Ii

Puhe­mies visii­til­lä Iissä

Edus­kun­nan puhe­mies, kokoo­mus­lai­nen Pau­la Risik­ko, poik­ke­si ohi­kul­ku­mat­kal­laan Iis­sä tapaa­mas­sa pai­kal­li­sia ja jutus­te­le­mas­sa edus­kun­ta­vaa­leis­ta sekä nii­hin liit­ty­vis­tä teemoista

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Täh­ti­lii­ket­tä esi­tel­tiin äänestäjille

Paa­vo Väy­ry­nen vie­rai­li Hau­ki­pu­taal­la ja Iis­sä esit­te­le­mäs­sä joh­ta­maan­sa Seit­se­män Täh­den Lii­ket­tä sekä sen riveis­sä edus­kun­taan pyr­ki­viä Oulun vaa­li­pii­rin kansanedustajaehdokkaita.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Maa­il­ma muut­tuu – lap­si ei

Iin Hami­nan kou­lun reh­to­ri Jari-Juk­ka Joke­lal­la oli lukio­ai­ka­na kak­si toi­veam­mat­tia: opet­ta­ja tai toi­mit­ta­ja. Hän ei ole katu­nut, että valin­ta osui opet­ta­jan hom­miin.– Kas­vas­tusa­la on äärim­mäi­sen moni­puo­lis­ta ja lap­set ovat aivan iha­nia, se on voi­ma­va­ra täs­sä tehtävässä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iin hap­ki­do­seu­ral­le 11 SM-mitalia

Iin Hap­ki­do­seu­ra sai yhteen­sä 11 mita­lia ja 2 pokaa­lia Sin Moo Hap­ki­don SM-kisois­ta. Kisois­sa menes­tyi­vät Topias Meri­läi­nen, Eetu Kaat­ta­ri, Hen­na Ståh­le, Kal­le Tii­ro, Kat­ja Keva­rin­mä­ki ja Anna-Sofia Jus­si­la. Pal­kin­not tuli­vat pys­ty­ot­te­lus­ta, mat­to­pai­nis­ta, itse­puo­lus­tuk­ses­ta, tek­niik­kaot­te­lus­ta ja 3‑vaiheottelusta. Kisat jär­jes­tet­tiin Poris­sa 16.3.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli­ran­nan kou­lun puo­les­ta kerä­tään nimiä – Kou­lun lak­kaut­ta­mis­pro­ses­sis­ta kes­kus­te­lu­ti­lai­suus huomenna

Iin Yli­ran­nan kou­lun puo­les­ta kerä­tään nimiadres­sia. Kylä­läi­set vaa­ti­vat, että kun­nas­sa säi­ly­te­tään toi­mi­va sivu­kou­lu­ver­kos­to ja kun­nan kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti mer­kit­tä­vis­tä raken­nuk­sis­ta pide­tään huolta.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kir­jo­jen luke­mi­nen on paras pää­tös iki­nä – Tubet­ta­ja ja kir­jai­li­ja levit­ti­vät lukuin­toa Iihin

Kir­jo­jen luke­mi­sen aloit­ta­mi­nen oli tubet­ta­ja Miklul­le paras pää­tös iki­nä.– En luke­nut tei­dän ikäi­se­nän­ne kos­kaan kir­jo­ja. Enem­män minua kiin­nos­ti pelaa­mi­nen, jota tein jopa seit­se­män tun­tia päi­väs­sä, ker­toi Miklu Bäck Iin Val­ta­rin kou­lun Luku­lii­ke kou­lus­sa ‑tapah­tu­mas­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausEdus­kun­ta­vaa­lit 2019: Li Anders­so­nil­la riit­ti jut­tuseu­raa Iissä

Vasem­mis­to­lii­ton kan­san­edus­ta­jaeh­dok­kaat sai­vat Iis­sä jär­jes­tet­tyyn vaa­li­ta­paa­mi­seen tuek­seen puo­lu­een puheen­joh­ta­jan Li Anders­so­nin, jol­la jut­tuseu­raa ja kät­te­li­jöi­tä riit­ti niin, että käteen tuu­pat­tu gril­li­mak­ka­ra­kin oli unoh­tua syömättä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hobla perus­tet­tiin kulttuurinnälkään

Ystä­vä­po­ru­kan unel­mas­ta syn­ty­nyt Hobla ry yllä­pi­tää, edis­tää ja tukee kult­tuu­ri­toi­min­taa.– Olem­me puhu­neet jo vuo­sia, että pitäi­si perus­taa musiik­kia ja kuva­tai­det­ta yhdis­tä­vä yhdis­tys, joka voi­si tuot­taa kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mia kan­sa­lai­sil­le, sanoo tam­mi­kuus­sa perus­te­tun Hobla ry:n puheen­joh­ta­ja Lea Fors­berg

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus