Ii

Avus­tus­ten koh­dis­tus poik­ke­aa totutusta

Val­to Per­nun Sää­tiön vuo­sit­tai­ses­sa kuva­tai­tei­li­joil­le osoi­te­tus­sa apu­ra­ho­jen jako­ti­lai­suu­des­sa oli täl­lä ker­taa poik­keuk­sel­li­sen vähän apu­ra­han saa­jia, sil­lä haki­jois­ta vain kah­del­le myön­net­tiin apuraha.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

K‑market Ii aloit­te­lee verkkokauppaa

Kes­kon pii­ris­sä toi­mi­vis­sa City‑, Super- ja K‑marketeissa isom­mil­la paik­ka­kun­nil­la jo vuo­sia pyö­ri­nyt ruo­an verk­ko­kaup­pa on ran­tau­tu­nut Iihin. K‑market Iin kauppiaat.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iisi-aree­na arvioi­tiin hyväksi

Iin uusi lii­kun­ta­hal­li läpäi­si ensim­mäi­sen tuli­ko­keen­sa sun­nun­tai­na. Suo­men mes­ta­ruus­lii­gan len­­to­­pal­­lo-otte­­lun Etta vas­taan Akaa isän­tä­nä toi­mi­nut Iin kun­ta ja kun­nan halli.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Aja­tus kylä­ties­tä hier­tää Iissä

Aja­tus muut­taa osa Iin Maa­lis­maan­tie­tä ja Konin­tie­tä kylä­tiek­si ei tun­nu saa­van kan­na­tus­ta. Näh­tä­vil­lä ole­van Iin pyö­­räi­­ly- ja jalan­kul­ku­verk­ko­suun­ni­tel­man esit­te­ly­ti­lai­suu­des­sa viime.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Abi­tu­rien­teil­le hyväs­tit, van­hat valtaan

Tors­tai­na penk­ka­ria­je­lu­aan odo­tel­leet Iin lukion abi­tu­rien­tit Elias Ruot­sa­lai­nen, Paa­vo Junes, Vil­le Miet­tu­nen, Lau­ri Lapin­kan­gas, Jere­mias Neva­lai­nen, Joel Has­si­nen ja Tee­mu Simo­nen ker­toi­vat luku­lo­man­sa suju­van hyvin. Aina­kin osa heis­tä on teh­nyt lukusuun­ni­tel­man, jota nou­dat­taa parem­min tai huonommin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nume­roi­ta kii­nak­si, intia­lais­ta ruo­kaa ja venä­läi­set aakkoset

Iin Val­ta­rin kou­lun vii­me­viik­koi­sel­la kan­sain­vä­li­syys­vii­kol­la teh­tiin tutuk­si kiel­tä ja kult­tuu­ria. Kou­lun seit­se­mäs­luok­ka­lai­set sai­vat kie­li­suih­ku­tuk­sia sak­sak­si, rans­kak­si, venä­jäk­si ja kii­nak­si. Lisäk­si otet­tiin työ­pa­jois­sa tun­tu­maa Inti­aan ja Japaniin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jät­tei­den lajit­te­lu onnis­tuu par­hai­ten ihmiseltä

Jät­tei­den lajit­te­lu on enem­män oikeus kuin vel­vol­li­suus, koros­ti­vat Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä jär­jes­tet­ty­jen Jäte­vuo­ren juu­rel­la ‑lajit­te­luil­to­jen puhu­jat, Kier­to­kaa­ri Oy:n eri­tyis­asian­tun­ti­ja Mari.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Van­han uoman ran­to­jen vie­mä­röin­nis­sä tut­ki­taan myös viettoviemärivaihtoehto

Iijoen van­han uoman ran­to­jen vie­mä­röin­ti­suun­ni­tel­mas­sa suun­ni­tel­laan pai­ne­vie­mä­röin­nin lisäk­si viet­to­vie­mä­röin­ti­vaih­toeh­to. Vesi­lii­ke­lai­tok­sen joh­to­kun­ta päät­ti, että suun­nit­te­lun jäl­keen teh­dään kus­tan­nus­las­kel­mat ja tar­vit­ta­vat päätökset.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hyvä pal­ve­lu nos­ti Auto­kei­taan vuo­den taukopaikaksi

Tilaus­ajo­kul­jet­ta­jat ry on valin­nut Iin Auto­kei­taan vuo­den 2019 tau­ko­pai­kak­si. – Valin­taa perus­tel­laan saa­dul­la pal­ve­lul­la. Tär­kei­tä asioi­ta ovat myös saa­vu­tet­ta­vuus ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus