Ii

Fileek­si menee

Heik­ki Jär­ven­pää nos­ti ison pais­tin­pan­nul­li­sen ahve­nia Iijoes­ta maa­nan­tai­na. – Nämä mene­vät fileek­si. Kyl­lä tähän aikaan vuo­des­ta kalas­sa pysyy, mies kertoi.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Eska­rien tai­det­ta Nätteporissa

Mart­ti Haa­vion tut­tu satu Onnen tupa sekä osit­tain samai­seen tari­naan perus­tu­va Kajaa­nin alue­teat­te­rin näy­tel­mä Vih­reän Vih­ta­met­sän uuti­sia toi­mi­vat poh­ja­na esikoululaisten.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Elä­män­ta­ri­noin­tia Iissä

“Veik­ko on aina asu­nut Iis­sä. Vei­kon elä­mään on mah­tu­nut kai­ken­lais­ta. Sota-ajan­kin Veik­ko muis­taa, oli sil­loin pie­ni poi­ka. Hänel­lä oli­si niin pal­jon hyviä tari­noi­ta kerrottavana…“Iissä on vas­tat­tu haas­tee­seen tuo­da tilai­suus ihmi­sil­le tari­noin­tiin ja nii­den kuu­le­mi­seen. Hui­lin­gis­sa (Puis­to­tie 4) jär­jes­te­tään tiis­tai­na 13.3. kai­kil­le avoin tari­noin­ti­ta­pah­tu­ma. Ker­to­ja­na voi olla jokai­nen, tai pai­kal­le voi vain tul­la kuun­te­le­maan muka­via tarinoita.Eivätkä tari­nat tähän lopu, vaan Iis­sä jär­jes­te­tään Tari­na Fes­ti­vaa­lit ikäih­mi­sil­le 18.–19.5. – Tar­koi­tuk­se­na on saa­da ikäih­mis­ten ääni kuu­lu­viin ja kehit­tää paik­ka­kun­nan yhteis­työ­ku­vioi­ta kun­nan, yri­tys­ten, kol­man­nen sek­to­rin ja asuk­kai­den kes­ken kult­tuu­rin kei­noin, ker­too tapah­tu­ma­vas­taa­va­na toi­mi­va Anna­ma­ri Sal­mi-Vil­hu­nen HelliE:stä. Kun­ta ja Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­mä ovat myös jo vah­vas­ti muka­na suun­nit­te­le­mas­sa tapahtumaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vesic­ros­sin SM-kil­pai­lu Iihin

Iis­sä jär­jes­te­tään ensi kesä­nä Iiso waterc­ross SM-tapah­tu­ma. Iiseu­dun kelk­kai­li­jat ry:n jär­jes­tä­mäs­tä vesi­kelk­kai­lu­ta­pah­tu­mas­ta on tulos­sa myös tule­vi­na vuo­si­na jär­jes­tet­tä­vä iso koko per­heen tapahtuma.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Rii­te­le­mi­nen tulee lii­an kalliiksi

Laki­mies Mark­ku Kos­ke­la on monen kans­sa samaa miel­tä sii­tä, että rii­te­le­mi­nen kärä­jä­oi­keu­des­sa on lii­an kal­lis­ta.– Ilman oikeus­tur­va­va­kuu­tus­ta rii­te­le­mään läh­te­mi­nen on kuin itse­mur­ha. Ymmär­rän ihmis­ten tus­kan sii­tä, ettei­vät he saa oikeut­ta, kos­ka ei ole varaa läh­teä kärä­jöi­mään. En tosin tie­dä, miten asian voi­si ratkaista. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausNyr­kit hei­lui­vat iis­sä – mut­ta luvallisesti

Iin Urhei­li­jain talol­la näh­tiin iiläi­sit­täin har­vi­nais­ta menoa, kun Steel Ring ‑ammat­ti­nyrk­kei­ly­tal­lin jär­jes­tä­mä nyrk­kei­lyil­ta pyö­räh­ti käyn­tiin lauantaina.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iiläi­syh­dis­tyk­siä akti­voi­daan yhteistyöhön

Yhdis­tys­ten toi­min­taa hio­taan kun­nis­sa sote- ja maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen toi­vei­den mukai­sik­si. Iis­sä jär­jes­tet­tiin kes­ki­viik­ko­na yhdis­ty­sil­ta, jos­sa poh­dit­tiin kei­no­ja kehit­tää yhdis­tys­toi­min­taa ja tii­vis­tää yhteistyötä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin kan­sa­lais­opis­tos­ta historiikki

Tois­sa syk­sy­nä 50 vuot­ta täyt­tä­neen Iin kan­sa­lais­opis­ton his­to­ria on kir­joi­tet­tu kir­jak­si nimel­tä Nät­te­po­rin aka­te­mia. Asial­la on ollut reh­to­ri Tar­ja Rah­ko­lan pyyn­nös­tä Iin kun­nan enti­nen hal­lin­to­joh­ta­ja Erk­ki Tas­ki­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ii hakee kaa­val­la lisää vetovoimaa

Paik­ka hotel­lil­le, ker­ros­ta­loil­le, lii­ke­ra­ken­nuk­sil­le ja lii­kun­ta­kes­kuk­sel­le. Lii­ken­neym­py­röi­tä, vihe­ra­luei­ta, jul­ki­si­vu­jen ryh­dis­tä­mis­tä ja toria­lu­een kehit­tä­mis­tä. Näi­tä mah­dol­li­suuk­sia tar­joi­lee näh­tä­vil­lä ole­va Iin kirkonseudun.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus