Ii

Iin Osuus­pank­ki Kirkkotielle

Oulun Osuus­pank­ki val­mis­te­lee Iin toi­mi­pai­kan siir­toa uuteen osoit­tee­seen. Pank­ki on vuo­kran­nut toi­mi­ti­lan osoit­tees­ta Kirk­ko­tie 2. Pit­kään tyh­jil­lään ollees­sa raken­nuk­ses­sa on aikoi­naan toi­mi­nut muun muas­sa Nor­dea-pank­ki. Osuus­pank­ki ei kui­ten­kaan tule enti­siin pan­kin tiloi­hin, vaan toi­seen pää­hän rakennusta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Sata vuot­ta kun­ta­de­mo­kra­ti­aa Suo­mes­sa, Iin ensim­mäi­seen val­tuus­ton valit­tiin vain yksi nainen

Vuo­si 1918 on ollut kovas­ti esil­lä traa­gi­sen sisäl­lis­so­dan ja sen jäl­ki­seu­raus­ten takia. Ihmeen vähäl­le huo­miol­le on jää­nyt mer­kit­tä­vä ja posi­tii­vi­sem­pi asia sadan vuo­den takaa. Vii­me jou­lu­kuun 4.–5. päi­vi­nä tuli kulu­neek­si sata vuot­ta ensim­mäi­sis­tä nykyi­sen kal­tai­sis­ta kun­ta­vaa­leis­ta. Ihan kaik­ki kun­nat eivät ehti­neet jär­jes­tää vaa­le­ja vuo­den 1918 puo­lel­la, vaan ne siir­tyi­vät seu­raa­vak­si vuo­dek­si. Iis­sä vaa­lit pidet­tiin 4.–5.12. 1918. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ruot­sa­lais­ta työl­lis­tä­mis­kei­noa ran­tau­te­taan Iihin – 55+-palvelukonseptiin etsi­tään yrittäjiä

Ruo­tis­sa toi­mi­va 55+-keikkatyöpalvelu aio­taan tuo­da Iihin ja Oulun seu­dul­le. Kym­me­nen vuot­ta sit­ten alka­nut pal­ve­lu tar­jo­aa työ­tä ikään­ty­vil­le tai jo eläk­keel­le jää­neil­le, osa­työ­ky­kyi­sil­le ja kuntoutujille. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ilma­tar sol­mii vuo­kra­so­pi­muk­sia 50 voi­ma­laa varten

Ilma­tar Wind­power Oyj tar­jo­aa maa­no­mis­ta­jil­le maan­vuo­kra­so­pi­muk­sia Ollin­kor­ven tuu­li­voi­ma­puis­ton alu­eel­ta. Yhtiö suun­nit­te­lee alu­eel­le 50–75 tuu­li­voi­ma­lan puis­toa. Tuu­li­voi­ma­lat raken­net­tai­siin mark­ki­naeh­toi­ses­ti ilman val­tion tukea. Koko inves­toin­nin arvo on yli 250 mil­joo­naa euroa. Puis­to voi­si tuot­taa yhtiön mukaan noin 1,2 pro­sent­tia Suo­men sähkönkulutuksesta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jak­ku­ky­län riip­pusil­ta sai rahoituksen

Jak­ku­ky­län riip­pusil­ta­han­ke on saa­nut rahaa Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­vi­ras­to Tra­fico­min sekä Väy­län myön­tä­mäs­tä vuo­den 2018 käve­lyn ja pyö­räi­lyn inves­toin­tioh­jel­mas­ta. Jak­ku­ky­län saa­ma avus­tus on 271 800 euroa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tal­vi­lo­mal­la ollaan per­heen kanssa

Jou­lun ja uuden vuo­den monel­le tuo­mat pit­kät vapaat ovat ohi ja kat­se on jo tal­vi­lo­mis­sa. Moni miet­tii­kin, mis­sä ja miten tal­vi­lo­man­sa viet­tää. Osa mat­kus­taa maa­il­mal­le, toi­set pysy­vät kotona. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Illin­saa­ren kaa­va­luon­nos val­mis­tuu kevättalvella

Iin kun­ta on suun­nit­te­le­mas­sa uut­ta asui­nym­pä­ris­töä Iin kes­kus­tan tun­tu­maan joen lähei­syy­teen. Uuden ase­ma­kaa­van myö­tä arviol­ta noin 40 uut­ta illin­saa­re­lais­ta sai­si kodin saa­res­ta mah­dol­li­ses­ti jo tänä vuonna.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uusi hiih­to­reit­ti avattu

Iin Jak­ku­kyän Purusaa­reen on avat­tu uusi hiih­to­reit­ti. Rei­til­le pää­see Jakun kou­lun kun­to­po­lul­ta tai Räi­hän­nie­men­tien var­res­ta. Purusaa­res­sa on vaih­te­le­va hiih­to­reit­ti, jol­la voi hiih­tää perin­teis­tä ja luis­te­lu­hiih­toa tai siva­koi­da vaik­ka­pa met­sä­suk­sil­la. Rei­til­tä on hie­not mai­se­mat Iijoel­le ja Jak­ku­ky­län kyläraitille. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uuden vuo­den aloi­tus ilman ilotulitusta

Kun Iis­sä aloi­tel­tiin uuden vuo­den vas­taa­not­ta­mis­ta, rie­hui tuu­li­nen lumi­my­räk­kä pahim­mil­laan, ja juh­la­pai­kal­le Hui­lin­gin näyt­tä­möl­le oli­vat saa­pu­neet vain “sit­keim­mät sis­sit”, kuten tapah­tu­man juon­ta­nut Jari-Juk­ka Joke­la ilmaisi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus