Ii

Tar­pei­den kar­toit­ta­mis­ta ja mah­dol­li­suuk­sien tarjoamista

Oulun Seu­dun Lea­der ry jal­kau­tuu tämän kevään aika­na kun­tiin ker­to­maan Lea­der-rahoi­tuk­sen mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä kerää­mään tie­toa toi­min­ta-alu­een­sa maa­seu­dun asuk­kai­den tar­peis­ta. Kier­tue käyn­nis­tyi vii­me vii­kol­la Iistä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Esil­lä mat­kai­lun näky­mät ja kapasiteetti

Iin elin­voi­ma­pal­ve­luis­ta vas­taa­va Mic­ro­po­lis kut­sui kun­nan alu­eel­la toi­mi­vat mat­kai­lu­pal­ve­lu­jen tuot­ta­jat kes­kus­te­le­maan alu­een pal­ve­lu­ka­pa­si­tee­tis­ta ja mat­kai­lun kehittämismahdollisuuksista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Fysio­te­ra­pias­ta apua syn­ny­tyk­sen jälkeen

Suo­rien vat­sa­li­has­ten erkau­ma saat­taa koh­da­ta ketä tahan­sa esi­mer­kik­si yli­pai­non tai yksi­puo­li­sen fyy­si­sen kuor­mi­tuk­sen seu­rauk­se­na, mut­ta ylei­sin se on syn­nyt­tä­neil­lä aideil­lä, joil­le se poik­keuk­set­ta kehit­tyy ras­kausai­ka­na kas­va­van koh­dun tar­vi­tes­sa tilaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jäp­pi­sel­le ja Lai­ti­sel­le hiih­to­suun­nis­tuk­sen MM-kultaa

Hiih­to­suun­nis­tuk­sen MM-kil­pai­lut jär­jes­tet­tiin Poh­jois-Ruot­sin Piteås­sa. Kil­pai­lu­kes­kuk­se­na toi­mi Lindbäckss­ta­dio­nin las­ket­te­lu- ja hiih­to­kes­kus. Hiih­to­suun­nis­tuk­sen MM-mita­leis­ta tais­tel­tiin samois­sa haas­ta­vis­sa maas­tois­sa niin nuor­ten, aikuis­ten kuin vete­raa­nien sar­jois­sa­kin. Osa­not­ta­jia oli 20 maasta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mes­su­jär­jes­te­lyt kiin­nos­ta­vat lukio­lai­sia, vaa­li­pa­nee­lis­sa esil­lä ajan­koh­tai­set aiheet

Muo­tia, musiik­kia, poli­tiik­kaa sekä tie­tys­ti run­sas jouk­ko tuo­te-esit­te­li­jöi­tä ja mui­ta toi­min­taan­sa esit­te­le­viä taho­ja – niis­tä ainek­sis­ta koot­tiin Iin lukion mes­sut täl­lä­kin kertaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oulu halu­aa aikais­taa tur­pees­ta luo­pu­mis­ta – Tur­ve­tuo­tan­to on mer­kit­tä­vä työl­lis­tä­jä Ran­ta­poh­jan alueella

Oulun kau­pun­gin omis­ta­ja­po­liit­ti­sen lin­jauk­sen mukaan tur­peen ener­gia­käyt­tö lop­puu Oulus­sa koko­naan 2040-luvun aika­na. Kau­pun­gin­hal­li­tus teki tiu­kan 7–6‑äänestyksen jäl­keen Jen­ni Pit­kon ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Onko tuu­li­voi­ma pakkovoimaa?

Jos kaik­ki Iis­sä vireil­lä ole­vat tuu­li­voi­ma­lat toteu­tu­vat tai­vaan tuu­lia tavoit­te­lee noin 200 uut­ta tuu­li­myl­lyä. Pai­kal­li­set ihmi­set epäi­le­vät tar­jot­tu­ja sopi­muk­sia, joi­hin ei muu­tok­sia saa. Iis­sä kysy­tään kuo­ros­sa, onko tuu­li­myl­ly-Ii väis­tä­mä­tön tulevaisuus.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mik­si juu­ri Yli­ran­nan koulu?

Mik­si kun­nan raha­pus­si lai­te­taan kiin­ni juu­ri Yli­ran­nan kou­lun kor­jaa­mi­sen koh­dal­la, kysel­tiin kou­lun lak­kaut­ta­mis­pro­ses­sis­ta jär­jes­te­tys­sä keskustelutilaisuudessa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kir­jas­toau­tos­sa voi pelas­taa maapallon

Iin Ase­man kou­lun oppi­laat Jark­ko Paka­nen, Veik­ka Puu­ru­nen, Kons­ta Lou­kusa, Joo­na Paak­ko­la, Inka Mäke­lä, Ven­la Hyry, Saa­ga Sas­si ja Nuut­ti Leh­to­la juok­se­vat kou­lun pihal­le kir­jas­toau­to Akse­lin ovel­le. Siel­lä Mil­loin se auto tul­lee? ‑hank­keen han­ke­työn­te­ki­jä San­na Nää­tä­nen ojen­taa ryh­mäl­le teks­ti­la­pun ja tabletti-tietokoneen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus