Ii

Pek­ka Ahma­vaa­ra Iis­tä oli aina Poh­jois-Suo­men asial­la

” Huom ! Kun sil­lä asial­la, joka täs­sä kir­jees­sä on esi­tet­ty on his­to­rial­li­nen mer­ki­tys, olen sen tähän kir­joit­ta­nut ”. Ahma­vaa­ra alkoi kir­joi­tel­la leh­tiin yleis­luon­toi­sem­pia jut­tu­ja esim. maan­tei­den ”ylös­pi­dos­ta ”. Kir­joi­tuk­set, ja laa­jem­min­kin tun­ne­tuk­si tule­mi­nen kun­nal­lis­mie­he­nä, joh­ti­vat sii­hen, että hänet valit­tiin vuo­den 1894 val­tio­päi­vil­le Kemin tuo­mio­kun­nas­ta edus­ta­maan talon­poi­kais­sää­tyä. Sen jäl­keen hän oli­kin edus­ta­ja­na kai­kil­la val­tio­päi­vil­lä nii­den lopet­ta­mi­seen vuo­teen 1906 saak­ka, jol­loin tuli edus­kun­ta­uu­dis­tus ja ylei­nen ja yhtä­läi­nen äänioi­keus sekä vaa­li­kel­poi­suus yli 24- vuo­tiail­le mie­hil­le ja nai­sil­le ensim­mäi­se­nä koko maa­il­mas­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lei­ril­tä teat­te­ria Iin kesään

Iin kesä­ta­pah­tu­mien kir­joa värit­tää tänä kesä­nä naa­mio­teat­te­ri. Yli­ran­nal­la Jär­ven tilan piha­pii­ri ja talous­ra­ken­nuk­set ovat pal­vel­leet tou­ko­kuun vii­mei­sel­tä vii­kol­ta läh­tien tai­det­ta. Naa­mioi­ta ja rekvi­siit­taa ovat teh­neet jouk­ko iiläi­siä nuor­ten työ­pa­jan ja oulu­lai­sen Vee­ran vers­taan tai­de­pa­ja nuo­ria sekä kak­si Iin kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan ryhmää.Iin naa­mio­tai­de­lei­ri tuot­taa Lin­nun huu­to -nimi­sen esi­tyk­sen. Tari­nas­sa seik­kai­lee lie­to Lem­min­käi­nen, joka jou­tuu tuo­ne­lan jout­sen­ta met­säs­täes­sään mana­laan. Jot­ta pää­si­si takai­sin elä­vien pariin, hän lupaa lupaa itse pää­pa­ho­lai­sel­le hävit­tä­vän­sä kaik­ki maa­il­man lin­nut.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ook­ko nää kuul­lu: Tyk­ki talon pää­tyyn

Ran­ta­poh­jas­ta 6.7.1979:$>Eräs ete­läs­tä tul­lut paris­kun­ta oli osta­nut talon ja piti tupaan­tu­liai­set tutus­tuak­seen parem­min kylä­läi­siin. Usei­ta pap­pe­ja oli ollut seu­rois­sa puhu­ji­na. Heil­le lai­tet­tiin ate­ria. Emän­tä ei tun­te­nut vie­rai­ta vaan pyy­si sum­mas­sa eräi­tä isän­tiä papeil­le katet­tuun pöy­tään seu­rak­si. Pöy­däs­sä oli vie­lä tyh­jä tuo­li ja sen täyt­ti kul­ku­ri emän­nän kehoi­tuk­ses­ta. Kul­ku­ri oli kova syö­mään ja hän vetäi­si kas­tik­keen eteen­sä pöy­däs­sä. Eräs papeis­ta koet­ti hie­no­tun­tei­ses­ti huo­maut­taa, että on pöy­däs­sä lau­ta­sia­kin ja että kas­tik­keen pitäi­si riit­tää muil­le­kin. Pöy­tä­seu­ra­lai­nen pis­te­li mau­kas­ta kas­ti­ket­taan täyt­tä vauh­tia koh­ti ään­tä ja tuu­ma­si: ”Syö­kää te muut nii­tä pot­tu­ja, minä syön tätä velliä.”S.H. — Alpua$>

Lue lisää

Tor­ni­ku­jan vuo­kra­ta­lo­jen ton­til­le suun­ni­tel­laan uut­ta Iis­sä

Iin Vuo­kra­ta­lot oy halu­aa kehit­tää Tor­ni­ku­jan aluet­ta siten, että alu­eel­la sijait­se­vien kah­den huo­no­kun­toi­sen rivi­ta­lon tilal­le oli­si mah­dol­lis­ta raken­taa kak­si­ker­rok­si­sia vuo­kra­ta­lo­ja. Esil­lä on ollut aja­tus luh­ti­ta­lois­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kesä­kah­vi­lay­rit­tä­jät Oona ja Lii­nu: “Päi­vit­täin käy turis­te­ja­kin, jot­ka eivät puhu suo­mea eikä englan­tia­kaan, mut­ta sil­ti on tul­tu yhtei­sym­mär­ryk­seen.”

Nelos­tien var­rel­la, Oulus­ta päin tul­taes­sa Iin sil­to­jen jäl­keen vasem­mal­la sei­soo majak­ka, jos­sa toi­mii tänä kesä­nä iiläis­ten Oona Mäke­län ja Lii­nu Leh­to­lan kesä­kah­vi­la. Asiak­kai­ta tun­tuu tup­sah­te­le­van toi­nen toi­sen­sa jäl­keen – niin pai­kal­li­sia kuin ohi­kul­ku­mat­kal­laan muil­ta mail­ta tule­via. Monil­le mais­tuu jää­te­lö, mut­ta saa­ta­vil­la on myös nuor­ten itse­te­ke­miä, esi­mer­kik­si strös­se­lein ja vaah­to­kar­kein koris­tel­tu­ja voh­ve­lei­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin pesä­pal­lo­toi­min­taa kehi­te­tään avus­tus­ra­haa hyö­dyn­täen

Tiis­tai-ilta­päi­vä­nä Iin pesä­pal­lo­ken­täl­lä riit­tää huli­naa. Käyn­nis­sä on pesis­kou­lu, jos­sa lap­sil­le ope­te­taan pesä­pal­lon perus­tei­ta, kuten heit­to­ja ja näpy­jen lyö­mis­tä. Pesis­kou­lu on tänä kesä­nä lap­sil­le mak­su­ton, sil­lä sen toteut­ta­mi­ses­sa on käy­tet­ty Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön Iin Urhei­li­joi­den pesä­pal­lo­jaos­tol­le myön­tä­mää seu­ra­toi­min­nan kehit­tä­mis­tu­kea.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausMark­ku Nik­ka­nen ja Aija Söy­rin­ki alle hölök­kä­ra­jan Illis­sä

Mit­tu­maa­rin aaton aat­toa Illiin vie­tä­mään saa­pu­neet kan­sa­lai­set ais­ti­vat sie­rai­mis­saan iha­nan kaa­de­tun hei­nän tuok­sun. Raja­lan Pasi & kump­pa­nit oli­vat niit­tä­neet sta­dio­nin juhan­nus­kun­toon. Siis­tiä oli. Limin­gan isän­tä Jani Määt­tä tote­si ilah­tu­nee­na niit­to­jäl­jen ja kehui sen kel­paa­van lakeuk­sien vaa­ti­vil­le isän­nil­le. Kump­pa­nit Nik­ka­nen ja Kor­ho­nen nyök­käi­li­vät hyväk­sy­väs­ti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tuu­li­voi­man tie­to­toi­mis­to pal­ve­lee kesä­kuun lop­puun asti

Ilma­tar on avan­nut väliai­kai­sen toi­mis­ton Iin Mic­ro­po­lik­sen pää­ra­ken­nuk­seen. Toi­mis­to on avoin­na arki­sin kel­lo 10–14 aina per­jan­tai­hin 28.6. asti. Ollin­kor­ven tuu­li­voi­ma­puis­toa tai tuu­li­voi­maa ylei­ses­ti kos­ke­viin kysy­myk­siin toi­mis­tol­la vas­tai­lee pro­jek­tin maa­han­kin­nois­ta vas­taa­va iiläi­nen Pet­te­ri Mäen­pää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus