Ansio­mi­ta­li Tyt­ti Isohookana-Asunmaalle

Valtiotieteen tohtori Tytti Isohookana-Asunmaa, Suomen entinen pääministeri Paavo Lipponen ja ministeri Jan-Erik Enestam ovat vastaanottaneet Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston ansiomitalin.Valtiotieteen tohtori Tytti Isohookana-Asunmaa, Suomen entinen pääministeri Paavo Lipponen ja ministeri Jan-Erik Enestam ovat vastaanottaneet Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston ansiomitalin.

Val­tio­tie­teen toh­to­ri Tyt­ti Iso­hoo­ka­na-Asun­maa, Suo­men enti­nen pää­mi­nis­te­ri Paa­vo Lip­po­nen ja minis­te­ri Jan-Erik Enes­tam ovat vas­taa­not­ta­neet Suo­ma­lais-ruot­sa­lai­sen kult­tuu­ri­ra­has­ton ansiomitalin.

Ansio­mi­ta­li myön­net­tiin hei­dän mer­kit­tä­väs­tä ja pit­kä­ai­kai­ses­ta panok­ses­taan suo­ma­lais-ruot­sa­lai­sen yhteis­työn hyväksi.

Paa­vo Lip­po­nen on toi­mi­nut pit­kä­ai­kai­se­na ruot­sin kie­len lähet­ti­lää­nä ja suo­men­kie­lis­ten kou­lu­jen ruot­sin kie­len ope­tuk­sen puo­les­ta­pu­hu­ja­na. Lip­po­nen on myös toi­mi­nut Svens­ka nu ‑ver­kos­ton val­tuus­kun­nan puheen­joh­ta­ja­na sen perus­ta­mis­vuo­des­ta 2007.

Kel­los­sa asu­va Tyt­ti Iso­hoo­ka­na-Asun­maa on vai­kut­ta­nut rahas­ton ja Suo­men Tuk­hol­man-ins­ti­tuu­tin hal­li­tuk­ses­sa monen vuo­den ajan.

Minis­te­ri Jan-Erik Enes­tam toi­mi kym­me­nen vuo­den ajan vuo­teen 2021 saak­ka rahas­ton puheen­joh­ta­ja­na. Sinä aika­na hän muun muas­sa oli aloit­teen­te­ki­jä­nä Hana­ting ‑puo­lus­tus­se­mi­naa­rin perustamisessa.

Rahas­ton puheen­joh­ta­ja Anne­li Jäät­teen­mä­ki ja rahas­ton joh­ta­ja­na Suo­mes­sa toi­mi­va Gun­vor Kron­man jakoi­vat mita­lit Ruot­sin suur­lä­he­tys­tös­sä torstaina.