Ii

Nuo­ri Seve­ri Simi­lä Tes­ti­juok­sun kär­jes­sä

Poh­jan­täh­den 16-vuo­tias suun­nis­ta­ja­nuo­ru­kai­nen Seve­ri Simi­lä vetäi­si ensi esiin­ty­mi­sel­lään Iin Yri­tyk­sen Tes­ti­juok­sus­sa ennak­ko­luu­lot­to­mas­ti kär­keen heti läh­dön jäl­keen eikä luo­vut­ta­nut paik­kan­sa koko kym­pin aika­na. Hie­man mär­kä­lu­mi­nen reit­ti pas­sa­si suun­nis­ta­jan tos­sul­le mai­nios­ti. Viral­li­nen val­vo­ja Kel­te­ri tosin mei­na­si, että hie­man harp­po­va-aske­li­nen poi­ka tar­vit­si­si juok­su­kou­lua, mut­ta kel­lo tyk­kä­si nyt­kin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Uudes­sa kou­lus­sa pal­jon tilaa ja parem­pi hap­pi

Iin Oja­ky­län kou­lun uudis­ra­ken­nus­ta on sisää­na­jet­tu rei­lut pari kuu­kaut­ta. Kou­lun ava­jai­sis­sa Ran­ta­poh­jan oppaak­si lupau­tu­neet nel­jäs­luok­ka­lai­set Ven­la Vesa­la ja Lumi Jär­ven­pää ovat huo­man­neet kou­lun hyväk­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Nuo­ret pää­mi­nis­te­riä, pre­si­dent­tiä ja EU-komis­sion puheen­joh­ta­jaa tapaa­mas­sa – Kun­nan­joh­ta­ja kiit­ti kun­taa edus­ta­nei­ta

Iiläi­set lap­set ja nuo­ret ovat edus­ta­neet kun­taa vii­me aikoi­na ahke­ras­ti. Iis­tä on käy­ty Brys­se­lis­sä puhu­mas­sa ilmas­to­asiois­ta, haas­tat­te­le­mas­sa pre­si­dent­ti Tar­ja Halos­ta ja osal­lis­tut­tu Suo­men las­ten itse­näi­syys­päi­vä­juh­laan Hel­sin­gis­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mari Yli­kär­päl­tä jou­lusink­ku

Mari Yli­kär­päl­tä on ilmes­ty­nyt jou­lusink­ku Kuu loi jou­lu­va­lon. Kap­pa­le on Asta Pal­san sanoit­ta­ma ja kii­min­ki­läi­sen Veik­ko Jun­tusen sävel­tä­mä ja sovit­ta­ma.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tei­jo  jät­tää jäl­jen

Iin lukion äidin­kie­len, kir­jal­li­suu­den ja filo­so­fian leh­to­ri Tei­jo Lie­des on jää­nyt eläk­keel­le pit­kän työ­uran jäl­keen. Juh­la­kah­vit juo­tiin itse­näi­syys­päi­vän aat­to­na iloi­sis­sa ja läm­min­hen­ki­sis­sä, mut­ta hai­keis­sa­kin tun­nel­mis­sa Val­ta­rin kou­lul­la opet­ta­ja­kun­nan ja hen­ki­lös­tön kes­ken.Musii­kin sii­vil­lä hal­ki Suo­men

Iin kan­sa­lais­opis­ton ja tai­de­kou­lun syys­lu­ku­kau­den päät­ty­mis­tä on totut­tu viet­tä­mään näyt­te­lyi­den sekä pie­ni­muo­tois­ten musii­kil­lis­ten mati­neoi­den mer­keis­sä. Tänä syk­sy­nä kau­den päät­tä­jäi­siä kui­ten­kin vie­tet­tiin astet­ta juh­la­vam­min, kun pää­tös­juh­lan laval­le nousi vii­ti­sen­kym­men­tä har­ras­ta­jaa, ja juh­lan val­mis­te­luun osal­lis­tui kaik­ki­aan noin sata eri ryh­mien opis­ke­li­jaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ter­veys­pal­ve­lut säi­ly­vät Kui­va­nie­mel­lä

Iin kun­nan­val­tuus­to käsit­te­li kun­nan ensi vuo­den talous­suun­ni­tel­maa ja vuo­sien 20–22 talous­suun­ni­tel­maa jo tut­tuun tapaan perus­teel­li­ses­ti. Olha­van kou­lun tule­vai­suus vilah­te­li kun­nan­val­tuus­ton talous­ar­vio­kä­sit­te­lys­sä. Sen koh­ta­los­ta pää­tet­tä­neen ensi vuo­den aika­na. Kes­kus­te­lua herät­ti­vät myös muun muas­sa Illin­saa­ren latusil­to­jen, hiih­to­ma­jan ja lumi­tyk­kien tilan­ne sekä eri aluei­den kaa­voi­tus.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Influens­sa­ro­ko­tus kir­jas­toau­tos­ta

Kir­jas­toau­ton pal­ve­lu­jen moni­puo­lis­ta­mi­nen on Iis­sä nous­sut ajan­koh­tai­sek­si, kun var­si­nais­ten lai­naus­pal­ve­lu­jen käyt­tö on auton rei­til­lä ollut kou­lu­jen ja päi­vä­ko­tien pysäh­dyk­siä lukuun otta­mat­ta hil­jal­leen las­kusuun­nas­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus