Ii


Röy­tän sata­man ruop­paus toi­veis­sa, rahoi­tuk­ses­ta ei tie­toa

Iin Röy­tän lai­tu­rit ovat vii­meis­te­lyä vail­le val­miit. Kah­den vuo­den pro­jek­tis­sa sata­mas­sa on uusit­tu kak­si pont­to­ni­lai­tu­ria ja beto­ni­lai­tu­rit. Kel­lu­vat teräs­pont­to­ni­lai­tu­rit otet­tiin käyt­töön jo vii­me kesä­nä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Ii kehit­tää kir­jas­toau­ton pal­ve­lu­ja

Iin kir­jas­to osal­lis­tuu kol­men kun­nan yhtei­seen kir­jas­toau­to­jen kehit­tä­mis­hank­kee­seen. Mil­loin se auto tul­lee? -hank­keen tavoit­tee­na on kehit­tää kir­jas­toau­to­pal­ve­lu­ja ja miet­tiä uusia tapo­ja hyö­dyn­tää kir­jas­toau­ton tar­joa­maa poten­ti­aa­lia.


Luot­sin arki­päi­vää Perä­me­ren alu­eel­la eri vuo­si­kym­me­nil­tä

Alku­vai­heis­saan 1600-luvul­­la lai­va­reit­tien mer­kit­se­mi­nen hoi­det­tiin rei­ma­rei­den avul­la. Oulus­sa oli joen­mer­kit­si­jöi­tä ja rei­ma­ri­mie­hiä. Hei­tä oli yleen­sä kak­si, jot­ka ase­tet­tiin tähän teh­tä­vään.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Beto­ni­por­sail­la piris­tys­tä ja hyö­tyä

Iin S-Mar­­ke­­tin edus­tal­le ilmes­ty­neet por­saan muo­toi­set beto­ni­por­saat ovat herät­tä­neet ihas­tus­ta ja häm­men­nys­tä kau­pan asiak­kais­sa. Beto­ni­por­saat ilmes­tyi­vät kau­pan edus­tal­le Iis­sä het­ken.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Huu­me­kus­ki narah­ti Iis­sä

Huu­mei­den vai­ku­tuk­sen alai­se­na hen­ki­lö­au­toa aja­nut kul­jet­ta­ja jou­tui polii­sin pysäyt­tä­mäk­si lii­ken­tees­sä Iis­sä tors­tai­na ilta­päi­väl­lä. Kul­jet­ta­ja vie­tiin tapah­tu­ma­pai­kal­ta Ala­ran­nal­ta veri­ko­kei­siin.


Lap­sen kokoi­nen kou­lu on sopi­va

Iin kun­nan uusi ope­tus­joh­ta­ja Tuo­mo Luk­ka­ri on saa­nut ensi töi­nään poh­tia kun­nan kou­lu­verk­koa. Kun­nan huo­le­na ovat useat huo­no­kun­toi­set kou­lu­ra­ken­nuk­set, jot­ka huu­ta­vat remont­tia ja perus­pa­ran­nus­ta. Luk­ka­ri ei ota kan­taa kou­lu­verk­koon, mut­ta on hyvil­lään, että asias­ta uskal­le­taan puhua.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus