Miten kävi unel­ma­ko­dil­le maalla?

Mia Kalevi Ohenoja hakivat kotia läheltä kaupunkia, mutta kuitenkin maaseudulta ja veden ääreltä. Heidän Kuivaniemen-kotinsa ei ole kaupungin lähellä, mutta se nousi ykköseksi ja kaupat tehtiin pikaisesti. Mitä heille kuuluu nyt neljä vuotta heräteostoksen jälkeen.Mia Kalevi Ohenoja hakivat kotia läheltä kaupunkia, mutta kuitenkin maaseudulta ja veden ääreltä. Heidän Kuivaniemen-kotinsa ei ole kaupungin lähellä, mutta se nousi ykköseksi ja kaupat tehtiin pikaisesti. Mitä heille kuuluu nyt neljä vuotta heräteostoksen jälkeen.

Mia ja Kale­vi Ohe­no­ja haki­vat nel­jä vuot­ta sit­ten leh­ti-ilmoi­tuk­sel­la maa­lais­ta­loa veden äärel­tä, 30 kilo­met­rin pääl­lä Oulus­ta. Vas­tauk­sek­si tuli kol­me tar­jous­ta. Ne eivät sytyt­tä­neet, sil­lä vesis­tö ei vas­tan­nut toi­vei­ta tai taloa oli ”kor­jat­tu lii­kaa”. Nel­jäs tar­jous tuli Kui­va­nie­mel­tä. Sen saat­toi hylä­tä kilo­met­rieh­dol­la, mut­ta Ohe­no­jat päät­ti­vät kui­ten­kin pii­pah­taa mut­kan silläkin.

Kun tont­ti­kier­ros oli ohi, Kale­vi Ohe­no­ja oli jo val­mis lyö­mään kät­tä pääl­le käy­mät­tä edes sisäl­lä raken­nuk­sis­sa. Moi­nen käy­tös antaa syyn epäil­lä, että mie­hel­lä oli maa­lais­ro­man­tii­kan hin­ku­ys­kä. Sen armoil­la kom­pas­tuu hel­pos­ti omiin unel­miin­sa. Eikä se oli luvan­nut hyvää his­to­rial­li­ses­ti arvok­kaal­le Elli­län tilal­le­kaan saa­ti mai­se­mis­taan tun­ne­tul­le Kari­no­kan alueelle.

Unel­ma­ko­ti maal­la on osoit­tau­tu­nut para­tii­sik­si oikeas­sa elä­mäs­sä, kuvaa­vat Kale­vi ja Miia Ohe­no­ja tun­nel­mi­aan nel­jä vuot­ta myö­hem­min. He arvos­ta­vat uut­ta elä­mää ja elä­män­teh­tä­vään­sä Elli­län tilan van­ho­jen raken­nus­ten ja kult­tuu­ri­mai­se­man vaalimisessa.

Kale­vi Ohe­no­ja on vaih­ta­nut Oulu sin­fo­nian rum­pa­lin työn eläk­kee­seen teki­jä­mie­hen elä­mään. Aika on kulu­nut 1700-luvul­la raken­ne­tun asuin­ra­ken­nuk­sen ken­gi­tyk­ses­sä ja sisä­ti­lo­jen kor­jauk­sis­sa. On ollut uunin kor­jaus­muu­raus­ta, lat­tia­re­mont­tia ja katonpaikkausta.

Isän­tä itse esit­te­lee van­ho­ja lat­tioi­ta tyy­ty­väi­se­nä, että nii­hin löy­tyi pur­ku­lank­ku­ja. Ne ovat paras­ta, mitä van­hal­le talol­le voi antaa. Urak­ka on vie­lä kes­ken, mut­ta remon­tin säve­let ovat sel­vät, ja suu­rin osa pu talos­ta on jo käy­tet­tä­vis­sä. Se on myös Mian yri­tyk­sen TM Mia Pila­te­sin toimitila.

1830-luvul­la piha­pii­riin siir­ret­ty har­maa hir­si­ta­lo oli­si voi­nut olla asuin­ta­lo, mut­ta sitä ei käy­tet­ty kos­kaan asun­to­na. Nyt se on koti­museo ja Kale­vin työ­pa­ja. Ikku­na­re­mont­tia raken­nus kui­ten­kin kai­paa. Se vaa­tii suun­nit­te­lua, sil­lä ikku­na­la­seis­ta suu­rin osa on puhal­let­tua lasia ja van­him­mat ovat mel­ko var­mas­ti peräi­sin Nybyn lasitehtaalta.

Uute­na piha­pii­riin on raken­net­tu lam­po­la. Lam­mas­lau­man työ­tä on mai­se­man­hoi­to. Bonuk­se­na lam­paat ovat luo­neet olo­suh­teet, jot­ka hou­kut­te­le­vat pai­kal­le aiem­paa enem­män pääs­ky­siä. Suun­ni­tel­mis­sa on myös ran­ta­sau­na. Luvat on han­kit­tu ja han­ke odot­taa omaa aikaansa.

Ohe­no­jien oma asun­to on 1990-luvul­la raken­net­tu kesä­mök­ki, joka oli jo Oje­no­jien tul­les­sa talviasuttava.

Mia Ohe­no­ja on pää­toi­mi­ses­ti Oulu sin­fo­nian ykkös­viu­lun vara­ää­nen­joh­ta­ja­na. Alku­jaan hai­tal­ta tun­tu­nut pit­kä työ­mat­ka ei hait­taa enää. Työn desi­be­li­me­lun ja kau­pun­gin häli­nän jäl­keen tun­tuu hyväl­tä suun­na­ta koh­ti Karin­no­kan rau­haa. Vii­mei­set työ­mie­teet huuh­tou­tu­vat, kun saa suun­na­ta kat­seen koh­ti mer­ta ja tai­vaan­ran­taa. Mai­se­mal­la, jos­sa näkee pit­käl­le on tut­ki­tus­ti hyvää teke­vä vai­ku­tus ihmis­mie­lel­le, Mia Ohe­no­ja muistuttaa.

Musiik­kio­pin­to­jen lisäk­si Mial­la on laa­jat opin­not muun muas­sa pila­tek­ses­ta sekä ren­tou­tus­me­ne­tel­mis­ta ja mind full­ne­sis­ta. Täs­tä osaa­mi­ses­ta on syn­ty­nyt myös Tmi Mia Pila­tes. Yri­tys tar­jo­aa asiak­kail­le koko­nais­val­tai­sia kehon­huol­to­ti­lai­suuk­sia ja ‑ret­riit­te­jä. Uusi koti sopii enem­män kuin hyvin hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­jen tyys­si­jak­si. Sitä miel­tä ovat myös asiak­kaat, sil­lä pal­ve­lu­jen kysyn­tä on kas­va­nut Kui­va­nie­mel­le muu­ton myötä.