Iin kun­ta kes­keyt­tää kak­si kaa­voi­tus­pro­ses­sia

Iin kun­ta on kes­keyt­tä­nyt sekä Ollin­kor­ven että Kova­sen­kan­kaan tuu­li­voi­ma­puis­to­jen kaa­voi­tus­pro­ses­sit ja aloit­taa ne alus­ta. – Kes­key­tys jou­du­taan teke­mään, kos­ka näi­hin liit­ty­vään pää­tök­sen­te­koon on osal­lis­tu­nut esteel­li­siä hen­ki­löi­tä, ker­toi Iin kun­nan hal­lin­to­joh­ta­ja Annas­tii­na Jun­ni­la kun­nan­val­tuu­te­tuil­le maa­nan­tain kokouk­ses­sa. Jun­ni­la ker­toi, että kysees­sä on täy­sin vahin­ko, johon ei ole aihet­ta etsiä syyl­li­siä. – Kun­ta­lii­ton net­ti­si­vuil­ta voi käy­dä tar­kis­ta­mas­sa oman jää­viy­ten­sä pää­tök­sen­te­koon,…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus