Ii

Iloi­nen kel­lun­ta hyvän asian puo­les­ta

Maa­il­man ensim­mäi­seen ilmas­to­kel­lun­taan osal­lis­tui Iis­sä lau­an­tai­na pari­kym­men­tä kel­lu­jaa yhdek­säl­lä kel­lun­ta-aluk­sel­la.– Tämä tem­paus ei estä ilmas­ton­muu­tos­ta, mut­ta toi­von mukaan herät­tää ajat­te­le­maan, tote­si tem­pauk­sen orga­ni­soi­ja, yhtei­sö- ja yri­ty­sak­ti­vaat­to­ri Johan­na Jak­ku-Hii­va­la Iisis­ti Ener­gi­nen -hank­kees­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yrit­tä­jän her­mot lepää­vät hevos­ta ajaes­sa

Mat­ti Tii­ro haa­vei­li lap­se­na eläin­lää­kä­rin amma­tis­ta, mut­ta suun­ni­tel­mat muut­tui­vat mat­kan var­rel­la.– Yri­tin opis­kel­la yhteis­kou­lus­sa, mut­ta se jäi ja menin kan­sa­kou­lun jäl­keen 16-vuo­ti­aa­na töi­hin raken­nuk­sel­le Jyväs­ky­lään. Isä oli rau­doit­ta­ja, minä pää­dyin samal­le alalle.Välillä Tii­ro toi­mi kaup­pi­aa­na. Hänel­lä oli vajaat kym­me­nen vuot­ta met­säs­tys- ja kalas­tus­lii­ke Iis­sä. – Sil­loin­kin olin välis­sä rau­doi­tus­hom­mis­sa sil­lan­teos­sa. Sit­ten vuon­na 1999 perus­tin Tii­ron Rau­doi­tus­pal­ve­lu Oy:n. Nyt Tii­ron yri­tys työl­lis­tää noin kym­me­nen hen­ki­löä.  Vaik­kei eläin­lää­kä­rik­si pää­ty­nyt­kään, pää­see Tii­ro hoi­vaa­maan eläi­miä koto­naan. Per­hees­sä on sekä koi­ria että hevo­sia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Avo­tu­len­te­ko­kiel­to kumot­tiin

Oulu-Koil­­lis­­maan pelas­tus­lai­tos on kumon­nut aiem­min mää­rää­män­sä kiel­lon avo­tu­len­teos­ta, joka oli­si jat­ku­nut 11.6. saak­ka. Kos­ka sää­ti­la muut­tui satei­sek­si, kiel­toa ei ole…


Yli­ran­nan kou­lu käyt­tö­kiel­toon

Iin Yli­ran­nan kou­lul­la ei voi­da jär­jes­tää ope­tus­ta ensi syk­sy­nä. Kun­nan­hal­li­tus on päät­tä­nyt sul­kea kou­lun tois­tai­sek­si kou­lun sisäil­maon­gel­mien takia. Kou­lu ei Oulun­kaa­ren ympä­ris­tö­tar­kas­ta­jan lausun­non mukaan täl­lä het­kel­lä ole tur­val­li­nen työym­pä­ris­tö.


Kala­tie Iijoen luon­no­nuo­maan avat­tiin

Iijoen van­has­sa luon­no­nuo­mas­sa Iis­sä sijait­se­va Uis­ka­rin kala­tie­a­vat­tiin nousu­ka­loil­le tiis­tai­na. Tänä kesä­nä jän­ni­te­tään, miten lohi, tai­men, kesä­sii­ka ja nah­kiai­nen innos­tu­vat nouse­maan uomaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Ener­gi­nen sata­vuo­tias juh­lii iiläis­ten kans­sa

Tänä vuon­na tulee kulu­neek­si sata vuot­ta Iin Ener­gian perus­ta­mi­ses­ta. Säh­köyh­tiö juh­lis­taa pyö­rei­tä vuo­si­aan monin tavoin. Ensim­mäi­se­nä syn­ty­mä­päi­vää vie­te­tään yhdes­sä iiläis­ten kans­sa. Syk­syl­lä vuo­ros­sa on myös muun muas­sa his­to­rian­kir­jan jul­kis­ta­mi­nen.Met­sä­alan osaa­jia pal­kit­tiin

Iin Met­sä­työ Oy:n Jan­ne ja Tuo­mas Paak­ko­la on pal­kit­tu 20 000 euron suu­rui­sel­la Eina­rin Pal­kin­nol­la. Pons­se Oyj:n perus­ta­ja ja teol­li­suus­neu­vos Eina­ri Vidgré­nin elä­män­työ­tä yllä­pi­tä­vän Eina­ri Vidgrén Sää­tiön pal­kin­to myön­ne­tään pit­kä­jän­tei­ses­tä ja ammat­ti­tai­toi­ses­ta yrit­tä­jyy­des­tä met­sä­ko­nea­lal­la.