Ii

120 vuot­ta kou­lua Pirttitörmällä

“Siel­lä Jakun tör­mäl­lä nii­tä her­ro­jen alku­ja kas­vaa”, sai­vat sil­loi­sen Pirt­ti­tör­män, nykyi­sen Jakun kou­lun, ensim­mäi­set oppi­laat monen aikui­sen suus­ta kuul­la vuon­na 1899, kun kan­sa­kou­lu kyläl­lä käyn­nis­tyi. Kou­lua kan­na­tet­tiin laa­jal­ti, mut­ta toi­saal­ta myös vas­tus­tet­tiin muun muas­sa pelä­ten, ettei­vät lap­set enää hoi­da kotias­ka­rei­taan, kun kou­lun­käyn­ti vie hei­dän aikansa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Uudes­sa kou­lus­sa pal­jon tilaa ja parem­pi happi

Iin Oja­ky­län kou­lun uudis­ra­ken­nus­ta on sisää­na­jet­tu rei­lut pari kuu­kaut­ta. Kou­lun ava­jai­sis­sa Ran­ta­poh­jan oppaak­si lupau­tu­neet nel­jäs­luok­ka­lai­set Ven­la Vesa­la ja Lumi Jär­ven­pää ovat huo­man­neet kou­lun hyväksi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Nuo­ret pää­mi­nis­te­riä, pre­si­dent­tiä ja EU-komis­sion puheen­joh­ta­jaa tapaa­mas­sa – Kun­nan­joh­ta­ja kiit­ti kun­taa edustaneita

Iiläi­set lap­set ja nuo­ret ovat edus­ta­neet kun­taa vii­me aikoi­na ahke­ras­ti. Iis­tä on käy­ty Brys­se­lis­sä puhu­mas­sa ilmas­to­asiois­ta, haas­tat­te­le­mas­sa pre­si­dent­ti Tar­ja Halos­ta ja osal­lis­tut­tu Suo­men las­ten itse­näi­syys­päi­vä­juh­laan Helsingissä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mari Yli­kär­päl­tä joulusinkku

Mari Yli­kär­päl­tä on ilmes­ty­nyt jou­lusink­ku Kuu loi jou­lu­va­lon. Kap­pa­le on Asta Pal­san sanoit­ta­ma ja kii­min­ki­läi­sen Veik­ko Jun­tusen sävel­tä­mä ja sovittama. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iis­sä juh­lit­tiin Lapin sodan ensim­mäi­sel­lä taistelupaikalla

Lapin sodan ensim­mäi­nen tais­te­lu käy­tiin 29.9.1944 Iin Olha­vas­sa. Tais­te­lun tar­koi­tuk­se­na oli val­la­ta Olha­va­joen ylit­tä­nyt rau­ta­tie- ja maan­tie­sil­ta ehjä­nä ennen kuin sak­sa­lai­set ehti­si­vät räjäyt­tää sen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Musii­kin sii­vil­lä hal­ki Suomen

Iin kan­sa­lais­opis­ton ja tai­de­kou­lun syys­lu­ku­kau­den päät­ty­mis­tä on totut­tu viet­tä­mään näyt­te­lyi­den sekä pie­ni­muo­tois­ten musii­kil­lis­ten mati­neoi­den mer­keis­sä. Tänä syk­sy­nä kau­den päät­tä­jäi­siä kui­ten­kin vie­tet­tiin astet­ta juh­la­vam­min, kun pää­tös­juh­lan laval­le nousi vii­ti­sen­kym­men­tä har­ras­ta­jaa, ja juh­lan val­mis­te­luun osal­lis­tui kaik­ki­aan noin sata eri ryh­mien opiskelijaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Influens­sa­ro­ko­tus kirjastoautosta

Kir­jas­toau­ton pal­ve­lu­jen moni­puo­lis­ta­mi­nen on Iis­sä nous­sut ajan­koh­tai­sek­si, kun var­si­nais­ten lai­naus­pal­ve­lu­jen käyt­tö on auton rei­til­lä ollut kou­lu­jen ja päi­vä­ko­tien pysäh­dyk­siä lukuun otta­mat­ta hil­jal­leen laskusuunnassa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iiläi­sil­lä menee hyvin, mut­ta se ei näy kun­nan kukkarossa

Iin kun­nan asuk­kail­la menee talous­mit­ta­rei­den mukaan nyt hyvin. Työl­li­syys­ti­lan­ne on parem­pi kuin vuo­si­kym­me­niin, kes­ki­mää­räi­set ansio­tu­lot ja eläk­keet ovat nous­seet ja yrit­tä­jien­kin tulo­ker­ty­mä näyt­tää hyväl­tä. Hyvis­tä mer­keis­tä huo­li­mat­ta kun­nan vero­tu­lot eivät ole lisääntyneet. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIllin­saa­ren män­nys­tä tai­de­kai­teet Läh­de! puistoon

Aikoi­naan Illin­saa­ren ulkoi­lua­lu­een fris­bee­gol­fra­dan tiel­tä kaa­de­tut puut eivät pää­ty­neet ainoas­taan polt­to­puik­si, vaan osa niis­tä sahau­tet­tiin Iin työ­hön­val­men­nus­kes­kuk­sen puu­työ­pa­jan käyt­töön. Täs­tä läpi­sa­ha­tus­ta, kau­niin kaar­na­pin­nan säi­lyt­tä­nees­tä puus­ta on alka­nut syn­tyä ainut­laa­tui­set tai­de­kai­teet, jot­ka hel­pot­ta­vat kul­kua Läh­de! puis­tos­sa ja tar­joa­vat myös mah­dol­li­suu­den fysio­te­ra­pia­har­joi­tuk­siin ulko­na. Toi­ve kai­teis­ta tuli puis­ton tule­vil­ta käyttäjiltä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus