Kuva­tai­tei­den diplo­mi­työt näyt­te­lys­sä

Iin Micropoliksen ravintolan seinällä on lukukauden loppuun saakka esillä Iida Vengasahon (vas.), Linda Haatajan ja Jenni Juopperin  kuvataiteen diplomityöt.

Lukio­lais­ten tai­de­ai­nei­den osaa­mis­ta mita­taan lukio­diplo­meil­la, joi­den lop­pu­tu­lok­se­na voi syn­tyä vaik­ka­pa tai­de­teok­sia. Iin Mic­ro­po­lik­sen ravin­to­lan sei­näl­lä on esil­lä Iin lukio­lais­ten Iida Ven­ga­sa­hon, Lin­da Haa­ta­jan ja Jen­ni Juop­pe­rin kuva­tai­teen diplo­mi­työ­nä syn­ty­neet teok­set.

Kuva­tai­teen diplo­mi­kurs­sia edel­tää nel­jä kuva­tai­teen kurs­sia. Diplo­mi­työn aiheet ovat val­ta­kun­nal­li­sia. Oppi­laat teke­vät työn­sä itse­näi­ses­ti, mut­ta opet­ta­jan ohjauk­ses­sa. Työ­hön kuu­luu var­si­nai­nen teos ja port­fo­lio, jos­sa kuva­taan työs­ken­te­ly­pro­ses­sia ja teh­dään itse arvioin­tia. Arvo­sa­na muo­dos­tuu puo­lek­si näis­tä molem­mis­ta.

Rak­kaut­ta ja muo­don­muu­tos­ta

Iida Ven­ga­sa­ho tart­tui aihee­seen Mitä on rak­kaus. Hän aikoo ark­ki­teh­dik­si, mikä näkyy myös hänen diplo­mi­työs­sään. Tämän kevään yli­op­pi­las lähes­tyi tee­maa miet­ti­mäl­lä, mis­sä rak­kaus asuu. Lop­pu­tu­lok­seen kuu­luu poh­ja­piir­ros per­heen kodis­ta.

Myös Lin­da Haa­ta­ja teki työn­sä rak­kausai­hees­ta. Kol­mes­sa teok­ses­sa Eros, Aga­pe ja Filia kuva­taan rak­kau­den kol­mea muo­toa.

– Olen luke­nut filo­so­fi­aa. Pla­to­nin ideat kieh­to­vat pal­jon, joten halusin hyö­dyn­tää nii­tä työs­sä­ni.

Lin­da on har­ras­ta­nut piir­tä­mis­tä ala-astei­käi­ses­tä läh­tien. Tämän kevään yli­op­pi­las aikoo kui­ten­kin luke­maan logo­pe­di­aa.

– Kuva­tai­teet jää­vät vapaa-ajal­le.

Jen­ni Juop­pe­ri teki diplo­mi­työn­sä aihees­ta Muo­don­muu­tos.

– Digi­taa­li­nen työ­ni liit­tyy satui­hin. Mie­tin työ­tä kau­an, kun­nes se put­kah­ti pää­hän kävel­les­sä­ni kou­lun ruo­kai­luun.

Juop­pe­rin työn taus­tal­la on klas­si­nen satu sam­ma­kok­si muut­tu­nees­ta prins­sis­tä, jota prin­ses­sa suu­te­lee. Digi­taa­li­se­na maa­lauk­se­na toteu­te­tus­sa teok­ses­sa kuva­taan het­keä, kun prins­si muut­tuu sam­ma­kok­si.

Jen­ni vii­meis­te­lee yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sen­sa ensi syk­sy­nä, jon­ka jäl­keen hän aikoo hakea Lapin yli­opis­toon luke­maan graa­fis­ta suun­nit­te­lua.

Pro­jek­tin­hal­lin­taa oppi­mas­sa

Diplo­mit arvos­te­li­vat lukion kuva­tai­teen opet­ta­ja Eli­na Haka­la ja Iin kan­sa­lais­opis­ton opet­ta­ja Anna-Eli­na Polo­jär­vi. Haka­la kiit­te­li näyt­te­lyn ava­jai­sis­sa oppi­lai­den rat­kai­su­ja ja työs­ken­te­lyä.

– Diplo­mi­töi­den myö­tä oppii sel­lais­ta pro­jek­tin­hal­lin­taa, joka on jat­ko-opin­nois­san­ne erit­täin tär­ke­ää.

Myös lukion reh­to­ri Tuo­mas Kul­ha oli vakuut­tu­nut näke­mäs­tään.

– Lukios­ta näh­dään mones­ti vain yli­op­pi­las­to­dis­tuk­set, mut­ta nämä ovat ihan yhtä tär­kei­tä. Näi­den töi­den teke­mi­nen on ollut pit­kä pro­ses­si, jon­ka lop­pu­tu­los on lois­ta­va. Näis­tä­hän voi­si mak­saa.