Ii

Osuus­pank­ki muut­taa Iissä

Iihin on tul­lut uusi OttoPlus-pank­ki­au­to­maat­ti, jol­la on mah­dol­li­suus myös tal­let­taa sete­lei­tä. Auto­maat­ti on K‑Market Iin ulko­sei­näs­sä, joten se on käy­tet­tä­vis­sä ympä­ri vuo­ro­kau­den.– Ihmi­set eivät nykyi­sin juu­ri mak­sa kätei­sel­lä, vaan halua­vat mie­luum­min tal­let­taa rahan­sa ja käyt­tää pank­ki­kort­tia, sanoo pääl­lik­kö Juha Rati­nen Otto-auto­maat­te­ja yllä­pi­tä­väs­tä Auto­ma­tia Pank­ki­au­to­maa­tit Oy:stä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vuo­den yrit­tä­jäl­lä joulukukkasesonki

Iin vuo­den 2018 yrit­tä­jäk­si valit­tu Auli Tolo­nen Joki­var­ren Puu­tar­ha ky:stä on jou­lu­kuk­kien ympä­röi­mä­nä. Vii­me päi­vi­nä hän on hake­nut tukus­ta kuk­kia, joi­ta hän yhdis­te­lee kuk­ka­ko­rei­hin puutarhallaan. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iin kun­ta suun­nit­te­lee tasapainottamisohjelmaa

Iin kun­nan­val­tuus­to saa ensi maa­nan­tai­na käsi­tel­tä­väk­seen ensi vuo­den talous­ar­vion ja talous­suun­ni­tel­man kah­del­le seu­raa­val­le vuo­del­le. Ensi vuo­den talous­ar­vio näyt­tää 4,2 miljoonan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ii Bikers koko­aa kak­si­pyö­räis­ten harrastajia

Iihin on perus­tet­tu moot­to­ri­pyö­rä­ker­ho Ii Bikers ry, joka halu­aa yhdis­tää kai­ke­ni­käi­siä moto­ris­te­ja ja kak­si­pyö­räi­sis­tä kiin­nos­tu­nei­ta. Toi­min­taa on tulos­sa niin aikui­sil­le kuin nuo­ri­sol­le­kin.– Yksi tavoit­teis­tam­me on saa­da kyläl­lä aje­le­vil­le tai­ta­vil­le nuo­ril­le ohjat­tua toi­min­taa, ker­too yhdis­tyk­sen vara­pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Vir­ta­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iso­äi­din jäl­jil­lä Amerikassa

Yli sata vuot­ta sit­ten, vuon­na 1913, iso­äi­ti­ni Katri/Kaisa Kla­si­la mat­kus­ti Iis­tä Ame­rik­kaan. Mat­kan pää­mää­rä oli Hancoc­kin kau­pun­ki Mic­hi­ga­nis­sa. Paik­kaa nimitettiin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kat­ja Körk­kö on edel­leen Suo­men paras

Iin ja Kii­min­gin Koti­pizzo­jen yrit­tä­jä, iiläi­nen Kat­ja Körk­kö on Suo­men paras pit­san­lei­po­ja nel­jät­tä vuot­ta peräk­käin. Körk­kö on eri­tyi­sen iloi­nen siitä,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Annii­na Häy­ry­nen on roskismestari

Annii­na Häy­ry­nen on Poh­jois-Suo­men ros­kis­mes­ta­ri. Hän päi­hit­ti kil­pa­kump­pa­nin­sa tors­tai-ilta­na Iis­sä Tuu­na­taan työ­tä ‑hank­keen jär­jes­tä­mäs­sä kil­pai­lus­sa. – Sel­vi­täm­me, kuka tie­tää ros­kis­ta ja osaa laji­tel­la par­hai­ten. Tar­koi­tuk­se­na on saa­da kun­ta­lai­sia herää­mään entis­tä enem­män ympä­ris­tö- ja lähi­ruo­ka-asioi­hin, ker­toi Tuu­na­taan työ­tä ‑hank­keen pro­jek­ti­suun­nit­te­li­ja Veli-Pek­ka Kor­ho­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Myy­jäi­set vetä­vät pie­nel­lä kylällä

Lau­an­tai-ilta­päi­vän hämär­tyes­sä nuo­ri­so­seu­ran­ta­lo Sam­po­lan piha­tiel­lä lois­ta­vat ulko­tu­let kut­su­vas­ti. Talos­sa ovat juu­ri käyn­nis­ty­neet jou­lu­myy­jäi­set, joi­ta läs­nä­olol­laan kun­nioit­ta­vat myös jou­lu­puk­ki ja Kui­va­nie­men Hyrys­tä saa­pu­neet tiernapojat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausMuo­vin­ke­räys­pis­te vii­mein Iissä

Pit­kään odo­te­tut muo­vin­ke­räy­sas­tiat saa­pui­vat vii­me vii­kol­la Iin Soro­sen­tien Rin­ki-eko­pis­tee­seen. – Vih­doin ja vii­mein ne saa­tiin Iihin. Pää­tim­me laa­jen­taa muo­vin­ke­räys­ver­kos­toam­me 4 000 asuk­kaan kun­tiin ennen kuin meil­lä oli tar­vit­ta­va mää­rä astioi­ta. Tämän takia Iin pis­teen täy­den­tä­mi­nen muo­vin­ke­räyk­sel­lä vii­väs­tyi, ker­too Suo­men Pak­kaus­kier­rä­tys Rin­ki Oy:n sopi­mus­asia­mies Tane­li Lumia­ro.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus