Ii

Ako­lan tilal­ta laa­tu­mai­toa 50 vuot­ta

Juha ja Eija Jäm­sän omis­ta­mal­la Ako­lan tilal­la Poh­jois-Iis­sä on tuo­tet­tu yhtä­jak­soi­ses­ti hyvä­laa­tuis­ta mai­toa 50 vuot­ta. Laa­tu­mai­to pal­kit­tiin Wal­ter Ehr­strö­min sää­tiön kul­tai­sel­la mita­lil­la ja kun­nia­kir­jal­la vii­me vii­kon maa­nan­tai­na Hel­sin­gis­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


S-mar­ket Iin val­mis­tu­nut­ta laa­jen­nus­ta juh­lit­tiin

Vii­me vuo­den lopul­la aloi­te­tut laa­jen­nus- ja kun­nos­tus­työt Kisa­tien S-mar­ke­tis­sa sai­vat vii­me vii­kol­la vii­mei­sen­kin silauk­sen­sa, ja uudis­tu­neen myy­mä­län ava­jai­sia juh­lit­tiin tors­tai­na ilma­pal­lo­jen, mais­tiais­ten, arvon­to­jen sekä täy­te­kak­ku­kah­vien mer­keis­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Muis­to­tau­lu val­tion­hiih­tä­jä Kal­le Paak­ka­ril­le

Vii­me vuo­si­sa­dan alku­puo­lel­la tun­net­tiin iiläi­nen Kal­le Paak­ka­ri Oulus­sa­kin laa­jal­ti. Paak­ka­ri oli Oulun hiih­to­jen aktii­vi­nen osal­lis­tu­ja, joka hiih­ti maa­liin aina ensim­mäi­se­nä, vaik­ka jäi jutus­te­le­maan ylei­sön kans­sa vie­lä mui­den sän­nä­tes­sä mat­kaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oja­ky­län van­ha kou­lu­ra­ken­nus kor­va­taan uudel­la

Oja­ky­län van­ha kou­lu­ra­ken­nus kor­va­taan uudel­la kou­lu­ra­ken­nuk­sel­la. Sen lisäk­si kou­lun laa­jen­nus­osan ilman­vaih­toa tehos­te­taan. Kun­nan­hal­li­tus pää­tyi tähän rat­kai­suun kou­lun van­has­sa osas­sa teh­dyn ala­poh­jan kun­to­sel­vi­tyk­sen perus­teel­la. Uuden kou­lun raken­ta­mi­nen mak­saa 1,057 mil­joo­naa euroa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIin S-mar­ke­tin laa­jen­nus val­mis

Iin S-mar­­ke­­tin laa­jen­nus on val­mis­tu­nut. Kisa­tien kiin­teis­tön laa­jen­nus­työt aloi­tet­tiin lop­pu­vuo­des­ta ja myy­mä­län tilat uudis­tet­tiin remon­tin myö­tä laa­jas­ti. – Osu­vat  vali­koi­mat…


Mes­su­ryh­män kevät hui­pen­tui Iis­sä lau­an­tai­na

Muo­tia, musiik­kia, vie­rai­le­va tai­tei­li­ja sekä monen­mois­ta puu­haa lap­sil­le ja kat­sel­ta­vaa aikui­sil­le – niis­tä perin­tei­sis­tä ainek­sis­ta koos­tui­vat Iin lukion mes­sut tänä­kin vuon­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus