Ii

Jou­lue­van­ke­liu­mis­ta löy­tyy aina uut­ta – Iin kirk­ko­her­ra on luke­nut sen sato­ja ker­to­ja

Iin seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Tapa­ni Ruot­sa­lai­nen lukee huo­men­na Iin kir­kos­sa jou­lue­van­ke­liu­min ken­ties vii­den­nen- tai jopa kuu­den­nen­sa­dan­nen ker­ran. – Jokai­sen jou­lun aikaan luen jou­lue­van­ke­liu­min kym­me­nes­tä kah­teen­kym­me­neen ker­taan seu­ra­kun­nan eri tilai­suuk­sis­sa. Se on kui­ten­kin niin rikas teks­ti, että sii­tä löy­tyy aina jotain uut­ta, sanoo kol­mat­ta­kym­me­net­tä­nel­jät­tä jou­lua pap­pi­na työs­ken­te­le­vä Ruot­sa­lai­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iin Yrit­tä­jien vetä­jä vaih­tui

Iin Yrit­tä­jät ry:n uusi puheen­joh­ta­ja on Tui­ja Ali­kos­ki. Kak­si vuot­ta Iin Yrit­tä­jien hal­li­tuk­ses­sa toi­mi­nut Ali­kos­ki tart­tui puheen­joh­ta­jan paik­kaan avoi­min mie­lin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iin kun­taan mil­joo­na lisää vero­tu­lo­ja

Iin kun­taan on tulos­sa mil­joo­na euroa enna­koi­tua enem­män vero­tu­lo­ja.– Meil­lä on ollut epäi­lys, että vero­ker­ty­määm­me ei ole las­ket­tu oikein. Ole­tim­me, että vuo­den alus­sa vero­tu­loi­hin tulee lisäys Jak­ku­ky­län lii­tok­sen takia. Asias­ta on oltu useam­paan ker­taan yhteyt­tä verot­ta­jaan. Nyt sit­ten tuli­kin tie­to, että jak­ku­ky­lä­läis­ten osuus on puut­tu­nut vero­ker­ty­mäs­tä, ker­toi kun­nan­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­va kun­nan­val­tuus­ton kokouk­ses­sa maa­nan­tai­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ii saa ilmas­to­teoil­la mai­net­ta ja mam­mo­naa

Iin kun­nan ympä­ris­tö­teot ovat vii­me aikoi­na saa­neet laa­jas­ti posi­tii­vis­ta jul­ki­suut­ta, ei vain Suo­mes­sa vaan laa­jem­min Euroo­pas­sa. Rum­mu­tus hyvis­tä teois­ta ilmas­ton­muu­tok­sen hyväk­si on aiheut­ta­nut osas­sa kun­ta­lai­sis­ta nuri­naa. Epäil­lään, että kun­nan pal­ve­lu­ja jou­du­taan kar­si­maan sen vuok­si, että jää rahaa ilmas­to­te­koi­hin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ii-ins­ti­tuu­til­le lau­ta­kun­ta

Ii-insi­tuut­ti lii­ke­lai­tos pure­taan tämän vuo­den lopus­sa. Ensi vuo­den alus­ta voi­maan tule­van hal­lin­to­sään­nön mukaan toi­min­taa jat­kaa Ii-ins­ti­tuut­ti. Kun­nan­val­tuus­to valit­si Ii-ins­ti­tuut­tia joh­ta­van lau­ta­kun­nan jäse­net.


Nuo­ri Seve­ri Simi­lä Tes­ti­juok­sun kär­jes­sä

Poh­jan­täh­den 16-vuo­tias suun­nis­ta­ja­nuo­ru­kai­nen Seve­ri Simi­lä vetäi­si ensi esiin­ty­mi­sel­lään Iin Yri­tyk­sen Tes­ti­juok­sus­sa ennak­ko­luu­lot­to­mas­ti kär­keen heti läh­dön jäl­keen eikä luo­vut­ta­nut paik­kan­sa koko kym­pin aika­na. Hie­man mär­kä­lu­mi­nen reit­ti pas­sa­si suun­nis­ta­jan tos­sul­le mai­nios­ti. Viral­li­nen val­vo­ja Kel­te­ri tosin mei­na­si, että hie­man harp­po­va-aske­li­nen poi­ka tar­vit­si­si juok­su­kou­lua, mut­ta kel­lo tyk­kä­si nyt­kin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin visai­li­jat ajan her­mol­la

Iin Järk­kä­vi­sa­lai­set oli­vat run­sas­lu­kui­ses­ti pai­kal­la syys­kau­den vii­mei­ses­sä istun­nos­sa. Raa­tit liik­kui­vat kysy­mys­ten ohes­sa ajan­koh­tai­sis­sa tee­mois­sa. BBC:n innoit­ta­ma­na neu­voi­vat Päk­ki­kan­kaan Rait­tiusy­his­tyk­sen savut­to­mat jäse­net savul­lis­ta siir­ty­mään hii­li­neut­raa­lis­sa Iis­sä tuu­li­voi­mal­la toi­mi­vaan säh­kö­tu­pak­kiin. Itä­maan tie­tä­jien jouk­ku­ees­ta puut­tui Muri­jaa­nein kunin­gas, mut­ta kyse ei ollut rasis­mis­ta, vaan mat­kas­ta koh­ti Bet­le­he­min tal­lia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausVal­tuus­toa­loi­te tien kor­jaa­mi­ses­ta

Iin kun­nan­val­tuus­tol­le jätet­tiin aloi­te Olha­va-Oijär­ven­tien perus­kor­jauk­sen vauh­dit­ta­mi­ses­ta. Aloit­tees­sa toi­vo­taan, että Iin kun­ta esit­tää pikai­ses­ti tien perus­kun­nos­tuk­sen suun­nit­te­lua ja toteu­tus­ta.


Uudes­sa kou­lus­sa pal­jon tilaa ja parem­pi hap­pi

Iin Oja­ky­län kou­lun uudis­ra­ken­nus­ta on sisää­na­jet­tu rei­lut pari kuu­kaut­ta. Kou­lun ava­jai­sis­sa Ran­ta­poh­jan oppaak­si lupau­tu­neet nel­jäs­luok­ka­lai­set Ven­la Vesa­la ja Lumi Jär­ven­pää ovat huo­man­neet kou­lun hyväk­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus