Ii

Lep­poi­sat lii­tos­juh­lat

Vuo­den­vaih­tees­sa Iihin liit­ty­neen Yli-Iin Jak­ku­ky­län lii­tos­juh­laa vie­tet­tiin tänään juh­la­vas­ti, mut­ta lep­poi­sas­ti. Juh­lan puhu­ja­kaar­tis­sa oli perä­ti kak­si minis­te­riä, Jak­ku­ky­läs­sä pol­ku­pyö­räi­lyä har­ras­ta­va…

Lue lisää

Mes­suil­ta tie­toa työs­tä ja kou­lu­tuk­ses­ta

IiRek­ry-mes­suil­la saat­toi perin­tei­seen tapaan tutus­tua kou­lu­tus- ja työl­lis­ty­mis­mah­dol­li­suuk­siin. Uusi mes­su­paik­ka kaup­pa­kes­kus Kärk­käi­sen tilois­sa kerä­si kou­lu­lais­ten lisäk­si aiem­paa enem­män sekä näyt­teil­lea­set­ta­jia että mes­su­vä­keä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sano­ma­leh­ti­lii­kun­taa, toi­mit­ta­jia, luke­mis­ta, oma leh­ti ja askar­te­lua

Hami­nan päi­vä­ko­dis­sa Sano­ma­leh­ti­vii­kon aika­na media­tai­dot, pai­kal­li­set leh­det ja leh­den teke­mi­nen tuli­vat moni­puo­li­sen toi­min­nan kaut­ta tutuk­si 1–7-vuotiaille lap­sil­le. Kes­ki­viik­ko­na aamul­la Ran­ta­poh­jan toi­mit­ta­jat Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo ja Teea Tun­tu­ri vie­rai­li­vat päi­vä­ko­dil­la ker­to­mas­sa toi­mit­ta­jan työs­tä sekä pai­kal­lis­leh­den val­mis­tu­mi­ses­ta. Päi­vä­ko­ti­lai­sia kiin­nos­ti se, miten toi­mit­ta­ja jak­saa teh­dä työ­tä, miten jutut ja leh­det syn­ty­vät ja jakaa­ko toi­mit­ta­ja myös leh­det pos­ti­laa­ti­koi­hin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKar­hus­ta paik­ka asu­mi­seen ja vir­kis­ty­mi­seen

Vene­pai­kat, vir­kis­tys­mah­dol­li­suu­det, uima­ran­nat ja mök­ki­läis­ten rau­ha nousi­vat esil­le Kar­hun ase­ma- ja osay­leis­kaa­van esit­te­ly­ti­lai­suu­des­sa tors­tai-ilta­na Nät­te­po­ris­sa. Vireil­lä ole­vis­sa Iin ran­ni­kon ja saar­ten osay­leis­kaa­van tar­kis­tuk­ses­sa ja Kar­hun ase­ma­kaa­voi­tuk­ses­sa mää­ri­tel­lään pai­kat pysy­väl­le ja vapaa-ajan asu­mi­sel­le sekä vir­kis­tys­käy­töl­le. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mer­ja ja Mir­ja kam­pan­joi­vat lau­an­tai­na Iis­sä

Vasem­mis­to­lii­ton pre­si­dent­tieh­do­kas Mer­ja Kyl­lö­sen kam­pan­joi vaa­lien lop­pu­met­rit lau­an­tai­na Iis­sä, Hau­ki­pu­taal­la ja Oulussa.Samaan aikaan kun Kyl­lö­nen jutut­ti iiläi­siä toril­la, oli hau­ki­pu­taa­lai­nen kan­san­edus­ta­ja Mir­ja Veh­ka­pe­rä vauh­dit­ta­mas­sa Kes­kus­tan ja Mart­ti Van­ha­sen vaa­li­työ­tä Iin S-mar­ke­til­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Räp­piä ja infoa mes­suil­la

Oulu­lai­nen räp­pä­ri Sana oli tänään jär­jes­tet­ty­jen IiRek­­ry-mes­­su­­jen veto­nau­la­na. Mes­suil­la kävi päi­vän aika­na noin 250 kou­lu­lais­ta, jot­ka sai­vat pereh­tyä esi­mer­kik­si työ­ha­ke­mus­ten…


Mat­ka ter­veys­pal­ve­lui­hin lyhe­ni

Jak­ku­ky­lä­läis­ten lää­kä­ri­reis­su­jen mat­ka lyhe­ni yli puo­lel­la vuo­den­vaih­teen osa­kun­ta­lii­tok­sen myö­tä. Puo­let kylä­läi­sis­tä oli tosin valin­nut Iin ter­veys­a­se­man hoi­to­pai­kak­seen jo ennen lii­tos­ta. Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män väki jal­kau­tui tiis­tai-ilta­na Jak­ku­ky­lään esit­te­le­mään Iis­tä saa­ta­via per­he-, sosi­aa­li-, ter­veys- ja van­hus­pal­ve­lui­ta jak­ku­ky­lä­läi­sil­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Työl­lis­ty­mi­nen tie­tää raa­kaa työ­tä työn­haun paris­sa

Iis­sä ja muis­sa Oulun­kaa­ren kun­nis­sa toi­mi­van Työ­Ta­ko­mo-hank­keen tär­keim­mäk­si toi­min­nok­si on muo­dos­tu­nut kas­vok­kain teh­tä­vä ohjaus.– Annam­me aktii­vis­ta hen­ki­lö­koh­tais­ta ohjaus­ta, joka perus­tuu asiak­kaan vapaa­eh­toi­suu­teen ja haluun työl­lis­tyä, sanoo hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Har­ri Ojan­pe­rä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus