Ii

Poh­jois-Poh­jan­maan Kylät ry juh­lii Iis­sä lau­an­tai­na

Poh­jois-Poh­jan­maan Kylät ry jär­jes­tää maa­kun­nal­li­seen kylä­juh­lan Iin Meri­hel­mes­sä lau­an­tai­na 7. syys­kuu­ta klo 11–15. Kylä­juh­la on yhdis­tyk­sen 20-vuo­tis­juh­la, jos­sa muis­tel­laan kun­nia­pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Kamu­lan kir­joit­ta­man 20-vuo­tis­his­to­rii­kin muo­dos­sa yhdis­tyk­sen tai­val­ta. Juh­la­pu­heen pitää Suo­men Kylät ry:n puheen­joh­ta­ja Pet­ri Rin­ne. Lisäk­si ohjel­mas­sa on niin ansio­merk­kien jakoa, kylä­luu­dan luo­vu­tus kuin musiik­kia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Val­tuus­toa­loi­te kou­lu­mat­ko­jen tur­val­li­suu­des­ta

Vasem­mis­ton val­tuus­to­ryh­mä on jät­tä­nyt val­tuus­toa­loit­teen kou­lu­mat­ko­jen tur­val­li­suu­den paran­ta­mi­ses­ta. Aloit­tees­sa tode­taan, että kou­lu­kul­je­tus­ra­jo­jen nos­ta­mi­nen ja kul­je­tusop­pi­lai­den nou­to­pai­kat ovat aiheut­ta­neet han­ka­luuk­sia ja tur­vat­to­muut­ta monen oppi­laan kou­lu­mat­kaan.

Lue lisää

Tuu­liWat­ti on myy­nyt tuu­li­puis­ton Iis­tä

Tuu­liWat­ti Oy on myy­nyt kak­si tuu­li­puis­toa Poh­jois-Suo­mes­ta pää­oma­si­joit­ta­ja Aqui­la Capi­ta­lil­le. Yhtiöis­tä ei ker­ro­ta omis­ta­jaa vaih­ta­nei­den puis­to­jen sijain­tia, mut­ta toi­sen niis­tä ole­te­taan ole­van Iin Olha­van tuu­li­voi­ma­puis­to.

Lue lisää

Ook­ko nää kuul­lu: Raa­kaa voi­maa ja e-urhei­lua

Usko­ma­ton jut­tu e-urhei­lun maa­il­mas­ta! Hau­ki­pu­taa­lai­nen Topias “Top­son” Taa­vit­sai­nen nap­pa­si OG-jouk­kuei­neen jo toi­sen peräk­käi­sen Dota 2 -maa­il­man­mes­ta­ruu­den. Top­son sekä toi­nen suo­ma­lai­nen Jes­se “JerAx” Vai­nik­ka sekä kol­me muu­ta pelaa­jaa kuit­ta­si­vat voi­tol­laan yhteen­sä lähes 14 mil­joo­naa euroa. Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­läl­lä asu­va Taa­vit­sai­nen ei suin­kaan ollut pelis­sä sivus­ta­kat­so­ja, vaan juu­ri­kin hänen joh­dol­laan jouk­kue ylsi voi­tok­kaa­seen suo­ri­tuk­seen.

Lue lisää

Iin kun­nan­vi­ras­tol­le etsi­tään kor­vaa­via tilo­ja – Muu­ten sisäil­maon­gel­mat joh­ta­vat uhka­sak­koon

Iin kun­nan­vi­ras­ton sisäil­maon­gel­mat ovat joh­ta­mas­sa kun­nan­vi­ras­ton tyh­jen­tä­mi­seen. Alue­hal­lin­to­vi­ras­to on toden­nut tilois­sa puut­tei­ta, joi­den kor­jaa­mat­ta jät­tä­mi­nen joh­taa uhka­sak­koon.– Kun­nan­ta­lo on ollut pit­kään teko­hen­gi­tys­vai­hees­sa sisäil­maon­gel­mien takia. Osa väes­tä on siir­ty­nyt siel­tä mui­hin tiloi­hin. Nyt ollaan puun ja kuo­ren välis­sä, eikä teko­hen­gi­tys enää auta, tote­si kun­nan­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­va ker­toes­saan asias­ta Iin kun­nan­val­tuu­te­tuil­le maa­nan­tai­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kou­lu­lai­set ret­kel­lä Purusaa­res­sa

Jakun kou­lu kävi ret­kel­lä Purusaa­res­sa. Uusi ret­kei­ly­alue on pie­nen käve­ly­mat­kan pääs­sä kou­lul­ta ja mel­koi­sen elä­myk­sen tar­jo­si uusi los­si, jol­la pää­si saa­reen. Peril­lä oppi­laat osal­lis­tui­vat toi­min­ta­pis­tei­siin. Päi­vä oli erit­täin onnis­tu­nut ja suo­sit­te­lem­me käy­mään Purusaa­res­sa ret­kei­le­mäs­sä. Täs­sä oppi­lai­den ker­to­muk­sia päi­väs­tä.


Poliit­ti­set päät­tä­jät Ilmas­toA­ree­nan ten­tis­sä

Iin Ilmas­toA­ree­nan per­jan­tai-ilta­päi­vä hui­pen­tui puo­lue­joh­don tent­tiin, joka kuu­rot­tai­ses­ta satees­ta huo­li­mat­ta kerä­si Hui­lin­gin näyt­tä­möl­le kat­so­mon täy­teen niin iiläi­siä kuin kau­em­paa­kin saa­pu­nei­ta kuu­li­joi­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ympä­ris­tö­pal­kin­to Ant­ti J. Lei­no­sel­le

Iin kun­nan tämän­vuo­ti­sen ympä­ris­tö­pal­kin­non saa­ja jul­kis­tet­tiin Ilmas­toA­ree­na -tapah­tu­man yhtey­des­sä per­jan­tai­na. Pal­kin­non jakaa vuo­sit­tain Iin kun­ta Iin ympä­ris­töyh­dis­tyk­sen esi­tyk­ses­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kes­kus­te­lem­me: Par­ta­hau­ki

Ei vet­tä, ran­taa rak­kaam­paa, ajat­te­lim­me aina­kin me Paka­sen­nie­men pik­ku­po­jat rien­täes­säm­me aina tilai­suu­den tul­len Ii-joki­ran­taan kah­laa­maan. Joki oli vil­li ja vapaa, sitä ei oltu vie­lä alis­tet­tu tuot­ta­maan säh­köä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lii­kun­ta ja muis­ti -kier­tue jat­kuu

Oulun Seu­dun Muis­tiyh­dis­tyk­sen ja Poh­­jois-Poh­­jan­­maan Lii­kun­ta ja Urhei­lu ry:n Lii­kun­ta ja muis­ti -hyvin­voin­ti­kier­tue jat­kuu Ran­ta­poh­jan alu­eel­la ensi vii­kol­la. Kier­tue on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus