Ii

Ter­veys­asiat, kou­lu­kul­je­tuk­set ja äänes­ty­sa­lu­eet puhut­ti­vat val­tuu­tet­tu­ja – Talou­den tasa­pai­no­tus käsittelyssä

Iin kun­nan­val­tuus­to palaut­ti Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män Iitä ja Kui­va­nie­meä kos­ke­van talou­den tasa­pai­not­ta­mis­esi­tyk­sen uudel­leen val­mis­tel­ta­vak­si. Samoin palau­tet­tiin yksi­mie­li­ses­ti sel­vi­tet­tä­väk­si kun­nan työn­te­ki­jöi­den työ­ter­veys­huol­to ja muut etuudet. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Krun­nien suo­jel­tuun saa­ris­toon mai­hin­nousu on luvanvaraista

Krun­nien saa­ris­to on ainut­laa­tui­nen Iin edus­tal­la sijait­se­va saa­ris­to, joka on rau­hoi­tet­tua luon­non­suo­je­lua­luet­ta. Saa­riin voi tutus­tua lin­tu­jen pesi­mä­kau­den ulko­puo­lel­la, mut­ta mai­hin­nousuun tar­vi­taan saar­ten val­vo­jil­ta lupa. Alu­een omis­taa Maakrunnisäätiö.Aivan joka­mie­hen poik­kea­mis­paik­ka Krun­nit ei kui­ten­kaan ole, sil­lä meri­teit­se man­te­reel­ta Iis­tä mat­kaa Ulkok­run­niin on rei­lut 20 ja Hau­ki­pu­taal­ta 30 kilo­met­riä. Luon­non­suo­je­lua­luet­ta on var­tioi­tu vuo­des­ta 1937 läh­tien. Aluet­ta var­tioi­vat täl­lä het­kel­lä Kyös­ti Juo­la, Mar­ko Kan­to­la, Mat­ti Paa­so ja Mart­ti Läh­te­vä­no­ja, joil­le teh­tä­vä on uskot­tu luottamustoimena.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tans­sien voi pääs­tä jopa Flo­ri­dan aurinkoon

Iiläi­nen Lot­ta Jär­ven­pää sekä mel­kein iiläi­nen, eli pal­jon aikaa Iin mum­mo­las­saan viet­tä­vä Jose­fii­na Yli­luo­ma kuu­lu­vat oulu­lai­sen NLC:n eli Nort­hern Lights Cheer­lea­ding ‑seu­ran junio­rei­den cheer­tans­sin edus­tus­jouk­ku­ee­seen, joka ylsi ikä­luok­kan­sa Suo­men­mes­ta­ruu­teen vii­me joulukuussa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kes­kus­tan kan­na­tus las­ki, perus­suo­ma­lais­ten nousi myös Iissä

Kes­kus­tan kan­na­tus tip­pui Iis­sä 9,5 pro­sent­tia vii­me edus­kun­ta­vaa­leis­ta. Puo­lue oli kui­ten­kin edel­leen suo­si­tuin 31,8 pro­sen­tin kan­na­tuk­sel­laan. Suu­rin­ta kan­na­tus oli Kui­va­nie­men Joki­ky­läs­sä, jos­sa kes­kus­ta kerä­si 61,6 pro­sent­tia äänis­tä. Vähi­ten puo­lue kerä­si ääniä Ala­ran­nal­ta, jos­sa kes­kus­tan osuus äänis­tä oli 24,8 prosenttia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Antai­sit kima­lai­sen lentää

Iiläi­sel­lä Pet­ri Yrjö­läl­lä on Gal­le­ria Har­ma­jas­sa Piki­saa­res­sa 5.–28.4.2019 tai­de­näyt­te­ly nimel­tään Kom­pas­si-Maa­lauk­sia. Näyt­te­ly on jo kuu­des samas­sa galleriassa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Joen eri vuo­de­na­jat Iin lukion seinälle

Iin lukion kan­sain­vä­li­sen tai­teen kurs­sil­la syn­ty­nyt työ “Flow of light” on saa­nut arvoi­sen­sa pai­kan kou­lun sei­näl­tä. Teok­sen maa­la­si­vat Susan Hol­mi, Jemi­na Nis­ka­la, Elle Kaa­ki­nen ja Jen­ni Juop­pe­ri tai­tei­li­ja Pau­la Suo­mi­sen opastuksella.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ensim­mäis­tä ker­taa äänestämään

Iin Ase­man kou­lul­la näkyi pal­jon nuo­ria äänioi­keu­tet­tu­ja, ja ensim­mäi­sis­sä vaa­leis­saan äänes­ti myös tämän vuo­den tam­mi­kuus­sa kah­dek­san­tois­ta täyt­tä­nyt Seve­ri Yli­raa­sak­ka. Ensi­ker­ta­lai­nen ei tapah­tu­maa jän­nit­tä­nyt, ja ehdo­kas­kin oli jo val­miik­si mie­tit­ty, joten äänes­tys sujui sii­nä mis­sä tot­tu­neem­mil­ta­kin äänioiketuilta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus



Ala­ran­nan kou­lu pure­taan kesällä

Iin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta valit­si Ala­ran­nan kou­lun pur­ka­jak­si Vel­jek­set Pau­pek Oy:n. Tavoit­tee­na on, että puret­ta­van kou­lun pai­kal­le tule­van uuden kou­lun raken­ta­mi­nen alkai­si lokakuussa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus