Kui­va­nie­men ter­veys­a­se­maa esi­te­tään säi­ly­tet­tä­väk­si – Iin talou­den tasa­pai­not­ta­mis­oh­jel­ma maa­nan­tai­na val­tuus­tos­sa

Iin kun­nan­hal­li­tus esit­tää eri hal­lin­to­kun­tien esit­tä­miä tulo- ja sääs­tö­kei­no­ja ensi maa­nan­tai­na kokoon­tu­val­le kun­nan­val­tuus­tol­le. Kun­nan­hal­li­tus pois­ti sääs­tö­lis­tal­ta Kui­va­nie­men ter­veys­a­se­man, labo­ra­to­rion, ham­mas­huol­lon ja fysio­te­ra­pia­pal­ve­lui­den siir­ron Iin kes­kus­taan. Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­mä oli esit­tä­nyt nii­den siir­toa sääs­tö­esi­tyk­sis­sään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus