Ii

Iin kes­kus­taa­ja­maan uusi viih­tyi­sä ilme – Kun­ta­lai­set voi­vat esit­tää mie­li­pi­tei­tä suun­ni­tel­mas­ta

Iin kes­kus­tan tori- ja katua­lueil­le on suun­ni­tel­tu uusi viih­tyi­sä ilme. Tavoit­tee­na on paran­taa ympä­ris­tön laa­tua, lii­ken­teen toi­mi­vuut­ta sekä yri­tys­ten toi­min­tae­del­ly­tyk­siä kun­nan kes­kus­tas­sa. Suun­ni­tel­ma tar­ken­taa vuon­na 2018 hyväk­syt­tyä ase­ma­kaa­vaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iin R-kios­ki lopet­ti toi­min­tan­sa – Kel­lon kios­kiin hae­taan kaup­pias­ta

Iin R-kios­ki sul­keu­tui eilen. Kios­kin lopet­ta­mi­sen taus­tal­la on R-kios­kin alue­pääl­lik­kö Tar­ja Mäen mukaan asia­kas­vir­ran hii­pu­mi­nen.– Mitään dra­maat­tis­ta syy­tä kios­kin sul­ke­mi­sel­le ei ole, mut­ta kios­kil­la ei ollut enää toi­min­tae­del­ly­tyk­siä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Oli­ko Hou­roo­ti Hou­roo­ti — Tot­ta ja tarua

Taus­taa. Oulu­lai­nen vara­kas lii­ke­mies Johan Matts­son Nylan­der perus­ti Iin Olha­van Nyby­hyn lasi­teh­taan vuon­na 1782. Teh­das aloit­ti toi­min­tan­sa pari vuot­ta myö­hem­min ja toi­mi, välil­lä sei­so­kis­sa ollen sata­kun­ta vuot­ta. Se oli alkuai­koi­naan alal­laan Suo­men puo­len mer­kit­tä­vin ja koko Ruot­sin­kin alu­eel­la yksi joh­ta­vis­ta lasi­teh­tais­ta. Nylan­der oli suun­ni­tel­lut alun­pe­rin teh­das­taan Ouluun Top­pi­laan, mut­ta ei saa­nut sii­hen lupaa. Olha­va vali­koi­tui pai­kak­si, kos­ka Nylan­der sai vero­va­pau­den pai­kan syr­jäi­syy­den takia. Ran­ta oli myös riit­tä­vän syvä sata­maa var­ten.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausJou­lue­van­ke­liu­mis­ta löy­tyy aina uut­ta – Iin kirk­ko­her­ra on luke­nut sen sato­ja ker­to­ja

Iin seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Tapa­ni Ruot­sa­lai­nen lukee huo­men­na Iin kir­kos­sa jou­lue­van­ke­liu­min ken­ties vii­den­nen- tai jopa kuu­den­nen­sa­dan­nen ker­ran. – Jokai­sen jou­lun aikaan luen jou­lue­van­ke­liu­min kym­me­nes­tä kah­teen­kym­me­neen ker­taan seu­ra­kun­nan eri tilai­suuk­sis­sa. Se on kui­ten­kin niin rikas teks­ti, että sii­tä löy­tyy aina jotain uut­ta, sanoo kol­mat­ta­kym­me­net­tä­nel­jät­tä jou­lua pap­pi­na työs­ken­te­le­vä Ruot­sa­lai­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin Yrit­tä­jien vetä­jä vaih­tui

Iin Yrit­tä­jät ry:n uusi puheen­joh­ta­ja on Tui­ja Ali­kos­ki. Kak­si vuot­ta Iin Yrit­tä­jien hal­li­tuk­ses­sa toi­mi­nut Ali­kos­ki tart­tui puheen­joh­ta­jan paik­kaan avoi­min mie­lin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin kun­taan mil­joo­na lisää vero­tu­lo­ja

Iin kun­taan on tulos­sa mil­joo­na euroa enna­koi­tua enem­män vero­tu­lo­ja.– Meil­lä on ollut epäi­lys, että vero­ker­ty­määm­me ei ole las­ket­tu oikein. Ole­tim­me, että vuo­den alus­sa vero­tu­loi­hin tulee lisäys Jak­ku­ky­län lii­tok­sen takia. Asias­ta on oltu useam­paan ker­taan yhteyt­tä verot­ta­jaan. Nyt sit­ten tuli­kin tie­to, että jak­ku­ky­lä­läis­ten osuus on puut­tu­nut vero­ker­ty­mäs­tä, ker­toi kun­nan­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­va kun­nan­val­tuus­ton kokouk­ses­sa maa­nan­tai­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ii saa ilmas­to­teoil­la mai­net­ta ja mam­mo­naa

Iin kun­nan ympä­ris­tö­teot ovat vii­me aikoi­na saa­neet laa­jas­ti posi­tii­vis­ta jul­ki­suut­ta, ei vain Suo­mes­sa vaan laa­jem­min Euroo­pas­sa. Rum­mu­tus hyvis­tä teois­ta ilmas­ton­muu­tok­sen hyväk­si on aiheut­ta­nut osas­sa kun­ta­lai­sis­ta nuri­naa. Epäil­lään, että kun­nan pal­ve­lu­ja jou­du­taan kar­si­maan sen vuok­si, että jää rahaa ilmas­to­te­koi­hin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus