Ii

Iin kun­ta huo­lis­saan mal­mi­net­sin­nän vaikutuksista

Iin kun­nan­hal­li­tus esit­tää Poh­­jois-Suo­­men hal­­lin­­to-oikeu­­del­­le, että se kumo­aa Tur­val­li­suus ja kemi­kaa­li­vi­ras­ton (Tukes) hyväk­sy­män Norr­bot­ten Explo­ra­tion Ab:n varausil­moi­tuk­sen hyväk­sy­mis­pää­tök­sen.  Tuke­sin hyväksymä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Raju ulos­ajo Oijärventiellä

Hätä­kes­kus sai kes­ki­viik­ko­na hie­man ilta­kah­dek­san jäl­keen ilmoi­tuk­sen Iin Oijär­ven­tiel­lä Väli-Olha­­vas­­sa tapah­tu­nees­ta hen­ki­lö­au­ton ulos­ajos­ta. Far­ma­ri­mal­li­nen hen­ki­lö­au­to oli tulos­sa Oijär­ven suun­nal­ta, kun…Kii­reet­tö­miä hoi­toai­ko­ja ei ole syy­tä perua

Ihmi­set peru­vat kii­reet­tö­miä aiko­jaan ter­veys­kes­kuk­siin niin, että nyt pelä­tään sen seu­rauk­sia. – Olem­me huo­lis­sam­me, että väes­tö on lii­kaa pelän­nyt vas­taa­no­tol­le tuloa.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus