Artikkelit joiden kirjoittaja on Leena Takaluoma

Juh­li­mi­sen uudet tuu­let

Kui­va­nie­me­läi­sen Juh­la- ja pito­pal­ve­lu Auro­ran yrit­tä­jä Maa­rit Haa­pa­kos­ki näkee työs­sään ihmis­ten roh­keu­den ja tar­peen juh­lia ja uusia juh­li­mi­sen tapo­ja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ajas­ta aikaan pel­kis­tet­tyä skan­di­naa­vis­ta

Päi­vi ja Mark­ku Kau­kua heit­ti­vät jos­kus ilmoil­le idean hir­si­ta­los­ta, johon he muut­tai­si­vat sii­nä vai­hees­sa, kun lap­set ovat läh­te­neet kotoa. Se ei ollut pak­ko­miel­le, mut­ta yhtei­nen mie­li­te­ko, joka pani paris­kun­nan aina sil­loin täl­löin aje­le­maan esit­te­lyi­hin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oma koti kul­lan kal­lis

Kun Rai­ja ja Allan Luo­man­pe­rä kaa­vai­li­vat avio­liit­toa ja elä­ke­päi­vien­sä elä­mää, he unel­moi­vat talos­ta, jos­sa oli­si sekä kesä­asun­to että ympä­ri­vuo­ti­nen koti saman katon alla.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hyvää iltaa itse kul­le­kin sää­dyl­le

Jo 1800-luvul­ta saak­ka suo­ma­lai­set lap­set ja nuo­ret ovat esit­tä­neet Tier­na­poi­ka-näy­tel­mää. Välil­lä perin­teen vaa­li­mi­nen on ollut ala­mais­sa. Nyky­ään tilan­ne on toi­nen. Tier­na­po­jat ovat kun­nioi­tet­tu­ja ja halut­tu­ja tun­nel­man­luo­jia. Lau­lu­näy­tel­mä tuo juh­lan­tun­tua jou­lu­myy­jäi­siin, tori­ta­pah­tu­miiin, jou­lu­juh­liin, pik­ku­jou­lui­hin ja hoi­to­lai­tok­siin. Perin­tees­tä on myös keh­key­ty­nyt aiko­jen saa­tos­sa las­ten oma yri­tys­muo­to.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hyvin­voin­nin tapah­tu­ma val­loit­ti

Kui­va­nie­mel­lä opin­näy­te­työ­nä ja nol­la­bud­je­til­la jär­jes­tet­ty hyvin­voin­ti­ta­pah­tu­ma yllät­ti ja val­loit­ti lau­an­tai­na niin myy­jät kuin kävi­jät­kin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ari Kaak­ku­ri­nie­mi jat­kaa yrit­tä­jien joh­dos­sa

Kui­va­nie­men Yrit­tä­jät ry luot­taa tut­tuun ja hyväk­si havait­tuun joh­toon­sa. Puheen­joh­ta­ja­na jat­kaa ensi vuon­na­kin Ari Kaak­ku­ri­nie­mi. Hal­li­tuk­sen ero­vuo­roi­set jäse­net Sari Hir­vas­kos­ki, Han­nu Kehus ja Ant­ti Kare­ni valit­tiin jat­ka­maan teh­tä­vis­sään. Lisäk­si hal­li­tuk­sen kuu­lu­vat Mat­ti Kum­pu­lai­nen, Veik­ko Södö, Juk­ka-Pek­ka Miet­tu­nen, Pasi Ala­kiut­tu ja Jou­ko Her­va.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kui­va-Kalus­tees­ta vuo­den yri­tys

Kui­va­nie­mel­lä jo yli 30 vuot­ta kotien, yri­tys­ten ja jul­kis­ten tilo­jen kiin­to­ka­lus­tei­ta val­mis­ta­ja Kui­va-Kalus­te Oy pal­kit­tiin tänä vuon­na Iin kun­nan ja Kui­va­nie­men yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen myön­tä­mäl­lä yrit­tä­jä­pal­kin­nol­la.


Elä­mää tuli­pa­lon jäl­keen

Isän­tä Jaak­ko Höyh­tyä käve­lee pihal­laan Kui­va­nie­men Hyrys­sä ja Kui­va­joen ran­taan ja hiek­ka­laa­tik­koon, jos­sa on las­ten­las­ten jät­tä­miä lelu­ja. Kaik­ki näyt­tää rau­hal­li­sel­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kotoil­len koh­ti syk­syä

Kui­va­nie­men lau­an­tai­sil­le elo- ja kala­mark­ki­noil­le kirp­pis­myy­mä­län­sä pys­tyt­tä­nyt Mar­ja-Lee­na Läm­sä arvioi, että syk­syl­lä ihmi­siä kiin­nos­ta­vat kodin sisus­tus ja kotoi­lu. Heti mark­ki­noi­den avau­tu­mi­sen jäl­keen Läm­sän kirp­pa­ril­le pysäh­ty­nyt Tar­ja Tapio todis­ti väit­tä­män todek­si. Hän levit­te­li esiin ver­ho­ja ja pää­tyi osta­maan jou­lu­ver­hot ja punai­sen kapan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hil­lat saa nyt unoh­taa

– Hil­lo­ja ei olen nyt mis­sään, kuvaa kui­va­nie­me­läi­nen Lem­pi Hei­ni­kos­ki kesän arvok­kaim­man mar­jan, hil­lan satoa. Hei­ni­kos­ki on ahke­ra ja osaa­va mar­jas­ta­ja, mut­ta tänä vuon­na hän­kään ei usko saa­van­sa edes koti­tar­ve­hil­lo­ja. Saman­lai­sia arvioi­ta on hän kuul­lut Hau­ki­pu­das­ta ja Simoa myö­ten.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus