Ii

Ella oli Möö­pe­lia­jo­jen paras

Iiläi­sen Jaak­ko Ella­lan suo­men­ajo­koi­ra­nart­tu Pato­po­jan Ella voit­ti kan­sain­vä­li­set Möö­pe­lia­jot vii­me vii­kon­lop­pu­na. Samal­la Ella saa­vut­ti arvos­te­tun täh­ti­va­lion arvon. Ella pal­kit­tiin Jurvassa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Maa­kun­ta­vies­tiin tulos­sa 16 joukkuetta

Lau­an­tai­na Iis­sä hii­det­tä­vään Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta­vies­tiin on ilmoit­tau­tu­nut 16 jouk­kuet­ta. Illin­saa­ren laduil­la mit­te­löi kak­si Haa­pa­ve­den jouk­kuet­ta, kol­me Iin jouk­kuet­ta ja kak­si Oulun jouk­kuet­ta sekä jouk­ku­eet Oulai­sis­ta, Yli-Iis­tä, Limin­gas­ta, Pudas­jär­vel­tä, Kem­pe­lees­tä, Tai­val­kos­kel­ta, Raa­hes­ta, Kuusa­mos­ta ja Haukiputaalta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kir­jo­lo­hen­kas­va­tuk­sen tule­vai­suus Kui­va­nie­mel­lä epäselvää

Kui­va­nie­men kah­del­ta kir­jo­lo­hen meri­kas­va­tus­lai­tok­sel­ta jou­dut­tiin tuhoa­maan tois­sa vii­kol­la yhteen­sä noin 80 000 kiloa kir­jo­loh­ta IHN-viruk­­sen takia. Juha Lin­na­tie Lin­na­tien Lohi.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kes­kus­te­lu Olha­va­joen ennal­lis­ta­mi­ses­ta kerä­si väkeä

Yli-Olha­­van maa­mies­seu­ran­ta­lol­la jär­jes­tet­ty kes­kus­te­lu­ti­lai­suus Olha­va­joen ennal­lis­ta­mis­suun­ni­tel­mas­ta ja valu­­ma-alu­een vesien­suo­je­lus­ta kerä­si lähes sata­päi­sen ylei­sön, jota oli saa­pu­nut laa­jal­ta alu­eel­ta mui­den­kin lähiseudun.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kat­ja Körk­kö edel­leen Suo­men paras

Iin ja Kii­min­gin Koti­pizzo­jen yrit­tä­jä, iiläi­nen Kat­ja Körk­kö on Suo­men paras pizzan­lei­po­ja kol­mat­ta ker­taa peräk­käin. Voit­to tie­tää Kör­köl­le pää­syä maa­jouk­ku­ee­seen kil­pai­le­maan Las Vega­sin Pizza World Game­siin. Körk­kö on ollut Las Vega­sin MM-kisois­sa kak­si ker­taa viidentenä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kui­va­nie­men vaa­ku­na säi­lyy Iin vaakunana

Iin kun­nan­val­tuus­to päät­ti eili­sil­tai­ses­sa kokouk­ses­saan, että Iin kun­nan vaa­ku­na on nykyi­seen tapaan Kui­va­nie­men kun­nan enti­nen vaa­ku­na. Vuo­den 2007 alus­ta tapah­tu­nees­sa Iin ja Kui­va­nie­men kun­ta­lii­tok­ses­sa kun­nan nimek­si otet­tiin Ii ja vaa­ku­nak­si Kui­va­nie­men vaakuna. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jak­ku­ky­län paluu­ta Iihin juhlittiin

Yli-Iin Jak­ku­ky­län vuo­den­vaih­tees­sa tapah­tu­nut­ta lii­tos­ta Iin kun­taan juh­lit­tiin lau­an­tai­na juh­la­vas­ti, mut­ta lep­poi­sas­ti. Juh­lan puhu­ja­kaar­tis­sa oli perä­ti kak­si minis­te­riä, Jak­ku­ky­läs­sä polkupyöräilyä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mes­suil­ta tie­toa työs­tä ja koulutuksesta

IiRek­ry-mes­suil­la saat­toi perin­tei­seen tapaan tutus­tua kou­lu­tus- ja työl­lis­ty­mis­mah­dol­li­suuk­siin. Uusi mes­su­paik­ka kaup­pa­kes­kus Kärk­käi­sen tilois­sa kerä­si kou­lu­lais­ten lisäk­si aiem­paa enem­män sekä näyt­teil­lea­set­ta­jia että messuväkeä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sano­ma­leh­ti­lii­kun­taa, toi­mit­ta­jia, luke­mis­ta, oma leh­ti ja askartelua

Hami­nan päi­vä­ko­dis­sa Sano­ma­leh­ti­vii­kon aika­na media­tai­dot, pai­kal­li­set leh­det ja leh­den teke­mi­nen tuli­vat moni­puo­li­sen toi­min­nan kaut­ta tutuk­si 1–7‑vuotiaille lap­sil­le. Kes­ki­viik­ko­na aamul­la Ran­ta­poh­jan toi­mit­ta­jat Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo ja Teea Tun­tu­ri vie­rai­li­vat päi­vä­ko­dil­la ker­to­mas­sa toi­mit­ta­jan työs­tä sekä pai­kal­lis­leh­den val­mis­tu­mi­ses­ta. Päi­vä­ko­ti­lai­sia kiin­nos­ti se, miten toi­mit­ta­ja jak­saa teh­dä työ­tä, miten jutut ja leh­det syn­ty­vät ja jakaa­ko toi­mit­ta­ja myös leh­det postilaatikoihin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kar­hus­ta paik­ka asu­mi­seen ja virkistymiseen

Vene­pai­kat, vir­kis­tys­mah­dol­li­suu­det, uima­ran­nat ja mök­ki­läis­ten rau­ha nousi­vat esil­le Kar­hun ase­ma- ja osay­leis­kaa­van esit­te­ly­ti­lai­suu­des­sa tors­tai-ilta­na Nät­te­po­ris­sa. Vireil­lä ole­vis­sa Iin ran­ni­kon ja saar­ten osay­leis­kaa­van tar­kis­tuk­ses­sa ja Kar­hun ase­ma­kaa­voi­tuk­ses­sa mää­ri­tel­lään pai­kat pysy­väl­le ja vapaa-ajan asu­mi­sel­le sekä virkistyskäytölle. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus