Tar­pei­den kar­toit­ta­mis­ta ja mah­dol­li­suuk­sien tarjoamista

Oulun Seu­dun Lea­der ry jal­kau­tuu tämän kevään aika­na kun­tiin ker­to­maan Lea­der-rahoi­tuk­sen mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä kerää­mään tie­toa toi­min­ta-alu­een­sa maa­seu­dun asuk­kai­den tar­peis­ta. Kier­tue käyn­nis­tyi vii­me vii­kol­la Iistä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus