Ii

ELY antoi lausun­ton­sa Fingri­din voi­ma­joh­dos­ta, joh­to jakaa Yli­kii­min­gin Vesa­lan osit­tain kah­tia

Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kus on anta­nut yhteys­vi­ran­omai­se­na lausun­ton­sa Fingrid Oyj:n Pyhän­sel­kä-Kemin­maa 400 kV voi­ma­joh­to­hank­keen ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arvioin­ti­se­los­tuk­ses­ta. Ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arvioin­nin perus­teel­la joh­to­rei­tin lin­jaus­ta on muu­tet­tu kah­dek­sas­sa pai­kas­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Sel­vi­tys lähi­ju­na­lii­ken­tees­tä käyn­nis­ty­nyt

Mic­ro­po­lis Oy on käyn­nis­tä­nyt sel­vi­tyk­sen Kemi-Yli­vies­ka väli­sen lähi­ju­na­lii­ken­teen kehit­tä­mi­sen vai­ku­tuk­sis­ta ja hyö­dyis­tä seu­dun kun­nil­le, elin­kei­noe­lä­mäl­le ja asuk­kail­le. Vai­ku­tuk­sia tar­kas­tel­laan liik­ku­mi­sen lisäk­si ympä­ris­tön, maan­käy­tön sekä alue­ta­lou­den kan­nal­ta Iis­sä, Kem­pe­lees­sä, Limin­gas­sa ja Oulus­sa.

Lue lisää

Gos­pe­lin mes­ta­rit Iis­sä

Iis­sä per­jan­tai­na jär­jes­tet­tä­vän IiGos­pe­lin pää­e­siin­ty­jä on tois­sa vuon­na gos­pe­lin suo­men­mes­ta­ruu­den voit­ta­nut NNS.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Meren­kul­ku- ja kir­ja­kär­pä­sen purai­se­ma

Kir­jas­ton­hoi­ta­ja­na elä­män­työn­sä teh­nyt Eero Anti­kai­nen on pinon­nut Iin-kodin pöy­dil­le ja pen­keil­le lem­pi­kir­jo­jaan. Niis­tä mie­lui­sim­mat käsit­te­le­vät uit­toa, lai­vo­ja tai meren­kul­kua. – Haa­vei­lin pie­ne­nä meren­kul­kuun liit­ty­väs­tä amma­tis­ta, mut­ta pää­dyin toi­seen haa­veam­mat­tii­ni.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ii ei halua tur­ve­tuo­tan­toa Mak­ka­ra-aaval­le

Iin kun­nan näke­myk­sen mukaan Ranuan Mak­ka­ra-aapaa ei tuli­si ottaa tur­ve­tuo­tan­toon vesis­tö- ja mui­den ympä­ris­töön koh­dis­tu­vien vai­ku­tus­ten vuok­si. Alue sijait­see Ranuan kun­ta­kes­kuk­ses­ta lou­naa­seen Iin kun­nan rajan tun­tu­mas­sa. Han­kea­lue sijoit­tuu Kui­va­joen vesis­tö­alu­eel­le Kivi­joen, Mak­ka­rao­jan ja Kevä­to­jan valu­ma-alueil­le. Vapo Oy suun­nit­te­lee alu­een otta­mis­ta tur­ve­tuo­tan­to­käyt­töön.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Mul­ti­me­dia­tai­det­ta Kult­tuu­ri­Kaup­pi­las­sa

Vuo­den ensim­mäi­se­nä näyt­te­ly­nään Tai­de­kes­kus Kult­tuu­ri­Kaup­pi­la esit­te­lee Anas­ta­sia Alek­seev­nan ja Jark­ko Räsä­sen vuo­ro­vai­kut­tei­sen audio­vi­su­aa­li­sen ins­tal­laa­tion nimel­tään Auro­ra Sounds. Teos on esil­lä Kult­tuu­ri­Kaup­pi­las­sa 28.–30.1.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus