Ii

Iin lii­ken­ne­va­lo­ja ale­taan lait­taa elo­kuun alus­sa – Val­mis­ta pitäi­si olla syys­kuun lop­puun men­nes­sä

ITM Fin­land ja Iin kun­ta raken­nut­ta­vat Val­ta­tiel­le 4 Iihin kah­det lii­ken­ne­va­lot: Soro­sen­tien liit­ty­mään sekä Lei­po­jan­tien liit­ty­mään Iin kes­kus­tan ete­lä­puo­lel­le. Työt käyn­nis­ty­vät tule­van elo­kuun alus­sa ja val­mis­tu­vat syys­kuun lop­puun men­nes­sä. Eni­ten lii­ken­net­tä hait­taa­vat työ­vai­heet teh­dään yötyö­nä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vesi hou­kut­ti hel­tees­sä

Poh­jois-Iis­sä Hias­tin­haa­ran var­rel­la lau­an­tai­na jär­jes­tet­tyä melon­ta- ja sup­pai­lu­ta­pah­tu­maa ehti kylän nuo­ri väki jo har­taas­ti odot­taa, ja niin­pä sekä kaja­kit että sup­pi­lau­dat pää­si­vät­kin oitis innok­kai­den kokei­li­joi­den käyt­töön.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vil­le Jus­si­la hel­le­juok­sun haka Illis­sä

Kos­ka oli hel­lun­tain aaton aat­to, oli päi­vän sel­vää, että har­ras rah­vas kokoon­tui Illin kir­kon­pen­keil­le suu­rin jou­koin. Erään kir­jal­li­sen läh­teen mukaan on hel­lun­tain epis­to­las­sa perin­teel­li­ses­ti ruu­kan­nut olla poruk­kaa. Puheen­so­ri­na­kin on ollut val­ta­va vie­lä­pä eri kie­lil­lä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jäte­ve­si­asiois­ta lisää tie­toa

Iin kun­ta lähes­tyy alku­ke­sän aika­na kir­jeel­lä kiin­teis­tö­jen omis­ta­jia, joi­den mök­ki tai vaki­tui­nen asun­to sijait­see 100 met­rin säteel­lä lähim­mäs­tä vesis­tös­tä tai poh­ja­ve­sia­lu­eel­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausArja Renel­lin Pin­nan alla ava­si Kult­tuu­ri­Kaup­pi­lan kesän

Arja Renel­lin tai­de­näyt­te­ly ” Pin­nan alla ” ava­si Kult­tuu­ri­Kaup­pi­lan kesän ohjel­man per­jan­tai­na 31.5. Näyt­te­ly on avoin­na 31.7. saak­ka. Elo­kuus­sa on Ant­ti Lei­no­sen valo­ku­va­näyt­te­ly ” Last Man Fis­hing ” ja Val­to Per­nun perin­tei­nen Pho­to Marat­hon jär­jes­te­tään 8.- 10.8.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iiläi­nen Mil­la Kla­si­la par­hai­den jou­kos­sa met­sä­vi­sas­sa

Val­ta­rin kou­lun 9.-luokkalainen, Mil­la Kla­si­la osal­lis­tui Hel­sin­gis­sä jär­jes­tet­tyyn ylä­kou­lu­lais­ten met­sä­vi­san finaa­liin 23.–24. tou­ko­kuu­ta. Finaa­liin oli kut­sut­tu eri kou­luil­ta 50 met­sä­vi­sas­sa par­hai­ten menes­ty­nyt­tä. Voi­ton ja samal­la 500 euron sti­pen­din vei Nii­na Heik­ki­nen Sot­ka­mos­ta. Kla­si­la sijoit­tui finaa­lis­sa jae­tul­le 5. sijal­le. Pal­kin­to­jen­jaos­sa oli muka­na maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri Jari Lep­pä.