Jen­ni Räi­nä ehdol­la Bot­nia-pal­kin­non saajaksi

Jenni Räinä on ehdolla Botnia-palkinnon saajaksi. Kuva: Teija Soini

Jenni Räinä on ehdolla Botnia-palkinnon saajaksi. Kuva: Teija Soini

Iis­tä läh­töi­sin ole­va tie­to­kir­jai­li­ja, toi­mit­ta­ja ja tie­to­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dia-voit­ta­ja Jen­ni Räi­nä on ehdol­la Bot­nia-kir­jal­li­suus­pal­kin­non saa­jak­si teok­sel­laan Kul­ki­jat – Nai­sia met­sis­sä, soil­la ja tuntureilla. 

Kir­jas­sa Räi­nä kul­kee yhdek­sän nai­sen muka­na näi­den mie­li­met­sis­sä tai suo­sik­ki­tun­tu­reil­la, ja kuu­lee samal­la hei­dän erä­ta­ri­noi­taan työs­tä tai har­ras­tu­nei­suu­des­ta luon­non parissa. 

Räi­nä on saa­nut Bot­nia-pal­kin­non ker­taal­leen vuon­na 2018. Räi­nän kir­joit­ta­ma ja Vesa Ran­nan kuvaa­ma Reu­nal­la-kir­ja oli Fin­lan­dia-ehdo­kas vuon­na 2017 ja voit­ti seu­raa­va­na vuon­na Botnia-kirjallisuuspalkinnon.

Vii­det­tä ker­taa jaet­ta­van Bot­nia-kir­jal­li­suus­pal­kin­non ehdok­kai­ta on yhteen­sä kah­dek­san kap­pa­let­ta. Muka­na on muun muas­sa Bot­nia-pal­kin­non, Tie­to-Fin­lan­dian ja Hel­sin­gin Sano­mien kir­jal­li­suus­pal­kin­non voit­ta­nei­den kir­jai­li­joi­den teok­sia. Raa­din mukaan useam­mas­sa tämän vuo­den Bot­nia-ehdok­kaas­sa on vaka­va, jopa synk­kä vire.

Räi­nän lisäk­si ehdol­la Bot­nia-voit­ta­jik­si ovat Han­na Hau­ru teok­sel­la Vii­mei­nen vuo­si, Pet­te­ri Pie­ti­käi­nen teok­sel­la Kipeät sie­lut – Hul­luu­den his­to­ria Suo­mes­sa, Anna Eli­na Isoa­ro & Mira Mal­lius teok­sel­la Sinä yönä tuli tal­vi, Pirk­ko Las­tik­ka teok­sel­la Aal­lok­ko­ki­vi, Mik­ko Moi­la­nen teok­sel­la Koh­ta­lo­na mes­taus­la­va – Kuo­le­man­ran­gais­tus Suo­mes­sa, Tom­mi Kin­nu­nen teok­sel­la Ei ker­to­nut katu­van­sa ja Pau­li Tapio teok­sel­la Tyh­jä, suu­ri ja öinen – Valituksia.

Ehdol­le Bot­nia-pal­kin­non saa­jak­si voi­daan hyväk­syä mitä tahan­sa kir­jal­li­suu­den­la­jia edus­ta­va kau­pal­li­sen kus­tan­ta­mon jul­kai­se­ma teos. Kie­li­ra­jaus­ta ei ole. Ainoa sään­tö on, että kir­jan teki­jä asuu Poh­jois-Poh­jan­maal­la tai on kotoi­sin siel­tä. Kil­pai­lun ehdot täyt­tä­viä teok­sia oli tänä vuon­na yli 80, ja raa­ti kuvai­lee pal­kin­nos­ta kil­pai­le­van kir­jal­li­suu­den tasoa poik­keuk­sel­li­sen kor­keak­si­Bot­nia-pal­kin­to on arvol­taan 10 000 euroa.

Pai­kal­le pää­se­vät Bot­nia-ehdok­kaat kuki­te­taan lau­an­tai­na 11.9. kel­lo 13 Oulun kau­pun­gin­kir­jas­ton Pak­ka­lan salis­sa osa­na Uusi kir­jal­li­suus­fes­ti­vaa­li ‑tapah­tu­maa. Kir­jai­li­jat ovat myös tapah­tu­man aika­na tavat­ta­vis­sa, ja tilai­suus strii­ma­taan Oulun kau­pun­gin­kir­jas­ton YouTube-kanavalle.

Bot­nia-voit­ta­ja nime­tään loka­kuun lopul­la. Pal­kin­to­sum­man lah­joit­ta­vat Oulun kau­pun­ki ja Osuus­kaup­pa Arina.