Suo­si­tuk­set pide­tään ennal­laan, suo­si­tel­tu roko­te­vä­li lyhe­nee kah­dek­saan viikkoon

Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä ei lin­jan­nut tiis­tai­ses­sa kokouk­ses­saan muu­tok­sia alu­eel­la voi­mas­sa ole­viin suo­si­tuk­siin. Koro­nae­pi­de­mia on alu­eel­la yhä kiih­ty­mis­vai­hees­sa, mut­ta tar­tun­to­jen mää­rä on säi­ly­nyt edel­lis­viik­ko­jen tasol­la. Myös sai­raa­la­hoi­toa tar­vin­nei­den poti­lai­den mää­rä on edel­leen matala.

Val­tao­sa nyt tode­tuis­ta tar­tun­nois­ta on läh­töi­sin per­heis­tä ja muus­ta lähi­pii­ris­tä. Vaik­ka kou­lu­tar­tun­to­ja on todet­tu jon­kin ver­ran aikai­sem­paa enem­män, on tar­tun­nan ris­ki luok­kao­lo­suh­teis­sa pie­ni. Lap­set myös sai­ras­ta­vat koro­na­vi­ruk­sen aiheut­ta­man tau­din yleen­sä hyvin lieväoireisena.

Vaik­ka kou­lu­tar­tun­nat kuor­mit­ta­vat tes­taus­ta ja tar­tun­to­jen jäl­ji­tys­tä, on tar­tun­to­jen läh­teet saa­tu alu­eel­la edel­leen sel­vi­tet­tyä hyvin. Suu­rin osa tar­tun­nois­ta on jäl­ji­tet­tä­vis­sä isom­piin tartuntaketjuihin.

Alu­eel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä muis­tut­taa edel­leen rokot­tei­den otta­mi­sen tär­key­des­tä. Tähän men­nes­sä 79,5 pro­sent­tia alu­een yli 12-vuo­tiais­ta on saa­nut aina­kin yhden roko­tean­nok­sen. Toi­sen roko­tean­nok­sen saa­nei­ta yli 12-vuo­tiais­ta on nyt 52,7 prosenttia.

Kos­ka rokot­tei­ta on Poh­jois-Poh­jan­maal­la saa­ta­vil­la hyvin, tavoi­tel­laan roko­tus­kat­ta­vuu­teen kiriä ensim­mäi­sen ja toi­sen roko­tean­nok­sen väliä lyhen­tä­mäl­lä. Sai­raan­hoi­to­pii­rin uuden ohjeis­tuk­sen mukaan toi­nen koro­na­ro­ko­te voi­daan antaa 8 vii­kon kulut­tua ensim­mäi­ses­tä annoksesta.

– Rokot­tei­den saa­ta­vuus on mei­dän sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la hyvä, joten annos­vä­liä voi­daan sen puo­les­ta lyhen­tää. Annos­vä­lin lyhen­tä­mi­nen ei saa vii­väs­tyt­tää kenen­kään ensim­mäi­sen roko­tean­nok­sen saa­mis­ta, OYSin vs. joh­ta­jay­li­lää­kä­ri Ter­hi Neva­la kertoo.

Aikai­sem­man ohjeen mukaan suo­si­tel­tu väli on ollut 8 — 12 viik­koa. Käy­tän­nös­sä alu­een kun­nat vas­taa­vat asuk­kai­den­sa roko­tuk­sis­ta, joten ennen aikais­tet­tuun roko­tuk­seen hakeu­tu­mis­ta kan­nat­taa tar­kis­taa oman kun­nan sen het­ki­nen käytäntö.

Roko­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta on edel­leen tär­ke­ää nou­dat­taa koro­na-ajan ylei­siä tur­val­li­suus­oh­jei­ta, huo­leh­tia tur­va­vä­leis­tä ja hyväs­tä käsi­hy­gie­nias­ta sekä käyt­tää mas­ke­ja suo­si­tus­ten mukaisesti.