Ii

Uusi kou­lu käyt­töön rie­mun­kil­jah­duk­sin

Iin Hami­nan kou­lu otet­tiin koko­nai­suu­des­saan käyt­töön kevät­lu­ku­kau­den alkaes­sa rie­mun­kil­jah­duk­sin.– Tääl­lä näkyy pal­jon hymyi­le­viä kas­vo­ja niin oppi­lai­den kuin hen­ki­lö­kun­nan­kin kes­kuu­des­sa, sanoo kou­lun apu­lais­reh­to­ri Anu Pil­to­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kun­ta­lai­set pala­vee­ra­si­vat kun­ta­stra­te­gias­ta

Iin kun­ta haki viit­tä­tois­ta kun­ta­lais­ta kes­kus­te­le­maan kun­taan laa­dit­ta­vas­ta kun­ta­stra­te­gian luon­nok­ses­ta vii­me kes­ki­viik­ko­na. Kom­men­toi­jik­si saa­tiin yhdek­sän kun­ta­lais­ta, joi­den lisäk­si tilai­suut­ta tuli seu­raa­maan muu­ta­ma hen­ki­lö.Mur­to­var­kai­ta liik­keel­lä Iis­sä

Poh­jois-Iis­sä sijait­se­val­le huol­toa­se­mal­le mur­tau­dut­tiin kes­ki­vii­kon ja tors­tain väli­se­nä yönä. Var­kaat pää­si­vät sisään ikku­nan kaut­ta ja sai­vat saa­liik­seen olut­ta ja savuk­kei­ta sekä hie­man rahaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kaa­mosklu­bil­la iiläi­siä muusi­koi­ta

Kaa­mosklu­bi jat­kaa Iis­sä usean vuo­den ajan jär­jes­tet­ty­jä kor­kea­ta­soi­sia ja moni­puo­li­sia kon­sert­te­ja ja mui­ta musiik­ki­ta­pah­tu­mia, jot­ka ovat olleet ker­ta toi­sen­sa jäl­keen ylei­sö­me­nes­tyk­siä. Kaa­mosklu­bi jär­jes­te­tään tam­mi­kuun vii­mei­se­nä lau­an­tai­na Iin Työ­väen­ta­lol­la. Klu­bil­la kuul­laan klas­sik­ko­bii­se­jä ja tuo­reem­pia sävel­lyk­siä nuor­ten, nouse­vien muusik­ko­jen sekä koke­neem­pien kon­ka­rei­den esit­tä­mi­nä, kol­men eri kokoon­pa­non voi­min.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Moni­tai­tei­nen luku­ti­lai­suus Iin kir­jas­tos­sa

Iin pää­kir­jas­tos­sa tors­tai­na jär­jes­tet­tä­vä Pho­ne  / Pho­to / Poem on moni­tai­tei­nen esi­tys, jos­sa lei­ki­tel­lään kuvien, kie­len ja digi­taa­li­sen elä­män intii­miy­den suh­teil­la. Newy­or­ki­lai­nen kir­jot­ta­ja Emma Wip­per­mann esit­te­lee luku­ti­lai­suu­des­sa töi­tään, jois­sa hän yhdis­tää kir­joi­tuk­siin­sa muun muas­sa valo­ku­via ja ruu­tu­kaap­pauk­sia. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lap­si­per­hei­den pal­ve­lu­ja kar­toi­te­taan

Iis­sä ja muis­sa Oulun­kaa­ren kun­nis­sa kar­toi­te­taan kyse­lyl­lä lap­si­per­hei­den kotiin tar­jot­ta­vien pal­ve­lu­jen tar­vet­ta. Samal­la sel­vi­te­tään koh­den­tuu­ko tar­jot­tu apu ajal­li­ses­ti per­hei­den tar­pei­den suun­tai­ses­ti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tai­kuus ja ilo­tu­li­tus joh­dat­te­li­vat vuo­den vaih­tu­mi­seen

Rit­va Piri­Tai­ku­ri Alfren­don tai­ka­tem­put ja tulis­how sekä seu­ra­kun­nan ja kun­nan ter­veh­dyk­set joh­dat­ti­vat Iin tai­de­puis­toon kokoon­tu­neen ylei­sön uuteen vuo­teen Iin uuden­vuo­den­ta­pah­tu­mas­sa, joka tavan mukaan päät­tyi kome­aan ilo­tu­li­tuk­seen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


His­to­rial­li­nen osa­kun­ta­lii­tos toteu­tui

Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo, Teea Tun­tu­riIi sai aktii­vi­sen kylän pelot­to­mi­ne kehit­tä­ji­neen itsel­leen, kun his­to­rial­li­nen Jak­ku­ky­län osa­kun­ta­lii­tos toteu­tui vuo­den alus­sa. Jak­ku­ky­län aloi­te­ryh­mä vakuut­ti Iin kun­nan, Oulun kau­pun­gin ja val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön perus­te­luil­laan sii­tä, että yksi Suo­men his­to­rian suu­rim­pia osa­kun­ta­lii­tok­sis­ta oli toteut­ta­mis­kel­poi­nen. Kol­mi­vuo­ti­nen pro­ses­si kan­toi hedel­mää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ris­sa­nen Vih­rei­den mies­ten joh­toon

Iin Vih­rei­den puheen­joh­ta­juu­des­ta vuo­den­vaih­tees­sa luo­pu­nut Mat­ti-Tapio Ris­sa­nen on valit­tu Vih­reä Mies­lii­ke ry:n uudek­si puheen­joh­ta­jak­si. Muik­si hal­li­tuk­sen jäse­nik­si valit­tiin Tee­mu Ander­sen Espoos­ta, Pek­ka Elon­hei­mo Raa­hes­ta, Tan­ja Hill­bom Hel­sin­gis­tä, Tee­mu Hok­ka­nen Espoos­ta, Jus­si Jun­ni Hel­sin­gis­tä, Han­na-Kai­sa Läh­de Kot­kas­ta, Kim­mo Runo­nen Espoos­ta, Aki Saa­ria­ho Espoos­ta ja Juk­ka Väi­sä­nen Turus­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus