Ii

Roni Kaup­pi ensim­mäi­seen SM-ral­liin­sa

Vii­me vuo­den ral­lin nuor­ten Cupin voit­ta­jaa KR-Tea­min Roni Kaup­pia odot­taa vii­kon­lop­pu­na uudet haas­teet. Iiläi­nen Roni osal­lis­tuu ensim­mäi­seen Ral­lin SM-sar­jan osa­kil­pai­luun­sa Kou­vo­las­sa. Vas­ta huh­ti­kuus­sa ajo­kort­ti-ikään tul­leel­le Ronil­le ovat nuot­ti­ko­ke­muk­set vie­lä vähis­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lisää tuu­li­voi­maa Iihin

Iin ja Kui­va­nie­men tuu­li­voi­ma­puis­to on laa­je­ne­mas­sa Palo­kan­kaan tuu­li­voi­ma­puis­ton myö­tä kah­del­la­tois­ta tuu­li­voi­ma­lal­la. Lie­kö tuu­li­voi­ma­lat jo niin tut­tu näky alu­eel­la, että aihe ei enää kiin­nos­ta? Palo­kan­kaan tuu­li­voi­ma­puis­ton kaa­vaeh­do­tuk­sen esit­te­ly­ti­lai­suu­teen Meri­hel­meen saa­pui tiis­tai-ilta­na vain yksi hen­ki­lö. Kun samaa tuu­li­puis­toa esi­tel­tiin kaa­van val­mis­te­lu­vai­hees­sa, ei ylei­söä saa­pu­nut pai­kal­le ollen­kaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iis­sä jär­jes­te­tään tari­na­fes­ta­rit

“Tapa­sim­me nai­sen kau­pas­sa teke­mäs­sä ostok­si­aan. Hän on asu­nut Iis­sä jo 60 vuot­ta ja välis­sä hän asus­te­li myös 11 vuot­ta ulko­mail­la Kari­bial­la ja Floridassa.Iissä paras­ta on hänen mie­les­tään hyvät pal­ve­lut. – Kaik­ki tar­vit­ta­va löy­tyy vaat­tei­ta ja ken­kiä lukuu­not­ta­mat­ta, hän naurahtaa.Ympäristö on myös kau­nis­ta ja Iis­sä on pal­jon ystä­väl­li­siä ja avu­liai­ta ihmi­siä. Elä­män ohjee­na nai­nen sanoo, että rak­kaut­ta ei saa kos­kaan lii­kaa. – Jaka­kaa sitä!, hän tokaisee.“Näitä lukio­lais­ten teke­miä pie­niä haas­tat­te­lu­ja löy­tyy lisää Tari­na Fes­ti­vaa­leil­ta. Tari­na Fes­ti­vaa­lit koko­aa senio­ri-ikäi­set Iin Nät­te­po­riin tari­noi­maan ja tapaa­maan eri alo­jen asian­tun­ti­joi­ta lau­an­tai­na 19.5 kel­lo 10–16.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Uusi ener­gia­han­ke käyn­nis­tyi Iis­sä

Iis­sä hae­taan kah­ta­kym­men­tä per­het­tä mukaan ener­gian­käyt­tö­tut­ki­muk­seen. Per­hei­den kotei­hin asen­ne­taan läm­mi­tyk­sen­sää­tö­jär­jes­tel­mät, joi­den avul­la on mah­dol­lis­ta saa­vut­taa jopa 40 pro­sen­tin sääs­tö läm­mi­tys­kus­tan­nuk­sis­ta. Sääs­tö saa­daan hyö­dyn­tä­mäl­lä pörs­si­säh­kön tun­ti­hin­to­ja, sää­en­nus­tet­ta sekä huo­ne­koh­tai­sia läm­pö­ti­lo­ja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin Opis­to Pop -kon­sert­ti oli lau­lun ja soi­ton rie­mua

Rum­pu­pa­li­kat vaih­tui­vat len­nos­sa, ja nuo­ri solis­ti toi­sen­sa perään kipusi laval­le tuo­maan roh­keas­ti oman panok­sen­sa Iin työ­väen­ta­lol­la jär­jes­te­tyn Opis­to Pop -kon­ser­tin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Four times nine is kol­me­kym­men­tä­kuusi

– We have a guest today. She is from Ran­ta­poh­ja. She is a jour­na­list, esit­te­lee Iin Oja­ky­län kou­lun kol­man­nen luo­kan opet­ta­ja Suvi Palo­saa­ri toi­mit­ta­jan luo­kal­leen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Juko­lan vel­jek­sil­le Iin tie­to­mes­ta­ruus

Nel­jäs Iin avoin tie­to­mes­ta­ruus­kil­pai­lu pidet­tiin Jär­jes­tö­ta­lol­la Iin Yri­tyk­sen tie­to­kil­pai­lu­jaos­ton orga­ni­soi­ma­na. Kysy­myk­sis­tä vas­ta­si­vat enti­seen tapaan alan mie­het Aki ja Pert­ti Huo­vi­nen. Vas­tat­ta­va­na oli nel­jä 20 kysy­myk­sen sar­jaa ns. yleis­tie­dos­ta eli eri elä­mä­na­loil­ta. Joka sar­jas­sa oli yksi musiik­ki- ja kak­si kuva­tun­nis­tet­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vih­je joh­ti myös auton taka­va­ri­koin­tiin

Polii­si­par­tio pysäyt­ti lau­an­tai­na 21.4 illal­la puo­li kah­dek­san aikaan Iis­sä ajo­neu­von hätä­kes­kuk­seen tul­leen ilmoi­tuk­sen vuok­si. Ajo­neu­von kul­jet­ta­jaa epäil­lään rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta, kul­ku­neu­von kul­jet­ta­mi­ses­ta oikeu­det­ta ja huu­mausai­neen käyt­tö­ri­kok­ses­ta.