Ii

Met­sä­ta­lous hui­pul­ta koh­ti tasai­sem­pia aiko­ja – Ran­ta­poh­jan alu­een met­sä­no­mis­ta­jil­le vii­me vuo­del­ta­kin miljoonatulot

Vuo­si 2018 oli yksi­tyi­sil­le met­sä­no­mis­ta­jil­le koko met­sä­sek­to­rin tavoin huip­pu­vuo­si, eikä tah­ti kor­jui­den osal­ta vie­lä vuo­den 2019 alku­puo­lis­kol­la hii­pu­nut. Yli-Iin metsänhoitoyhdistyksen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Maa­kun­ta­liit­to aloit­ti kun­ta­kier­rok­sen Iis­tä – Puhee­nai­hei­na tuu­li­voi­ma ja maa­kun­nan väestö

Poh­­jois-Poh­­jan­­maan liit­to aloit­ti kun­ta­kier­rok­sen­sa maa­nan­tai­na Iis­tä. – Meil­lä on tar­koi­tus käy­dä tänä vuon­na jokai­ses­sa kol­mes­sa­kym­me­nes­sä jäsen­kun­nas­sam­me, ker­toi maa­kun­ta­joh­ta­ja Pau­li Har­ju Iin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iin kun­ta kes­keyt­tää kak­si kaavoitusprosessia

Iin kun­ta on kes­keyt­tä­nyt sekä Ollin­kor­ven että Kova­sen­kan­kaan tuu­li­voi­ma­puis­to­jen kaa­voi­tus­pro­ses­sit ja aloit­taa ne alus­ta. – Kes­key­tys jou­du­taan teke­mään, kos­ka näi­hin liittyvään.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jark­ko Vii­na­mäel­tä soololevy

Iiläis­läh­töi­nen musii­kin ammat­ti­lai­nen Jark­ko Vii­na­mä­ki on jul­kais­sut ensim­mäi­sen soo­lo­le­vyn­sä. Muusik­ko ja musii­kin tuot­ta­ja Vii­na­mä­ki työs­ken­te­lee enim­mäk­seen tuo­tan­to­jen, ääni­tys­ten, mik­sauk­sien ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lumi­tyk­ke­jä käyn­nis­tel­lään Iissä

Iin kun­nan pari vuot­ta sit­ten hank­ki­mis­ta lumi­ty­keis­tä on riit­tä­nyt puhet­ta hiih­tä­jien paris­sa ja net­ti­foo­ru­meis­sa. Kun­ta­lai­set ovat ihme­tel­leet, mik­sei­vät tykit ole.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTyö­ryh­mä tar­kas­te­lee Olha­van kou­lun tilannetta

Iin Olha­van kou­lun oppi­las­mää­rä on las­ke­nut niin pal­jon, että kou­lun tilan­net­ta jou­du­taan tar­kas­te­le­maan. Kun­nan ope­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­ta perus­ti työ­ryh­män, jon­ka tavoit­tee­na on mää­ri­tel­lä Olha­van kou­lun jat­ka­mi­sen ja lak­kaut­ta­mi­sen vaih­toeh­dot. Sen lisäk­si työ­ryh­mä suun­nit­te­lee ja toteut­taa vai­ku­tus­ten arvioin­nin prosessin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin ylä­kou­luun tulos­sa liikuntaluokka

Iin Val­ta­rin kou­lul­le on tulos­sa lii­kun­ta­luok­ka, johon kai­kil­la kun­nan kuu­des­luok­ka­lai­sil­la on mah­dol­lis­ta hakea. Ope­­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­ta myön­si Val­ta­rin kou­lul­le mah­dol­li­suu­den liikuntapainotteisen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mark­ku Nik­ka­nen pala­si tes­ti­juok­sun kärkeen

Iin Yri­tyk­sen Tes­ti­juok­susar­jan tämän tal­ven kausi saa­tiin puo­li­vä­liin vuo­si­kym­me­nen kovim­mas­sa pak­ka­ses­sa. Astei­ta oli toki vain 12, puol­ta vähem­män, kuin vii­me vuo­den vas­taa­vas­sa kisas­sa. Kuu­ra­par­tai­sen jou­kon kär­jes­sä kul­ki tois­sa tal­ve­na ura­kal­la kuu­kausien­nä­tyk­siä paran­nel­lut Mark­ku Nik­ka­nen. Vauh­ti oli hiu­kan laan­tu­nut eikä mies taren­nut täl­lä ker­taa pik­ku­housuis­sa. Nik­ka­nen ker­toi tavoit­tee­na ole­van lii­kus­kel­la tal­ven aika­na sen ver­ran, että kymp­pi meni­si kesäl­lä alle 33:n. Uskoi sadan viik­ko­ki­lo­met­rin riit­tä­vän, mikä pitä­nee paik­kan­sa. Sanan­mu­kai­ses­ti aika näyttää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus