Ii

Iin Yli-Olha­van tuu­li­voi­ma­hank­kees­ta asu­kas­ky­se­ly

Mega­tuu­li Oy:n Iin Yli-Olha­vaan suun­nit­te­le­mas­ta tuu­li­voi­ma­hank­kees­ta on meneil­lään asu­kas­ky­se­ly. Kyse­lyn vas­tauk­sia hyö­dyn­ne­tään ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arvioin­ti­se­los­tuk­sen laa­din­nas­sa ja yleis­kaa­van jat­ko­suun­nit­te­lus­sa. Vas­tauk­sia toi­vo­taan eten­kin suun­ni­tel­lun tuu­li­voi­ma­hank­keen ja säh­kön­siir­to­lin­jaus­ten lähia­luei­den asuk­kail­ta, loma-asuk­kail­ta, maa­no­mis­ta­jil­ta ja käyt­tä­jil­tä.

Lue lisää

Ikäih­mi­set ansait­se­vat hyvän hoi­don

Ikäih­mi­set ansait­se­vat hyvän hoi­don ja hei­dän hoi­ta­jan­sa asi­aan­kuu­lu­van kor­vauk­sen työs­tän­sä. Tämän alle­kir­joit­ta­vat juu­ri kym­men­vuo­tis­juh­li­aan viet­tä­neen Iin Kar­ta­non­vä­ki-kodin yrit­tä­jät Alice Pek­ka­la ja Armi Kawa­mu­ra. Hei­tä har­mit­taa vii­me­ai­koi­na van­hus­pal­ve­luun koh­dis­tu­nut kri­tiik­ki.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTuu­liWat­ti raken­si mark­ki­naeh­toi­sen tuu­li­puis­ton Iin Vii­na­mä­keen

Tuu­liWat­ti on saa­nut Iin Vii­na­mäen tuu­li­puis­ton val­miik­si. Se on ensim­mäi­nen suo­ma­lai­nen tuu­li­puis­to, jos­ta teh­tiin inves­toin­ti­pää­tös ilman yhteis­kun­nan talou­del­lis­ta tukea. Tek­no­lo­gian kehi­tyk­sen myö­tä kas­va­nut tor­ni­kor­keus mah­dol­lis­taa mer­kit­tä­vän tuo­tan­non kas­vun ja kus­tan­nus­te­hok­kuu­den pääs­täes­sä entis­tä parem­piin tuu­lio­lo­suh­tei­siin.


Hen­gen ja ruu­miin ravin­toa ikäih­mi­sil­le

Iis­sä van­hus­ten­vii­kon ohjel­ma­tar­jon­taan kuu­lui eilen päi­vä olha­va­lai­sil­le. Väli-Olha­van seu­ra­kun­ta­ta­lol­la oli tar­jol­la hen­gen ja ruu­miin ravin­toa. Päi­vä alkoi viik­ko­mes­sul­la ehtool­li­si­neen ja jat­kui ruo­kai­lul­la, bin­gol­la, jutus­te­lul­la ja kah­vit­te­lul­la. Rupat­te­lu kuu­los­ti­kin ole­van yksi ikäih­mis­ten kai­va­tuim­mis­ta ajan­viet­teis­tä. Kuu­lu­mi­sia olha­va­lai­sil­ta kyse­li­vät myös kap­pa­lai­nen Pek­ka Soro­nen, dia­ko­ni Pirit­ta Aat­sin­ki ja dia­ko­nis­sa San­na Karp­pi­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus