Ii

Van­han uoman vie­mä­röin­ti­suun­ni­tel­mas­ta tuli palau­te­vyö­ry Iis­sä, asias­sa otet­ta­neen aikalisä

Iijoen van­han uoman ran­to­jen kiin­teis­tö­jen vie­mä­röin­ti­suun­ni­tel­mas­ta antoi palau­tet­ta lähes kak­si­sa­taa kun­ta­lais­ta. Yhtei­seen kan­nan­ot­toon oli kerät­ty 188 nimeä, jon­ka lisäk­si Iin vesi­lii­ke­lai­tok­sel­le tuli 14 yhden tai kah­den hen­ki­lön alle­kir­joit­ta­maa palau­tet­ta. Suu­rim­mas­sa osas­sa palaut­teis­ta vaa­di­taan vie­mä­röin­nin toteut­ta­mis­ta suun­ni­tel­lun pai­ne­vie­mä­ri­jär­jes­tel­män sijas­ta viettoviemäröinnillä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Nyt jos kos­kaan– Mar­ja Mati­la toi työn­sä näy­til­le Nätteporiin

Yli-Iin Tan­ni­las­sa syn­ty­nyt, Kui­va­nie­men Oijär­vel­lä vart­tu­nut ja Iin kes­kus­tas­sa aikuis­vuo­det asu­nut Mar­ja Mati­la on tot­tu­nut teke­mään käsil­lään.– Minul­le on ker­rot­tu, että pidin jo kak­si­vuo­ti­aa­na ser­kul­le­ni sätkäntekokurssin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Paras­ta on ollut oppi­lai­den onnistuminen

Iin kan­sa­lais­opis­ton musii­kin vas­taa­va opet­ta­ja Jari Ruo­na­la pitää työn­sä par­hai­na puo­li­na oppi­lai­den onnis­tu­mi­sia.– Oppi­laat ovat rikas­tut­ta­neet elä­mää­ni ja anta­neet työ­hö­ni suu­rim­mat koke­muk­sel­li­set asiat. Oppi­lai­den­sa onnis­tu­mi­nen on tun­tu­nut todel­la hyvältä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Volk­ka­rit vei­vät sydämen

Kun Tar­mo Kamu­lan iso­vel­jel­le han­kit­tiin ensim­mäi­nen auto 1960-luvun puo­li­vä­lis­sä, sat­tui se ole­maan Volkswa­ge­nin kupla­na tun­net­tu mal­li. Samal­la syt­tyi myös Tar­mon syvä kiin­nos­tus volk­ka­rei­ta koh­taan, ja niin­pä hän­kin hank­ki autok­seen kuplan sit­ten, kun kul­ku­pe­lin osto iän ja työ­pai­kan vuok­si tar­peel­li­sek­si tuli.Vaik­ka auto­jen huol­to ja kor­jaa­mi­nen ei Kamu­lan työ­nä ole kos­kaan ollut, on sii­tä tul­lut mie­lei­nen harrastus.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lii­kun­ta­hal­li avau­tui kou­lu­lai­sil­le – ensi vii­kol­la muil­le kuntalaisille

Iin lii­kun­ta­hal­lin hal­li­val­vo­jat Riit­ta Hau­ta­jo­ki ja Allan Nyman ovat aloit­ta­neet työn­sä hal­lin avaa­mi­seen liit­ty­vil­lä val­mis­te­lu­töil­lä. Pari viik­koa on kulu­nut tii­viis­ti tava­roi­den pur­ka­mi­ses­sa, lait­tei­den kasaa­mi­ses­sa sekä pal­lo­jen, mai­lo­jen ja mui­den urhei­lu­vä­li­nei­den las­ke­mi­ses­sa ja merkkaamisessa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Todel­la hyvää hävikkismoothieta

– Todel­la hyvää, oli Iin Hami­nan kou­lun kuu­des­luok­ka­lais­ten Eli­na Mil­las­kan­kaan ja Iita Kim­pi­mäen ensi­reak­tiot eilen kou­lun lou­naal­la jäl­ki­ruu­ak­si tar­jo­tus­ta hedel­mäs­moot­hies­ta. Smoot­hie oli teh­ty ruo­ka­mar­ket­tien hedel­mä­hä­vi­kis­tä eli nor­maa­lis­ti bio­jät­teek­si pää­ty­vis­tä hyvis­tä, mut­ta asiak­kaal­le kel­paa­mat­to­mis­ta hedelmistä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hyvin­voin­nis­ta huo­leh­ti­mi­ses­ta tuli yhtei­nen asia

Kun­tien laki­sää­tei­nen teh­tä­vä kun­ta­lais­ten ter­vey­den ja hyvin­voin­nin edis­tä­mi­ses­tä on saa­nut Iis­sä uusia ulot­tu­vuuk­sia. Kun­ta­lai­set ja kun­nan toi­mia­lat ovat muka­na laa­ti­mas­sa Mei­jän Ii ‑hyvin­voin­ti­ker­to­mus­ta, joka sisäl­tää hyvin­voin­ti­suun­ni­tel­man ja ‑rapor­tin. Hyvin­voin­ti­ker­to­mus on sisäl­ly­tet­ty ensim­mäis­tä ker­taa kun­nan talous­ar­vioon, jol­loin tavoit­tei­den toteu­tu­mis­ta on hel­pom­pi seurata. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Laki­muu­tos lak­kaut­ti kun­tien tielautakunnat

Yksi­tyis­tie­lain muu­tok­set astui­vat voi­maan vuo­den 2019 alus­ta, ja yksi mer­kit­tä­vim­mis­tä on kun­nis­sa toi­mi­vien tie­lau­ta­kun­tien lak­kaa­mi­nen vii­me vuo­den päättyessä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Muho­jo­ki halu­taan pitää puh­taa­na tur­ve­ve­sis­tä – Iin kun­ta ja ympä­ris­tö­lau­ta­kun­ta valit­ta­vat Muho­suon turveluvasta

Iin kun­ta ja Oulun­kaa­ren ympä­ris­tö­lau­ta­kun­ta valit­ta­vat molem­mat Vaa­saan hal­lin­to-oikeu­teen Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton Tur­ve­ruuk­ki Oy:lle myön­tä­mäs­tä Muho­suon tur­ve­tuo­tan­toa­lu­een ympä­ris­tö­lu­vas­ta. Molem­mat tahot esit­tä­vät hal­lin­to-oikeu­teen ympä­ris­tö­lu­van kumoa­mis­ta. Esi­tys­tä perus­tel­laan ris­kil­lä Muho­joen veden pilaantumisesta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus