Ii

Iin uusi kun­ta­stra­te­gia nui­jit­tiin pöy­tään

Iin kun­nan­val­tuu­te­tut näyt­ti­vät häm­mäs­ty­vän itse­kin, kuin­ka nopeas­ti kun­ta­stra­te­gia vuo­sil­le 2018–2025 nui­jit­tiin pöy­tään maa­nan­tai-illan kokouk­ses­sa. Monet odot­ti­vat pit­kää kokous­ta, sil­lä käsil­lä oli yksi val­tuus­to­kau­den tär­keim­mis­tä pää­tök­sis­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Menes­ty­nei­tä iiläi­sur­hei­li­joi­ta huo­mioi­tiin

Vii­me vuo­den aika­na menes­tyk­seen yltä­nei­tä urhei­li­joi­ta pal­kit­tiin Iin Lumi­va­la­kiat -tapah­tu­man yhtey­des­sä. Hyviin saa­vu­tuk­siin yltä­nei­tä iiläi­siä löy­tyy eten­kin nuor­ten sar­jois­ta, mut­ta sekaan mah­tuu myös aikui­sia ja jo vart­tu­neem­pia­kin har­ras­ta­jia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lumi­va­la­keit­ten veto­voi­ma kes­tää

“Tar­haan läh­ties­sä aina nukut­taa, mut­ta illal­la EI YHTÄÄN!”, lau­lat­ti ja huu­dat­ti Mis­ka Pres­san Kat­ti lap­sia lau­an­tai­ses­sa Iin Lumi­va­la­kiat -tapah­tu­mas­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tar­jol­la hevos­te­lua suo­ma­lai­sel­la maa­seu­dul­la, lähi­men­nei­syys nau­rat­taa vedet sil­miin

Iin kan­sa­lais­opis­ton näy­tel­mä­ryh­mä on tart­tu­nut haas­tee­seen, joka on suo­ma­lai­sel­le maa­lai­sih­mi­sel­le tut­tu. Näyt­tä­möl­le on var­mis­tel­tu kir­jai­li­ja ja ohjaa­ja Sirk­ku Pel­to­lan Suo­men.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausElä­ke­läi­sil­lä huo­li toi­meen­tu­los­ta ja pal­ve­luis­ta

Iin Eläk­keen­saa­jat ry:n 50-vuo­tis­juh­las­sa nousi esil­le huo­li pie­nis­tä eläk­keis­tä ja kun­tien van­hus­pal­ve­luis­ta. Ilo­nai­hei­ta­kin riit­tää. Meri­hel­mes­sä tors­tai­na vie­te­tys­sä juh­las­sa vii­si­kymp­pi­nen elä­ke­läi­syh­dis­tys todet­tiin aktii­vi­sek­si, kas­va­vak­si yhdis­tyk­sek­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Matias Tii­ro paras Iin hiih­dois­sa

Matias Tii­ro voit­ti koti­la­duil­la Illin­saa­res­sa hiih­de­tyt Iin hiih­dot lau­an­tai­na. Nykyi­sin Met­­sä-Vei­­kot 85:n riveis­sä hiih­tä­vän Tii­ron aika oli 40.28,8. Toi­sek­si tuli…


Jää­ra­vit Iis­sä

Iin Illin­su­van­nol­la juos­tiin tänään jää­ra­vit. Ran­ni­kon Hevos­seu­ra ry:n jär­jes­tä­mis­sä raveis­sa oli yhdek­sän hevos­läh­töä ja kol­me poni­läh­töä. Raveis­ta jut­tua tiis­tain Ran­ta­poh­jas­sa.


Uras­to vähen­tä­nyt vali­tuk­sia kelk­kai­lus­ta

Olo­suh­teet moot­to­ri­kelk­kai­lul­le ovat olleet kulu­val­la kau­del­la erin­omai­set. Keväi­set kelit hou­kut­te­le­vat vii­mei­set­kin kelk­kai­li­jat maas­toon, joten Iiseu­dun kelk­kai­li­jat ry:n puheen­joh­ta­ja Mar­ko Kave­ri.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Eska­rien tai­det­ta Nät­te­po­ris­sa

Mart­ti Haa­vion tut­tu satu Onnen tupa sekä osit­tain samai­seen tari­naan perus­tu­va Kajaa­nin alue­teat­te­rin näy­tel­mä Vih­reän Vih­ta­met­sän uuti­sia toi­mi­vat poh­ja­na esi­kou­lu­lais­ten.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus