Illin­juok­sut 2021: Illis­sä juok­sut ja Illin ajot

Elo­kuun vii­meis­tä per­jan­tai­ta vie­tet­tiin Illis­sä Suo­men luon­non päi­vä­nä ja mikäs sen sopi­vam­paa sin­ne. Joku­nen viik­ko sit­ten oli eräs hen­ki­lö huo­lis­saan ihan Ran­ta­poh­jan­kin pals­toil­la Illin luon­toa hävit­tä­väs­tä vie­ras­la­jis­ta fris­bee­gol­fis­ta. Nyt on Illiin ili­maan­tu­nu uusi vie­ras­la­ji, ral­li­au­toi­lu. Joku­nen tun­ti Illin­juok­su­jen jälä­keen oli pijet­ty Illin ajot in english Illy Ral­ly, lajis­saan ensim­mäi­set. Illin­juok­su­jen direk­to­raat­ti Nöö­ti, Arja, Ari ja maa­li­mal­la hui­te­le­va kel­lo­mies eivät vas­tan­neet ajo­jen jär­jes­te­lyis­tä, joten ei ole var­muut­ta, mil­loin tulok­set saa­daan medi­aan. Yhden kil­pai­li­jan perään voi­daan kui­ten­kin liit­tää mer­kin­tä DNF. Tai­val oli päät­ty­nyt juok­su­baa­nan voi­ma­li­ni­jal­la säh­kö­to­lop­paan. Kan­sa­lai­set jänk­kä­si­vät auton koh­ta­loa. Useim­mat otak­sui­vat Jari-Mat­ti Lat­va­lan teh­neen come bac­kin pääl­li­kön hom­mis­ta rattiin.

Vah­va epäi­lys oli, että kus­ki ja kart­tu­ri oli­vat kuun­nel­leet ajon aika­na Bad­din­gin bii­siä Ben­saa suo­nis­sa ja totel­leet ohjet­ta “Neu­lan­sil­mä vasem­paan ja sataa oikeaan,loiva vasen, antaa men­nä vaan… Ja niin­hän sii­nä kävi, että tolop­paan osui. Uusi vie­ras­la­ji ral­li­au­toi­lu sopii kyl­lä hyvin juu­ri Ili­mas­to aree­naa pitä­neen Iin ima­goon. Se täy­den­tää hyvin P‑vihkosaaren uima­ran­nal­la kesäi­sin ajet­ta­vaa moot­ti­ri­ke­lek­ka­ki­saa. BBC:llä oli­si taas kuvat­ta­vaa Iis­tä Illin kulu­mil­ta, kun kele­kat pör­rää­vät uima­ran­nal­la ja ral­li­au­tot juok­su­baa­nal­la. Kun­nan ripeyt­tä sopii tojel­la kiit­tää. Se on luvan­nut aloit­taa Illin kehit­tä­mi­sen tänä vuon­na ja ensim­mäi­nen näyt­tö on saatu.

Kir­kon­pen­kin väki har­mit­te­li jälä­keen­päin, että ei ollut tien­nyt Illin ajois­ta. Oli­si­han tuo­ta ollu muka­va katel­la, mei­na­si Rekis­te­röi­ty­mä­tön. Ute­lias oli pai­kal­le pis­täy­ty­nyt Timo Ala­ta­lo­kin. Kova­na kala­mie­he­nä tun­net­tu Taa­vi rou­vi­neen kyl­lä mei­nas moot­to­ri­tou­hu­jen häi­rit­te­vän onki­ki­li­pai­lu­ja. Kylän­van­hin Haa­tai­nen näki ral­lin pas­saa­vaan Illiin hyvin. Hän oli tie­toi­nen oman har­ras­tuk­sen­sa suku­lais­la­jis­ta auto­suun­nis­tuk­ses­ta. Kir­kon­pen­kin väki oudok­sui hie­man vähä­vä­kis­tä juok­si­ja­jouk­koa. Seli­tys väki­mää­rään on se, että näin syk­syn puo­leen ovat monet Illin asiak­kaat roh­jen­neet men­nä Kii­min­kiin juok­se­maan, kun veren­hi­moi­set ini­se­vät kii­min­ki­läi­set alka­vat men­nä hor­rok­seen. Arjan rok­noo­si illan voit­ta­jas­ta osui jäl­leen kohal­leen. Maa­vun­nai­nen urhei­lu­veik­kaa­ja Nöö­ti poh­ti jo kovas­ti, jos­ko pyy­tää direk­to­raat­ti­kam­raa­tia poruk­kaan tai aina­kin anta­maan vihi­jei­tä. Aril­ta löy­tyi­si hevoshommiinkin.

Illan voit­ta­ja Han­nu Kirs­ti­nä ei ole eili­sen tee­ren poi­ka Illin hiku­na. Meriit­te­jä on kovas­ti vuo­sien var­rel­ta. Hopeas­ta käy­tiin tui­ma tais­to Eske­li­sen, Päk­ki­län ja Jus­si­lan välil­lä. Eske­li­nen sen voit­ti kipe­neel­lä ja hyväs­tä juok­sus­ta huo­li­mat­ta Jus­si­la jou­tui tyy­ty­mään pis­te­si­jaan, mikä on sekin urhei­lu­his­to­rias­sa mer­kit­tä­vä saa­vu­tus. Kaup­pi­lan Läm­säl­lä jäi kaks­kymp­pi­nen ihan kint­taal­le, mut­ta pis­te­si­ja on aina pis­te­si­ja. Sipoon Susi pet­ra­si PB:tä kym­me­nen sek­kaa. Näin­kö­hän näem­me vie­lä kuu­kau­ven sisäl­lä ykkö­sel­lä ala­ka­van ajan. Sitä sano­taan, että kun kis­sa on pois­sa, hyp­pi­vät hii­ret pöy­väl­lä. Näin kävi illan kisas­sa. Puu­ru­nen, Aki ja hevos­mies-Jus­si täl­lä­si­vät kesän par­raat vau­hit ja iski­vät eliit­tiin. Koke­nut Puu­ru­nen yrit­ti uunot­taa Akin jo ensi kil­sal­la onnis­tuen vetä­mään pie­nen raon ja samal­la Akin quiz men’s SB:hen. Jus­sin ravi kiih­tyy syk­syä koh­ti. Joko­han lip­sah­taa 22:n alle ennen syys­kuun lop­pua? Enti­nen puo­li­mai­le­ri Satu Sii­ka-aho piti Put­taan Savo­lai­sen rei­lus­ti takanaan.

Hei­di oli uneh­ta­nut juok­su­lip­po­set kot­tiin ja kisa­si käve­ly­ken­gil­lä. Hyvin niil­lä sujui juok­su­kin, tulok­se­na PB. Oli­ko sit­ten­kin kut­ta­perk­kaa poho­ja­sa? Toi­nen quiz man Tapion Kor­va­la oli kova­sa tiki­sä. Kout­si pele­kä­si kovan ajan näh­ty­ään, että vala­men­nus­pyyn­tö­jä rupi­aa tule­maan solo­ke­naan. Yli­ran­nan Esa peräs­sä juh­lis­ti Jou­ni synt­tä­ri­päi­vää 35:n ali­tuk­sel­la ennen Makea. Kak­ko­sel­la oli Franc­hes­ka kii­rei­sem­pi Otsoa, jol­la kymp­pi oli ihan hilikulla.

Vito­nen

1) Han­nu Kirs­ti­nä 17.57, 2) Mat­ti Eske­li­nen 19.01, 3) Lau­ri Päk­ki­lä 19.02, 4) Jani Jus­si­la 19.07, 5) Vil­le Tii­ro 19.46, 6) Arto Läm­sä 20.03, 7) Tho­mas Sand­ström 20.17, 8) Jor­ma Puu­ru­nen 21.10, 9) Aki Huo­vi­nen 21.17, 10) Jus­si Tii­ro 22.31, 11) Satu Sii­ka-aho 22.47, 12) Vesa Savo­lai­nen 23.02, 13) Hei­di Lapin­kan­gas 25.39, 14) Mat­ti Kor­va­la 28.42, 15) Esa Paka­nen 30.51, 16) Jou­ni Hat­tu­nen 34.58, 17) Mark­ku Hän­ni­nen 39.59.

Kak­ko­nen

1) Franc­hes­ka Kurt­ti 8.54, 2) Otso Kuo­ri­kos­ki 10.01.