Maa­kun­ta­liit­to aloit­ti kun­ta­kier­rok­sen Iis­tä – Puhee­nai­hei­na tuu­li­voi­ma ja maa­kun­nan väes­tö

Maakuntajohtaja Pauli Harju aloitti Pohjois-Pohjanmaan liiton kuntakierroksen maanantai-iltana Iistä.

Poh­jois-Poh­jan­maan liit­to aloit­ti kun­ta­kier­rok­sen­sa maa­nan­tai­na Iis­tä. – Meil­lä on tar­koi­tus käy­dä tänä vuon­na jokai­ses­sa kol­mes­sa­kym­me­nes­sä jäsen­kun­nas­sam­me, ker­toi maa­kun­ta­joh­ta­ja Pau­li Har­ju Iin kun­nan­val­tuu­te­tuil­le. Maa­kun­ta­joh­ta­ja esit­te­li val­tuu­te­tuil­le maa­kun­nan tilaa ja tule­vai­suu­den­nä­ky­miä sekä kun­tien etu­ja val­vo­vaa maa­kun­ta­liit­toa. Val­tuu­te­tut sai­vat puo­les­taan kysyä maa­kun­nan asiois­ta, mut­ta kovin pit­kää kes­kus­te­lua ei asial­le vara­tus­sa rei­lus­sa tun­nis­sa ehdit­ty käy­dä. Poh­jois-Poh­jan­maa on tun­net­tu nuor­ten…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus