Ii

Purusaar­ta tal­koil­laan vir­kis­tys­käyt­töön

Jak­ku­ky­län Purusaa­res­sa on tal­koil­tu ahke­ras­ti. Vii­mei­sim­pä­nä on val­mis­tu­nut noin 0,8 kilo­met­rin yhdys­reit­ti Jakun kou­lun kun­to­po­lul­ta Purusaa­reen. Myös saa­res­sa ole­va 1,9 kilo­met­rin reit­ti on rai­vat­tu ja tasoi­tet­tu. – Joi­hin­kin paik­koi­hin aje­taan vie­lä soraa, mut­ta polut ovat val­mii­na kul­jet­ta­vak­si. Niis­sä on hyvä kävel­lä, höl­kä­tä tai pyö­räil­lä, ker­too Jak­ku­ky­län kyläyh­dis­tys ry:n sih­tee­ri Maa­rit Sip­po­la

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Paras­ta on pääs­tä sisäl­lä­kin liik­ku­maan

Poh­jois-Iin kou­lun uudis­ra­ken­nus on ehdit­ty tode­ta hyväk­si syk­syn aika­na. Kou­lun kuu­des­luok­ka­lai­set oppi­laat Anja Moi­la­nen, Mimo­sa Sas­si ja Kai­sa Lap­pa­lai­nen sano­vat, että paras­ta on kun pää­see sisäl­lä­kin liik­ku­maan.– Lii­kun­ta­sa­lis­sa on tilaa pot­kia pal­loa, leik­kiä eri­lai­sia leik­ke­jä, voi har­joi­tel­la säh­ly- ja koris­tur­nauk­seen, tytöt luet­te­le­vat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lii­ka­vai­nio on kol­man­nek­si iloi­sin

Iin Nelos-Gril­­lin yrit­tä­jä Riik­ka Lii­ka­vai­nio on Suo­men kol­man­nek­si iloi­sin yrit­tä­jä. Hän sai Ilma­ri­sen jär­jes­tä­mäs­sä kil­pai­lus­sa 2 311 ään­tä. Kil­pai­lus­sa pal­ki­taan…


Suvan­to­lan puis­to sai ensim­mäi­set tai­de­teok­set

Suvan­to­laan tule­va Lähde!-puisto on saa­nut ensim­mäi­set tai­de­teok­sen­sa. Iin työ- ja päi­vä­toi­min­nan osal­lis­tu­jat ovat val­mis­ta­neet kuva­tai­tei­li­ja Pau­la Suo­mi­sen ohjauk­ses­sa mosaiik­ki­töi­tä, jot­ka on ripus­tet­tu puis­ton vie­rei­seen aitaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 1)

Rodion on Illin kak­ko­sen kunin­gas

Kesä­per­jan­tai­sin Iis­sä juos­ta­van Illin­juok­sun kah­den kilo­met­rin mat­kan tulos­lis­to­jen keu­lil­la on keik­ku­nut nimi Rodion Kurt­ti. Sii­hen tämä 11-vuo­tias kou­lu­lai­nen on täh­dän­nyt­kin.– Kävin ensim­mäi­sen ker­ran juok­se­mas­sa Illin­juok­sut kesäl­lä 2015. Ensim­mäi­sis­sä juok­suis­sa­ni olin toi­sek­si vii­mei­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Val­ta­ri Aree­nan ava­jai­set

Val­ta­ri Aree­nan ava­jai­sia vie­tet­tiin Iis­sä kes­ki­viik­ko­na 5.9. muun muas­sa säh­ly­pe­lien mer­keis­sä. Säh­ly­pe­lit pelat­tiin Val­ta­rin oppi­laat vas­taan lukio ja tämän pelin…


Pihan poh­ja­töis­tä ei kan­na­ta tin­kiä

Mikä­li pihaan on käy­tet­tä­vis­sä rahaa niu­kas­ti, kan­nat­taa rahat käyt­tää poh­ja­töi­hin, neu­voo piha- ja viher­suun­nit­te­li­ja Ani­ta Simi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus