Ii

Ommais­raa­ti­toi­min­ta käyn­nis­tyi Iis­sä – Kyse­lyyn vas­tan­neet omais­hoi­ta­jat toi­vo­vat tukea ja vir­kis­tys­tä

Ommais­raa­ti­toi­min­ta käyn­nis­tyi Iis­sä omais­hoi­ta­jien ja viran­hal­ti­joi­den yhteis­ko­koon­tu­mi­sel­la. – Kysyim­me kevääl­lä omais­hoi­ta­jil­ta hei­dän toi­vei­taan ja tar­pei­taan. Sii­hen poh­jau­tuen pää­tim­me aloit­taa ommais­raa­ti­toi­min­nan myös Iis­sä, ker­too van­hus­pal­ve­lui­den pal­ve­lue­si­mies Sari Vitik­ka Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­mäs­tä.

Lue lisää

Vei­jo­las­ta talous­sih­tee­ri-cont­rol­ler ja Eilit­tä-Lius­kis­ta Lifeca­re-pää­käyt­tä­jä

Iiläi­nen Tar­ja Vei­jo­la on valit­tu Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män uudek­si talous­sih­tee­ri-cont­rol­le­rik­si. Vei­jo­la on työs­ken­nel­lyt Oulun­kaa­rel­la aikai­sem­min talous­pal­ve­lu­jen asian­tun­ti­ja­na sekä talous­sih­tee­ri-cont­rol­le­rin sijai­se­na. Kou­lu­tuk­sel­taan hän on tradenomi.Potilastietojärjestelmä Lifeca­ren pää­käyt­tä­jäk­si yhty­mä­hal­li­tus on valin­nut oulu­lai­sen Anja Eilit­tä-Lius­kin. Hän on työs­ken­nel­lyt Oulun­kaa­rel­la aikai­sem­min digi­kum­mi­na sekä labo­ra­to­rio­hoi­ta­ja­na. Kou­lu­tuk­sel­taan hän on labo­ra­to­rio­hoi­ta­ja ja hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gian insi­nöö­ri.


Yrit­tä­jän muis­tet­ta­va huo­leh­tia itses­tään

Yli kol­me­kym­men­tä vuot­ta kul­ta­sep­päy­rit­tä­jä­nä toi­mi­nut Lea Aal­to on huo­man­nut, että yrit­tä­jän on itse muis­tet­ta­va huo­leh­tia jak­sa­mi­ses­taan ja ter­vey­des­tään. – Kukaan ei tule sano­maan yrit­tä­jäl­le, että pidä lomaa. Oma loma on vain lai­tet­ta­va kalen­te­riin, kos­ka muu­ten sitä vain siir­tää ja siir­tää.


Uut­ta voi­ma­joh­toa suun­ni­tel­laan Levä­suo-Iso­kan­gas välil­le

Fingrid Oyj suun­nit­te­lee noin 26 km pitui­sen 110 kV voi­ma­joh­don raken­ta­mis­ta Oulun Levä­suon ja Iin Iso­kan­kaan säh­kö­ase­mien välil­le. Voi­ma­joh­to raken­ne­taan pää­sään­töi­ses­ti nykyi­sen ikään­ty­neen, vuon­na 1963 raken­ne­tun Levä­suo – Iso­kan­gas A -voi­ma­joh­don rin­nal­le. Lin­ja kul­kee Ala­ky­län kaut­ta koh­ti Iin Iso­kan­gas­ta.


Jak­ku­ky­län riip­pusil­ta toteu­tuu

Iin kun­nan­val­tuus­to hyväk­syi Jak­ku­ky­län riip­pusil­lan lisä­ra­hoi­tuk­sen maa­nan­tain kokouk­ses­saan. Pää­tös syn­tyi kak­si­tun­ti­sen kes­kus­te­lun jäl­keen äänin 26–9. Vas­tus­ta­jat eivät niel­leet sil­lan kus­tan­nus­ten nousua noin 300 000 eurol­la.


Aku Kan­ni­nen vil­lit­si ylei­sön Rysäl­lä

Iin Rysäl­lä lau­an­tai-ilta­na isket­ty vuo­den toi­nen ammat­ti­lai­sil­ta jat­koi sii­tä mihin maa­lis­kuus­sa jää­tiin. Tuvan täy­si ylei­sö sai näh­dä täl­lä ker­taa nel­jä kovaa ammat­ti­lais­tais­toa, jois­ta perä­ti kol­me päät­tyi ennen aiko­jaan.