai on Pyhän Hen­gen vuo­dat­ta­mi­sen juh­la. Apos­to­lien teot ker­too meil­le sii­tä, kuin­ka ope­tus­lap­set sai­vat Pyhän Hen­gen. Sii­tä alkaen he alkoi­vat roh­keas­ta julis­taa ilo­sa­no­maa Jee­suk­ses­ta kai­kil­le kan­soil­le.


Iin kun­ta pitää Jak­ku­ky­län sil­taa tär­keä­nä hank­kee­na

Iin kun­ta on anta­nut alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­le lausun­non Jak­ku­ky­län riip­pusil­lan raken­ta­mi­ses­ta sekä val­mis­te­lu­lu­vas­ta. Kun­ta pitää Jak­ku­ky­län sil­lan raken­ta­mis­ta tär­keä­nä hank­kee­na. Sil­lan raken­ta­mi­nen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus