Tar­pei­den kar­toit­ta­mis­ta ja mah­dol­li­suuk­sien tar­joa­mis­ta

Museokahvila Huilingissa pidetyssä Oulun Seudun Leaderin keskustelutilaisuudessa kuultiin Iin kunnan hallintojohtaja Annastiina Junnilaa (vasemmalla) sekä leader-neuvojia Elina Hietasta ja Marjo Takaloa. Neuvojat toivoisivat saavansa Iistä lisää Nuoriso Leader -hakemuksia. Nuoriso Leaderin kautta rahoitetaan nuorten omista ideoista versoneita projekteja.

Oulun Seu­dun Lea­der ry jal­kau­tuu tämän kevään aika­na kun­tiin ker­to­maan Lea­der-rahoi­tuk­sen mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä kerää­mään tie­toa toi­min­ta-alu­een­sa maa­seu­dun asuk­kai­den tar­peis­ta. Kier­tue käyn­nis­tyi vii­me vii­kol­la Iis­tä.

Lea­der-neu­vo­jat Eli­na Hie­ta­nen ja Mar­jo Taka­lo ker­toi­vat tul­leen­sa Iihin “hais­te­le­maan”, mitä paik­ka­kun­nal­le kuu­luu, ja mitä mukaan voi­si tart­tua jo seu­raa­vaa eli vuon­na 2021 alka­vaa uut­ta ohjel­ma­kaut­ta­kin aja­tel­len.

Hui­lin­gis­sa jär­jes­te­tyn tapaa­mi­sen osal­lis­tu­jat edus­ti­vat enim­mäk­seen pai­kal­li­sia yhdis­tys­toi­mi­joi­ta eri kylil­tä. Lisäk­si pai­kal­la oli­vat Oulun Seu­dun Lea­de­rin hal­li­tuk­sen iiläi­nen hen­ki­lö­jä­sen Tau­no Kova sekä Iin kun­nan hal­lin­to­joh­ta­ja Annas­tii­na Jun­ni­la.

Jun­ni­lan mukaan kun­nan omien avus­tus­ten osal­ta tilan­ne on hie­man käy­mis­vai­hees­sa, kos­ka kaik­kien avus­tus­ten hoi­to on vas­tak­koin siir­ret­ty Ii-Ins­ti­tuu­til­le. Han­ke­tu­kia Jun­ni­la­kin kan­nus­taa hake­maan Lea­de­ril­ta, vaik­ka se hie­man työ­läs­tä oli­si­kin, ja vaik­ka kun­ta­kin myön­tää yleis-, koh­de- ja tapah­tu­ma-avus­tuk­sia.

– Jos on saa­nut kun­nal­ta avus­tus­ta johon­kin koh­tee­seen tai hank­kee­seen, ei samaan koh­tee­seen yleen­sä saa enää lea­der-tukea, ja usein lea­der-tuki oli­si isom­pi, Jun­ni­la hok­saut­ti.

Myön­tei­sen lea­der-tuki­pää­tök­sen saa­nut yhdis­tys voi myös hakea kun­nan­hal­li­tuk­sel­ta pus­ku­ri­lai­naa, mikä­li yhdis­tys ei sel­viä oma­ra­hoi­tuso­suu­des­ta.

Iis­sä oltu aktii­vi­sia

Oulun Seu­dun Lea­de­ril­ta voi­vat saa­da tukea sekä yhdis­tyk­set että yri­tyk­set, jos tuen myön­tä­mi­sen edel­ly­tyk­set täyt­ty­vät. Iis­sä lea­der-tukia on haet­tu aktii­vi­ses­ti, ja tukea on myös mak­set­tu sekä useil­le yri­tyk­sil­le että yhdis­tyk­sil­le ja muil­le toi­mi­joil­le yleis­hyö­dyl­lis­ten hank­kei­den toteu­tuk­seen.

Muun muas­sa Illin­saa­ren fris­bee­gol­fra­ta ja Hias­tin­haa­ran luon­to­pol­ku sekä Jak­ku­ky­läs­sä Purusaa­ren vir­kis­tys­käy­tön lisää­mi­nen kuu­lu­vat lea­der-tuen avul­la toteu­tet­tui­hin hank­kei­siin.

Yleis­hyö­dyl­li­siä han­ke­tu­kia Lea­der voi mak­saa sekä yhdis­tyk­sil­le ja muil­le orga­ni­saa­tioil­le, kuten kun­nil­le, että yri­tyk­sil­le. Rahoi­tuk­sen tär­keim­piin perus­tei­siin kuu­luu pai­kal­li­suus, ja hank­keen pitää hyö­dyt­tää mah­dol­li­sim­man suur­ta toi­mi­ja­jouk­koa. Hank­kees­sa aloi­tet­ta­van toi­min­nan tulee myös jat­kua vie­lä hank­keen toteu­tusa­jan jäl­keen­kin.

Yri­tys­tu­kea saa­van hank­keen edel­ly­tyk­se­nä on lisäk­si, että sen pitää edis­tää yrit­tä­jyyt­tä ja työl­li­syyt­tä alu­eel­laan sekä tukea seu­dun pal­ve­lu­tar­pei­ta ja edis­tää seu­dun kil­pai­lu­ky­kyä. Toi­saal­ta hank­kees­sa toteu­tet­ta­vat toi­met eivät kui­ten­kaan saa vää­ris­tää kil­pai­lua.

– Lisäk­si han­ke­tu­kia haet­taes­sa kan­nat­taa muis­taa, että kus­tan­nuk­sia saa ker­tyä vas­ta sit­ten, kun ilmoi­tus hank­keen vireil­le tulos­ta on saa­tu. Sii­nä vai­hees­sa voi aloit­taa hank­keen toteu­tuk­sen omal­la ris­kil­lä, ja mak­sa­tuk­sia voi hakea sit­ten, kun viral­li­nen tuki­pää­tös on vah­vis­tet­tu, Hie­ta­nen ja Taka­lo pai­not­ti­vat.

Poik­keuk­sen han­ke­tu­kiin muo­dos­taa Nuo­ri­so Lea­der, joka ei tar­vit­se taak­seen yhdis­tys­tä vaan vähin­tään kol­men hen­gen ryh­män, joka hakee tukea esi­mer­kik­si tapah­tu­man jär­jes­tä­mi­seen tai yhtei­siin har­ras­tus­vä­li­nei­siin.

Toi­saal­ta nuo­ret voi­vat hakea tukea myös yri­tys­ko­kei­lun toteu­tuk­seen, jol­loin haki­ja­na voi olla yksi tai kak­si nuor­ta, ja kokei­lun taus­tal­le tar­vi­taan jokin orga­ni­saa­tio, kuten esi­mer­kik­si 4H-jär­jes­tö. Nuo­ri­so Lea­der on suun­nat­tu Oulun Seu­dun Lea­de­rin toi­min­ta-alu­een 11–25 -vuo­tiail­le nuo­ril­le.