Ii

Ako­lan tilal­ta laa­tu­mai­toa 50 vuotta

Juha ja Eija Jäm­sän omis­ta­mal­la Ako­lan tilal­la Poh­jois-Iis­sä on tuo­tet­tu yhtä­jak­soi­ses­ti hyvä­laa­tuis­ta mai­toa 50 vuot­ta. Laa­tu­mai­to pal­kit­tiin Wal­ter Ehr­strö­min sää­tiön kul­tai­sel­la mita­lil­la ja kun­nia­kir­jal­la vii­me vii­kon maa­nan­tai­na Helsingissä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Muis­to­tau­lu val­tion­hiih­tä­jä Kal­le Paakkarille

Vii­me vuo­si­sa­dan alku­puo­lel­la tun­net­tiin iiläi­nen Kal­le Paak­ka­ri Oulus­sa­kin laa­jal­ti. Paak­ka­ri oli Oulun hiih­to­jen aktii­vi­nen osal­lis­tu­ja, joka hiih­ti maa­liin aina ensim­mäi­se­nä, vaik­ka jäi jutus­te­le­maan ylei­sön kans­sa vie­lä mui­den sän­nä­tes­sä matkaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mark­ku Vitik­ka vaih­taa vapaalle

Iin kun­nan tek­ni­nen joh­ta­ja Mark­ku Vitik­ka on jää­mäs­sä eläk­keel­le. Hän tuli koti­kun­tan­sa Iin pal­ve­luk­seen vuon­na 1981 ensin maan­ra­ken­nusin­si­nöö­rin vir­kaan ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mes­su­ryh­män kevät hui­pen­tui Iis­sä lauantaina

Muo­tia, musiik­kia, vie­rai­le­va tai­tei­li­ja sekä monen­mois­ta puu­haa lap­sil­le ja kat­sel­ta­vaa aikui­sil­le – niis­tä perin­tei­sis­tä ainek­sis­ta koos­tui­vat Iin lukion mes­sut tänä­kin vuonna.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIin tak­sit samas­ta numerosta

Kui­va­nie­men, Oijär­ven, Olha­van ja Jak­ku­ky­län tak­sit siir­ty­vät huh­ti­kuun alus­ta alkaen koko­nais­vä­li­tyk­seen. Tämä tar­koit­taa, että tak­sit tila­taan koko Iin alu­eel­la Iin tak­sia­se­man puhe­lin­nu­me­ros­ta 0200 81 000. Kelan kor­vaa­mat tak­sit soi­te­taan edel­leen puhe­lin­nu­me­ros­ta 0100 86 500.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Eli­ni­käi­nen oppi­ja eläkkeelle

Kou­lu­tus­pääl­lik­kö Aila Paa­son koulutus‑, työ­ura- ja jul­kai­su­luet­te­loa sil­mäil­les­sä ei uskoi­si, ettei kou­lun­käyn­ti ole hänes­tä aina ollut muka­vaa.– Kävin Oulun tyt­tö­ly­seo­ta, eikä kou­lun­käyn­ti sil­loin kiin­nos­ta­nut minua pät­kää­kään. Aloi­tin­kin työ­ura­ni jo 14-vuo­ti­aa­na kou­lu­työn ohessa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Huri­naa, pöri­nää ja vils­ket­tä Jakkusuvannolla

Vaik­ka sakea lumi­py­ry him­men­si mai­se­man hämä­räk­si, kerä­si Jak­ku­ky­läl­lä lau­an­tai­na jär­jes­tet­ty pilk­ki- ja ulkoi­lu­ta­pah­tu­ma rei­lun ylei­sö­mää­rän Jak­kusu­van­non jääl­le Purusaa­ren edus­tal­le. Kah­vit ja nuo­tio­mak­ka­rat mais­tui­vat, ja Ahti­kin soi aina­kin osal­le pilk­ki­jöis­tä antejaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iis­sä talou­del­li­ses­ti hyvä vuosi

Iin kun­nan vii­me vuo­si näyt­tää talou­del­li­sen tilan­teen kan­nal­ta hyväl­tä. Vero­tu­lot kään­tyi­vät vuo­den tauon jäl­keen nousuun, vuo­si­ka­te oli edel­lis­vuot­ta parem­pi ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus