Ii

Tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jät elä­vät rau­hal­li­ses­ti epävarmuudessa

Kesän aika­na Ran­ta­poh­jan alu­eel­la jär­jes­te­tään taval­li­ses­ti sato­ja pie­niä ja isom­pia tilai­suuk­sia. Suu­rim­man väki­jou­kon kokoa­vat kool­le Kui­va­nie­men Pitä­jä­mark­ki­nat sekä Yli­kii­min­gin Tervastiima.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Riip­pusil­lan nimi­laa­tat on tilattu

Jak­ku­ky­län riip­pusil­taan kiin­ni­tet­tä­vät nimi­laa­tat on tilat­tu. Jak­ku­ky­län kyläyh­dis­tys on kil­pai­lut­ta­nut nimi­laat­to­jen toi­mit­ta­jat ja valin­nut laat­ta­toi­mit­ta­jak­si Paa­si­ki­vi Oy:n. Jak­ku­ky­län kyläyh­dis­tys keräsi.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Illis­sä hiihdettiin

Illin­saa­ren hiih­to­ma­jan maas­tos­sa jär­jes­tet­tiin hiih­to­kil­pai­lut kes­ki­viik­ko­na 1.4. Hiih­to­ja suo­si pou­tai­nen ilta­sää ja keli oli mai­nio. Osa­not­ta­jia saa­pui pai­kal­le ajan­koh­dan huomioiden.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Koro­na kurit­taa mat­kai­lu- ja ravin­to­lay­ri­tyk­siä, Iis­sä eri­kois­vai­ku­tus ohi­kul­ku­lii­ken­teen asia­kas­vir­ran tyrehtymisellä

Muu­ta­mas­sa vii­kos­sa on siir­ryt­ty vapaas­ta liik­ku­mi­ses­ta ja poh­joi­seen suun­taa­vien hiih­to­lo­ma­lais­ten ruuh­kis­ta ravin­to­loi­den sul­ke­mi­seen ja mat­kai­li­ja­vir­to­jen totaa­li­seen ehty­mi­seen. Se purai­see alan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vapaa­eh­toi­set tar­joa­vat asioin­tia­pua Iis­sä – Ketään ei saa jät­tää heitteille

Iis­sä on koro­nae­pi­de­mian myö­tä perus­tet­tu vapaa­eh­tois­ryh­mä, joka tar­jo­aa asioin­tia­pua sitä tar­vit­se­vil­le. Ryh­män perus­ti jo vuo­sia vapaa­eh­tois­teh­tä­vis­sä toi­mi­nut Anu Mäen­kos­ki. Facebookin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kes­tä­vän kehi­tyk­sen työ­pa­ja toteu­tet­tiin etäyhteydellä

Iin Mic­ro­po­lik­ses­sa pidet­tä­väk­si suun­ni­tel­tu Tule­vai­suu­den ympä­ris­tö – Kes­tä­vän kehi­tyk­sen työ­pa­ja siir­tyi koro­na­ti­lan­teen takia jär­jes­tet­tä­väk­si koko­naan etäyh­tey­del­lä. Työ­pa­jan jär­jes­tä­mi­nen onnis­tui­kin muutamista.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pei­lin hei­jas­tus sai leh­ti­pi­non käryämään

Pöy­däl­lä olleen suu­ren­ta­van pei­lin hei­jas­tus sai leh­ti­pi­non savua­maan Jou­ko Tuo­me­lan koto­na Yli-Olha­­vas­­sa tois­sa vii­kol­la. – Päi­väl­lä tääl­lä oli alka­nut savu.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli­op­pi­las­kir­joi­tus­ten aikais­ta­mi­nen ärsyt­tää osaa abiturienteista

Kevään yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sen reaa­liai­nei­den koe­päi­viä aikais­tet­tiin koro­na­vi­ruse­pi­de­mian takia vii­kol­la niin, että ne ovat täl­lä vii­kol­la. Menet­te­lyl­lä pyrit­tiin tur­vaa­maan yli­op­pi­las­tut­kin­non jär­jes­tä­mi­nen, jotta.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kun­nan­joh­ta­jal­la suu­rin huo­li hen­ki­lös­tön riit­tä­vyy­des­tä epidemiavaiheessa

Iis­sä ei aina­kaan eili­seen men­nes­sä ollut yhtään koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Iin kun­nas­sa ja kun­nan ter­veys­pal­ve­lut tuot­ta­vas­sa Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­mäs­sä ollaan kui­ten­kin val­mis­tau­dut­tu hyvin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin kou­lun korea­lais­vie­rais­ta nousi kohu

Iis­sä Mic­ro­po­lik­sen vie­raa­na vii­me vii­kol­la ollut ete­lä­ko­rea­lais­ryh­mä on aiheut­ta­nut häm­min­kiä ja huol­ta. Vie­rai­li­jat oli­vat Iis­sä kat­so­mas­sa kuvaus­paik­ko­ja myö­hem­min Iis­tä tehtävää.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus