Nelos­tie sai ohi­tus­kais­tat – Pai­kal­li­sil­le han­ke tuo huo­lia

Paikalliset asukkaat ja maanomistajat eivät ole tyytyväisiä valtion suunnitelmiin siirtää Olhavan ja Kuivaniemen välillä olevat uudet sivutiet joko jo toimivien tai perustettavien yksityistiekuntien hoitoon.

Olha­van ja Kui­va­nie­men välil­le raken­net­tu­jen ohi­tus­kais­to­jen jäl­ki­pyy­kin pesu on sot­kuis­ta puu­haa. Pai­kal­li­set asuk­kaat ja maa­no­mis­ta­jat eivät ole tyy­ty­väi­siä hei­tä kos­ke­viin suun­ni­tel­miin.

Ohi­tus­kais­tat raken­net­tiin val­ta­tien lii­ken­teen suju­vuut­ta tur­val­li­suut­ta paran­ta­maan. Ura­kan yhtey­des­sä sul­jet­tiin osa sivu­tie­liit­ty­mis­tä. Nii­tä siir­ret­tiin uusiin paik­koi­hin ja jo ole­via yksi­tyis­tei­tä lii­tet­tiin uusil­la tie­pät­kil­lä yhteen. Val­tion tah­to on siir­tää uudet sivu­tiet joko jo toi­mi­vien tai perus­tet­ta­vien yksi­tyis­tie­kun­tien hoi­toon.

Vii­me tors­tail­le kool­le kut­su­tus­sa yksi­tyis­tie­toi­mi­tuk­ses­sa oli tar­koi­tus perus­taa lain mukai­set kiin­teis­tö­jen tie­yh­tey­det ja tie­oi­keu­det sekä käsi­tel­lä yksi­tyis­tei­hin liit­ty­viä kysy­myk­siä. Samal­la nelos­tien piti siir­tää sivun raken­net­tu­jen ja kun­nos­tet­tu­jen tei­den kun­nos­sa­pi­to­vas­tuu tie­kun­nil­le. Tämä jäi teke­mät­tä jo sik­si, että pos­ti­la­kon vuok­si osa kut­su­kir­jeis­tä oli teil­lä tie­ty­mät­tö­mil­lä. Sii­tä huo­li­mat­ta tapaa­mi­nen venäh­ti tun­tien mit­tai­sek­si. Uusi start­ti­ko­kous pää­tet­tiin jär­jes­tää kym­me­nel­tä 18.12. Iin Nät­te­po­ris­sa.

Pää­tös­val­la­ton kokous käsit­te­li kui­ten­kin todet­tu­ja puut­tei­ta. Lis­tas­ta tuli pit­kä. Jos pai­kal­li­sis­ta ihmi­sis­tä ja tie­kun­nis­ta on kiin­ni, seu­raa­va­kin kokous jou­tuu pui­maan pit­kään liit­ty­mien ja nelos­tien rin­nal­le raken­net­tu­jen pai­kal­li­syh­teyk­sien ongel­mia.

Hei­kin­mat­ti-Kaik­ko­la yksi­tyis­tien tie­kun­taa edus­ta­neel­le Kau­ko Vak­kal­le jäi kor­van taak­se pen­seys, jol­la maan­mit­taus­lai­tok­sen ja ELY-kes­kuk­sen edus­ta­jat suh­tau­tui­vat pai­kal­lis­ten kan­nan­ot­toi­hin.

Pai­kal­li­set vaa­ti­vat myös kat­sel­muk­sia pai­kan pääl­lä. ELY-kes­kuk­sen ja maan­mit­taus­lai­tok­sen edus­ta­jil­le tar­jot­tiin kis­san­hän­nän­ve­don sijaan tuk­ki­rek­ka­kyy­tiä uusil­la teil­lä ja kat­sel­muk­sia maas­tos­sa.

Kui­va­nie­me­läi­nen Kau­ko Vak­ka­la (oikeal­la) arve­lee, että 18.12. jär­jes­tet­tä­väs­sä yksi­tyis­tie­toi­mi­tuk­ses­sa ei pääs­tä yhtei­seen näke­myk­seen. Niin moni­nai­sia ongel­mia nelos­tien ohi­tus­kais­to­jen ohei­son­gel­mat aiheut­ta­vat pai­kal­li­sil­le. Vak­ka­lan kans­sa tie­asioi­ta pui­vat Paa­vo Kes­ti­lä (kes­kel­lä) ja Rai­mo Olli­kai­nen.

Pai­kal­li­set haluai­si­vat osoit­taa, että ohi­tus­kais­ta­hank­keen yhtey­des­sä raken­ne­tut yhdys­tiet ja van­ho­jen tei­den kor­jauk­set ovat puut­teel­li­sia. Puu­te­lis­ta on niin pit­kä, että pai­kan pääl­lä käyn­ti sel­vit­täi­si asioi­ta parem­min kuin kil­pa­lau­lut kar­tan äärel­lä.

Tie­kun­nat ja maa­no­mis­ta­jat pai­na­vat nyt jar­rua. Sano­ma on sel­vä. Ensin on ja kor­jat­ta­va sivu­tei­den puut­teet ja viat. Vas­ta sen jäl­keen istu­taan sopi­muk­sia laa­ti­maan. Pahim­mil­laan uudet sivu­tiet ovat vain 4,-4,3 met­riä levei­tä, mut­kai­sia, nii­den ojat ovat vaa­ral­li­sen syviä ja jyrk­kä­luis­kai­sia. Niil­lä ei voi ajaa ras­kaal­la kul­ku­neu­vol­la.

Miten käy nelos­tien län­si­puo­len met­sä­ta­lou­den, raken­ta­mi­sen ja tur­val­li­suu­den, kysy­tään, jos puut­tei­ta ei kor­ja­ta. Miten lii­ken­nöi­dään Kui­va­nie­men Putaa­no­jan sil­lan yli. Van­ha sil­ta ei täy­tä nykyi­siä kan­ta­vuus­vaa­ti­muk­sia. Kui­va­nie­mel­tä muis­tu­te­taan lisäk­si, että nelos­tien rin­nal­la kul­ke­vaa yhdys­tie­tä tar­vi­taan myös val­ta­tien onnet­to­muus­ti­lan­tees­sa pelas­tus­ajo­neu­voil­le ja onnet­to­muus­pai­kan ohit­ta­vaan lii­ken­tee­seen käyt­töön.

Maa­no­mis­ta­jien ja yksi­tyis­tei­den osak­kai­den oikeus­ta­ju ei sula­ta mal­lia, jol­la ohi­tus­kais­toil­ta ohja­taan esi­mer­kik­si mopo- ja trak­to­ri­lii­ken­ne val­ta­tien rin­nal­le raken­ne­tuil­le yksi­tyis­teil­le, ja samal­la säly­te­tään tie­kun­tien har­teil­le lisä­töi­tä ja ties­tön yllä­pi­to­vel­vol­li­suus.

– Täs­sä näh­tä­väs­ti kokeil­laan vuo­den alus­sa voi­maan tul­lut­ta uuden yksi­tyis­tie­lain mukais­ta toi­min­ta­mal­lia, jos­sa val­tion tie­vi­ran­omai­nen voi tie­tyin edel­ly­tyk­sin osal­lis­tua yksi­tyis­tien tie­kun­taan osak­kaa­na, Kau­ko Vak­ka­la sanoo.

Pahin tilan­ne on Kui­va­nie­men Nelos­par­kin ja Myl­ly­kan­kaan välil­lä, jos­sa on vajaa 10 kilo­met­rin pät­kä osin uut­ta ja osin van­haa tie­tä. Osa ties­tä on 1960-luvul­la yksi­tyis­tiek­si siir­ret­tyä van­haa nelos­tie­tä. Pai­kal­lis­ten mukaan ohi­tus­kais­to­jen rin­nal­la kul­ke­vat uudet sivu­tiet tule­vat auto­maat­ti­ses­ti ylei­seen käyt­töön, sil­lä ohi­tus­kais­ta­tien alu­eel­la ei saa kul­kea jalan, pyö­räl­lä, mopoil­la tai muil­la alle 40 kilo­met­riä tun­nis­sa liik­ku­vil­la kul­ku­neu­voil­la. Tie­kun­nat ja maa­no­mis­ta­jat kat­so­vat, että hei­dän ties­tään on näin teh­ty ylei­nen tie, ja hei­tä huo­les­tut­taa taval­lis­ta kylä­tie­tä huo­mat­ta­vas­ti vaa­ti­vam­pi kun­nos­sa­pi­to­vaa­ti­mus ja kus­tan­nuk­set.

Kau­ko Vak­ka­la ei usko tapaan, jos­sa val­tio tuli­si esi­mer­kik­si yksi­tyis­tien osak­kaak­si, sil­lä tie­yk­si­köi­den oikeu­den­mu­kais­ta mää­rää oli­si mah­do­ton­ta arvioi­da tien luon­teen ja kas­va­vien lii­ken­ne­mää­rien vuok­si.

Vak­ka­la muis­tut­taa, että Simos­sa on jo käsi­tel­ty vas­taa­van­lai­nen tie­on­gel­ma. Vali­tuk­sen jäl­keen nelos­tien ohi­tus­kais­ta­tien rin­nal­le raken­net­tu sivu­tie muu­tet­tiin ylei­sek­si tiek­si, mut­ta hän moit­tii tapaa, jos­sa val­tio tuli­si yksi­tyis­tien osak­kaak­si.

Pai­kal­li­set eivät moi­ti tie­toi­mi­tuk­sia. Nii­hin sisäl­ty­vät yksi­tyis­tei­den yksi­köin­nit, tie­oi­keu­det ja rahal­li­set kor­vaus­asiat mene­te­tys­tä maas­ta, puus­tos­ta ja hai­tois­ta sopii käsi­tel­lä, mut­ta vas­ta kun yhdys­tien lii­ken­teen hal­lin­ta ja tien yllä­pi­to on rat­kais­tu.

Puu­te­lis­ta

• Uudet sivu­tiet ovat pai­koin vain 4–4,3 ja mut­kai­sia.
• Uusien tie­o­suuk­sien oja­luis­kat lii­an jyrk­kiä ja varal­li­sia.
• Tien poi­kit­tais­pro­fii­lit ja kal­lis­tuk­set ovat puut­teel­li­sia.
• Koh­taa­mis­paik­ko­ja ei ole riit­tä­väs­ti.
• Pää­tien auraus­lu­met len­tä­vät pai­koin rin­nak­kai­sel­le sivu­tiel­le.
• Tien kaar­tei­den ja ris­teys­ten mitoi­tuk­set eivät rii­tä ras­kaal­le lii­ken­teel­le.