Kylil­lä toi­vei­ta kevyen lii­ken­teen väy­lis­tä

Martti Järvelä kertoo, että Ylirannan kyläyhdistyksen ja kyläläisten toiveena on kehittää kevyen liikenteen yhteyksiä sivukylillä. Kuvassa olevaan Kortteen siltaan toivotaan kevyen liikenteen väylää.

Paras­ta aikaa näh­tä­vil­lä ole­va Iin pyö­räi­lyn ja jalan­ku­lun ver­kon suun­ni­tel­ma on saa­nut kylä­läi­set aktii­vi­sek­si. Suun­ni­tel­maa on tut­kit­tu ahke­ras­ti muun muas­sa Yli­ran­nal­la. – Kun­nan kes­kus­taa­ja­mas­sa kevyen lii­ken­teen väy­lät ovat hyväl­lä tolal­la. Siel­lä on kevyen lii­ken­teen väy­liä, suo­ja­tei­tä ja alhai­set nopeu­det. Inves­toin­nit kevyen lii­ken­teen verk­koon pitäi­si­kin aloit­taa sivu­ky­lil­tä, jot­ta tääl­tä saa­tai­siin yhtey­det kes­kus­taan toi­mi­maan, sanoo Mart­ti Jär­ve­lä…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus