Ii

Yrit­tä­jän her­mot lepää­vät hevos­ta ajaessa

Mat­ti Tii­ro haa­vei­li lap­se­na eläin­lää­kä­rin amma­tis­ta, mut­ta suun­ni­tel­mat muut­tui­vat mat­kan var­rel­la.– Yri­tin opis­kel­la yhteis­kou­lus­sa, mut­ta se jäi ja menin kan­sa­kou­lun jäl­keen 16-vuo­ti­aa­na töi­hin raken­nuk­sel­le Jyväs­ky­lään. Isä oli rau­doit­ta­ja, minä pää­dyin samal­le alalle.Välillä Tii­ro toi­mi kaup­pi­aa­na. Hänel­lä oli vajaat kym­me­nen vuot­ta met­säs­tys- ja kalas­tus­lii­ke Iis­sä. – Sil­loin­kin olin välis­sä rau­doi­tus­hom­mis­sa sil­lan­teos­sa. Sit­ten vuon­na 1999 perus­tin Tii­ron Rau­doi­tus­pal­ve­lu Oy:n. Nyt Tii­ron yri­tys työl­lis­tää noin kym­me­nen hen­ki­löä.  Vaik­kei eläin­lää­kä­rik­si pää­ty­nyt­kään, pää­see Tii­ro hoi­vaa­maan eläi­miä koto­naan. Per­hees­sä on sekä koi­ria että hevosia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lisää tuu­li­voi­maa Iihin

Iin ja Kui­va­nie­men tuu­li­voi­ma­puis­to on laa­je­ne­mas­sa Palo­kan­kaan tuu­li­voi­ma­puis­ton myö­tä kah­del­la­tois­ta tuu­li­voi­ma­lal­la. Lie­kö tuu­li­voi­ma­lat jo niin tut­tu näky alu­eel­la, että aihe ei enää kiin­nos­ta? Palo­kan­kaan tuu­li­voi­ma­puis­ton kaa­vaeh­do­tuk­sen esit­te­ly­ti­lai­suu­teen Meri­hel­meen saa­pui tiis­tai-ilta­na vain yksi hen­ki­lö. Kun samaa tuu­li­puis­toa esi­tel­tiin kaa­van val­mis­te­lu­vai­hees­sa, ei ylei­söä saa­pu­nut pai­kal­le ollenkaan. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Uusi ener­gia­han­ke käyn­nis­tyi Iissä

Iis­sä hae­taan kah­ta­kym­men­tä per­het­tä mukaan ener­gian­käyt­tö­tut­ki­muk­seen. Per­hei­den kotei­hin asen­ne­taan läm­mi­tyk­sen­sää­tö­jär­jes­tel­mät, joi­den avul­la on mah­dol­lis­ta saa­vut­taa jopa 40 pro­sen­tin sääs­tö läm­mi­tys­kus­tan­nuk­sis­ta. Sääs­tö saa­daan hyö­dyn­tä­mäl­lä pörs­si­säh­kön tun­ti­hin­to­ja, sää­en­nus­tet­ta sekä huo­ne­koh­tai­sia lämpötiloja. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausFour times nine is kolmekymmentäkuusi

– We have a guest today. She is from Ran­ta­poh­ja. She is a jour­na­list, esit­te­lee Iin Oja­ky­län kou­lun kol­man­nen luo­kan opet­ta­ja Suvi Palo­saa­ri toi­mit­ta­jan luokalleen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Juko­lan vel­jek­sil­le Iin tietomestaruus

Nel­jäs Iin avoin tie­to­mes­ta­ruus­kil­pai­lu pidet­tiin Jär­jes­tö­ta­lol­la Iin Yri­tyk­sen tie­to­kil­pai­lu­jaos­ton orga­ni­soi­ma­na. Kysy­myk­sis­tä vas­ta­si­vat enti­seen tapaan alan mie­het Aki ja Pert­ti Huo­vi­nen. Vas­tat­ta­va­na oli nel­jä 20 kysy­myk­sen sar­jaa ns. yleis­tie­dos­ta eli eri elä­mä­na­loil­ta. Joka sar­jas­sa oli yksi musiik­ki- ja kak­si kuvatunnistetta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin kes­kus­tan kaa­va hyväksyttiin

Iin kun­nan­val­tuus­to hyväk­syi yksi­mie­li­ses­ti kir­kon­seu­dun eli kes­kus­tan ase­ma­kaa­van muu­tok­sen maa­nan­tai-iltai­ses­sa kokouksessaan. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus